Search result for

hone

(146 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hone-, *hone*
Possible hiragana form: ほね
English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honey[N] น้ำผึ้ง
honey[N] ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, Syn. darling, honeybun, sweetheart
honest[ADJ] ซื่อตรง, See also: สุจริต, ซื่อสัตย์, Syn. moral, uncorrupt, upright
honest[ADJ] ยุติธรรม, See also: ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ไม่ลำเอียง, เที่ยงตรง, เที่ยงธรรม
honesty[N] ความจริงใจ
honesty[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม, Syn. incorruptibility, integrity, uprightness
honestly[ADV] อย่างจริงใจ
honestly[ADV] อย่างยุติธรรม, See also: อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม, Syn. fairly, impartially, justly, Ant. dishonestly
honeybee[N] ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera), Syn. bee
honeycomb[N] รังผึ้ง, See also: รวงผึ้ง, Syn. hive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hone(โฮน) n. หินลับมีด,เครื่องขัดรูหรือขยายรู. vt. ลับมีค,ขัดรู,ขยาย vi. คร่ำครวญ,ปรารถนา, Syn. strop
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open,truthful,just,fair,sincere
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
honey(ฮัน'นี่) n. น้ำผึ้ง,สิ่งที่ดีเด่น vi. เยินยอ,ประจบ., Syn. beauty,wonder,delight
honeybeen. ผึ้ง
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง
honeycomb(n. รวงผึ้ง,รังผึ้ง,สิ่งที่คล้ายรวงผึ้ง
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง,เยินยอ,ประจบ,คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hone(n) หินลับมีด
hone(vt) ลับมีด
honest(adj) ซื่อสัตย์,ด้วยน้ำใสใจจริง, เถรตรง
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
honey(n) ความหวาน,น้ำผึ้ง,ที่รัก
honeybee(n) ผึ้ง
honeycomb(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
honeydew(n) น้ำหวานของดอกไม้,แตงชนิดหนึ่ง
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
honeycomb collectorตัวเก็บรังสีแบบรังผึ้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]
Honeyน้ำผึ้ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
honeหินลับมีด ทำให้คม ขัดเกลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Honest.Honest. Maid in Manhattan (2002)
Honey?ที่รัก? Drag Me to Hell (2009)
Honey?ว่าไงที่รัก Don't Walk on the Grass (2009)
Honest...ซื้อสัตย์ The Grandfather: Part II (2009)
Honey.ที่รัก Episode #1.16 (2010)
Honey.ลูกรัก 50/50 (2011)
Honey?ลูกรัก? The New Normal (2011)
Honey!น้ำผึ้ง RED 2 (2013)
- Honey!- ที่รัก Deepwater Horizon (2016)
And by the end of the day, if you honestly thinkหลังจากหมดวัน ให้พ่อคิดดู New Haven Can Wait (2008)
Honestly. Blair, you got a minute?ด้วยความจริงใจนะ แบลร์ ขอเวลาซักแปปนะ Chuck in Real Life (2008)
Honestly?จริงหรอ? Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honeWe assume that he is honest.
honeDon't tell a lie. Be honest.
honeHe is as honest a lad as any.
honeCould you share your honest opinion on this issue?
honeHim, honest? What a joke!
honeIt seems that Mr Brooke is an honest man.
honeIt is because he is honest that I like him.
honeI am sure that he is an honest man.
honeHonesty doesn't pay.
honeHe is so honest that everybody trusts him.
honeI know him to be honest.
honeIn believing him to be an honest man, I was seriously in error.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนาบริสุทธิ์[N] honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
สัตย์[N] honest, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Ant. เท็จ, ความเท็จ
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
เถนตรง[ADJ] honest, See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid, Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป, ตรงเกินไป, Example: ถ้าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเหตุผลพวกเถนตรงก็จะทำลืมข้อเท็จจริงเสีย, Thai definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา, Notes: (สำนวน)
น้ำผึ้งพระจันทร์[N] honeymoon, Syn. ฮันนีมูน, Example: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่คู่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรสและวันสมรส, Thai definition: ความสุขร่วมกันของสามีภรรยาที่เพิ่งสมรสกันใหม่
รวง[N] hive, See also: honeycomb, beehive, Syn. รวงผึ้ง, Example: ผึ้งมาทำรวงอยู่ที่ใต้บันได, Count unit: รวง, Thai definition: รังที่ห้อย (ใช้แก่ผึ้ง)
สัตย์[ADJ] honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
สุจริตใจ[ADV] honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
เหลา[V] sharpen, See also: hone, whet, edge, grind, Example: ดินสอถูกเหลากระทั่งเป็นจุดแหลม, Thai definition: ทำให้เกลี้ยงเกลาหรือให้แหลมด้วยเครื่องมือมีมีดเป็นต้น
มือสะอาด[ADJ] honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
บัตรโทรศัพท์[n. exp.] (bat thōrasap) EN: phone card   FR: carte de téléphone [f]
เบอร์โทรศัพท์[n. exp.] (boē thōrasap) EN: telephone number   FR: numéro de téléphone [m]
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   
ช่วงเวลาฮันนีมูน[X] (chūang wēlā hannīmūn) EN: honeymoon period   FR: lune de miel [f]
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thōrasap) EN: telephone exchange ; switched board   
โดยสุจริต[adv.] (dōi sutjarit) EN: honestly ; in good faith   FR: honnêtement ; de bonne foi
ฮันนีมูน[n.] (hannīmūn) EN: honeymoon   FR: lune de miel [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HONE    HH OW1 N
HONER    HH OW1 N ER0
HONED    HH OW1 N D
HONEY    HH AH1 N IY0
HONEA    HH AA1 N IY0 AH0
HONECK    HH OW1 N EH0 K
HONEST    AA1 N AH0 S T
HONEYS    HH AH1 N IY0 Z
HONESTY    AA1 N AH0 S T IY0
HONESTOK    HH OW1 N AH0 S T AO2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hone    (v) (h ou1 n)
honed    (v) (h ou1 n d)
hones    (v) (h ou1 n z)
honey    (n) (h uh1 n ii)
honest    (j) (o1 n i s t)
honeys    (n) (h uh1 n i z)
honesty    (n) (o1 n i s t ii)
honeyed    (j) (h uh1 n i d)
honestly    (a) (o1 n i s t l ii)
honeybee    (n) (h uh1 n i b ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほね, hone] (n) กระดูก

German-Thai: Longdo Dictionary
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen
schonend(adj) อ่อนโยน, อ่อนนุ่ม
Schöne(n) |die/der, nur Sg.| ความสวยงาม, ความงาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honen {n} [techn.]honing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
お話し中(P);お話中;御話し中;御話中[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 話中) busy (phone); (P) [Add to Longdo]
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚正[gāng zhèng, ㄍㄤ ㄓㄥˋ, / ] honest; upright [Add to Longdo]
北柴胡[běi chái hú, ㄅㄟˇ ㄔㄞˊ ㄏㄨˊ, ] honewort; Cryptotaenia japonica [Add to Longdo]
坦白[tǎn bái, ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ, ] honest; forthcoming; to confess [Add to Longdo]
廉政[lián zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, ] honest or clean politics [Add to Longdo]
廉洁[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible [Add to Longdo]
忠厚[zhōng hòu, ㄓㄨㄥ ㄏㄡˋ, ] honest and considerate [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] honest [Add to Longdo]
正值[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] honest; upright [Add to Longdo]
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, / ] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed) [Add to Longdo]
水蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone [Add to Longdo]
セルラーフォン[せるらーふぉん, serura-fon] cellular phone [Add to Longdo]
セル式電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone [Add to Longdo]
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone [Add to Longdo]
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほね, hone] Knochen [Add to Longdo]
骨惜しみ[ほねおしみ, honeoshimi] Muehe_scheuen, sich_schonen [Add to Longdo]
骨抜き[ほねぬき, honenuki] antgraetet, kastriert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hone \Hone\, v. t. [imp. & p. p. {Honed} (h[=o]nd); p. pr. & vb.
   n. {Honing}.]
   1. To sharpen on, or with, a hone; to rub on a hone in order
    to sharpen; as, to hone a razor.
    [1913 Webster]
 
   2. to render more precise or more effective; as, to hone
    one's skills.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hone \Hone\, v. i. [Cf. F. honger to grumble. [root]37.]
   To grumble; pine; lament; long. [Dial.Eng. & Southern U. S.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hone \Hone\, n. [Cf. Icel. h[=u]n a knob.]
   A kind of swelling in the cheek.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hone \Hone\, n. [AS. h[=a]n; akin to Icel. hein, OSw. hen; cf.
   Skr. [,c][=a][.n]a, also [,c][=o], [,c]i, to sharpen, and E.
   cone. [root]38, 228.]
   A stone of a fine grit, or a slab, as of metal, covered with
   an abrading substance or powder, used for sharpening cutting
   instruments, and especially for setting razors; an oilstone.
   --Tusser.
   [1913 Webster]
 
   {Hone slate}See {Polishing slate}.
 
   {Hone stone}, one of several kinds of stone used for hones.
    See {Novaculite}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dog \Dog\ (d[add]g or d[o^]g), n. [AS. docga; akin to D. dog
   mastiff, Dan. dogge, Sw. dogg.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Canis}, esp. the
    domestic dog ({Canis familiaris}).
 
   Note: The dog is distinguished above all others of the
      inferior animals for intelligence, docility, and
      attachment to man. There are numerous carefully bred
      varieties, as the {akita}, {beagle}, {bloodhound},
      {bulldog}, {coachdog}, {collie}, {Danish dog},
      {foxhound}, {greyhound}, {mastiff}, {pointer},
      {poodle}, {St. Bernard}, {setter}, {spaniel}, {spitz},
      {terrier}, {German shepherd}, {pit bull}, {Chihuahua},
      etc. There are also many mixed breeds, and partially
      domesticated varieties, as well as wild dogs, like the
      dingo and dhole. (See these names in the Vocabulary.)
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. A mean, worthless fellow; a wretch.
    [1913 Webster]
 
       What is thy servant, which is but a dog, that he
       should do this great thing?      -- 2 Kings
                          viii. 13 (Rev.
                          Ver. )
    [1913 Webster]
 
   3. A fellow; -- used humorously or contemptuously; as, a sly
    dog; a lazy dog. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) One of the two constellations, Canis Major and
    Canis Minor, or the Greater Dog and the Lesser Dog. Canis
    Major contains the Dog Star (Sirius).
    [1913 Webster]
 
   5. An iron for holding wood in a fireplace; a firedog; an
    andiron.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.)
    (a) A grappling iron, with a claw or claws, for fastening
      into wood or other heavy articles, for the purpose of
      raising or moving them.
    (b) An iron with fangs fastening a log in a saw pit, or on
      the carriage of a sawmill.
    (c) A piece in machinery acting as a catch or clutch;
      especially, the carrier of a lathe, also, an
      adjustable stop to change motion, as in a machine
      tool.
      [1913 Webster]
 
   7. an ugly or crude person, especially an ugly woman. [slang]
    [PJC]
 
   8. a {hot dog}. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Dog is used adjectively or in composition, commonly in
      the sense of relating to, or characteristic of, a dog.
      It is also used to denote a male; as, dog fox or g-fox,
      a male fox; dog otter or dog-otter, dog wolf, etc.; --
      also to denote a thing of cheap or mean quality; as,
      dog Latin.
      [1913 Webster]
 
   {A dead dog}, a thing of no use or value. --1 Sam. xxiv. 14.
 
   {A dog in the manger}, an ugly-natured person who prevents
    others from enjoying what would be an advantage to them
    but is none to him.
 
   {Dog ape} (Zool.), a male ape.
 
   {Dog cabbage}, or {Dog's cabbage} (Bot.), a succulent herb,
    native to the Mediterranean region ({Thelygonum
    Cynocrambe}).
 
   {Dog cheap}, very cheap. See under {Cheap}.
 
   {Dog ear} (Arch.), an acroterium. [Colloq.]
 
   {Dog flea} (Zool.), a species of flea ({Pulex canis}) which
    infests dogs and cats, and is often troublesome to man. In
    America it is the common flea. See {Flea}, and
    {Aphaniptera}.
 
   {Dog grass} (Bot.), a grass ({Triticum caninum}) of the same
    genus as wheat.
 
   {Dog Latin}, barbarous Latin; as, the dog Latin of pharmacy.
    
 
   {Dog lichen} (Bot.), a kind of lichen ({Peltigera canina})
    growing on earth, rocks, and tree trunks, -- a lobed
    expansion, dingy green above and whitish with fuscous
    veins beneath.
 
   {Dog louse} (Zool.), a louse that infests the dog, esp.
    {H[ae]matopinus piliferus}; another species is
    {Trichodectes latus}.
 
   {Dog power}, a machine operated by the weight of a dog
    traveling in a drum, or on an endless track, as for
    churning.
 
   {Dog salmon} (Zool.), a salmon of northwest America and
    northern Asia; -- the {gorbuscha}; -- called also {holia},
    and {hone}.
 
   {Dog shark}. (Zool.) See {Dogfish}.
 
   {Dog's meat}, meat fit only for dogs; refuse; offal.
 
   {Dog Star}. See in the Vocabulary.
 
   {Dog wheat} (Bot.), Dog grass.
 
   {Dog whelk} (Zool.), any species of univalve shells of the
    family {Nassid[ae]}, esp. the {Nassa reticulata} of
    England.
 
   {To give to the dogs}, or {To throw to the dogs}, to throw
    away as useless. "Throw physic to the dogs; I'll none of
    it." --Shak.
 
   {To go to the dogs}, to go to ruin; to be ruined.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hone
   n 1: a whetstone made of fine gritstone; used for sharpening
      razors
   v 1: sharpen with a hone; "hone a knife"
   2: make perfect or complete; "perfect your French in Paris!"
     [syn: {perfect}, {hone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top