ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belief

B IH0 L IY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belief-, *belief*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belief(n) ความเชื่อ, Syn. trust, faith, Ant. doubt
belief(n) ความมั่นใจ, See also: ความศรัทธา, Syn. confidence
belief(n) ความคิดเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
disbeliefn. ความไม่เชื่อ, Syn. incredulity
unbelief(อันบิลีฟ') n. ความไม่เชื่อถือ, ความไร้ศรัทธา, ความสงสัย, ความกังขา

English-Thai: Nontri Dictionary
belief(n) ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ความศรัทธา
disbelief(n) ความไม่เชื่อ, การไม่ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beliefความเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beliefความเชื่อ [การแพทย์]
Belief and doubtความเชื่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์... Suspiria (1977)
Popular belief has it that man is motivated by sex, Mr. Gold.คนส่วนใหญ่เชื่อว่า คนถูกกระตุ้นด้วยเซ็กซ์ Punchline (1988)
Worlds change, rulers change, even beliefs change.โลกเปลี่ยน , ผู้ครองโลกเปลี่ยน, แม้แต่ความเชื่อก็เปลี่ยน . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Overjoyed beyond belief at last find you, their little sister.ตื้นตันใจมากยิ่งกว่าความเชื่อ... ในที่สุดก็ได้พบเธอ น้องสาวคนเล็กของพวกเขา The Joy Luck Club (1993)
Even at that age, I knew I had an amazing gift, this power, this belief in myselfถึงแม้จะอายุแค่นั้น ฉันก็รู้ว่าฉันมีความสามารถที่พิเศษ พลังอันนี้ ความเชื่อในตัวเองนี้... The Joy Luck Club (1993)
This power I had, this belief in myself, พลังที่ฉันเคยมี ความเชื่อในตัวฉันเอง The Joy Luck Club (1993)
Have you objections apart from your belief in my indifference?พ่อมีจุดมุ่งหมายอะไร นอกจากความเชื่อที่ว่าลูกไม่แยแสเขา Episode #1.6 (1995)
It is our belief that the message contains instructions for building something, some kind of machine.มันเป็นความเชื่อของเราที่ว่า ข้อความมีคำแนะนำ สำหรับการสร้างบางสิ่ง บางอย่างชนิดของเครื่องบาง Contact (1997)
a representative who did not put our most cherished beliefs first.ในชั่วโมงสุดท้ายเพราะเราส่งไป ตัวแทนที่ไม่ได้ใส่ของเรา ความเชื่อที่หวงแหนมาก ที่สุดเป็นครั้งแรก Contact (1997)
I fight for the belief that every man can be better, even Louis.เพื่อยืนยันว่า คนเรา ดีได้ กระทั่งหลุยส์ The Man in the Iron Mask (1998)
My beliefs do not require them to.ความเชื่อของผมไม่ได้ต้องการให้คนอื่นๆ มาเชื่อตาม The Matrix Reloaded (2003)
They have feelings they have politics they have belief systems they really only have one thing the bottom lineพวกนั้นมีความรู้สึก มีการเมือง มีระบบความเชื่อ จริง ๆ แล้ว บรรษัทมีอยู่อย่างเดียว The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beliefAn old belief is sometimes still widely current.
beliefHe avowed his beliefs.
beliefHe expressed his belief in her honesty.
beliefHe had a firm belief in his God.
beliefHe had a great belief in the doctor.
beliefHe has a firm belief.
beliefHe has great belief in that doctor.
beliefHe is tolerant in religious belief of others.
beliefHe placed great belief in his assistant.
beliefHer belief in God is unshaken.
beliefHer belief in God is very firm.
beliefHe stated his belief that God created us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไสยศาสตร์(n) superstition, See also: belief for no good or logical reason, Syn. ไสยเวท, Example: เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทยยังคงความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์อยู่, Thai Definition: ตำราทางไสย, วิชาทางไสย
ความเชื่อ(n) belief, See also: fait, trust, Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Example: คนไทยมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดามาช้านานแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮวงจุ้ย[huang-jūi] (n) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building  FR: feng-shui [ m ]
คติความเชื่อ[khati khwām cheūa] (n, exp) EN: belief
เครดิต[khrēdit] (n) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith  FR: crédit [ m ]
ความเชื่อ[khwām cheūa] (n) EN: belief  FR: croyance [ f ]
ความเห็น[khwāmhen] (n) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding  FR: opinion [ f ] ; avis [ m ] ; idée [ f ] ; jugement [ m ] ; appréciation [ f ] ; point de vue [ m ]
ความเลื่อมใส[khwām leūamsai] (n) EN: faith ; belief ; trust
ไม่น่าเชื่อ[mai nācheūa] (adj) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable  FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ประเพณีความเชื่อ[praphēnī khwām cheūa] (n, exp) EN: belief  FR: croyance [ f ]
ศาสนา[sātsanā] (n) EN: religion ; faith ; creed ; belief  FR: religion [ f ] ; foi [ f ] ; culte [ m ] ; croyance [ f ]
ศรัทธา[satthā] (n) EN: faith ; trust ; belief  FR: foi [ f ] ; croyance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BELIEF B IH0 L IY1 F
BELIEFS B IH0 L IY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belief (n) bˈɪlˈiːf (b i1 l ii1 f)
beliefs (n) bˈɪlˈiːfs (b i1 l ii1 f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信奉[xìn fèng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥˋ, ] belief; to believe (in sth), #21,574 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glaube { m } (an); Überzeugung { f } | Glaube { m } an sich selbstbelief (in) | self-belief [Add to Longdo]
Vertrauen { n } (auf)belief (in) [Add to Longdo]
Wunderglaube { m }belief in miracles [Add to Longdo]
beliefern; besorgen; versorgen; verschaffen | beliefert; besorgtto provide | provided [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーゴカルト[ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system) [Add to Longdo]
ニライカナイ;にらいかない[niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami) [Add to Longdo]
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust) [Add to Longdo]
過激思想[かげきしそう, kagekishisou] (n) extremism; radical belief [Add to Longdo]
懐疑[かいぎ, kaigi] (n, vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P) [Add to Longdo]
改心者[かいしんしゃ, kaishinsha] (n) convert; person converted to a religion or belief [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
確信[かくしん, kakushin] (n, vs) conviction; belief; confidence; (P) [Add to Longdo]
詰め込み主義[つめこみしゅぎ, tsumekomishugi] (n) (belief in the desirability of) education by rote learning [Add to Longdo]
古説[こせつ, kosetsu] (n) ancient belief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belief \Be*lief"\, n. [OE. bileafe, bileve; cf. AS. gele['a]fa.
   See {Believe}.]
   1. Assent to a proposition or affirmation, or the acceptance
    of a fact, opinion, or assertion as real or true, without
    immediate personal knowledge; reliance upon word or
    testimony; partial or full assurance without positive
    knowledge or absolute certainty; persuasion; conviction;
    confidence; as, belief of a witness; the belief of our
    senses.
    [1913 Webster]
 
       Belief admits of all degrees, from the slightest
       suspicion to the fullest assurance.  --Reid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) A persuasion of the truths of religion; faith.
    [1913 Webster]
 
       No man can attain [to] belief by the bare
       contemplation of heaven and earth.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing believed; the object of belief.
    [1913 Webster]
 
       Superstitious prophecies are not only the belief of
       fools, but the talk sometimes of wise men. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A tenet, or the body of tenets, held by the advocates of
    any class of views; doctrine; creed.
    [1913 Webster]
 
       In the heat of persecution to which Christian belief
       was subject upon its first promulgation. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate belief}, a first principle incapable of proof; an
    intuitive truth; an intuition. --Sir W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Credence; trust; reliance; assurance; opinion.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belief
   n 1: any cognitive content held as true [ant: {disbelief},
      {unbelief}]
   2: a vague idea in which some confidence is placed; "his
     impression of her was favorable"; "what are your feelings
     about the crisis?"; "it strengthened my belief in his
     sincerity"; "I had a feeling that she was lying" [syn:
     {impression}, {feeling}, {belief}, {notion}, {opinion}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top