ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opinion

AH0 P IH1 N Y AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opinion-, *opinion*
Possible hiragana form: おぴにおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opinion(n) ความเห็น, See also: ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, Syn. view, idea, notion
opinion(n) ข้อวินิจฉัย, See also: คำวินิจฉัย
opinionated(adj) ดื้อดึง, Syn. prejudiced, stubborn, biased
opinion poll(n) การสำรวจความคิดเห็น, Syn. poll

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opinion(โอพิน'เยิน) n. ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น, ทัศนะ, Syn. notion
opinionated(อะพิน'เยินเนทิด) adj. ดื้อดึง, มีความเห็นที่ยึดแน่น, See also: opinionatedness n.
public opinionn. มติมหาชน, ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน
public-opinion polln. การสำรวจมติมหาชน

English-Thai: Nontri Dictionary
opinion(n) ความคิดเห็น, ทัศนะ, ข้อเสนอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opinion๑. ความคิดเห็น, ความเห็น๒. มติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion leaderผู้ชี้นำความคิดเห็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion pollsการหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, advisoryความเห็นของศาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, concurringความเห็นพ้อง (ที่มีเหตุผลแตกต่างกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, crowdมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, dissentingความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, expertความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opinion, groupมติกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, publicมติมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My opinion of Favell is no higher than yours, Crawley.ผมก็ไม่ไว้ใจฟาเวลมากไปกว่าคุณหรอก ครอว์ลี่ย์ Rebecca (1940)
Over the years, I came to know many grownups, and my opinion of them never improved.ผมได้รู้จักกับผู้ใหญ่หลายคน ความเห็นของผม คือพวกเขาไม่ปรับปรุงขึ้นเลย The Little Prince (1974)
However, I will yield to the opinion of the majorityอย่างไรก็ตาม, ฉันจะให้ผลถึงของ the opinion ส่วนใหญ่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง Oh, God! (1977)
I am of the opinion that it is an important appendage...ผมมีความเห็นว่า มันเป็นสิ่งสำคัญเพิ่มเติม... Suspiria (1977)
They're debutantes! They have opinions on world hunger. Who cares?มีความเห็นเรื่องโลกหิวโหย ใครสนล่ะ Punchline (1988)
The author was inspired by certain opinions of a British publisher concerning world peace.ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเห็นบางอย่างของสำนักพิมพ์อังกฤษ เกี่ยวกับสันติภาพของโลก The Russia House (1990)
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน The Russia House (1990)
Maybe I can get your medical opinion on this though.เช่นกันกับงานส่วนใหญ่ของผม กฎเกณฑ์ทางฟิสิกซ์ ยากที่จะประยุกต์ Deep Throat (1993)
Well, I'm of the opinion that if Marsellus lived his whole life, he doesn't need to know nothing about this incident.ดีฉันมีความเห็นว่าถ้า Marsellus อาศัยอยู่ทั้งชีวิตของเขา เขาไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ Pulp Fiction (1994)
We are very grateful, sir, for your in which opinion I am joined by Lady Catherine de Bourgh and her daughter, to whom I have related the affair in full.พวกเรารู้สึกขอบคุณมากค่ะ สำหรับ... . ...ในความเห็นที่ผมและเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กและลูกสาวของหล่อน Episode #1.5 (1995)
If he has withdrawn his high opinion of you, why should you care?ถ้าเขาจะถอนความคิดดีๆ เกี่ยวกับเธอไปแล้ว เธอจะไปสนใจอะไรเขาล่ะ Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opinionAccording to their opinions, that boy is very good.
opinionA conflict of opinions arose over the matter.
opinionAfter the incident I came to have a higher opinion of him.
opinionAll the members made much of her opinion.
opinionAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
opinionAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
opinionAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
opinionAnyone with an opinion please raise their hand.
opinionAre your opinions representative of those of the other students?
opinionAs far as I am concerned, I am not against your opinion.
opinionAs the friend, I gave an opinion.
opinionBasically, I agree with your opinion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแสดงความคิดเห็น(n) opinion, See also: voice, view, idea, point of view, Syn. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การเสนอความคิดเห็น, Example: รัฐบาลยอมรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ความเห็น(n) opinion, See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought, Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะตีพิมพ์เรื่องของไวรัสในแง่เทคนิคดีหรือไม่
ทัศนคติ(n) attitude, See also: opinion, viewpoint, Example: ท่าทีและทัศนคติของพ่อแม่ มีอิทธิพลต่อเด็กมาก, Thai Definition: แนวความคิดเห็น
ข้อคิดเห็น(n) opinion, See also: view, idea, suggestion, Syn. ความเห็น, ทรรศนะ, Example: เราสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเสรี, Count Unit: ข้อ, ประเด็น
ความคิดเห็น(n) opinion, See also: view, sentiment, Syn. ความเห็น, Example: ในการประชุมทุกครั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
เสียง(n) voice, See also: opinion, view, Syn. ความเห็น, Example: เรื่องนี้ฉันขอไม่ออกเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
เห็น[hen] (n, exp) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion  FR: avoir une opinion ; penser
เห็นว่า[hen wā] (n, exp) EN: have an opinion  FR: considérer que ; avoir une opinion
จุด[jut] (n) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect  FR: aspect [ m ]
การแสดงความคิดเห็น[kān sadaēng khwām khit-hen] (n, exp) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view  FR: opinion [ f ] ; point de vue [ m ]
การสำรวจความคิดเห็น[kān samrūat khwām khithen] (n, exp) EN: poll  FR: sondage d'opinion [ m ]
การสำรวจประชามติ[kān samrūat prachāmati] (n, exp) EN: public opinion survey  FR: sondage d'opinion [ m ] ; enquête publique [ f ]
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OPINION AH0 P IH1 N Y AH0 N
OPINIONS AH0 P IH1 N Y AH0 N Z
OPINIONATE AH0 P IH1 N Y AH0 N EY2 T
OPINIONATED AH0 P IH1 N Y AH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opinion (n) ˈəpˈɪnɪəʳn (@1 p i1 n i@ n)
opinions (n) ˈəpˈɪnɪəʳnz (@1 p i1 n i@ n z)
opinionated (j) ˈəpˈɪnɪəʳnɛɪtɪd (@1 p i1 n i@ n ei t i d)
opinionative (j) ˈəpˈɪnɪəʳnətɪv (@1 p i1 n i@ n @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
见解[jiàn jiě, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] opinion; view; understanding, #10,752 [Add to Longdo]
民意调查[mín yì diào chá, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] opinion poll, #19,358 [Add to Longdo]
民意测验[mín yì cè yàn, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, / ] opinion poll, #41,748 [Add to Longdo]
民调[mín diào, ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] opinion poll [Add to Longdo]
舆论调查[yú lùn diào chá, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 輿調] opinion poll [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meinung { f }; Ansicht { f }; Anschauung { f } | Meinungen { pl } | meiner Meinung nach; meiner Ansicht nach | ohne eigene Meinung | sich eine Meinung bilden | öffentliche Meinung { f }opinion | opinions | in my opinion | without a personal opinion | to form an opinion | public opinion [Add to Longdo]
Meinungsbefragung { f }opinion poll [Add to Longdo]
Meinungsforschung { f }opinion polling; canvassing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp, v5u) to ask the opinion of (a superior) [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
アンテナ[antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P) [Add to Longdo]
オピニオン[opinion] (n) opinion; (P) [Add to Longdo]
オピニオンリーダー[opinionri-da-] (n) opinion leader; (P) [Add to Longdo]
セカンドオピニオン[sekandoopinion] (n) second opinion [Add to Longdo]
パーソナルオピニオン[pa-sonaruopinion] (n) personal opinion [Add to Longdo]
パブリックオピニオン[paburikkuopinion] (n) public opinion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opinion \O*pin"ion\, v. t.
   To opine. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opinion \O*pin"ion\, n. [F., from L. opinio. See {Opine}.]
   1. That which is opined; a notion or conviction founded on
    probable evidence; belief stronger than impression, less
    strong than positive knowledge; settled judgment in regard
    to any point of knowledge or action.
    [1913 Webster]
 
       Opinion is when the assent of the understanding is
       so far gained by evidence of probability, that it
       rather inclines to one persuasion than to another,
       yet not without a mixture of incertainty or
       doubting.               --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
       I can not put off my opinion so easily. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The judgment or sentiment which the mind forms of persons
    or things; estimation.
    [1913 Webster]
 
       I have bought golden opinions from all sorts of
       people.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Friendship . . . gives a man a peculiar right and
       claim to the good opinion of his friend. --South.
    [1913 Webster]
 
       However, I have no opinion of those things. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Favorable estimation; hence, consideration; reputation;
    fame; public sentiment or esteem. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou hast redeemed thy lost opinion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This gained Agricola much opinion, who . . . had
       made such early progress into laborious . . .
       enterprises.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Obstinacy in holding to one's belief or impression;
    opiniativeness; conceitedness. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law.) The formal decision, or expression of views, of a
    judge, an umpire, a counselor, or other party officially
    called upon to consider and decide upon a matter or point
    submitted.
    [1913 Webster]
 
   {To be of opinion}, to think; to judge.
 
   {To hold opinion with}, to agree with. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sentiment; notion; persuasion; idea; view; estimation.
     See {Sentiment}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opinion
   n 1: a personal belief or judgment that is not founded on proof
      or certainty; "my opinion differs from yours"; "I am not of
      your persuasion"; "what are your thoughts on Haiti?" [syn:
      {opinion}, {sentiment}, {persuasion}, {view}, {thought}]
   2: a message expressing a belief about something; the expression
     of a belief that is held with confidence but not
     substantiated by positive knowledge or proof; "his opinions
     appeared frequently on the editorial page" [syn: {opinion},
     {view}]
   3: a belief or sentiment shared by most people; the voice of the
     people; "he asked for a poll of public opinion" [syn: {public
     opinion}, {popular opinion}, {opinion}, {vox populi}]
   4: the legal document stating the reasons for a judicial
     decision; "opinions are usually written by a single judge"
     [syn: {opinion}, {legal opinion}, {judgment}, {judgement}]
   5: the reason for a court's judgment (as opposed to the decision
     itself) [syn: {opinion}, {ruling}]
   6: a vague idea in which some confidence is placed; "his
     impression of her was favorable"; "what are your feelings
     about the crisis?"; "it strengthened my belief in his
     sincerity"; "I had a feeling that she was lying" [syn:
     {impression}, {feeling}, {belief}, {notion}, {opinion}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 opinion /opinjɔ̃/ 
  opinion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top