Search result for

viewer

(47 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viewer-, *viewer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viewer[N] ผู้ดู, See also: ผู้ชม, ผู้ชมรายการโทรทัศน์, Syn. observer, onlooker, beholder
viewer[N] เครื่องมือที่ใช้ในการดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viewerผู้ชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewerผู้ตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewerผู้ชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing.This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing. Episode #1.5 (2008)
Television viewers, behold our hero, Mrของหมูๆ ท่านผู้ชมคะ ฮีโร่ของพวกเรา มิสเตอร์ซาตานค่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
We'll do 45 million viewers today.มีผู้ชม45ล้านคนในวันนี้เชียว Death Race (2008)
Streaming to 46 million viewers ma'am.มีผู้ชม46ล้านคนแล้วครับ คุณนาย Death Race (2008)
Over 50 million viewers have already subscribed.ผู้ชมกว่า15ล้านคนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Death Race (2008)
Keep the viewers interested.ให้ผู้ชมตื่นเต้นเข้าไว้ Death Race (2008)
Seventy million viewers ma'am, they're all watching!มีคนกำลังดูอยู่70ล้านคนครับท่าน Death Race (2008)
Sensitive viewers, be aware. The image is disturbing.มันเป็นภาพที่ไม่ได้น่าดูนัก The Dark Knight (2008)
But if your viewers really do have a major concern, then perhaps I should briefly respond to it now.แต่ถ้า ท่านผู้ชมเห็นว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ บางทีผมก็ควรจะ ตอบซะก่อนสั้นๆ Frost/Nixon (2008)
I think all of our female viewers are dying to know one thing. They'd like to know more about your personal life.ผู้ชม, โดยเฉพาะสุภาพสตรี, คงต้องการจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวบ้าง Episode #1.25 (2009)
We'll be giving away a complete set of Mr. Brain DVDs, which go on sale 9/30, to 20 viewers.เราจะทำการแจก Mr. Brain DVDs ชุดสมบูรณ์ ที่จะออกจำหน่าย ในวันที่30 กันยายน แก่ผู้ชม 20 ท่าน Episode #1.8 (2009)
80 million viewers watched you last night.ผู้ชม 80 ล้านคน ชมรายการคุณเมื่อคืน There Is No Normal Anymore (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viewerTelevision enlightens the viewers as well as entertains them.
viewerTelevision viewers see only what the camera shows.
viewerThe city of Mito was crowded with blossom viewers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักวิจารณ์[n.] (nakwijān) EN: critic ; reviewer ; commentator   FR: critique [m] ; commentateur [m]
ผู้ดู[n.] (phūdū) EN: spectator ; viewer   FR: spectateur [m]
ผู้สัมภาษณ์[n. exp.] (phū samphāt) EN: interviewer   FR: intervieweur [m] ; intervieweuse [f] ; interviewer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIEWER    V Y UW1 ER0
VIEWERS    V Y UW1 ER0 Z
VIEWER'S    V Y UW1 ER0 Z
VIEWERS'    V Y UW1 ER0 Z
VIEWERSHIP    V Y UW1 ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viewer    (n) (v y uu1 @ r)
viewers    (n) (v y uu1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrachter {m}; Betrachterin {f}; Beschauer {m}; Beschauerin {f} | der aufmerksame Betrachter wird feststellenviewer | to the alert eye it will become apparent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプレットビューアー[, apurettobyu-a-] (n) {comp} applet viewer [Add to Longdo]
インタビュアー;インタヴュアー;インタビューアー[, intabyua-; intavuyua-; intabyu-a-] (n) interviewer [Add to Longdo]
テレビ視聴者[テレビしちょうしゃ, terebi shichousha] (n) television viewer; TV audience [Add to Longdo]
ビューア[, byu-a] (n) {comp} viewer [Add to Longdo]
ビューアー[, byu-a-] (n) viewer [Add to Longdo]
ビューワ[, byu-wa] (n) {comp} viewer [Add to Longdo]
プレビューア[, purebyu-a] (n) previewer [Add to Longdo]
プレビュアー[, purebyua-] (n) previewer [Add to Longdo]
レビューワー[, rebyu-wa-] (n) reviewer [Add to Longdo]
会見者[かいけんしゃ, kaikensha] (n) interviewer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viewer \View"er\, n.
   1. One who views or examines.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A person appointed to inspect highways, fences, or
    the like, and to report upon the same.
    [1913 Webster]
 
   3. The superintendent of a coal mine. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 viewer
   n 1: a close observer; someone who looks at something (such as
      an exhibition of some kind); "the spectators applauded the
      performance"; "television viewers"; "sky watchers
      discovered a new star" [syn: {spectator}, {witness},
      {viewer}, {watcher}, {looker}]
   2: an optical device for viewing photographic transparencies

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top