Search result for

inspect

(99 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspect-, *inspect*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspect    [VT] ตรวจสอบ, See also: สำรวจ
inspector    [N] ผู้ตรวจสอบ, See also: นายตรวจ
inspector    [N] สารวัตร
inspection    [N] การตรวจจับ, See also: การตระเวน, การพินิจพิเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspectionการตรวจพินิจ, การดู (ตรวจร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจการ, การตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจตรา, การตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection by judgeการเผชิญสืบ, การตรวจสอบโดยศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection clauseข้อกำหนดการตรวจสอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection lawกฎหมายตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspection lawsกฎหมายที่ให้อำนาจตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection of documentsการขอตรวจดูเอกสาร (โดยคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection of propertyการตรวจดูทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection rightสิทธิตรวจดูของที่ซื้อ [ดู caveat emptor ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspectionการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Inspectionการดู, การสังเกต, การตรวจวินิจฉัยด้วยตาเปล่า, การดูแล, ตรวจพิจารณา [การแพทย์]
Inspection Scheduleโปรแกรมการบำรุงรักษา [การแพทย์]
Inspection, Minorการตรวจสอบย่อย [การแพทย์]
Inspection, Preliminaryการตรวจภายนอก [การแพทย์]
Inspectionismพวกชอบแอบดู [การแพทย์]
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspectThe building did not pass a fire inspection.
inspectThe trucks had failed the inspection, but the drivers took them out anyway.
inspectFor nothing is so beautiful but it betrays some defect on close inspection.
inspectTo prevent hijacks, all carry-on baggage is carefully inspected.
inspectFor years Marina had been inspecting houses.
inspectI hope this makes it through (baggage) inspection.
inspectThe inspection was quite perfunctory.
inspectYou should inspect the car well before you buy it.
inspectThe vehicles are inspected for defects at least every three months.
inspectPeople love to inspect each other's houses.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspect(อินสเพคทฺ') vt. ตรวจสอบอย่างละเอียด., See also: inspectable adj. inspectingly adv., Syn. examine
inspection(อินสเพค'เชิน) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การตรวจการณ์, Syn. scrutiny
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral,inspectorial adj. inspectorship n.
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่,นายตรวจใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
inspect(vt) ตรวจ,สำรวจ,ตรวจตรา,ตรวจสอบ
inspection(n) การตรวจ,การสำรวจ,การตรวจพล
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ    [N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจการณ์    [N] inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สายตรวจ    [N] inspector, See also: overseer, investigator, examiner
ลาดตะเวน [V] patrol, See also: inspect, keep guard, keep watch, make one's rounds of, reconnoiter, Example: ทหารไทยถูกลอบโจมตีขณะออกลาดตระเวน, Thai definition: เที่ยวตรวจไปทั่วๆ ในที่ที่อาจมีข้าศึก
สำรวจ    [V] survey, See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น, Example: พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มาสำรวจเส้นทางสายนี้, Thai definition: ดูทั่วๆ อย่างถี่ถ้วน
ตรวจการ    [V] go on a tour of inspection, See also: inspect, Example: เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง, Thai definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
พิจิต    [V] inspect, See also: choose, select, examine, Syn. เลือกคัด, ตรวจ
เลียบค่าย [V] patrol round the barracks, See also: inspect a camp, Syn. ตรวจค่าย, Thai definition: ตรวจดูความเรียบร้อยของกองทัพ
วินิจ    [V] inspect, See also: examine, consider, think over, investigate, Syn. พิจารณา, พินิจ, ไตร่ตรอง, Example: คณะแพทย์วินิจพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของยาตัวใหม่
สารวัด    [N] inspector, See also: examiner, Syn. สารวัตร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตรวจงานทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
เดินนา[v.] (doēnnā) EN: inspect a field for tax collection   
จเร[n.] (jarē) EN: inspector ; inspector general   FR: inspecteur général [m]
กักด่วน[v.] (kak dūan) EN: quarantine ; confine for inspection   FR: mettre en quarantaine
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
การสุ่มตรวจ[n. exp.] (kān sum trūat) EN: random inspection   
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection   FR: vérification [f]
การตรวจโดยศุลกากร[n. exp.] (kān trūat dōi sunlakākøn) EN: customs inspection   
การตรวจพิจารณาตามวาระ[n. exp.] (kān trūat phijāranā tāmwāra) EN: routine inspection [f]   FR: examen de routine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSPECT    IH2 N S P EH1 K T
INSPECTS    IH2 N S P EH1 K T S
INSPECTED    IH2 N S P EH1 K T AH0 D
INSPECTOR    IH2 N S P EH1 K T ER0
INSPECTING    IH2 N S P EH1 K T IH0 NG
INSPECTION    IH2 N S P EH1 K SH AH0 N
INSPECTORS    IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
INSPECTIONS    IH2 N S P EH1 K SH AH0 N Z
INSPECTOR'S    IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
INSPECTORS'    IH2 N S P EH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspect    (v) (i1 n s p e1 k t)
inspects    (v) (i1 n s p e1 k t s)
inspected    (v) (i1 n s p e1 k t i d)
inspector    (n) (i1 n s p e1 k t @ r)
inspecting    (v) (i1 n s p e1 k t i ng)
inspection    (n) (i1 n s p e1 k sh @ n)
inspectors    (n) (i1 n s p e1 k t @ z)
inspections    (n) (i1 n s p e1 k sh @ n z)
inspectorate    (n) (i1 n s p e1 k t @ r @ t)
inspectorates    (n) (i1 n s p e1 k t @ r @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスペクション[, insupekushon] (n) inspection [Add to Longdo]
インスペクター[, insupekuta-] (n) inspector [Add to Longdo]
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
叡覧[えいらん, eiran] (n) the emperor's personal inspection [Add to Longdo]
閲す[えっす;けみす, essu ; kemisu] (v5s) (1) (えっす esp. refers to documents) (See 閲する) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
閲する[えっする;けみする, essuru ; kemisuru] (vs-s) (1) (えっする esp. refers to documents) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
閲覧[えつらん, etsuran] (n,vs) (1) inspection; reading; (2) {comp} browsing (the WWW, internet); web browsing; (P) [Add to Longdo]
閲覧室[えつらんしつ, etsuranshitsu] (n) inspection room; reading room [Add to Longdo]
下検査[したけんさ, shitakensa] (n) preliminary inspection [Add to Longdo]
下見[したみ, shitami] (n,vs) preview; preliminary inspection; siding (on a house); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡抚[xún fǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄈㄨˇ, / ] inspector-general of province in Ming and Qing times [Add to Longdo]
检查[jiǎn chá, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, / ] inspection; examine [Add to Longdo]
检查员[jiǎn chá yuán, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] inspector [Add to Longdo]
检查哨[jiǎn chá shào, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄕㄠˋ, / ] inspection post; checkpoint [Add to Longdo]
检视[jiǎn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] inspection; postmortem; to view; to look into; to peep [Add to Longdo]
检阅[jiǎn yuè, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] inspect; review (troops) [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] inspect; check; surname Ji [Add to Longdo]
验货[yàn huò, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] inspection of goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspect \In*spect"\, v. t. [imp. & p. p. {Inspected}; p. pr. &
   vb. n. {Inspecting}.] [L. inspectus, p. p. of inspicere to
   inspect; pref. in- in + specere to look at, to view: cf. F.
   inspecter, fr. L. inspectare, freq. fr. inspicere. See
   {Spy}.]
   [1913 Webster]
   1. To look upon; to view closely and critically, esp. in
    order to ascertain quality or condition, to detect errors,
    etc., to examine; to scrutinize; to investigate; as, to
    inspect conduct.
    [1913 Webster]
 
   2. To view and examine officially, as troops, arms, goods
    offered, work done for the public, etc.; to oversee; to
    superintend. --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspect \In*spect"\, n. [L. inspectus. See {Inspect}, v. t.]
   Inspection. [Obs.] --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspect
   v 1: look over carefully; "Please inspect your father's will
      carefully"
   2: come to see in an official or professional capacity; "The
     governor visited the prison"; "The grant administrator
     visited the laboratory" [syn: {visit}, {inspect}]
   3: examine carefully for accuracy with the intent of
     verification; "audit accounts and tax returns" [syn: {audit},
     {scrutinize}, {scrutinise}, {inspect}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top