Search result for

opinion

(89 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opinion-, *opinion*
Possible hiragana form: おぴにおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opinion[N] ความเห็น, See also: ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, Syn. view, idea, notion
opinion[N] ข้อวินิจฉัย, See also: คำวินิจฉัย
opinionated[ADJ] ดื้อดึง, Syn. prejudiced, stubborn, biased
opinion poll[N] การสำรวจความคิดเห็น, Syn. poll

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opinion(โอพิน'เยิน) n. ข้อคิดเห็น,ความคิดเห็น,ทัศนะ, Syn. notion
opinionated(อะพิน'เยินเนทิด) adj. ดื้อดึง,มีความเห็นที่ยึดแน่น, See also: opinionatedness n.
public opinionn. มติมหาชน,ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน
public-opinion polln. การสำรวจมติมหาชน

English-Thai: Nontri Dictionary
opinion(n) ความคิดเห็น,ทัศนะ,ข้อเสนอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opinion๑. ความคิดเห็น, ความเห็น๒. มติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion leaderผู้ชี้นำความคิดเห็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion pollsการหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, advisoryความเห็นของศาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, concurringความเห็นพ้อง (ที่มีเหตุผลแตกต่างกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, crowdมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, dissentingความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, expertความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opinion, groupมติกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, publicมติมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eleanor wants your opinion. Oh, no, I didn't, but I'll do that right now.เอลานอร์อยากได้ความเห็นจากเธอ โอ้ ฉันเปล่านะ แต่ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Oh, the guy doing manual labor can't have an opinion?โอ.. คนที่ใช้แรงงานไม่มีสิทธิออกความเห็นเหรอ Not Cancer (2008)
To get your opinion, not to get jerked around.ไปวินิจฉัยเรื่องของคุณ อย่ามาทำงี่เง่าไปทั่ว Joy (2008)
There would be more danger for you, but-- is this your opinion as a doctor or as a mother?มันอันตรายมากขึ้นกับคุณแต่... ในคำวินิจฉัยคุณมาจากการเป็นหมอ หรือต้องการจะเป็นแม่ Joy (2008)
It's my medical opinion.เป็นการตัดสินใจทางการแพทย์ Joy (2008)
Becca, you asked my opinion because you wanted to do the right thing.เบ็กก้า.. คุณถามคำวินิจฉัยผม เพราะคุณต้องการทำสิ่งที่ถูก Joy (2008)
No insights? No opinions?ไม่มีความเห็น ไม่มีการวินิจฉัยหรือ? Emancipation (2008)
You are designed to have opinions and to force them on people.นายออกแบบคำวินิจฉัย และพยายามชักจูงให้คนเชื่อ Emancipation (2008)
- I didn't know it was gonna color your every medical opinion, every personal opinion.ทุกๆความเห็นทางการแพทย์ของคุณ ความเห็นของทุกๆคน Dying Changes Everything (2008)
I want his opinion by morning.ข้าต้องการรู้ผลพรุ่งนี้เช้า Lancelot (2008)
I'm afraid the local swamp life doesn't have a very high opinion of us.ข้ากลัวว่าชนหนองน้ำท้องถิ่นที่นี่ คงจะไม่ได้พูดถึงเราในด้านที่ดีนักหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
In my opinion, Gwang Hae has been very successful in being the ambassador between the Myung and Ho Kimข้าคิดว่า กวาง เฮ เคยประสบความสำเร็จอย่างมากจากการเป็นฑูตระหว่าง มยอง และ โฮคิม Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opinionAccording to their opinions, that boy is very good.
opinionA conflict of opinions arose over the matter.
opinionAfter the incident I came to have a higher opinion of him.
opinionAll the members made much of her opinion.
opinionAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
opinionAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
opinionAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
opinionAnyone with an opinion please raise their hand.
opinionAre your opinions representative of those of the other students?
opinionAs far as I am concerned, I am not against your opinion.
opinionAs the friend, I gave an opinion.
opinionBasically, I agree with your opinion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแสดงความคิดเห็น[N] opinion, See also: voice, view, idea, point of view, Syn. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การเสนอความคิดเห็น, Example: รัฐบาลยอมรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ความเห็น[N] opinion, See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought, Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะตีพิมพ์เรื่องของไวรัสในแง่เทคนิคดีหรือไม่
ทัศนคติ[N] attitude, See also: opinion, viewpoint, Example: ท่าทีและทัศนคติของพ่อแม่ มีอิทธิพลต่อเด็กมาก, Thai definition: แนวความคิดเห็น
ข้อคิดเห็น[N] opinion, See also: view, idea, suggestion, Syn. ความเห็น, ทรรศนะ, Example: เราสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเสรี, Count unit: ข้อ, ประเด็น
ความคิดเห็น[N] opinion, See also: view, sentiment, Syn. ความเห็น, Example: ในการประชุมทุกครั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
เสียง[N] voice, See also: opinion, view, Syn. ความเห็น, Example: เรื่องนี้ฉันขอไม่ออกเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion   FR: avoir une opinion ; penser
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: have an opinion   FR: considérer que ; avoir une opinion
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect   FR: aspect [m]
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng khwām khit-hen) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view   FR: opinion [f] ; point de vue [m]
การสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (kān samrūat khwām khithen) EN: poll   FR: sondage d'opinion [m]
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat prachāmati) EN: public opinion survey   FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   

CMU English Pronouncing Dictionary
OPINION    AH0 P IH1 N Y AH0 N
OPINIONS    AH0 P IH1 N Y AH0 N Z
OPINIONATE    AH0 P IH1 N Y AH0 N EY2 T
OPINIONATED    AH0 P IH1 N Y AH0 N EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opinion    (n) (@1 p i1 n i@ n)
opinions    (n) (@1 p i1 n i@ n z)
opinionated    (j) (@1 p i1 n i@ n ei t i d)
opinionative    (j) (@1 p i1 n i@ n @ t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meinung {f}; Ansicht {f}; Anschauung {f} | Meinungen {pl} | meiner Meinung nach; meiner Ansicht nach | ohne eigene Meinung | sich eine Meinung bilden | öffentliche Meinung {f}opinion | opinions | in my opinion | without a personal opinion | to form an opinion | public opinion [Add to Longdo]
Meinungsbefragung {f}opinion poll [Add to Longdo]
Meinungsforschung {f}opinion polling; canvassing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior) [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P) [Add to Longdo]
オピニオン[, opinion] (n) opinion; (P) [Add to Longdo]
オピニオンリーダー[, opinionri-da-] (n) opinion leader; (P) [Add to Longdo]
セカンドオピニオン[, sekandoopinion] (n) second opinion [Add to Longdo]
パーソナルオピニオン[, pa-sonaruopinion] (n) personal opinion [Add to Longdo]
パブリックオピニオン[, paburikkuopinion] (n) public opinion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
见解[jiàn jiě, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] opinion; view; understanding, #10,752 [Add to Longdo]
民意调查[mín yì diào chá, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] opinion poll, #19,358 [Add to Longdo]
民意测验[mín yì cè yàn, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, / ] opinion poll, #41,748 [Add to Longdo]
民调[mín diào, ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] opinion poll [Add to Longdo]
舆论调查[yú lùn diào chá, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 輿調] opinion poll [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opinion \O*pin"ion\, v. t.
   To opine. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opinion \O*pin"ion\, n. [F., from L. opinio. See {Opine}.]
   1. That which is opined; a notion or conviction founded on
    probable evidence; belief stronger than impression, less
    strong than positive knowledge; settled judgment in regard
    to any point of knowledge or action.
    [1913 Webster]
 
       Opinion is when the assent of the understanding is
       so far gained by evidence of probability, that it
       rather inclines to one persuasion than to another,
       yet not without a mixture of incertainty or
       doubting.               --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
       I can not put off my opinion so easily. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The judgment or sentiment which the mind forms of persons
    or things; estimation.
    [1913 Webster]
 
       I have bought golden opinions from all sorts of
       people.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Friendship . . . gives a man a peculiar right and
       claim to the good opinion of his friend. --South.
    [1913 Webster]
 
       However, I have no opinion of those things. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Favorable estimation; hence, consideration; reputation;
    fame; public sentiment or esteem. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou hast redeemed thy lost opinion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This gained Agricola much opinion, who . . . had
       made such early progress into laborious . . .
       enterprises.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Obstinacy in holding to one's belief or impression;
    opiniativeness; conceitedness. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law.) The formal decision, or expression of views, of a
    judge, an umpire, a counselor, or other party officially
    called upon to consider and decide upon a matter or point
    submitted.
    [1913 Webster]
 
   {To be of opinion}, to think; to judge.
 
   {To hold opinion with}, to agree with. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sentiment; notion; persuasion; idea; view; estimation.
     See {Sentiment}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opinion
   n 1: a personal belief or judgment that is not founded on proof
      or certainty; "my opinion differs from yours"; "I am not of
      your persuasion"; "what are your thoughts on Haiti?" [syn:
      {opinion}, {sentiment}, {persuasion}, {view}, {thought}]
   2: a message expressing a belief about something; the expression
     of a belief that is held with confidence but not
     substantiated by positive knowledge or proof; "his opinions
     appeared frequently on the editorial page" [syn: {opinion},
     {view}]
   3: a belief or sentiment shared by most people; the voice of the
     people; "he asked for a poll of public opinion" [syn: {public
     opinion}, {popular opinion}, {opinion}, {vox populi}]
   4: the legal document stating the reasons for a judicial
     decision; "opinions are usually written by a single judge"
     [syn: {opinion}, {legal opinion}, {judgment}, {judgement}]
   5: the reason for a court's judgment (as opposed to the decision
     itself) [syn: {opinion}, {ruling}]
   6: a vague idea in which some confidence is placed; "his
     impression of her was favorable"; "what are your feelings
     about the crisis?"; "it strengthened my belief in his
     sincerity"; "I had a feeling that she was lying" [syn:
     {impression}, {feeling}, {belief}, {notion}, {opinion}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 opinion [opinjõ]
   opinion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top