Search result for

rival

(105 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rival-, *rival*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rival[N] คู่แข่ง, See also: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ, Syn. competitor, contestant
rival[N] ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน, See also: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
rival[VT] มีความสามารถทัดเทียมกัน, Syn. equal, match
rival[VI] แข่งขัน, Syn. compete
rival[VT] แข่งขัน, Syn. compete
rival[ADJ] ที่เป็นคู่แข่งกัน, See also: ที่เป็นคู่แข่งขัน, Syn. competing, opposing
rivalry[N] การแข่งขันกัน, Syn. competition, contention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ, Syn. competitor,contestant,equal,emulate
rivalry(ไร'เวิลรี) n. การแข่งขันกัน,การเป็นคู่ต่อสู้กัน,การชิงดีชิงเด่น,การตีเสมอ, See also: rivalrous adj., Syn. competition,contest,duel
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting)
corrival(คะไร'วัล) n.,adj. คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
deprival(ดีไพร'เวิล) n. ดูdeprivation

English-Thai: Nontri Dictionary
rival(adj) เป็นคู่ต่อสู้,แข่งขันกัน,ตีเสมอ,ชิงดีชิงเด่น
rival(n) คู่ปรับ,คู่แข่งขัน,คู่ต่อสู้
rivalry(n) การชิงดี,การแข่งขัน,การตีเสมอ
arrival(n) การมาถึง,ผู้มาถึง
unrivaled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้
unrivalled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've been rivals for the past 50 years.เราเป็นคู่แข่งกันมา50 ปี Heartbreak Library (2008)
The recent release of Nelson Mandela from prison has triggered a power struggle between the ANC and their black rivals.ข่าวการปล่อยตัว.. เนลสัน แมนเดล่า ออกจากเรือนจำ.. จุดชนวนให้เกิดการแก่งแย่งอำนาจกัน ระหว่างสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา และกลุ่มนิยมแอฟริกัน Invictus (2009)
And we're going to play up this whole thing about how they went to the same school, you know, the education rivalry.และเรากำลังเล่นกับ ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ พวกเขาได้ไปที่โรงเรียนเดิม เป็นอย่างไรหล่ะ นายก็รู้ต้องแข่งขันกันเรียน Fighting (2009)
Rivalry for education.แข่งขันกันเรียน Fighting (2009)
And for my money, seeing how he customarily deals with rivals,ในการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เครซี่ 8 Grilled (2009)
They are our direct rivals, eliminating the boss would do wonders for your position.แกต้องทำงานบางอย่าง. Crows Zero II (2009)
I know you, you guys are... our rivals after all!เขามิได้ทำอะไร! โปรดอย่าทำอะไร คาไวชิ เลย Crows Zero II (2009)
Yes, but don't compare. Rivaldo, Romario, Koeman,อืม แต่อย่าเอาRivaldo, Romario, Koeman มาเทียบกัน [Rec] 2 (2009)
- Ah. Friendly rivalry.แข่งขันกันอย่างฉันท์มิตร Chuck Versus the Beefcake (2009)
Korea's common people cannot survive without the spirit of rivalry and patience.คนเกาหลีไม่สามารถรอดได้โดย ไม่มีจิตวิญญาณของการแข่งขันและความอดทนหรอกนะ Episode #1.1 (2009)
No, a person like me can never be the rival of Min Seo Hyun unni.ไม่หรอก, คนอย่างฉันไม่่อาจทัดเทียมพี่มินซอฮยอนได้หรอก Episode #1.3 (2009)
We were political rivals.เราเป็นคู่แข่งทางการเมืองกัน Liberty on Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rival2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
rivalBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
rivalDon't hold your rival cheap.
rivalHe always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
rivalHe criticized his rival severely.
rivalHe is my rival in business.
rivalHe was poached by a rival company.
rivalHe was traded, so to speak, to the rival firm.
rivalHe watches for an opportunity to intrigue against his rival.
rivalHis horse gained steadily on his rivals.
rivalHis rival was discouraged by his triumph.
rivalI find a good rival in him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่กัด[N] rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count unit: คู่
คู่ชิง[N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
ผู้เข้าชิง[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: 2 นักวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยสามารถโค่นผู้เข้าชิงชาวอาทิตย์อุทัยทีมอันดับ 5 ของโลกได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
ผู้เข้าแข่งขัน[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, Example: มีผู้เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนประมาณ 100 คน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
คู่แข่ง[N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: นักกีฬาจากจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของนักกีฬาญี่ปุ่น, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน, ผู้ที่ชิงดีชิงเด่นกัน
คู่แข่งขัน[N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. ผู้แข่งขัน, คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง, Example: พรรคประชากรไทยคงต้องหืดขึ้นคอเนื่องจากต้องไปเจอคู่แข่งขันประเภทเขี้ยวลากดินทั้งนั้น, Count unit: คน,คู่
คู่ต่อสู้[N] opponents, See also: rival, adversary, antagonist, foe, enemy, Syn. คู่พิพาท, ศัตรู, คู่อริ, ปรปักษ์, คู่แข่ง, Example: ฉันเป็นนักมวยหัดใหม่ที่แพ้น็อคแก่คู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น, Count unit: คู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khūkhaeng) EN: competing firm ; rival firm   FR: société rivale [f]
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān khao meūang Thai) EN: Thai immigration arrival card   FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
การมาถึง[n.] (kān mā theung) EN: arrival   FR: arrivée [f]
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match   FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition   FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
คู่แข่งขัน[n.] (khūkhaengkhan) EN: competitor ; rival   FR: compétiteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIVAL    R AY1 V AH0 L
RIVALS    R AY1 V AH0 L Z
RIVAL'S    R AY1 V AH0 L Z
RIVALED    R AY1 V AH0 L D
RIVALRY    R AY1 V AH0 L R IY0
RIVALS'    R AY1 V AH0 L Z
RIVALING    R AY1 V AH0 L IH0 NG
RIVALING    R AY1 V L IH0 NG
RIVALRIES    R AY1 V AH0 L R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rival    (v) (r ai1 v @ l)
rivals    (v) (r ai1 v @ l z)
rivaled    (n) (r ai1 v @ l d)
rivalry    (n) (r ai1 v @ l r ii)
rivalled    (v) (r ai1 v @ l d)
rivalling    (v) (r ai1 v @ l i ng)
rivalries    (n) (r ai1 v @ l r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情敌[qíng dí, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧˊ, / ] rival in love, #25,921 [Add to Longdo]
里瓦尔多[Lǐ wǎ ěr duō, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄉㄨㄛ, / ] Rivaldo, #77,128 [Add to Longdo]
对敌者[duì dí zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, / ] rival, #595,466 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenkandidat {m}; Gegenkandidatin {f} | Gegenkandidat sein | ohne Gegenkandidatrival candidate; opposing candidate | to run against; to be a candidate against | uncontested [Add to Longdo]
Konkurrenzgeschäft {n}rival firm [Add to Longdo]
Rivale {f}; Konkurrent {m} | Rivalen {pl}; Konkurrenten {pl}rival | rivals [Add to Longdo]
Rivalität {f}; Wetteifer {m}; Wettstreit {m} | freundschaftlicher Wettsreitrivalry | friiendly rivalry [Add to Longdo]
rivalisierendrivalling [Add to Longdo]
rivalisiertrivalled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライバル[, araibaru] (n) arrival [Add to Longdo]
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink) [Add to Longdo]
セル間の到着時間[セルかんのとうちゃくじかん, seru kannotouchakujikan] (n) {comp} cell inter-arrival time [Add to Longdo]
デッドオンアライバル[, deddoon'araibaru] (n) dead-on-arrival [Add to Longdo]
ライバル[, raibaru] (n,adj-no) rival; competition; (P) [Add to Longdo]
ライバル会社[ライバルがいしゃ, raibaru gaisha] (n) rival (company); competitor [Add to Longdo]
ライヴァル[, raivaru] (n) rival [Add to Longdo]
安着[あんちゃく, anchaku] (n,vs) safe arrival [Add to Longdo]
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled) [Add to Longdo]
一着[いっちゃく, icchaku] (n-t) (1) first arrival; first in race; (n) (2) (See 着・1) suit of clothes; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
到着プロセス[とうちゃくプロセス, touchaku purosesu] arrival process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, v. t. [imp. & p. p. {Rivaled}or {Rivalled}; p.
   pr. & vb. n. {Rivaling} or {Rivalling}.]
   1. To stand in competition with; to strive to gain some
    object in opposition to; as, to rival one in love.
    [1913 Webster]
 
   2. To strive to equal or exel; to emulate.
    [1913 Webster]
 
       To rival thunder in its rapid course. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, v. i.
   To be in rivalry. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, a.
   Having the same pretensions or claims; standing in
   competition for superiority; as, rival lovers; rival claims
   or pretensions.
   [1913 Webster]
 
      The strenuous conflicts and alternate victories of two
      rival confederacies of statesmen.    --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, n. [F. rival (cf. It. rivale), L. rivales two
   neigbors having the same brook in common, rivals, fr. rivalis
   belonging to a brook, fr. rivus a brook. Cf. {Rivulet},
   {Rete}.]
   1. A person having a common right or privilege with another;
    a partner. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If you do meet Horatio and Marcellus,
       The rivals of my watch, bid them make haste. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is in pursuit of the same object as another; one
    striving to reach or obtain something which another is
    attempting to obtain, and which one only can posses; a
    competitor; as, rivals in love; rivals for a crown.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Rivals, in the primary sense of the word, are those
      who dwell on the banks of the same stream. But since,
      as all experience shows, there is no such fruitful
      source of coutention as a water right, it would
      continually happen that these occupants of the opposite
      banks would be at strife with one another in regard of
      the periods during which they severally had a right to
      the use of the stream . . . And thus 'rivals' . . .
      came to be used of any who were on any grounds in more
      or less unfriendly competition with one another."
      --Trench.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Competitor; emulator; antagonist.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rival
   n 1: the contestant you hope to defeat; "he had respect for his
      rivals"; "he wanted to know what the competition was doing"
      [syn: {rival}, {challenger}, {competitor}, {competition},
      {contender}]
   v 1: be equal to in quality or ability; "Nothing can rival
      cotton for durability"; "Your performance doesn't even
      touch that of your colleagues"; "Her persistence and
      ambition only matches that of her parents" [syn: {equal},
      {touch}, {rival}, {match}]
   2: be the rival of, be in competition with; "we are rivaling for
     first place in the race"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 rival /ʀival/ 
  rival

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 rival
  rival

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 rival
  rival

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 rival
  rival

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top