Search result for

idea

(156 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idea-, *idea*
Possible hiragana form: いであ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idea[N] ความคิด, See also: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ, Syn. concept, opinion, thought
idea[N] แผนการ, See also: โครงการ, Syn. design, plan, scheme
ideal[ADJ] ซึ่งอยู่ในความคิด, See also: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ, Syn. abstract, fanciful, imaginary
ideal[ADJ] ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
ideal[N] แบบอย่างที่ดี, See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์, Syn. model, paragon, prototype
ideal[N] อุดมคติ
ideally[ADV] ตามหลักการ, See also: ตามทฤษฎี
ideally[ADV] ถ้าสมบูรณ์แบบ, See also: ถ้าเป็นไปตามที่นึกฝันไว้
ideally[ADV] อย่างสมบูรณ์แบบ, See also: อย่างไร้ที่ติ, อย่างเลอเลิศ, Syn. perfectly
idealism[N] อุดมคตินิยม, See also: ความเชื่อในอุดมคติ, Syn. perfectionism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idea(ไอเดีย') n. ความคิด,มโนคติ, Syn. image,concept
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
asteroidean(แอสเทอรอย'เดียน) n. สัตว์ทะเลจำพวกปลาดาว (an echinoderm)
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
idea(n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ideaความคิด, มโนคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea of reference; idea, referentialความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, adventitiousพาหิรกมโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, fixedความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, innateสหชาติกมโนภาพ, มโนภาพแต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, referential; idea of referenceความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Idea; ideaมโนภาพ, มโนคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal๑. -ความคิด, -มโนคติ๒. อุดมคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealอุดมคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal๑. อุดมคติ๒. ไอดีล [ใช้ในพีชคณิตนามธรรม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idealเหมาะสม [การแพทย์]
ideal gasแก๊สอุดมคติ, แก๊สที่ถือว่ามีสมบัติเป็นไปตามกฎของแก๊สทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ideal Methodวิธีในอุดมคติ [การแพทย์]
Ideal Standardอุดมคติมาตรฐาน [การแพทย์]
Idealityความเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Ideals (Philosophy)อุดมคติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ideasมโนคติ, ความคิด [การแพทย์]
Ideas, Flight ofความคิดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่อง, ความคิดแล่นเร็ว [การแพทย์]
Ideas, Morbidความคิดที่ก่อให้เกิดผลเสีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yale would be the ideal place for me to growYale จะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ฉันที่จะเติบโต New Haven Can Wait (2008)
But my parents didn't think it was a good idea,แต่ปู่กับย่าน่ะไม่เห็นด้วยอย่างแรง New Haven Can Wait (2008)
Who came up with the idea- ใครออกไอเดียให้ฉัน There Might be Blood (2008)
You have no idea what you're in for.เธอก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรที่รอเธออยู่ Chuck in Real Life (2008)
That's a terrible idea.นั่นเป็นความคิดที่แย่มาก Pret-a-Poor-J (2008)
So eleanor can rip off your ideas?เอลานอลสามารถแย่งไอเดียเธอไปได้งั้นเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
-And what they did was really messed up. -i-i had no idea.และสิ่งที่พวกเขาทำมันก็แย่มาก ฉันไม่รู้ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, sounds like a great idea.- ใช่ เป็นความคิดที่ดีเหมือนกัน There Might be Blood (2008)
I had no idea you would be such a delight.- ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะน่าชื่นชมอย่างนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)
You have any bright ideas?เธอมีความคิดดีๆ บ้างมั้ย There Might be Blood (2008)
Good idea.ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย, ฉันคือ โลอีส เลน. Committed (2008)
Oh, I think that is a fantastic idea.บรรยายไทยโดย Viper00r Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ideaActually it might be a good idea to start right now.
ideaHis ideas accord with theirs.
ideaTheir ideas seem totally alien to us.
ideaAny virtuous idea can be vicious in itself.
ideaThe development of a new business idea is no doubt the ideal that everybody wishes for.
ideaHer idea is very similar to mine.
ideaWords stand for idea.
ideaIt is hard to embody one's idea in an action.
ideaI am determined to spend my lifetime pursuing my ideals.
ideaHe put an interesting idea before us.
ideaIt's probably a good idea for us to speak in English, so he'll be able to understand.
ideaPlease compose a draft of the proposal idea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมคติ[N] ideal, Example: การดำเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใช้ชีวิตไม่สูญเปล่า, Thai definition: จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
แนวความคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai definition: แนวทางความคิด
แนวคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai definition: แนวทางความคิด
อุดมคตินิยม[N] idealism, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แนวคิดทางจิตเวชศาสตร์ได้เบนไปจากเรื่องศาสนา และปรัชญา ไปเป็นเรื่องทางอุดมคตินิยม และวัตถุนิยมมากขึ้น
ข้อคิด[N] idea, See also: consideration point, thought, Syn. ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ประเด็น, Example: ประธานบริษัทได้ฝากข้อคิดให้แก่พนักงาน, Count unit: เรื่อง, ข้อ, ประเด็น, Thai definition: ประเด็นที่เสนอให้คิด, ประเด็นที่ชวนคิด
ความคิด[N] though, See also: idea, notion, Syn. ความนึกคิด, Example: คำตอบที่แท้จริงได้เรียบเรียงและกลั่นกลองออกมาจากความคิด
ความคิดรวบยอด[N] concept, See also: idea, abstract notion, Thai definition: ภาพในใจหรือแบบของความคิดที่เป็นตัวแทนสิ่งของทั้งประเภท
จิตนิยม[N] idealism, Example: จิตนิยมมีทรรศนะร่วมกันว่าจิตมีความเป็นจริงสูงสุด, Thai definition: ลัทธิที่เชื่อว่าจิตเท่านั้นเป็นความจริงขั้นสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิตคิดขึ้น
เจ้าความคิด[N] idea person, See also: resourceful person, Example: ผมนี่แหละเป็นเจ้าความคิดเรื่องนี้เอง, Thai definition: คนที่เป็นตัวตั้งตัวตี หรือคิดริเริ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชักม่าน[v. exp.] (chak mān) FR: tirer le rideau
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover   
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect   FR: aspect [m]
แก๊สแท้[n. exp.] (kaēt thaē) EN: ideal gas   FR: gaz parfait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IDEA    AY0 D IY1 AH0
IDEAL    AY0 D IY1 L
IDEAS    AY0 D IY1 AH0 Z
IDEA'S    AY0 D IY1 AH0 Z
IDEALS    AY0 D IY1 L Z
IDEAL'S    AY0 D IY1 L Z
IDEALLY    AY0 D IY1 L IY0
IDEALIST    AY0 D IY1 L AH0 S T
IDEALISM    AY0 D IY1 L IH2 Z AH0 M
IDEALIZE    AY0 D IY1 L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idea    (n) (ai1 d i@1)
ideal    (n) (ai1 d i@1 l)
ideas    (n) (ai1 d i@1 z)
ideals    (n) (ai1 d i@1 l z)
ideally    (a) (ai1 d i@1 l ii)
idealism    (n) (ai1 d i@1 l i z @ m)
idealist    (n) (ai1 d i@1 l i s t)
idealize    (v) (ai1 d i@1 l ai z)
idealists    (n) (ai1 d i@1 l i s t s)
idealized    (v) (ai1 d i@1 l ai z d)

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedanke {m}; Idee {f}; Anschauung {f}; Vorstellung {f} | auf einen Gedanken kommen | eine Vorstellung geben vonidea | to conceive an idea | to give an idea of [Add to Longdo]
Ideenskizze {f}idea sketch [Add to Longdo]
Ideal {n}ideal [Add to Longdo]
Idealfall {m}ideal case [Add to Longdo]
Idealisierung {f}idealization [Add to Longdo]
Idealismus {m}idealism [Add to Longdo]
Idealist {m} | Idealisten {pl}idealist | idealists [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
ideal {adj} | idealer | am idealstenideal | more ideal | most ideal [Add to Longdo]
idealisieren | idealisierend | idealisiert | idealisiert | idealisierteto idealize | idealizing | idealized | idealizes | idealized [Add to Longdo]
idealerweise {adv}ideally [Add to Longdo]
idealistisch {adj} | idealistischer | am idealistischstenidealistic | more idealistic | most idealistic [Add to Longdo]
idealistisch {adv}idealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
つもりである[, tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘龙快婿[chéng lóng kuài xù, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄒㄩˋ, 婿 / 婿] ideal son-in-law [Add to Longdo]
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, ] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth) [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利 [Add to Longdo]
意念[yì niàn, ㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, ] idea [Add to Longdo]
意思[yì si, ㄧˋ ㄙ˙, ] idea; opinion; meaning; wish; desire [Add to Longdo]
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint [Add to Longdo]
理念[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, ] idea; concept; philosophy; theory [Add to Longdo]
理想[lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ, ] ideal [Add to Longdo]
理想国[lǐ xiǎng guó, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] ideal state; Plato's republic (c. 390 BC) [Add to Longdo]
表象[biǎo xiàng, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] idea [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アイディーイーエー[あいでいーいーえー, aidei-i-e-] IDEA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
理想[りそう, risou] Ideal [Add to Longdo]
理想的[りそうてき, risouteki] ideal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idea \I*de"a\, n.; pl. {Ideas}. [L. idea, Gr. ?, fr. ? to see;
   akin to E. wit: cf. F. id['e]e. See {Wit}.]
   1. The transcript, image, or picture of a visible object,
    that is formed by the mind; also, a similar image of any
    object whatever, whether sensible or spiritual.
    [1913 Webster]
 
       Her sweet idea wandered through his thoughts.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       Being the right idea of your father
       Both in your form and nobleness of mind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This representation or likeness of the object being
       transmitted from thence [the senses] to the
       imagination, and lodged there for the view and
       observation of the pure intellect, is aptly and
       properly called its idea.       --P. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. A general notion, or a conception formed by
    generalization.
    [1913 Webster]
 
       Alice had not the slightest idea what latitude was.
                          --L. Caroll.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: Any object apprehended, conceived, or thought of,
    by the mind; a notion, conception, or thought; the real
    object that is conceived or thought of.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever the mind perceives in itself, or as the
       immediate object of perception, thought, or
       undersanding, that I call idea.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A belief, option, or doctrine; a characteristic or
    controlling principle; as, an essential idea; the idea of
    development.
    [1913 Webster]
 
       That fellow seems to me to possess but one idea, and
       that is a wrong one.         --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       What is now "idea" for us? How infinite the fall of
       this word, since the time where Milton sang of the
       Creator contemplating his newly-created world, 
       "how it showed . . .
       Answering his great idea," 
       to its present use, when this person "has an idea
       that the train has started," and the other "had no
       idea that the dinner would be so bad!" --Trench.
    [1913 Webster]
 
   5. A plan or purpose of action; intention; design.
    [1913 Webster]
 
       I shortly afterwards set off for that capital, with
       an idea of undertaking while there the translation
       of the work.             --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   6. A rational conception; the complete conception of an
    object when thought of in all its essential elements or
    constituents; the necessary metaphysical or constituent
    attributes and relations, when conceived in the abstract.
    [1913 Webster]
 
   7. A fiction object or picture created by the imagination;
    the same when proposed as a pattern to be copied, or a
    standard to be reached; one of the archetypes or patterns
    of created things, conceived by the Platonists to have
    excited objectively from eternity in the mind of the
    Deity.
    [1913 Webster]
 
       Thence to behold this new-created world,
       The addition of his empire, how it showed
       In prospect from his throne, how good, how fair,
       Answering his great idea.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: "In England, Locke may be said to have been the first
      who naturalized the term in its Cartesian universality.
      When, in common language, employed by Milton and
      Dryden, after Descartes, as before him by Sidney,
      Spenser, Shakespeare, Hooker, etc., the meaning is
      Platonic." --Sir W. Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   {Abstract idea}, {Association of ideas}, etc. See under
    {Abstract}, {Association}, etc.
 
   Syn: Notion; conception; thought; sentiment; fancy; image;
     perception; impression; opinion; belief; observation;
     judgment; consideration; view; design; intention;
     purpose; plan; model; pattern.
 
   Usage: There is scarcely any other word which is subjected to
      such abusive treatment as is the word idea, in the
      very general and indiscriminative way in which it is
      employed, as it is used variously to signify almost
      any act, state, or content of thought.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idea
   n 1: the content of cognition; the main thing you are thinking
      about; "it was not a good idea"; "the thought never entered
      my mind" [syn: {idea}, {thought}]
   2: your intention; what you intend to do; "he had in mind to see
     his old teacher"; "the idea of the game is to capture all the
     pieces" [syn: {mind}, {idea}]
   3: a personal view; "he has an idea that we don't like him"
   4: an approximate calculation of quantity or degree or worth;
     "an estimate of what it would cost"; "a rough idea how long
     it would take" [syn: {estimate}, {estimation},
     {approximation}, {idea}]
   5: (music) melodic subject of a musical composition; "the theme
     is announced in the first measures"; "the accompanist picked
     up the idea and elaborated it" [syn: {theme}, {melodic
     theme}, {musical theme}, {idea}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IDEA
     International Data Encryption Algorithm (cryptography)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IDEA
     Internet Design, Engineering, and Analysis notes (IETF)
     

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 idea
    idea
    notion
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 idea
   concept; idea
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top