ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

viewpoint

V Y UW1 P OY2 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viewpoint-, *viewpoint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viewpoint(n) ทัศนคติ, See also: ความคิดเห็น, มุมมอง, Syn. point of view, perspective, attitude
viewpoint(n) สถานที่ที่ใช้ดู, See also: ตำแหน่งที่มองดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ, ข้อสังเกต, ข้อคิดเห็น, แง่คิด, ความคิดเห็น

English-Thai: Nontri Dictionary
viewpoint(n) สถานที่มองดู, ทัศนคติ, ทัศนะ, ความคิดเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viewpointมุมมอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewpointมุมมอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewpoint; point of viewมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why did you incorporate both viewpoints into one picture?ทำไมท่านถึงนำภาพทั้ง 2 มิติ มารวมอยู่ในภาพเดียวกัน Portrait of a Beauty (2008)
This is the president's viewpoint of where Lee Jin Soo stands.และในฐานะผู้ตีพิมพ์ของนักเขียนลี นั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viewpointFrom an objective viewpoint, his argument was far from rational.
viewpointFrom the viewpoint of health, Tokyo is not such a good place to live.
viewpointFrom the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.
viewpointHer viewpoint is limited.
viewpointI am in full accord with your viewpoint.
viewpointI am looking at the matter from a different viewpoint.
viewpointOur new product development efforts must be done from the end user's viewpoint.
viewpointThat fact is of great importance from the viewpoint of sconce.
viewpointThe fact is of great importance from the viewpoint of science.
viewpointThey'll be attacked it they carelessly put forth an original viewpoint so they only report on the safe option.
viewpointTraditional viewpoints gave place to new ones.
viewpointYou should investigate the fact from a medical viewpoint.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แง่(n) angle, See also: viewpoint, standpoint, point of view, Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น, Example: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่, Count Unit: แง่
ทรรศนะ(n) viewpoint, See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective, Syn. ความเห็น, ทัศนะ, Example: ในทรรศนะของทางราชการเห็นว่า ชาวบ้านพวกนี้เป็นคนหัวแข็ง, Count Unit: ทรรศนะ, Thai Definition: ความคิดว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง, Notes: (สันสกฤต)
ทัศนะ(n) viewpoint, See also: point of view, opinion, view, attitude, Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ, Example: การแยกทางกันของคู่สมรส มักเป็นเพราะทัศนะไม่ตรงกัน, Count Unit: ทัศนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเห็น[khwāmhen] (n) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding  FR: opinion [ f ] ; avis [ m ] ; idée [ f ] ; jugement [ m ] ; appréciation [ f ] ; point de vue [ m ]
แง่[ngaē] (n) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint  FR: point de vue [ m ] ; angle [ m ] ; aspect [ m ] ; côté [ m ]
แง่มุม[ngaēmum] (n) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant  FR: aspect [ m ]
ทรรศนะ[thatsana] (n) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion  FR: point de vue [ m ] ; opinion [ f ] ; vue [ f ]
ทัศนะ[thatsana] (n) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion ; view  FR: point de vue [ m ] ; opinion [ f ]
ทัศนคติ[thatsanakhati] (n) EN: attitude ; opinion ; view ; viewpoint

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VIEWPOINT V Y UW1 P OY2 N T
VIEWPOINTS V Y UW1 P OY2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viewpoint (n) vjˈuːpɔɪnt (v y uu1 p oi n t)
viewpoints (n) vjˈuːpɔɪnts (v y uu1 p oi n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
视角[shì jiǎo, ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ,   /  ] viewpoint; angle on sth; opinion #8,085 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussichtspunkt { m } | Aussichtspunkte { pl }viewpoint | viewpoints [Add to Longdo]
Gesichtswinkel { m } | Gesichtswinkel { pl }viewpoint | viewpoints [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P) #7,401 [Add to Longdo]
ビューポイント;ブューポイント[byu-pointo ; buyu-pointo] (n) viewpoint [Add to Longdo]
看点[かんてん, kanten] (n) viewpoint [Add to Longdo]
吉野時代[よしのじだい, yoshinojidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
吉野朝時代[よしのちょうじだい, yoshinochoujidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
見渡し[みわたし, miwatashi] (n) (See 見渡す) viewing; view; viewpoint [Add to Longdo]
視座[しざ, shiza] (n) vantage point; viewpoint; standpoint; outlook [Add to Longdo]
上では[うえでは, uedeha] (exp) from the viewpoint of; according to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 viewpoint
   n 1: a mental position from which things are viewed; "we should
      consider this problem from the viewpoint of the Russians";
      "teaching history gave him a special point of view toward
      current events" [syn: {point of view}, {viewpoint},
      {stand}, {standpoint}]
   2: a place from which something can be viewed; "from that
     vantage point he could survey the whole valley" [syn:
     {vantage point}, {viewpoint}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top