Search result for

อายุขัย

(33 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อายุขัย-, *อายุขัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุขัย[N] end of life, See also: death, Syn. การสิ้นอายุ, ความตาย, Example: เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าลง ลูกก็มีหน้าที่เลี้ยงดูตอบแทนไปจนสิ้นอายุขัย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อายุขัย[N] average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count unit: ปี, Thai definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อายุขัยน. การสิ้นอายุ, ความตาย
อายุขัยอัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life spanอายุขัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectancy of life; expectation of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of life; expectancy of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectancy of Life อายุขัย ความคาดหวังคงชีพ
จำนวนปีเฉลี่ยที่ผู้รอดชีพเมื่ออายุ X จะมีชีวิตอยู่ต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Expectation of Life at Birth อายุขัยเมื่อแรกเกิด
อายุขัยหรือความคาดหวังคงชีพเฉพาะ ซึ่งหมายถึงความยืนยาวของชีวิตเฉลี่ย (mean length of life) [สิ่งแวดล้อม]
Expectation of Working Life อายุขัยการทำงาน
ดัชนีที่แสดงถึงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิต การทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Net Expectation Working Life อายุขัยการทำงานสุทธิ
ดัชนีที่แสดงถึงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิตการทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Generation, Shortอายุขัยสั้น [การแพทย์]
Life Expectancyอายุขัย, การคาดอายุขัย, พยากรณ์ชีพ, อายุขัยเฉลี่ย, อายุคาด [การแพทย์]
Lived, Shortอายุขัยชั่วคราว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, I have a shortened lifespan.ใช่... ฉันมีอายุขัยสั้นลง Last Resort (2008)
"Kind keepers of my weak decaying age let dying Mortimer here rest himself."ผู้คุมผู้มีเมตตาดูแลอายุขัยที่อ่อนล้าลงของข้าฯ ปล่อยให้มอร์ติเมอร์ซึ่งใกล้ตายผู้นี้ได้พักผ่อนเถิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Her lifetime is over but in her head there is... a memory chip from that time.แม้ว่าเธอจะหมดอายุขัยไปแล้ว แต่ภายในหัวของเธอ.. มีบันทึกความทรงจำในช่วงเวลานั้นไว้ Cyborg Girl (2008)
In ancient times, the Mayan people were the first civilization to discover that this planet had an expiration date.ในสมัยโบราณ ชาวมายาน เป็นชนกลุ่มแรกที่ ค้นพบว่าโลกของเรามี อายุขัย ถ้าดูจากปฏิทินของพวกเขา 2012 (2009)
It's gonna be an accident or illness or old age,มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือโรคภัย... หรืออายุขัย The Twilight Saga: New Moon (2009)
Next Generation, your smug self-satisfaction will be short-lived.แต่เหมือนอายุขัยของนายใน เรื่องสตาร์เทร็ค เน็กซ์เจนเนอเรชั่น นิสัยยะโสโอหังของนาย อยู่ได้อีกไม่นานหรอก The Wheaton Recurrence (2010)
Outwardly, they look very much like us, but they age at a much slower rate than we do.ดูภายนอกแล้วพวกเขาเหมือนเรา แต่อายุขัยของพวกเขาช้ากว่าเรามาก Everything Will Change (2010)
You are not going to steal the life of some innocent man.เจ้าไม่เอาอายุขัย ของคนบริสุทธิ์หรอก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I need years, Jack.ข้าต้องการอายุขัย แจ็ค Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I told you, I need years. And now, yours will do.ข้าเคยบอกเจ้า ข้าต้องการอายุขัย ตอนนี้ เป็นอายุเจ้า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I'll ensure her safety for the rest of her natural life.ฉันรับรองความปลอดภัย ตราบอายุขัยของเธอ Bringing Out the Dead (2012)
If I live an average life-span...ถ้าผมมีอายุขัย ตามค่าเฉลี่ย... Odd Thomas (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: end of life ; death   FR: mort [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
defunct(adj) ตาย,สิ้นอายุขัย,หมดลม,สิ้นลม,หมดอายุ,ดับ
die(vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lifespan (n ) อายุขัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寿命[じゅみょう, jumyou] (n ) อายุขัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Alter(n) |das, nur Sing.| อายุ, อายุขัย, ขวบปี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top