ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

point of view

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -point of view-, *point of view*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
point of view(n) ความเห็น, See also: แง่คิด, มุมมอง, Syn. outlook, opinion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
point of viewความเห็น, แง่คิด, Syn. standpoint

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
point of view; viewpointมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Point of view (Literature)มุมมอง (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a point of view and I think it speaks for many of the people here.ฉันมีความคิดเห็น เเละหลายคนที่นี่ก็คงคิดเหมือนฉัน Jaws (1975)
You see, from an evolutionary point of view Jason looks for an attractive young woman because he wants healthy kids.มันง่ายสุดๆเลยนะ เชลลี่ ฟังนะ จากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทำให้... Valentine (2001)
Let's look at it from a point of view of the people in Bangladesh who are starving to death.ลองดูเรื่องนี้ในมุมมองของ ประชาชนในบังคลาเทศที่กำลังจะอดตาย The Corporation (2003)
And I help corporations share the point of view about how they feel about things.และผมช่วยให้บรรษัทได้แสดงจุดยืน ว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งต่าง ๆ The Corporation (2003)
But from a scientific point of view this is a case of "fear of intimacy".แต่ตามหลักการณ์แล้วก็คือ เขากลัวความใกล้ชิด Formula 17 (2004)
The passage of time remains constant, but we can shift our point of view within the data stream as fast as we want.So, Agent CarIin, where do we Iook? CIaire Kuchever's house. Deja Vu (2006)
This man you're eager to pay homage to, he was incapable of admitting any point of view but his own.ชายคนนี้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจงรักภักดี เขาทำร้ายการยอมรับจุดบางจุดที่เห็นแต่ของเขาเอง Birthmarks (2008)
They're going to change their point of view Be seduced by the power.แล้วพวกเค้าจะเปลี่ยนความคิดใหม่ Nจะถูกชักนำให้หลงใหลอำนาจการฆ่าแทน... Gamer (2009)
when we see him driving, his point of view is elevated.ตอนที่เขาขับรถ, มุมมองเขาสูงขึ้นมาหน่อย The Big Wheel (2009)
After all the opinions have been heard... and every point of view has been considered... here she comes.หลังจากความคิดเห็นทั้งหมด ได้ถูกรับฟัง .. และทุกมุมมองได้รับการพิจารณา ... -เธอมาแล้ว I Saw What I Saw (2009)
Between Alex and Pearson from the point of view of forensic medicine, who do you think stabbed the victim?ในมุมมองของนิติเวชแล้ว ระหว่างอเล็กซ์กับเพียร์สันแล้ว คุณคิดว่าใครเป็นคนแทงผู้ตาย? The Case of Itaewon Homicide (2009)
From this point of view cost me a lot ...เจ้าก็ได้พออยู่แล้ว Sacramentum Gladiatorum (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
point of viewFrom a literary point of view, his work is a failure.
point of viewFrom an adult's one-sided point of view, children's attitudes often seem to be disobedient.
point of viewFrom an ethical point of view, the great principle of technology is "responsibility to the present" but the new way of thinking, "responsibility to the future" has emerged.
point of viewFrom a strictly scientific point of view, history cannot be called a science.
point of viewFrom Kate's point of view, he works too much.
point of viewFrom my personal point of view his opinion is right.
point of viewFrom my point of view, Australia is one of the best countries in the world.
point of viewFrom my point of view it would be better to wait a little longer.
point of viewFrom our point of view, his proposal is reasonable.
point of viewFrom the buyer's point of view, the prices of these CD players are too high.
point of viewFrom the practical point of view, his plan is not easy to carry out.
point of viewFrom the practical point of view, there are many shortcomings in his plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรรศนะ(n) viewpoint, See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective, Syn. ความเห็น, ทัศนะ, Example: ในทรรศนะของทางราชการเห็นว่า ชาวบ้านพวกนี้เป็นคนหัวแข็ง, Count Unit: ทรรศนะ, Thai Definition: ความคิดว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง, Notes: (สันสกฤต)
ทัศนะ(n) viewpoint, See also: point of view, opinion, view, attitude, Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ, Example: การแยกทางกันของคู่สมรส มักเป็นเพราะทัศนะไม่ตรงกัน, Count Unit: ทัศนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จุดยืน(n) standpoint, See also: point of view, Syn. ทรรศนะ, ความคิดเห็น, Example: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นจุดยืนของนายก่อจะเป็นตัวดึงเงินจากโครงการอื่นมามหาศาล, Thai Definition: ความคิดเห็นของแต่ละคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดยืน[jutyeūn] (n) EN: standpoint ; point of view ; stand  FR: point de vue [ m ] ; position [ f ]
การแสดงความคิดเห็น[kān sadaēng khwām khit-hen] (n, exp) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view  FR: opinion [ f ] ; point de vue [ m ]
คิดในมุมกลับ[khit nai mum klap] (v, exp) EN: take an opposite point of view
ข้อคิดเห็น[khøkhithen] (n) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion  FR: idée [ f ] ; vue [ f ] ; opinion [ f ]
มุมกลับ[mum klap] (n, exp) EN: another point of view
มุมมอง[mum møng] (n, exp) EN: view point ; angle; aspect ; point of view  FR: point de vue [ m ] ; angle [ m ]
แง่[ngaē] (n) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint  FR: point de vue [ m ] ; angle [ m ] ; aspect [ m ] ; côté [ m ]
แง่คิด[ngaē khit] (n, exp) EN: point of view  FR: point de vue [ m ] ; aspect [ m ]
แง่มุม[ngaēmum] (n) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant  FR: aspect [ m ]
ทัศน์[that] (n) EN: vision ; sight ; view ; point of view ; standpoint  FR: vue [ f ] ; point de vue [ m ] ; opinion [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] point of view; viewpoint; standpoint #1,954 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] TH: มุมมองหรือทัศนคติ  EN: point of view

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standpunkt { m } | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観点[かんてん, kanten] (n) point of view; (P) #1,099 [Add to Longdo]
見解[けんかい, kenkai] (n) opinion; point of view; (P) #2,569 [Add to Longdo]
視点[してん, shiten] (n) opinion; point of view; visual point; (P) #4,443 [Add to Longdo]
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P) #7,401 [Add to Longdo]
目線[めせん, mesen] (n) (1) one's gaze; (2) from the point of view of #16,856 [Add to Longdo]
からすると[karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
ポイントオブビュー[pointoobubyu-] (n) point of view [Add to Longdo]
ポジショントーク[pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei [Add to Longdo]
化学上[かがくじょう, kagakujou] (n) from the chemical point of view [Add to Longdo]
外人の目から見ると[がいじんのめからみると, gaijinnomekaramiruto] (exp) from a foreigners point of view [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Point \Point\, n. [F. point, and probably also pointe, L.
   punctum, puncta, fr. pungere, punctum, to prick. See
   {Pungent}, and cf. {Puncto}, {Puncture}.]
   1. That which pricks or pierces; the sharp end of anything,
    esp. the sharp end of a piercing instrument, as a needle
    or a pin.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument which pricks or pierces, as a sort of needle
    used by engravers, etchers, lace workers, and others;
    also, a pointed cutting tool, as a stone cutter's point;
    -- called also {pointer}.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything which tapers to a sharp, well-defined
    termination. Specifically: A small promontory or cape; a
    tract of land extending into the water beyond the common
    shore line.
    [1913 Webster]
 
   4. The mark made by the end of a sharp, piercing instrument,
    as a needle; a prick.
    [1913 Webster]
 
   5. An indefinitely small space; a mere spot indicated or
    supposed. Specifically: (Geom.) That which has neither
    parts nor magnitude; that which has position, but has
    neither length, breadth, nor thickness, -- sometimes
    conceived of as the limit of a line; that by the motion of
    which a line is conceived to be produced.
    [1913 Webster]
 
   6. An indivisible portion of time; a moment; an instant;
    hence, the verge.
    [1913 Webster]
 
       When time's first point begun
       Made he all souls.          --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   7. A mark of punctuation; a character used to mark the
    divisions of a composition, or the pauses to be observed
    in reading, or to point off groups of figures, etc.; a
    stop, as a comma, a semicolon, and esp. a period; hence,
    figuratively, an end, or conclusion.
    [1913 Webster]
 
       And there a point, for ended is my tale. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Commas and points they set exactly right. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   8. Whatever serves to mark progress, rank, or relative
    position, or to indicate a transition from one state or
    position to another, degree; step; stage; hence, position
    or condition attained; as, a point of elevation, or of
    depression; the stock fell off five points; he won by
    tenpoints. "A point of precedence." --Selden. "Creeping on
    from point to point." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A lord full fat and in good point.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   9. That which arrests attention, or indicates qualities or
    character; a salient feature; a characteristic; a
    peculiarity; hence, a particular; an item; a detail; as,
    the good or bad points of a man, a horse, a book, a story,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       He told him, point for point, in short and plain.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In point of religion and in point of honor. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Shalt thou dispute
       With Him the points of liberty ?   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. Hence, the most prominent or important feature, as of an
     argument, discourse, etc.; the essential matter; esp.,
     the proposition to be established; as, the point of an
     anecdote. "Here lies the point." --Shak.
     [1913 Webster]
 
        They will hardly prove his point.  --Arbuthnot.
     [1913 Webster]
 
   11. A small matter; a trifle; a least consideration; a
     punctilio.
     [1913 Webster]
 
        This fellow doth not stand upon points. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        [He] cared not for God or man a point. --Spenser.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mus.) A dot or mark used to designate certain tones or
     time; as:
     (a) (Anc. Mus.) A dot or mark distinguishing or
       characterizing certain tones or styles; as, points of
       perfection, of augmentation, etc.; hence, a note; a
       tune. "Sound the trumpet -- not a levant, or a
       flourish, but a point of war." --Sir W. Scott.
     (b) (Mod. Mus.) A dot placed at the right hand of a note,
       to raise its value, or prolong its time, by one half,
       as to make a whole note equal to three half notes, a
       half note equal to three quarter notes.
       [1913 Webster]
 
   13. (Astron.) A fixed conventional place for reference, or
     zero of reckoning, in the heavens, usually the
     intersection of two or more great circles of the sphere,
     and named specifically in each case according to the
     position intended; as, the equinoctial points; the
     solstitial points; the nodal points; vertical points,
     etc. See {Equinoctial Nodal}.
     [1913 Webster]
 
   14. (Her.) One of the several different parts of the
     escutcheon. See {Escutcheon}.
     [1913 Webster]
 
   15. (Naut.)
     (a) One of the points of the compass (see {Points of the
       compass}, below); also, the difference between two
       points of the compass; as, to fall off a point.
     (b) A short piece of cordage used in reefing sails. See
       {Reef point}, under {Reef}.
       [1913 Webster]
 
   16. (Anc. Costume) A a string or lace used to tie together
     certain parts of the dress. --Sir W. Scott.
     [1913 Webster]
 
   17. Lace wrought the needle; as, point de Venise; Brussels
     point. See Point lace, below.
     [1913 Webster]
 
   18. pl. (Railways) A switch. [Eng.]
     [1913 Webster]
 
   19. An item of private information; a hint; a tip; a pointer.
     [Cant, U. S.]
     [1913 Webster]
 
   20. (Cricket) A fielder who is stationed on the off side,
     about twelve or fifteen yards from, and a little in
     advance of, the batsman.
     [1913 Webster]
 
   21. The attitude assumed by a pointer dog when he finds game;
     as, the dog came to a point. See {Pointer}.
     [1913 Webster]
 
   22. (Type Making) A standard unit of measure for the size of
     type bodies, being one twelfth of the thickness of pica
     type. See {Point system of type}, under {Type}.
     [1913 Webster]
 
   23. A tyne or snag of an antler.
     [1913 Webster]
 
   24. One of the spaces on a backgammon board.
     [1913 Webster]
 
   25. (Fencing) A movement executed with the saber or foil; as,
     tierce point.
     [1913 Webster]
 
   26. (Med.) A pointed piece of quill or bone covered at one
     end with vaccine matter; -- called also {vaccine point}.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   27. One of the raised dots used in certain systems of
     printing and writing for the blind. The first practical
     system was that devised by Louis Braille in 1829, and
     still used in Europe (see {Braille}). Two modifications
     of this are current in the United States:
 
   {New York point} founded on three bases of equidistant points
    arranged in two lines (viz., : :: :::), and a later
    improvement,
 
   {American Braille}, embodying the Braille base (:::) and the
    New-York-point principle of using the characters of few
    points for the commonest letters.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   28. In technical senses:
     (a) In various games, a position of a certain player, or,
       by extension, the player himself; as: (1) (Lacrosse &
       Ice Hockey) The position of the player of each side
       who stands a short distance in front of the goal
       keeper; also, the player himself. (2) (Baseball)
       (pl.) The position of the pitcher and catcher.
     (b) (Hunting) A spot to which a straight run is made;
       hence, a straight run from point to point; a
       cross-country run. [Colloq. Oxf. E. D.]
     (c) (Falconry) The perpendicular rising of a hawk over
       the place where its prey has gone into cover.
     (d) Act of pointing, as of the foot downward in certain
       dance positions.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: The word point is a general term, much used in the
      sciences, particularly in mathematics, mechanics,
      perspective, and physics, but generally either in the
      geometrical sense, or in that of degree, or condition
      of change, and with some accompanying descriptive or
      qualifying term, under which, in the vocabulary, the
      specific uses are explained; as, boiling point, carbon
      point, dry point, freezing point, melting point,
      vanishing point, etc.
      [1913 Webster]
 
   {At all points}, in every particular, completely; perfectly.
    --Shak.
 
   {At point}, {In point}, {At the point}, {In the point}, or
   {On the point}, as near as can be; on the verge; about (see
    {About}, prep., 6); as, at the point of death; he was on
    the point of speaking. "In point to fall down." --Chaucer.
    "Caius Sidius Geta, at point to have been taken, recovered
    himself so valiantly as brought day on his side."
    --Milton.
 
   {Dead point}. (Mach.) Same as {Dead center}, under {Dead}.
 
   {Far point} (Med.), in ophthalmology, the farthest point at
    which objects are seen distinctly. In normal eyes the
    nearest point at which objects are seen distinctly; either
    with the two eyes together (binocular near point), or with
    each eye separately (monocular near point).
 
   {Nine points of the law}, all but the tenth point; the
    greater weight of authority.
 
   {On the point}. See {At point}, above.
 
   {Point lace}, lace wrought with the needle, as distinguished
    from that made on the pillow.
 
   {Point net}, a machine-made lace imitating a kind of Brussels
    lace (Brussels ground).
 
   {Point of concurrence} (Geom.), a point common to two lines,
    but not a point of tangency or of intersection, as, for
    instance, that in which a cycloid meets its base.
 
   {Point of contrary flexure}, a point at which a curve changes
    its direction of curvature, or at which its convexity and
    concavity change sides.
 
   {Point of order}, in parliamentary practice, a question of
    order or propriety under the rules.
 
   {Point of sight} (Persp.), in a perspective drawing, the
    point assumed as that occupied by the eye of the
    spectator.
 
   {Point of view}, the relative position from which anything is
    seen or any subject is considered.
 
   {Points of the compass} (Naut.), the thirty-two points of
    division of the compass card in the mariner's compass; the
    corresponding points by which the circle of the horizon is
    supposed to be divided, of which the four marking the
    directions of east, west, north, and south, are called
    cardinal points, and the rest are named from their
    respective directions, as N. by E., N. N. E., N. E. by N.,
    N. E., etc. See Illust. under {Compass}.
 
   {Point paper}, paper pricked through so as to form a stencil
    for transferring a design.
 
   {Point system of type}. See under {Type}.
 
   {Singular point} (Geom.), a point of a curve which possesses
    some property not possessed by points in general on the
    curve, as a cusp, a point of inflection, a node, etc.
 
   {To carry one's point}, to accomplish one's object, as in a
    controversy.
 
   {To make a point of}, to attach special importance to.
 
   {To make a point}, or {To gain a point}, accomplish that
    which was proposed; also, to make advance by a step,
    grade, or position.
 
   {To mark a point}, or {To score a point}, as in billiards,
    cricket, etc., to note down, or to make, a successful hit,
    run, etc.
 
   {To strain a point}, to go beyond the proper limit or rule;
    to stretch one's authority or conscience.
 
   {Vowel point}, in Arabic, Hebrew, and certain other Eastern
    and ancient languages, a mark placed above or below the
    consonant, or attached to it, representing the vowel, or
    vocal sound, which precedes or follows the consonant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 View \View\ (v[=u]), n. [OF. veue, F. vue, fr. OF. veoir to see,
   p. p. veu, F. voir, p. p. vu, fr. L. videre to see. See
   {Vision}, and cf. {Interview}, {Purview}, {Review}, {Vista}.]
   1. The act of seeing or beholding; sight; look; survey;
    examination by the eye; inspection.
    [1913 Webster]
 
       Thenceforth I thought thee worth my nearer view.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Objects near our view are thought greater than those
       of a larger size that are more remote. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Surveying nature with too nice a view. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Mental survey; intellectual perception or examination; as,
    a just view of the arguments or facts in a case.
    [1913 Webster]
 
       I have with exact view perused thee, Hector. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Power of seeing, either physically or mentally; reach or
    range of sight; extent of prospect.
    [1913 Webster]
 
       The walls of Pluto's palace are in view. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is seen or beheld; sight presented to the
    natural or intellectual eye; scene; prospect; as, the view
    from a window.
    [1913 Webster]
 
       'T is distance lends enchantment to the view.
                          --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   5. The pictorial representation of a scene; a sketch, either
    drawn or painted; as, a fine view of Lake George.
    [1913 Webster]
 
   6. Mode of looking at anything; manner of apprehension;
    conception; opinion; judgment; as, to state one's views of
    the policy which ought to be pursued.
    [1913 Webster]
 
       To give a right view of this mistaken part of
       liberty.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. That which is looked towards, or kept in sight, as object,
    aim, intention, purpose, design; as, he did it with a view
    of escaping.
    [1913 Webster]
 
       No man sets himself about anything but upon some
       view or other which serves him for a reason.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   8. Appearance; show; aspect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [Graces] which, by the splendor of her view
       Dazzled, before we never knew.    --Waller.
    [1913 Webster]
 
   {Field of view}. See under {Field}.
 
   {Point of view}. See under {Point}.
 
   {To have in view}, to have in mind as an incident, object, or
    aim; as, to have one's resignation in view.
 
   {View halloo}, the shout uttered by a hunter upon seeing the
    fox break cover.
 
   {View of frankpledge} (Law), a court of record, held in a
    hundred, lordship, or manor, before the steward of the
    leet. --Blackstone.
 
   {View of premises} (Law), the inspection by the jury of the
    place where a litigated transaction is said to have
    occurred.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 point of view
   n 1: a mental position from which things are viewed; "we should
      consider this problem from the viewpoint of the Russians";
      "teaching history gave him a special point of view toward
      current events" [syn: {point of view}, {viewpoint},
      {stand}, {standpoint}]
   2: the spatial property of the position from which something is
     observed

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top