Search result for

say

(124 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -say-, *say*
Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
saya (n ) ฉัน, ผม, ดิฉัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
say[VT] พูด, See also: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย, Syn. announce, pronounce, tell, speak, utter, vocalize
say[VI] พูด, See also: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น, Syn. express
say[VI] คาดเดา, See also: ประมาณ, , Syn. guess, suppose, surmise
say[VI] ยกตัวอย่าง
say[N] สิทธิในการพูด, See also: สิทธิในการแสดงความเห็น, Syn. expressed opinion, voice, vote
say of[PHRV] พูดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
say on[PHRV] พูดไปเรื่อยๆ, See also: พูดต่อเนื่อง
say to[PHRV] พูดกับ, See also: กล่าวกับ, บอกกับ
say to[PHRV] มีความเห็นเกี่ยวกับ, See also: ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
say-so[SL] คำสั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
say(เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ), See also: sayer n., Syn. utter,pronounce
sayable(เซ'อะเบิล) adj. พูดได้,กล่าวได้,บอกได้,เล่าได้
sayest(เซ'อิสทฺ) n. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของsay, Syn. sayst
saying(เซ'อิง) n. คำพูด,คำกล่าว,คำบอก,คำเล่าลือ,คติพจน์,สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด), Syn. maxim
sayonara(ไซยะแน'ระ) interj. ลาก่อน,สวัสดี
says(เซซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของsay
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
bioassay n.vt. (การ) วิเคราะห์ทางชีวภาพของสาร
daresay(แดร์'เซ) {daresaid,daresaying,daresays} vi.,vt. ดูdare say
essay(เอส'เส) n. เรียงความร้อยแก้ว,ข้อเขียนสั้น ๆ ,ปกิณกะ,ความพยายาม,การทดลอง vt. (เอสเซ') พยายาม,ทดสอบ., See also: essayer n. ดูessay essayistic adj. ดูessay

English-Thai: Nontri Dictionary
say(vt) บอก,พูด,กล่าว,เล่า,ว่า
saying(n) สุภาษิต,คำพูด,คติพจน์,คำกล่าว,ภาษิต
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
assay(vt) พยายาม,ทดสอบ,ตรวจสอบ,ทดลอง,วิเคราะห์
essay(n) เรียงความ,การทดลอง,ความพยายาม,ปกิณกะ
essay(vt) ทดสอบ,ลอง,ทดลอง,พยายาม
essayist(n) ผู้เขียนเรียงความ,ผู้ทดสอบ
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
soothsayer(n) ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sayadawอุปฌาย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...การที่บอกว่านายเสียใจ เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นฆาตกร หรือรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ การตายของคนที่เคยอยู่ด้วย หรือทำอะไรเพียงเพราะว่า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ Emotions (2017)
He didn't say anything, and just kept on walking.เขาไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินต่อไป Emotions (2017)
That's why I'm saying it.ฉันถึงบอกเธอยังไงล่ะ Ready (2017)
Do you have anything to say about the execution of Tatsuyuki Michima?คุณมีอะไรจะพูดถึงการประหารชีวิต มิชิมะ ทัตสึยูกิไหมครับ Ready (2017)
Don't say it, Shin.อย่าพูดนะ ชิน Reason (2017)
But a few days after my father committed his crime, she left me without saying a word.แต่ไม่กี่วันหลังจากที่ พ่อผมก่อเหตุฆาตกรรม เธอก็หายตัวไปโดยไม่บอกผมสักคำ Affection (2017)
You're not prepared to say what you think.คุณไม่เตรียมตัวพูดในสิ่งที่คุณคิด Disbanded (2017)
How can you say that?ทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะ Disbanded (2017)
She gave me a compliment by saying my works were like high-quality poems.เธอเคยชมผมว่างานของผม เหมือนกับบทกวีชั้นเลิศ Disbanded (2017)
Then don't say that you won't come here anymore.งั้นก็อย่าพูดว่า จะไม่มาที่นี่อีกแล้วสิคะ Disbanded (2017)
I don't know why, but she says she's leaving all her property to me.ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไม แต่เธอบอกว่าเธอมอบทรัพย์สิน ทั้งหมดของเธอให้ฉัน Disbanded (2017)
I'm really not sure what to say.ผมไม่รู้จะพูดยังไงดี Disbanded (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sayAccepting what you say, I'm still against the project.
sayA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
sayAdmitting what he say, I still cannot agree with him.
sayAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
sayAdmitting what you say, I cannot agree with you.
sayAdmitting what you say, I don't like the way you say it.
sayAdmitting what you say, I still believe I am right.
sayAdmitting what you say, I still think he is wrong.
sayAdmitting what you say, I still think he's in the right.
sayAdmitting what you say, I still think I am right.
sayAdmitting what you say, I still think that you were wrong.
sayAdmitting what you say, I still think you are in the wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธภาษิต[N] Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
ภาษิต[N] proverb, See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw, Syn. สุภาษิต, Example: เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง, Count unit: ภาษิต, ข้อ, บท, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ, Notes: (สันสกฤต)
สุภาษิต[N] proverb, See also: saying, adage, maxim, saw, moral, Example: สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ
อนุโมทนา[V] say amen, See also: express gratitude, rejoice with, offer congratulations, Example: ผมขออนุโมทนาที่ท่านคิดอย่างนั้น, Thai definition: ยินดีตาม, ยินดีด้วย, พลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ออกปาก[V] say, See also: speak, talk, remark, Syn. พูด, Example: เมื่อคนรู้จักมักจี่เดินสวนทางมาก็จะออกปากถามไถ่ และหยุดพูดคุยด้วย
กล่าวลอยๆ[V] say nonspecifically, See also: say groundlessly, Syn. พูดลอยๆ, Example: การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีหลักฐานมิใช่กล่าวลอยๆ, Thai definition: พูดโดยไม่มีหลักฐาน หรือไม่มีเหตุผลมาสนับสนุนให้น่าเชื่อถือ
พูดถากถาง[V] say ironically, See also: say satirically, say sarcastically, Syn. พูดเหน็บแนม, Example: ผู้คนในซอยพูดถากถางหล่อนว่า ชอบแย่งสามีคนอื่น แต่เธอก็ไม่เคยโกรธ, Thai definition: ค่อนว่า, หรือพูดมีเจตนาว่าให้เจ็บใจ
พูดทิ่มแทง[V] say sarcastically, See also: say satirically, say ironically, Syn. พูดถากถาง, พูดเหน็บแนม, พูดแทงใจดำ, Example: แม่ชอบพูดทิ่มแทงให้ฉันเจ็บใจเรื่องที่ฉันท้องไม่มีพ่อ, Thai definition: อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ
คำกล่าว[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count unit: คำ
คำบอกเล่า[N] saying, See also: hearsay, report, rumor, account, Example: สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เป็นการเตือนว่าอย่าเชื่อคำบอกเล่าจนกว่าจะดูให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเอง, Thai definition: ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการที่ได้มาจากการพูดที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[n. prop.] (Aphirak Kōsayōthin) EN: Apirak Kosayodhin   FR: Apirak Kosayodhin
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ได้แก่[adv.] (dāikaē) EN: that is (to say) ; namely ; i.e.   FR: c'est-à-dire ; à savoir ; tel que ; c-à-d (abrév.) ; id est ; i.e. (abrév.)
ฝากสวัสดี...ด้วย[xp] (fāk sawatdī ... dūay) EN: please say hello to ...   FR: remettre le bonjour à ...
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān klāng) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAY    S EY1
SAYS    S IH1 Z
SAYE    S EY1
SAYS    S EH1 Z
SAYLE    S EY1 L
SAYAD    S AY1 AE0 D
SAYED    S EY2 Y IH1 D
SAYRE    S EH1 R
SAYER    S EY1 ER0
SAYED    S AA2 Y EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
say    (v) (s ei1)
says    (v) (s e1 z)
saying    (v) (s ei1 i ng)
sayings    (n) (s ei1 i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, ] saying, #14,883 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grüß ... von mir.Say hello to ... for me. [Add to Longdo]
Lasst Blumen sprechen.Say it with flowers. [Add to Longdo]
Sayphoebe {f} [ornith.]Say's Phoebe [Add to Longdo]
Sayacatangare {f} [ornith.]Sayaca Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのう(P);あの(P);あのー[, anou (P); ano (P); ano-] (int) say; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
おざなりになって[, ozanarininatte] (exp) to say commonplace things [Add to Longdo]
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
こちらこそ[, kochirakoso] (exp) it is I who should say so [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加減作用素[かげんさようそ, kagensayouso] adding operator [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
左右突出部[さゆうとっしゅつぶ, sayuutosshutsubu] kern [Add to Longdo]
作用対象[さようたいしょう, sayoutaishou] operand [Add to Longdo]
算術作用素[さんじゅつさようし, sanjutsusayoushi] arithmetic operator [Add to Longdo]
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search [Add to Longdo]
動作有効期間[どうさゆうこうきかん, dousayuukoukikan] regime [Add to Longdo]
副作用[ふくさよう, fukusayou] reaction, secondary effect, side effect [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
左右[さゆう, sayuu] links_und_rechts, beherrschen [Add to Longdo]
左翼[さよく, sayoku] der_linke_Fluegel, die_Linken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Say \Say\, v. t.
   To try; to assay. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Say \Say\, n. [OE. saie, F. saie, fr. L. saga, equiv. to sagum,
   sagus, a coarse woolen mantle; cf. Gr. sa`gos. See {Sagum}.]
   1. A kind of silk or satin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou say, thou serge, nay, thou buckram lord!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A delicate kind of serge, or woolen cloth. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His garment neither was of silk nor say. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Say \Say\, v. t. [imp. & p. p. {Said} (s[e^]d), contracted from
   sayed; p. pr. & vb. n. {Saying}.] [OE. seggen, seyen, siggen,
   sayen, sayn, AS. secgan; akin to OS. seggian, D. zeggen, LG.
   seggen, OHG. sag[=e]n, G. sagen, Icel. segja, Sw. s[aum]ga,
   Dan. sige, Lith. sakyti; cf. OL. insece tell, relate, Gr.
   'e`nnepe (for 'en-sepe), 'e`spete. Cf. {Saga}, {Saw} a
   saying.]
   1. To utter or express in words; to tell; to speak; to
    declare; as, he said many wise things.
    [1913 Webster]
 
       Arise, and say how thou camest here. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To repeat; to rehearse; to recite; to pronounce; as, to
    say a lesson.
    [1913 Webster]
 
       Of my instruction hast thou nothing bated
       In what thou hadst to say?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       After which shall be said or sung the following
       hymn.                 --Bk. of Com.
                          Prayer.
    [1913 Webster]
 
   3. To announce as a decision or opinion; to state positively;
    to assert; hence, to form an opinion upon; to be sure
    about; to be determined in mind as to.
    [1913 Webster]
 
       But what it is, hard is to say.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To mention or suggest as an estimate, hypothesis, or
    approximation; hence, to suppose; -- in the imperative,
    followed sometimes by the subjunctive; as, he had, say
    fifty thousand dollars; the fox had run, say ten miles.
    [1913 Webster]
 
       Say, for nonpayment that the debt should double,
       Is twenty hundred kisses such a trouble? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {It is said}, or {They say}, it is commonly reported; it is
    rumored; people assert or maintain.
 
   {That is to say}, that is; in other words; otherwise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Say \Say\ (s[=a]), obs. imp. of {See}.
   Saw. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Say \Say\ (s[=a]), n. [Aphetic form of assay.]
   1. Trial by sample; assay; sample; specimen; smack. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If those principal works of God . . . be but certain
       tastes and says, as it were, of that final benefit.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Thy tongue some say of breeding breathes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Tried quality; temper; proof. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He found a sword of better say.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Essay; trial; attempt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {To give a say at}, to attempt. --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Say \Say\, v. i.
   To speak; to express an opinion; to make answer; to reply.
   [1913 Webster]
 
      You have said; but whether wisely or no, let the forest
      judge.                  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      To this argument we shall soon have said; for what
      concerns it us to hear a husband divulge his household
      privacies?                --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Say \Say\, n. [From {Say}, v. t.; cf. {Saw} a saying.]
   A speech; something said; an expression of opinion; a current
   story; a maxim or proverb. [Archaic or Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      He no sooner said out his say, but up rises a cunning
      snap.                  --L'Estrange.
   [1913 Webster]
 
      That strange palmer's boding say,
      That fell so ominous and drear
      Full on the object of his fear.     --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 say
   n 1: the chance to speak; "let him have his say"
   v 1: express in words; "He said that he wanted to marry her";
      "tell me what is bothering you"; "state your opinion";
      "state your name" [syn: {state}, {say}, {tell}]
   2: report or maintain; "He alleged that he was the victim of a
     crime"; "He said it was too late to intervene in the war";
     "The registrar says that I owe the school money" [syn:
     {allege}, {aver}, {say}]
   3: express a supposition; "Let us say that he did not tell the
     truth"; "Let's say you had a lot of money--what would you
     do?" [syn: {suppose}, {say}]
   4: have or contain a certain wording or form; "The passage reads
     as follows"; "What does the law say?" [syn: {read}, {say}]
   5: give instructions to or direct somebody to do something with
     authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do
     the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
     [syn: {order}, {tell}, {enjoin}, {say}]
   6: speak, pronounce, or utter in a certain way; "She pronounces
     French words in a funny way"; "I cannot say `zip wire'"; "Can
     the child sound out this complicated word?" [syn:
     {pronounce}, {articulate}, {enounce}, {sound out},
     {enunciate}, {say}]
   7: communicate or express nonverbally; "What does this painting
     say?"; "Did his face say anything about how he felt?"
   8: utter aloud; "She said `Hello' to everyone in the office"
   9: state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's
     forget this whole business"
   10: recite or repeat a fixed text; "Say grace"; "She said her
     `Hail Mary'"
   11: indicate; "The clock says noon"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 say
  vt.
 
   1. To type to a terminal. ?To list a directory verbosely, you have to say
   ls -l.? Tends to imply a {newline}-terminated command (a ?sentence?).
 
   2. A computer may also be said to ?say? things to you, even if it doesn't
   have a speech synthesizer, by displaying them on a terminal in response to
   your commands. Hackers find it odd that this usage confuses {mundane}s.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top