ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inspect

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspect-, *inspect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspect(vt) ตรวจสอบ, See also: สำรวจ
inspector(n) ผู้ตรวจสอบ, See also: นายตรวจ
inspector(n) สารวัตร
inspection(n) การตรวจจับ, See also: การตระเวน, การพินิจพิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspect(อินสเพคทฺ') vt. ตรวจสอบอย่างละเอียด., See also: inspectable adj. inspectingly adv., Syn. examine
inspection(อินสเพค'เชิน) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด, การตรวจการณ์, Syn. scrutiny
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ, จราจร, ผู้ตรวจสอบ, ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral, inspectorial adj. inspectorship n.
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่, นายตรวจใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
inspect(vt) ตรวจ, สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจสอบ
inspection(n) การตรวจ, การสำรวจ, การตรวจพล
inspector(n) นายตรวจ, นายตำรวจ, ผู้ตรวจการ, ผู้สังเกตการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspectionการตรวจพินิจ, การดู (ตรวจร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจการ, การตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจตรา, การตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection by judgeการเผชิญสืบ, การตรวจสอบโดยศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection clauseข้อกำหนดการตรวจสอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection lawกฎหมายตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspection lawsกฎหมายที่ให้อำนาจตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection of documentsการขอตรวจดูเอกสาร (โดยคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection of propertyการตรวจดูทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection rightสิทธิตรวจดูของที่ซื้อ [ ดู caveat emptor ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspectionการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Inspectionการดู, การสังเกต, การตรวจวินิจฉัยด้วยตาเปล่า, การดูแล, ตรวจพิจารณา [การแพทย์]
Inspection Scheduleโปรแกรมการบำรุงรักษา [การแพทย์]
Inspection, Minorการตรวจสอบย่อย [การแพทย์]
Inspection, Preliminaryการตรวจภายนอก [การแพทย์]
Inspectionismพวกชอบแอบดู [การแพทย์]
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The diver who went down to inspect the bottom of the ship came across the hull of another boat.นักประดานํ้าดําลงไปสํารวจเรือ เเต่กลับไปพบเรืออีกลํา เป็นเรือใบลําเล็ก Rebecca (1940)
They gather, inspect and frisk them before they return to camp.มีการตรวจค้นทุกอย่าง ก่อนนักโทษจะกลับแคมป์ Night and Fog (1956)
Shouldn't we inspect them?เราน่าจะตรวจสภาพพวกมันนะ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The British find it amusing to inspect us at their convenience.อังกฤษพบว่ามันสนุก ในการตรวจสอบเราได้ที่ความสะดวกสบายของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You can go and inspect my ornament collection.เธอจะต้องเลือกเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
I've got to inspect that cage.ผมต้องไปสำรวจกรงนั่น Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Inspect her bags please.กรุณาตรวจสอบกระเป๋าเธอด้วยค่ะ Innocent Steps (2005)
Out to inspect Mr. NA's residence.จากเคหสถานคุณนา Innocent Steps (2005)
Inspect them. Is everyone alright?สำรวจทุกคนซิ เป็นอะไรบ้างรึเปล่า? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
So, obviously we have to inspect the theater.ซึ่งแน่นอนที่เราจะต้องตรวจโรงละครเสียก่อน The Illusionist (2006)
You have to inspect closely to see a person clearly.คนเราต้องดูกันใกล้ๆ ถึงจะเห็นชัด Art of Fighting (2006)
Let's inspect this notebook.ตรวจสอบสมุดเล่มนี้กันเถอะ Death Note: The Last Name (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspectFor nothing is so beautiful but it betrays some defect on close inspection.
inspectFor years Marina had been inspecting houses.
inspectGovernment officials inspected all factories.
inspectHe came to inspect the house with a view to buying it.
inspectHe is a sanitary inspector.
inspectHe is leaving for China on an inspection tour next month.
inspectHe will come here soon to inspect the industry of this town.
inspectI hope this makes it through (baggage) inspection.
inspectKorea allowed an inspection by the IAEA.
inspectPeople love to inspect each other's houses.
inspect"Right, I'll check your work, OK?" "Please go ahead and inspect. I think I gave it a good go."
inspectThe building did not pass a fire inspection.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ(n) examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจการณ์(n) inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สายตรวจ(n) inspector, See also: overseer, investigator, examiner
ลาดตะเวน(v) patrol, See also: inspect, keep guard, keep watch, make one's rounds of, reconnoiter, Example: ทหารไทยถูกลอบโจมตีขณะออกลาดตระเวน, Thai Definition: เที่ยวตรวจไปทั่วๆ ในที่ที่อาจมีข้าศึก
สำรวจ(v) survey, See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น, Example: พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มาสำรวจเส้นทางสายนี้, Thai Definition: ดูทั่วๆ อย่างถี่ถ้วน
ตรวจการ(v) go on a tour of inspection, See also: inspect, Example: เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง, Thai Definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
พิจิต(v) inspect, See also: choose, select, examine, Syn. เลือกคัด, ตรวจ
เลียบค่าย(v) patrol round the barracks, See also: inspect a camp, Syn. ตรวจค่าย, Thai Definition: ตรวจดูความเรียบร้อยของกองทัพ
วินิจ(v) inspect, See also: examine, consider, think over, investigate, Syn. พิจารณา, พินิจ, ไตร่ตรอง, Example: คณะแพทย์วินิจพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของยาตัวใหม่
สารวัด(n) inspector, See also: examiner, Syn. สารวัตร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ตรวจงานทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตร[channasut] (v) EN: verify ; inspect ; investigate  FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
เช็ค[chek] (v) EN: check ; inspect ; examine  FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
เดินนา[doēnnā] (v) EN: inspect a field for tax collection
จเร[jarē] (n) EN: inspector ; inspector general  FR: inspecteur général [ m ]
กักด่วน[kak dūan] (v) EN: quarantine ; confine for inspection  FR: mettre en quarantaine
กำกับ[kamkap] (v) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct  FR: diriger ; superviser ; contrôler
การสุ่มตรวจ[kān sum trūat] (n, exp) EN: random inspection
การตรวจ[kān trūat] (n) EN: check ; checking ; inspection  FR: vérification [ f ]
การตรวจโดยศุลกากร[kān trūat dōi sunlakākøn] (n, exp) EN: customs inspection
การตรวจพิจารณาตามวาระ[kān trūat phijāranā tāmwāra] (n, exp) EN: routine inspection [ f ]  FR: examen de routine [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inspect
inspects
inspected
inspector
inspecting
inspection
inspectors
inspections
inspector's
inspectors'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspect
inspects
inspected
inspector
inspecting
inspection
inspectors
inspections
inspectorate
inspectorates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检查[jiǎn chá, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ,   /  ] inspection; examine #666 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] inspect; check; surname Ji #13,451 [Add to Longdo]
检阅[jiǎn yuè, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝˋ,   /  ] inspect; review (troops) #20,222 [Add to Longdo]
巡抚[xún fǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄈㄨˇ,   /  ] inspector-general of province in Ming and Qing times #26,477 [Add to Longdo]
检视[jiǎn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ,   /  ] inspection; postmortem; to view; to look into; to peep #40,408 [Add to Longdo]
验货[yàn huò, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ,   /  ] inspection of goods #41,217 [Add to Longdo]
检查员[jiǎn chá yuán, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ,    /   ] inspector #51,288 [Add to Longdo]
检查哨[jiǎn chá shào, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄕㄠˋ,    /   ] inspection post; checkpoint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
閲覧[えつらん, etsuran] (n, vs) (1) inspection; reading; (2) { comp } browsing (the WWW, internet); web browsing; (P) #566 [Add to Longdo]
検証[けんしょう, kenshou] (n, vs) verification; inspection; (P) #1,028 [Add to Longdo]
審査[しんさ, shinsa] (n, vs) judging; inspection; examination; investigation; review; (P) #2,111 [Add to Longdo]
調べ[しらべ, shirabe] (n, n-suf) (1) investigation; inspection; examination; (2) tune; note; melody; (P) #2,702 [Add to Longdo]
検査[けんさ, kensa] (n, vs) inspection (e.g. customs, factory); examination; scan (e.g. MRI, PET, etc.); (P) #2,736 [Add to Longdo]
監視[かんし, kanshi] (n, vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P) #4,012 [Add to Longdo]
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n, vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P) #4,684 [Add to Longdo]
検定[けんてい, kentei] (n, vs) official certification; approval; inspection; (P) #4,775 [Add to Longdo]
警部[けいぶ, keibu] (n) police inspector; (P) #6,067 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspect \In*spect"\, v. t. [imp. & p. p. {Inspected}; p. pr. &
   vb. n. {Inspecting}.] [L. inspectus, p. p. of inspicere to
   inspect; pref. in- in + specere to look at, to view: cf. F.
   inspecter, fr. L. inspectare, freq. fr. inspicere. See
   {Spy}.]
   [1913 Webster]
   1. To look upon; to view closely and critically, esp. in
    order to ascertain quality or condition, to detect errors,
    etc., to examine; to scrutinize; to investigate; as, to
    inspect conduct.
    [1913 Webster]
 
   2. To view and examine officially, as troops, arms, goods
    offered, work done for the public, etc.; to oversee; to
    superintend. --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspect \In*spect"\, n. [L. inspectus. See {Inspect}, v. t.]
   Inspection. [Obs.] --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspect
   v 1: look over carefully; "Please inspect your father's will
      carefully"
   2: come to see in an official or professional capacity; "The
     governor visited the prison"; "The grant administrator
     visited the laboratory" [syn: {visit}, {inspect}]
   3: examine carefully for accuracy with the intent of
     verification; "audit accounts and tax returns" [syn: {audit},
     {scrutinize}, {scrutinise}, {inspect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top