ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประเด็น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเด็น-, *ประเด็น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเด็น(n) point, See also: issue, keystone, gist, aspect, Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่, หัวข้อ, Example: อาจารย์สรุปประเด็นสำคัญๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนให้นักเรียนก่อนสอบ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ประเด็นสำคัญ(n) main issue, See also: main point, Syn. ประเด็นหลัก, Example: ฝ่ายค้านได้หยิบยกเอาข้อกล่าวหาทุจริตในกระทรวงคมนาคมมาเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายรัฐบาล, Thai Definition: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเด็นน. ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่มีการยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดี.
จุดประเด็นสำคัญของเรื่องที่พูดหรือถกเถียงกันเป็นต้น เช่น พูดไม่ถูกจุด ตอบไม่ตรงจุด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal issueประเด็นข้อกฎหมาย [ ดู issue of law ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue of lawประเด็นข้อกฎหมาย [ ดู legal issue ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point in disputeประเด็นข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in issueประเด็นข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue of factประเด็นข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral issuesประเด็นที่ใกล้เคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
material issueประเด็นสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimate issueประเด็นสำคัญที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
main issueประเด็นหลัก, ประเด็นสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
non-traditional security issuesประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม่ [การทูต]
traditional security issuesประเด็นความมั่นคงในลักษณะเดิม [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meyerberg was only wanted for questioning. We never saw him again.มีเพียง เมเยอร์เบิก ที่ช่วยเราได้ ประเด็นคือ เราไม่เคยเห็นเขาอีกเลย The Great Dictator (1940)
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง Rebecca (1940)
Your Honor, I was trying to make a point.ผมพยายามจะเข้าสู่ประเด็นครับ Oh, God! (1977)
-What point?ประเด็นอะไร Oh, God! (1977)
Immigration was not an issue on which we fought.การเข้าเมืองไม่ใช่ประเด็นที่เราต่อสู้ Gandhi (1982)
The point is we've got to find out in the next 39 minutes before the police arrive.ประเด็นก็คือเราต้องรู้ให้ได้ ใน 39 นาทีก่อนที่ตำรวจจะมาถึง Clue (1985)
The point is...ประเด็นคือ... Clue (1985)
Point is there's one bullet left in this gun.ประเด็นก็คือมีกระสุนเหลืออีกนัดหนึ่ง อยู่ในปืนกระบอกนี้ Clue (1985)
- What kind of position is that? - No position. That's my point.แล้วนี่ฉันอยู่สถานะอะไร ไม่มีสถานะ นั่นล่ะประเด็นเลย Labyrinth (1986)
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ Stand by Me (1986)
- No. - But I-I used to... study, you know, that stuff.-นั่นคือประเด็นค่ะ Big (1988)
That's the whole point. You don't have to be alone.นั่นล่ะประเด็น คุณฉายเดี่ยวไม่ได้ Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเด็น[praden] (n) EN: point ; issue ; question ; keystone ; subject ; gist ; aspect ; problem ; bone ; agenda  FR: point [ m ] ; aspect [ m ] ; question [ f ] ; sujet [ m ]
ประเด็นทางการเมือง[praden thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political issue
ประเด็นฟ้อง[praden føng] (n, exp) EN: cause of action
ประเด็นร้อน[praden røn] (n, exp) EN: hot issue  FR: point chaud [ m ]
ประเด็นสำคัญ[praden samkhan] (n, exp) EN: main issue ; main point ; important point ; hot topic  FR: point important [ m ]
ประเด็นหลัก ๆ[praden lak-lak] (n, exp) EN: main points  FR: points principaux [ mpl ]

English-Thai: Longdo Dictionary
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
zero in on(verb, phrase) เน้นที่, มุ่งประเด็นไปที่ เช่น Scientists zero in on pancreatic cancer genes., Syn. focus on

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract(n) ข้อสรุป, See also: ประเด็นสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. summary
crux(n) ประเด็นสำคัญ
crux of the matter(idm) ประเด็นหลัก
issue(n) ประเด็น, See also: หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา, Syn. topic, point, subject
message(n) ประเด็น, See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย
place(n) ประเด็น, Syn. point
point(n) ประเด็น, See also: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง, Syn. idea, matter
question(n) หัวข้อ, See also: ประเด็นที่นำขึ้นมาพูด, เรื่องที่นำมาพิจารณา, Syn. topic, issue, proposal
respect(n) ประเด็น, Syn. aspect, characteristic, point
significance(n) ความสำคัญ, See also: ประเด็นหลัก, ลักษณะที่สำคัญ, Syn. point, importance, Ant. unimportance, insignificance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj., adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
cogent(โค'เจินทฺ) adj. ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, น่าเชื่อ, ถูกจุด, ตรงประเด็น
crux(ครัคซฺ) n. จุดสำคัญ, ประเด็นสำคัญ, กากบาท, กางเขน, จุดยุ่งยาก, ปัญหายุ่งยาก, ความลำบากของปัญหา, Syn. body, heart, essence, root, key -pl. cruxes, cruces
digressvi. วกวนนอกเรื่อง, พูดหรือเขียนนอกประเด็น, หันไปทางข้าง, See also: digresser n.
digressionn. การวกวนนอกประเด็น, คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น, ข้อปลีกย่อย
digressiveadj. ซึ่งวกวนนอกประเด็น
discursive(ดิสเคอร์'ซิฟว) adj. อ้อมค้อม, ไกลประเด็น, สับสน., Syn. digressive, diffuse, Ant. organized
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง, การแยกออก, การเบนออก, การห่างประเด็น, ความหลากหลาย, ความผันแปร, Syn. digression
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน, ผันแปร, ซึ่งเบนออก, ซึ่งห่างประเด็น, หลากหลาย
excursive(เอคซฺเคอ'ซิฟว) adj. นอกลู่นอกทาง, ห่างประเด็น, นอกเรื่อง., See also: excursiveeness n. ดูexcursive, Syn. outgoing

English-Thai: Nontri Dictionary
cogent(adj) น่าเชื่อ, ตรงประเด็น, ตรงจุด, ถูกจุด
crux(n) ปมปัญหา, ประเด็นสำคัญ, กางเขน, กากบาท
digress(vi) เฉไป, วกวน, ออกนอกเรื่อง, ออกนอกประเด็น
digression(n) ความวกวน, ข้อปลีกย่อย, การพูดนอกประเด็น
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป, ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง, นอกเรื่อง, นอกประเด็น
extraneous(adj) ของผู้อื่น, ของนอก, นอกประเด็น, ภายนอก
former(n) อันก่อน, กรณีแรก, ประเด็นแรก, ประการแรก, ข้อแรก
gist(n) ใจความ, หัวใจ, หัวข้อ, เนื้อหาสำคัญ, แก่นสาร, ประเด็น
impertinent(adj) ทะลึ่ง, เสือก, สะเออะ, อ้อมค้อม, ไม่ตรงประเด็น
inconsequent(adj) ไม่สมเหตุผล, นอกประเด็น, ไม่ต่อเนื่องกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
重要[じゅうよう, juuyou] (adj) ประเด็นหลัก, ความสำคัญ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] TH: ประเด็นสำคัญ  EN: essentials

German-Thai: Longdo Dictionary
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top