ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การพิจารณา

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพิจารณา-, *การพิจารณา*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
determinationการพิจารณากำหนด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair hearing; fair trialการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair trial; fair hearingการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistrialการพิจารณาคดีผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex parte trialการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial ex parteการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil trial; civil hearingการพิจารณาคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil hearing; civil trialการพิจารณาคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial, public; trial in open courtการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preinvestment studyการพิจารณาศึกษาก่อนการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Consideration (Law)การพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Fair trialการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Judgments by defaultการพิจารณาโดยขาดนัด [TU Subject Heading]
New Trialsการพิจารณาและตัดสินคดีใหม่ [TU Subject Heading]
Speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [TU Subject Heading]
Trialsการพิจารณาและตัดสินคดี [TU Subject Heading]
Trials (Assassination)การพิจารณาและตัดสินคดี (การลอบฆ่า) [TU Subject Heading]
Trials (Fraud)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อโกง) [TU Subject Heading]
Trials (Kidnapping)การพิจารณาและตัดสินคดี (การจับกุมตัวเรียกค่าไถ่) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial.ฉันไม่คิดบอกคุณนี้นาย เราไม่ได้เป็นหนี้เขาสิ่งที่ เขาได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 12 Angry Men (1957)
What do you think that trial cost?คุณคิดอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่? 12 Angry Men (1957)
I mean, if I was on trial for my life,ฉันหมายความว่าถ้าฉันอยู่ในการพิจารณาคดีสำหรับชีวิตของฉัน 12 Angry Men (1957)
The boy on trial is probably guilty, but...เด็กในการพิจารณาคดีอาจจะเป็นความผิด แต่ ... 12 Angry Men (1957)
Supposing you were the one who was on trial?หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาคดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
From what was presented at the trial, the boy looks guilty, on the surface.จากสิ่งที่ถูกนำเสนอในการพิจารณาคดีเด็กมีลักษณะผิดบนพื้นผิว 12 Angry Men (1957)
- Why don't we have him on trial again?- เราไม่ได้เขามาทำไมในการพิจารณาคดีอีกครั้งหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
He had three months to the day of the trial in which to memorise them.เขาสามเดือนถึงวันที่มีการพิจารณาคดีในการที่จะจดจำพวกเขา 12 Angry Men (1957)
sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Do me a favor. Take this into consideration.ทำฉันหน่อย ใช้เวลานี้ในการพิจารณา The Godfather (1972)
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
His grandfather is on trial today. - Dragisha?ปู่ของเขาอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในวันนี้ Dragisha? Idemo dalje (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิจารณา[n.] (kān phijāranā) EN: meditation   
การพิจารณา[n.] (kān phitjāranā) EN: consideration ; meditation   FR: considération [f]
การพิจารณาคดี[n. exp.] (kān phitjāranā khadī) EN: hearing   
การพิจารณาคดีโดยการทรมาน[n. exp.] (kān phitjāranā khadī dōi kān thøramān) EN: trial by ordeal   
การพิจารณาคดีใหม่[n. exp.] (kān phitjāranā khadī mai) EN: retrial   
การพิจารณาความผิดทางวินัย[n. exp.] (kān phitjāranā khwāmphit thāng winai) EN: disciplinary action   
การพิจารณาใหม่[n. exp.] (kān phijāranā mai) EN: revision   
การพิจารณาใหม่[n. exp.] (kān phitjāranā mai) EN: revision   

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisement[N] การพิจารณาอย่างละเอียด, See also: การคิดอย่างรอบคอบ
attention[N] การคำนึงถึง, See also: การพิจารณาอย่างสนใจ
contemplation[N] การพิจารณาใคร่ครวญ, See also: การเพ่งพินิจ, การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง
debate[N] การพิจารณา, See also: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย, Syn. cogitation, consideration, deliberation, meditation, reflection
examination[N] การตรวจสอบ, See also: การพิจารณาอย่างละเอียด, Syn. inspection, investigation
inquest[N] การสอบสวนคดี, See also: การพิจารณาคดี, ผู้สอบสวนคดี, Syn. inquiry, investigation
judgement[N] การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. discretion, determination
judgment[N] การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. judgement, discretion, determination
judiciary[N] การพิจารณาคดีตามกฎหมาย
mass trial[N] การพิจารณาคดีต่อหน้าคนจำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
cogitation(คอจจิเท'เชิน) n. การพิจารณา,แผนงาน,โครงการ,การรับรู้,สิ่งที่ถูกรับรู้
cognizable(คอก'นิซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถรับรู้หรือรู้ได้,ภายในขอบเขตอำนาจการพิจารณาของศาล, Syn. cognisable
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ

English-Thai: Nontri Dictionary
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
hearing(n) การได้ยิน,การฟัง,การสดับ,โสตประสาท,การพิจารณา
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
proceedingsการพิจารณาคดี
proceedingsการพิจารณาคดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
考慮[こうりょ, kouryo] การพิจารณา,การไตร่ตรอง
審査[しんさ, shinsa] (vi) การพิจารณาตัดสิน หรือการพิจารณาคัดเลือก
再考[さいこう, saikou] การพิจารณาใหม
引き合い[ひきあい, hikiai] (n ) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kontemplation,-en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top