Search result for

vienna

(39 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vienna-, *vienna*
Possible hiragana form: う゛ぃえんな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vienna[N] เมืองเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าของออสเตรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vienna(วีเอน'นะ) n. ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของ Austria (capital of Austria)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vienna Convention on Consular Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1961 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ตกลงให้จัดการประชุมระหว่างผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม จากประเทศสมาชิก เพื่อทำหน้าที่พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล และได้ประชุมกัน ณ กรุงเวียนนา เมื่อต้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 1963 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวน 92 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ส่วนประเทศโบลิเวีย กัวเตมาลา ปละปารากวัย ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ (Observers)มีข้อน่าสังเกตว่า ในข้อ 73 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนุสัญญานี้ว่า จะไม่มีผลกระทบต่อความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้บังคับระหว่างรัฐภาคีแห่งความตกลงดังกล่าว และไม่มีข้อความใดในอนุสัญญานี้ที่จะตัดหนทางของรัฐในการทำความตกลงระหว่าง ประเทศ เพื่อยืนยันหรือเติมต่อหรือยืดขยายบทแห่งอนุสัญญานี้ออกไปอีก [การทูต]
Vienna Convention on Diplomatic Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ให้จัดการประชุมระหว่างผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มจากประเทศสมาชิก เพื่อพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการติดต่อและการคุ้มกันทางการทูต และได้เริ่มต้นประชุมกัน ณ กรุงเวียนนา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1961 มีรัฐบาลของประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมร่วมด้วย 81 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย อนุสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1964 [การทูต]
Vienna Covention for the Protection of the Ozone Layer (1985). Protocols, etc. 1987 Sept. 15อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน (ค.ศ.1985). พิธีสาร, ฯลฯ, 15 กันยายน ค.ศ. 1987 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm leaving for Vienna after that to study music.หลังจากนี้ฉันก็จะไปเรียนดนตรีที่เวียนนา Beethoven Virus (2008)
London, Vienna, Prague...ลอนดอน,เวียนนา,ปราก, The Curious Case of Benjamin Button (2008)
One voice on a world phone out of Vienna sounds a lot like Al-Saleem himself.มีสายหนึ่งแถวๆ เวียนนา คล้ายเสียงของอัล ซาลีมมาก Body of Lies (2008)
Well, I've never been to Vienna.ออค่ะ ฉันไม่เคยไปเวียนนา Frost/Nixon (2008)
Vienna sausage.ใส้กรอกเวียนนา Nights in Rodanthe (2008)
You're from vienna, virginia.คุณมาจาก เวียนนา, เวอร์จิเนีย Bloodline (2009)
And Nate, the vienna state opera one day,และเนท ดูโอเปร่าที่เวียนนาหนึ่งวัน The Grandfather (2009)
Viennaเวียนนา Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Go to Vienna.ไปเวียนนาซะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
We'll go as friends. It won't be romantic. Unless we drink a little too much in Vienna one night.ฉันคิดถึงแบลร์ วอลดอฟ และการทำลายล้างรายวันของเธอ The Goodbye Gossip Girl (2009)
She's studying in Vienna.เธอเรียนอยู่ที่เวียนนาน่ะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Return to Vienna. Don't hesitate.กลับไปเวียนนาเถอะ อย่าลังเล Nodame Cantabile: The Movie II (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viennaHis musical ability was fostered in Vienna.
viennaHow long does it take to get to Vienna on foot?
vienna"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
vienna"How long does it take to get to Vienna on foot?" "Sorry, I'm a stranger here."
viennaI went to Vienna for the first time last year.
viennaOur music teacher advised me to visit Vienna.
viennaVienna is a beautiful city.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออสเตรีย เวียนนา[TM] (Østrīa Wīennā) EN: Austria Vienna   FR: Austria Vienne [m]
ราปิด เวียนนา[TM] (Rāpit Wīennā) EN: Rapid Vienna   FR: Rapid Vienne [m]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Wīennā) EN: Royal thai Embassy in Vienna   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Vienne [f]
เวียนนา[n. prop.] (Wīennā) EN: Vienna   FR: Vienne

CMU English Pronouncing Dictionary
VIENNA    V IY0 EH1 N AH0
VIENNA'S    V IY0 EH1 N AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vienna    (n) (v i1 e1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维也纳[Wéi yě nà, ㄨㄟˊ ㄧㄝˇ ㄋㄚˋ, / ] Vienna (capital of Austria), #15,935 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wien (Hauptstadt von Österreich)Vienna (capital of Austria) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィーンアピール[, ui-n'api-ru] (n) Vienna Appeal [Add to Longdo]
ウィーン学団[ウィーンがくだん, ui-n gakudan] (n) Vienna Circle [Add to Longdo]
ウインナーソーセージ;ウインナソーセージ[, uinna-so-se-ji ; uinnaso-se-ji] (n) Vienna sausage [Add to Longdo]
ウインナコーヒー[, uinnako-hi-] (n) Vienna coffee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Vienna
   n 1: the capital and largest city of Austria; located on the
      Danube in northeastern Austria; was the home of Beethoven
      and Brahms and Haydn and Mozart and Schubert and Strauss
      [syn: {Vienna}, {Austrian capital}, {capital of Austria}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 Vienna
  Vienna

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top