ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idea

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idea-, *idea*
Possible hiragana form: いであ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idea(n) ความคิด, See also: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ, Syn. concept, opinion, thought
idea(n) แผนการ, See also: โครงการ, Syn. design, plan, scheme
ideal(adj) ซึ่งอยู่ในความคิด, See also: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ, Syn. abstract, fanciful, imaginary
ideal(adj) ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
ideal(n) แบบอย่างที่ดี, See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์, Syn. model, paragon, prototype
ideal(n) อุดมคติ
ideally(adv) ตามหลักการ, See also: ตามทฤษฎี
ideally(adv) ถ้าสมบูรณ์แบบ, See also: ถ้าเป็นไปตามที่นึกฝันไว้
ideally(adv) อย่างสมบูรณ์แบบ, See also: อย่างไร้ที่ติ, อย่างเลอเลิศ, Syn. perfectly
idealism(n) อุดมคตินิยม, See also: ความเชื่อในอุดมคติ, Syn. perfectionism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idea(ไอเดีย') n. ความคิด, มโนคติ, Syn. image, concept
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ, อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ, สมบูรณ์, เป็นเพียงความนึกฝัน, เพ้อฝัน, ไม่มีจริง, ไม่เป็นความจริง, เกี่ยวกับอุดมการณ์, เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied, imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์, ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน, ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic, perfectionist, utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ, เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ, เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ, อย่างสมบูรณ์, ดีเลิศ, เป็นความนึกคิด, เป็นความเพ้อฝัน, เป็นทฤษฎี, เป็นหลักการ
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
asteroidean(แอสเทอรอย'เดียน) n. สัตว์ทะเลจำพวกปลาดาว (an echinoderm)
hideawayn. ที่ซ่อน, ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น, หลบอยู่, Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
idea(n) ความคิด, ความคิดเห็น, มโนคติ, ความเชื่อ
ideal(adj) ดีเลิศ, เพ้อฝัน, ในอุดมคติ, เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ, อุดมการณ์, สิ่งที่ดีเลิศ, ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ, นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ, เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ, ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ, อย่างมีอุดมการณ์, อย่างดีเลิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ideaความคิด, มโนคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea of reference; idea, referentialความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, adventitiousพาหิรกมโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, fixedความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, innateสหชาติกมโนภาพ, มโนภาพแต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, referential; idea of referenceความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Idea; ideaมโนภาพ, มโนคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal๑. -ความคิด, -มโนคติ๒. อุดมคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealอุดมคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal๑. อุดมคติ๒. ไอดีล [ ใช้ในพีชคณิตนามธรรม ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idealเหมาะสม [การแพทย์]
ideal gasแก๊สอุดมคติ, แก๊สที่ถือว่ามีสมบัติเป็นไปตามกฎของแก๊สทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ideal Methodวิธีในอุดมคติ [การแพทย์]
Ideal Standardอุดมคติมาตรฐาน [การแพทย์]
Idealityความเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Ideals (Philosophy)อุดมคติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ideasมโนคติ, ความคิด [การแพทย์]
Ideas, Flight ofความคิดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่อง, ความคิดแล่นเร็ว [การแพทย์]
Ideas, Morbidความคิดที่ก่อให้เกิดผลเสีย [การแพทย์]

WordNet (3.0)
idea(n) the content of cognition; the main thing you are thinking about, Syn. thought
idea(n) a personal view
ideal(n) the idea of something that is perfect; something that one hopes to attain
ideal(n) model of excellence or perfection of a kind; one having no equal, Syn. apotheosis, saint, paragon, nonsuch, nonpareil, nonesuch
ideal(adj) conforming to an ultimate standard of perfection or excellence; embodying an ideal
ideal(adj) constituting or existing only in the form of an idea or mental image or conception
ideal(adj) of or relating to the philosophical doctrine of the reality of ideas, Syn. idealistic
idealism(n) (philosophy) the philosophical theory that ideas are the only reality
idealism(n) impracticality by virtue of thinking of things in their ideal form rather than as they really are
idealist(n) someone guided more by ideals than by practical considerations, Syn. dreamer

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Idea

n.; pl. Ideas [ L. idea, Gr. &unr_;, fr. &unr_; to see; akin to E. wit: cf. F. idée. See Wit. ] 1. The transcript, image, or picture of a visible object, that is formed by the mind; also, a similar image of any object whatever, whether sensible or spiritual. [ 1913 Webster ]

Her sweet idea wandered through his thoughts. Fairfax. [ 1913 Webster ]

Being the right idea of your father
Both in your form and nobleness of mind. Shak. [ 1913 Webster ]

This representation or likeness of the object being transmitted from thence [ the senses ] to the imagination, and lodged there for the view and observation of the pure intellect, is aptly and properly called its idea. P. Browne. [ 1913 Webster ]

2. A general notion, or a conception formed by generalization. [ 1913 Webster ]

Alice had not the slightest idea what latitude was. L. Caroll. [ 1913 Webster ]

3. Hence: Any object apprehended, conceived, or thought of, by the mind; a notion, conception, or thought; the real object that is conceived or thought of. [ 1913 Webster ]

Whatsoever the mind perceives in itself, or as the immediate object of perception, thought, or undersanding, that I call idea. Locke. [ 1913 Webster ]

4. A belief, option, or doctrine; a characteristic or controlling principle; as, an essential idea; the idea of development. [ 1913 Webster ]

That fellow seems to me to possess but one idea, and that is a wrong one. Johnson. [ 1913 Webster ]

What is now “idea” for us? How infinite the fall of this word, since the time where Milton sang of the Creator contemplating his newly-created world, --
“how it showed . . .
Answering his great idea, ” --
to its present use, when this person “has an idea that the train has started, ” and the other “had no idea that the dinner would be so bad!” Trench. [ 1913 Webster ]

5. A plan or purpose of action; intention; design. [ 1913 Webster ]

I shortly afterwards set off for that capital, with an idea of undertaking while there the translation of the work. W. Irving. [ 1913 Webster ]

6. A rational conception; the complete conception of an object when thought of in all its essential elements or constituents; the necessary metaphysical or constituent attributes and relations, when conceived in the abstract. [ 1913 Webster ]

7. A fiction object or picture created by the imagination; the same when proposed as a pattern to be copied, or a standard to be reached; one of the archetypes or patterns of created things, conceived by the Platonists to have excited objectively from eternity in the mind of the Deity. [ 1913 Webster ]

Thence to behold this new-created world,
The addition of his empire, how it showed
In prospect from his throne, how good, how fair,
Answering his great idea. Milton. [ 1913 Webster ]

☞ “In England, Locke may be said to have been the first who naturalized the term in its Cartesian universality. When, in common language, employed by Milton and Dryden, after Descartes, as before him by Sidney, Spenser, Shakespeare, Hooker, etc., the meaning is Platonic.” Sir W. Hamilton. [ 1913 Webster ]


Abstract idea,
Association of ideas
, etc. See under Abstract, Association, etc.

Syn. -- Notion; conception; thought; sentiment; fancy; image; perception; impression; opinion; belief; observation; judgment; consideration; view; design; intention; purpose; plan; model; pattern. -- There is scarcely any other word which is subjected to such abusive treatment as is the word idea, in the very general and indiscriminative way in which it is employed, as it is used variously to signify almost any act, state, or content of thought. [ 1913 Webster ]

Ideal

a. [ L. idealis: cf. F. idéal. ] 1. Existing in idea or thought; conceptional; intellectual; mental; as, ideal knowledge. [ 1913 Webster ]

2. Reaching an imaginary standard of excellence; fit for a model; faultless; as, ideal beauty. Byron. [ 1913 Webster ]

There will always be a wide interval between practical and ideal excellence. Rambler. [ 1913 Webster ]

3. Existing in fancy or imagination only; visionary; unreal. “Planning ideal common wealth.” Southey. [ 1913 Webster ]

4. Teaching the doctrine of idealism; as, the ideal theory or philosophy. [ 1913 Webster ]

5. (Math.) Imaginary.

Syn. -- Intellectual; mental; visionary; fanciful; imaginary; unreal; impracticable; utopian. [ 1913 Webster ]

Ideal

n. A mental conception regarded as a standard of perfection; a model of excellence, beauty, etc. [ 1913 Webster ]

The ideal is to be attained by selecting and assembling in one whole the beauties and perfections which are usually seen in different individuals, excluding everything defective or unseemly, so as to form a type or model of the species. Thus, the Apollo Belvedere is the ideal of the beauty and proportion of the human frame. Fleming. [ 1913 Webster ]


Beau ideal. See Beau ideal.
[ 1913 Webster ]

Idealess

a. Destitute of an idea. [ 1913 Webster ]

idealisation

n. 1. Same as idealization. [ WordNet 1.5 ]

idealise

v. 1. Same as idealize. [ Chiefly Brit. ] [ WordNet 1.5 ]

Idealism

n. [ Cf. F. idéalisme. ] 1. The quality or state of being ideal. [ 1913 Webster ]

2. Conception of the ideal; imagery. [ 1913 Webster ]

3. (Philos.) The system or theory that denies the existence of material bodies, and teaches that we have no rational grounds to believe in the reality of anything but ideas and their relations. [ 1913 Webster ]

4. The practice or habit of giving or attributing ideal form or character to things; treatment of things in art or literature according to ideal standards or patterns; -- opposed to realism. [ Webster 1913 Suppl. ]

5. a belief in the feasibility of the implementation of ideal principles and noble goals, and the practice or habit of pursuing such goals; -- opposed to realism and cynicism. [ PJC ]

Idealist

n. [ Cf. F. idéaliste. ] 1. One who idealizes; one who forms picturesque fancies; one given to romantic expectations. [ 1913 Webster ]

2. One who holds the doctrine of idealism, in any sense. In senses 4 and 5 of idealism, opposed to realist. [ 1913 Webster +PJC ]

Idealistic

a. Of or pertaining to idealists or their theories. [ 1913 Webster ]

Ideality

n.; pl. Idealities 1. The quality or state of being ideal. [ 1913 Webster ]

2. The capacity to form ideals of beauty or perfection. [ 1913 Webster ]

3. (Phren.) The conceptive faculty. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The idea has merit! -Yes, merit!เป็นความคิดที่ดีมาก ใช่แล้ว เยี่ยม ใช่! Aladdin (1992)
Actually, that was your idea.จริงๆแล้ว นั่นมันความคิดคุณ Basic Instinct (1992)
I have no idea.ผมไม่รู้สิ Basic Instinct (1992)
Well, I think that's a very good idea.ผมคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดี Basic Instinct (1992)
I'm sure he's no idea who she is.ผมมั่นใจว่าเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร Basic Instinct (1992)
I've got a better idea.ฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้น Basic Instinct (1992)
You've no idea what you're getting into.คุณไม่รู้หรอก ว่าคุณกำลังเจออะไร Basic Instinct (1992)
This whole thing is Bill's idea, a sudden obsession with protecting me.ความคิตของบิลล์เขาน่ะ เกิดจะปกป้องกันขึ้นมากะทันหัน-- ลุกขึ้น เร็วเข้า The Bodyguard (1992)
This is Sy's idea.ความคิดไซเขา The Bodyguard (1992)
That's a great idea! Chucky! -Come in here.We don't know if she's missing or she's hiding purposely. Hero (1992)
You have no idea of what I'm going through, do you?คุณยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อใช้มั้ย? The Lawnmower Man (1992)
It was your big idea, wasn't it?นี่มันความคิดเธอนะ The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ideaA bright idea occurred to me.
ideaActually it might be a good idea to start right now.
ideaA foolish idea came into my mind.
ideaAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
ideaAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
ideaA good idea came across her mind at the last moment.
ideaA good idea came across his mind at the last moment.
ideaA good idea came across my mind.
ideaA good idea came into my head.
ideaA good idea came into my mind.
ideaA good idea crossed his mind.
ideaA good idea entered my mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมคติ(n) ideal, Example: การดำเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใช้ชีวิตไม่สูญเปล่า, Thai Definition: จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
แนวความคิด(n) idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai Definition: แนวทางความคิด
แนวคิด(n) idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai Definition: แนวทางความคิด
อุดมคตินิยม(n) idealism, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แนวคิดทางจิตเวชศาสตร์ได้เบนไปจากเรื่องศาสนา และปรัชญา ไปเป็นเรื่องทางอุดมคตินิยม และวัตถุนิยมมากขึ้น
ข้อคิด(n) idea, See also: consideration point, thought, Syn. ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ประเด็น, Example: ประธานบริษัทได้ฝากข้อคิดให้แก่พนักงาน, Count Unit: เรื่อง, ข้อ, ประเด็น, Thai Definition: ประเด็นที่เสนอให้คิด, ประเด็นที่ชวนคิด
ความคิด(n) though, See also: idea, notion, Syn. ความนึกคิด, Example: คำตอบที่แท้จริงได้เรียบเรียงและกลั่นกลองออกมาจากความคิด
ความคิดรวบยอด(n) concept, See also: idea, abstract notion, Thai Definition: ภาพในใจหรือแบบของความคิดที่เป็นตัวแทนสิ่งของทั้งประเภท
จิตนิยม(n) idealism, Example: จิตนิยมมีทรรศนะร่วมกันว่าจิตมีความเป็นจริงสูงสุด, Thai Definition: ลัทธิที่เชื่อว่าจิตเท่านั้นเป็นความจริงขั้นสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิตคิดขึ้น
เจ้าความคิด(n) idea person, See also: resourceful person, Example: ผมนี่แหละเป็นเจ้าความคิดเรื่องนี้เอง, Thai Definition: คนที่เป็นตัวตั้งตัวตี หรือคิดริเริ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [ m ] ; modèle [ m ]
ฉาก[chāk] (n) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene  FR: scène [ f ] ; décor [ m ] ; rideau [ m ] ; écran [ m ]
ชักม่าน[chak mān] (v, exp) FR: tirer le rideau
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
หัวคิด[hūakhit] (n) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover
เจ้าความคิด[jao khwāmkhit] (n, exp) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man  FR: homme d'idées [ m ] ; débrouillard [ m ] (fam.)
เจตนา[jēttanā] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective  FR: intention [ f ] ; volonté [ f ] ; détermination [ f ] ; volition [ f ] ; dessein [ m ] ; objet [ m ] ; but [ m ]
จุด[jut] (n) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect  FR: aspect [ m ]
แก๊สแท้[kaēt thaē] (n, exp) EN: ideal gas  FR: gaz parfait [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
idea
ideal
ideas
idea's
ideals
ideal's
ideally
idealism
idealist
idealize

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idea
ideal
ideas
ideals
ideally
idealism
idealist
idealize
idealists
idealized

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint #896 [Add to Longdo]
意思[yì si, ㄧˋ ㄙ˙,  ] idea; opinion; meaning; wish; desire #1,763 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利 #1,775 [Add to Longdo]
理想[lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ,  ] ideal #1,826 [Add to Longdo]
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ,  ] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth) #2,174 [Add to Longdo]
理念[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ,  ] idea; concept; philosophy; theory #2,332 [Add to Longdo]
表象[biǎo xiàng, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] idea #19,421 [Add to Longdo]
意念[yì niàn, ㄧˋ ㄋㄧㄢˋ,  ] idea #20,865 [Add to Longdo]
乘龙快婿[chéng lóng kuài xù, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄒㄩˋ,    婿 /    婿] ideal son-in-law #118,974 [Add to Longdo]
理想国[lǐ xiǎng guó, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ,    /   ] ideal state; Plato's republic (c. 390 BC) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedanke { m }; Idee { f }; Anschauung { f }; Vorstellung { f } | auf einen Gedanken kommen | eine Vorstellung geben vonidea | to conceive an idea | to give an idea of [Add to Longdo]
Ideal { n }ideal [Add to Longdo]
Idealfall { m }ideal case [Add to Longdo]
Idealisierung { f }idealization [Add to Longdo]
Idealismus { m }idealism [Add to Longdo]
Idealist { m } | Idealisten { pl }idealist | idealists [Add to Longdo]
Idee { f }; Begriff { m }; Meinung { f }; Anregung { f }; Plan { m } | Ideen { pl } | eine geniale Idee | fixe Idee { f } | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Ideenskizze { f }idea sketch [Add to Longdo]
ideal { adj } | idealer | am idealstenideal | more ideal | most ideal [Add to Longdo]
idealisieren | idealisierend | idealisiert | idealisiert | idealisierteto idealize | idealizing | idealized | idealizes | idealized [Add to Longdo]
idealerweise { adv }ideally [Add to Longdo]
idealistisch { adj } | idealistischer | am idealistischstenidealistic | more idealistic | most idealistic [Add to Longdo]
idealistisch { adv }idealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考え[かんがえ, kangae] (n) thinking; thought; ideas; intention; (P) #265 [Add to Longdo]
交通[こうつう, koutsuu] (n, vs) traffic; transportation; communication; exchange (of ideas, etc.); intercourse; (P) #460 [Add to Longdo]
[あん, an] (n, n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原案) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P) #1,442 [Add to Longdo]
同じく[おなじく, onajiku] (adv, conj, vs) similarly; same (idea); same (name); (P) #1,672 [Add to Longdo]
思想[しそう, shisou] (n) thought; idea; ideology; (P) #2,077 [Add to Longdo]
概念[がいねん, gainen] (n) general idea; concept; notion; (P) #2,482 [Add to Longdo]
そんな[sonna] (adj-pn) (See あんな, こんな, どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) #2,908 [Add to Longdo]
構想[こうそう, kousou] (n, vs) plan; plot; idea; conception; (P) #3,754 [Add to Longdo]
こんな[konna] (adj-pn) (See あんな, そんな, どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) #4,123 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) (esp. 〜の念) sense; idea; thought; feeling; (2) desire; concern; (3) (esp. 念に〜、念の/が〜) attention; care; (P) #4,392 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アイディーイーエー[あいでいーいーえー, aidei-i-e-] IDEA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
理想[りそう, risou] Ideal [Add to Longdo]
理想的[りそうてき, risouteki] ideal [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top