ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

standpoint

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standpoint-, *standpoint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
standpoint(n) ทัศนคติ, See also: แง่คิด, ความคิดเห็น, ความเห็น, Syn. attitude, viewpoint, opinion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
standpointn. จุดยืน, หลัก, แง่คิด, ทัศนคติ, Syn. position, point of, view

English-Thai: Nontri Dictionary
standpoint(n) แง่คิด, ความเห็น, หลัก, ทัศนคติ, จุดยืน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, from the standpoint of science and as a doctor...อืม, ในแง่วิทยาศาสตร์... ..และเพราะผมเป็นหมอ... Be with You (2004)
The fallout from this from a geopolitical standpoint is staggering.เหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้เนื่องมาจากจุดยืนทางการเมือง ที่กำลังสั่นคลอน Cowboys and Indians (2009)
From a criminal psychology standpoint the act of covering a body with a blanket shows a desire to grant the body some dignity to give it a proper burial.จากหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม... ...การกระทำที่คลุมศพด้วยผ้าห่มนั้น... ...แสดงให้เห็นถึงการให้เกรียติกับร่างของศพ... Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
standpointFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.
standpointFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
standpointFrom the standpoint of the law, he is free.
standpointFrom this standpoint history can be divided into two main epochs.
standpointIf you sum up feminist counselling in a few words, I suppose it would be counselling done from a woman's standpoint.
standpointIn a social system, posture by which the responsibility is abandoned in a micro standpoint as no macro as the organization or nor the individual is sure not to be supported.
standpointThat's right. It's written in an unassuming fashion, and it's an ethical standpoint as well.
standpointWe can consider the problem from several standpoints.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดยืน(n) standpoint, See also: point of view, Syn. ทรรศนะ, ความคิดเห็น, Example: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นจุดยืนของนายก่อจะเป็นตัวดึงเงินจากโครงการอื่นมามหาศาล, Thai Definition: ความคิดเห็นของแต่ละคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดยืน[jutyeūn] (n) EN: standpoint ; point of view ; stand  FR: point de vue [ m ] ; position [ f ]
แง่[ngaē] (n) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint  FR: point de vue [ m ] ; angle [ m ] ; aspect [ m ] ; côté [ m ]
ทัศน์[that] (n) EN: vision ; sight ; view ; point of view ; standpoint  FR: vue [ f ] ; point de vue [ m ] ; opinion [ f ]
ทรรศนะ[thatsana] (n) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion  FR: point de vue [ m ] ; opinion [ f ] ; vue [ f ]
ทัศนะ[thatsana] (n) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion ; view  FR: point de vue [ m ] ; opinion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
standpoint
standpoints

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
standpoint
standpoints

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standpunkt { m } | Standpunkte { pl }standpoint | standpoints [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
立場[たちば, tachiba] (n) standpoint; position; situation; (P) #2,100 [Add to Longdo]
手前[てめえ, temee] (n) (1) before; this side; (2) one's standpoint; one's appearance; (pn, adj-no) (3) we; (4) (See 手前・てめえ) you; (P) #7,627 [Add to Longdo]
スタンドポイント[sutandopointo] (n) standpoint [Add to Longdo]
言語心理学[げんごしんりがく, gengoshinrigaku] (n) { ling } (See 心理言語学) linguistic psychology; psycholinguistics (esp. from a psychological standpoint) [Add to Longdo]
視座[しざ, shiza] (n) vantage point; viewpoint; standpoint; outlook [Add to Longdo]
平等観[びょうどうかん, byoudoukan] (n) (1) viewing all things as undifferentiated and equal; non-discriminative thought; (2) { Buddh } contemplation of the equality of all things from the standpoint of emptiness [Add to Longdo]
立脚地[りっきゃくち, rikkyakuchi] (n) standpoint [Add to Longdo]
立脚点[りっきゃくてん, rikkyakuten] (n) standpoint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Standpoint \Stand"point`\ (-point`), n. [Cf. G. standpunkt.]
   A fixed point or station; a basis or fundamental principle; a
   position from which objects or principles are viewed, and
   according to which they are compared and judged.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 standpoint
   n 1: a mental position from which things are viewed; "we should
      consider this problem from the viewpoint of the Russians";
      "teaching history gave him a special point of view toward
      current events" [syn: {point of view}, {viewpoint},
      {stand}, {standpoint}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top