ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preview

P R IY1 V Y UW2   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preview-, *preview*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preview[N] การชมก่อนแสดง, Syn. preliminary showing
preview[N] การชมก่อน, Syn. preliminary viewing, presurvey
preview[VT] ดูมาก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preview(พรี'วิว) n. การชมก่อน,การแสดงก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การฉายภาพยนตร์โฆษณาก่อนภาพยนตร์จริง,สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาของอีกสิ่งหนึ่ง. vt. ชมก่อน,ดูก่อน,แสดงก่อน., See also: previewer n., Syn. prevue

English-Thai: Nontri Dictionary
preview(n) การชมก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การแสดงก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, Montrose, the Count is here to preview the display.มอนท์โรส ท่านเคานต์จะมาขอชมตัวอย่างงานแสดงหน่อย Mannequin: On the Move (1991)
Call James Holt's office. Tell them I wanna move the preview up.แจ้งออฟฟิศของเจมส์โฮลห์ ว่าขอเลื่อนการดูชุด The Devil Wears Prada (2006)
For a preview of the 10th annualสำหรับการ พรีวิว Surf's Up (2007)
It's a car preview for an auction Jason's having tomorrow-- sort of an open house for cars.มันเป็นรถโชว์น่ะ ี่เจสันจะเปิดประมูลวันพรุ่งนี้ เขาเลยเปิดบ้านให้ดูรถ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Give us a preview of what we'll learn.Give us a preview of what we'll learn. Planet 51 (2009)
Giving you... a preview of what our retirement's gonna be like.ให้คุณ การสาธิตว่า ชีวิตช่วงเกษียนจะเป็นยังไง Pleasant Little Kingdom (2010)
SECRET GARDEN Preview It's because I don't want to remain in Woo Young's head as his first love.ตัวอย่างตอนต่อไป มันเป็นเพราะว่า ฉันไม่ต้องการจะเก็บมันไว้ รักแรกของวูยอง พี่ชาย One (2010)
I saw your drama preview Are you enjoying shooting?ด้วยประสบการณ์ของเธอบนเตียง เธอน่าจะมีปัญหาอยู่ด้วยนะ Little Black Dress (2011)
-= Episode 2 Preview =-ตัวอย่างตอนที่2 Dream High (2011)
Ep. 8 preview coming up...Ep. 8 preview coming up... Miss Ripley (2011)
-= Preview of the Next Episode =-.=ตัวอย่างตอนต่อไป=. Warrior Baek Dong-soo (2011)
-= Next Episode Preview =-ตอนต่อไป The Duo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
previewThere was a special sneak preview last night.

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVIEW P R IY1 V Y UW2
PREVIEWS P R IY1 V Y UW2 Z
PREVIEWED P R IY1 V Y UW2 D
PREVIEWING P R IY1 V Y UW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preview (v) prˈiːvjuː (p r ii1 v y uu)
previews (v) prˈiːvjuːz (p r ii1 v y uu z)
previewed (v) prˈiːvjuːd (p r ii1 v y uu d)
previewing (v) prˈiːvjuːɪŋ (p r ii1 v y uu i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预览[yù lǎn, ㄩˋ ㄌㄢˇ, / ] preview, #33,521 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vernissage {f}; Eröffnung {f} einer Kunstausstellungpreview (of an art exhibition); vernissage [Add to Longdo]
Vorschau {f} | Vorschauen {pl}preview | prewievs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スニークプレビュー[, suni-kupurebyu-] (n) sneak preview [Add to Longdo]
プリントプレビュー[, purintopurebyu-] (n) {comp} print preview [Add to Longdo]
プレビュー[, purebyu-] (n) preview [Add to Longdo]
プレビューア[, purebyu-a] (n) previewer [Add to Longdo]
プレビューリリース[, purebyu-riri-su] (n) {comp} preview release [Add to Longdo]
プレビュアー[, purebyua-] (n) previewer [Add to Longdo]
印刷プレビュー[いんさつプレビュー, insatsu purebyu-] (n) {comp} print preview [Add to Longdo]
下見[したみ, shitami] (n,vs) preview; preliminary inspection; siding (on a house); (P) [Add to Longdo]
試写[ししゃ, shisha] (n,vs) preview; private showing; (P) [Add to Longdo]
次回予告[じかいよこく, jikaiyokoku] (n) preview of next installment (TV shows, podcasts, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preview
   n 1: an advertisement consisting of short scenes from a motion
      picture that will appear in the near future [syn:
      {preview}, {prevue}, {trailer}]
   2: a screening for a select audience in advance of release for
     the general public
   v 1: watch (a movie or play) before it is released to the
      general public

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top