Search result for

faithful

(77 entries)
(0.0474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faithful-, *faithful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faithful[ADJ] เชื่อถือได้, See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้, Syn. loyal, steadfast, Ant. unfaithful, unloyal
faithful[N] ผู้จงรักภักดี, See also: ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ไว้ใจได้, คนน่าเชื่อถือ
faithful[N] ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า
faithfulness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ, Syn. fidelity, trustworthiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,มีชู้,ไม่แม่นยำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm guessing these particular monks are bilking the faithful by pushing a magnet up Buddha's butt.ผมแปลกใจที่พระทำเรื่อง\ หลอกลวงที่ไม่ธรรมดานี้\ \\โดยติดตั้งแม่เหล็กไว้ที่ฐานพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
Faithful husband --สามีที่น่าเชื่อถือและศรัทธา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You sure got a faithful dog now, Michael.แกมีหมาเชื่อง ๆ แล้ว ไมเคิล The Bank Job (2008)
I promised her faithfully that I'll take care of you so I'm not going to abandon you now!ฉันให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่ของเธอไว้ ว่าฉันจะดูแลเธอ.. ดังนั้นฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอ The Secret of Moonacre (2008)
But you must still be faithful to something.แตถึงคุณจะหมดหวังกับบางสิง Rambo (2008)
If the boy is faithful.หากว่าเด็กคนนั้นมีศรัทธา... Ponyo (2008)
- O Come All Ye Faithful...-มาเป็นความศรัทธาทั้งหมด.. Doubt (2008)
Want to stay faithful? Go ahead!เพื่อน = ศัตรู Gomorrah (2008)
# And we're trying to be faithful ## And we're trying to be faithful500 Days of Summer (2009)
Faithful dog awaits return of deceased masterสุนัขที่ซื่อสัตย์ รอการกลับมา ของนายที่ล่วงลับไปแล้ว Hachi: A Dog's Tale (2009)
Never apart from his faithful dogs,ไม่เคยห่างจากสุนัขนำโชคของเขาเลย Up (2009)
At least he's faithful, Sam.อย่างน้อยมันก็ไว้ใจได้, แซม. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faithfulA dog is a faithful animal.
faithfulA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
faithfulA dog is faithful.
faithfulAll dogs are faithful.
faithfulBecause dogs are more faithful than the cats.
faithfulBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
faithfulDogs' faithfulness impresses us.
faithfulHe carried out the scheme faithfully.
faithfulHe faithfully discharged his duty.
faithfulHe performed his duties faithfully.
faithfulHer dog is not so much faithful as tame.
faithfulHe remained faithful to the last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าศรัทธา[ADJ] faithful, See also: pious, Syn. น่าเลื่อมใส, Example: พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลปะเข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา
สัตย์[ADJ] honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
เพื่อนยาก[N] chum, See also: faithful friend, true friend, Syn. เพื่อนแท้, Example: เขาคิดถึงเพื่อนยากที่อยู่ไกลแสนไกลขึ้นมาอย่างจับใจ, Thai definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
เอกภักดิ์[ADJ] loyal, See also: faithful, honest, Syn. ซื่อตรง, Thai definition: จงรักต่อคนคนเดียว
ซื่อ[ADV] honestly, See also: faithfully, straightforwardly, Syn. ซื่อๆ, Ant. คด, Example: ท่าทางสุขุมและยิ้มซื่อของเขา ทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือพี่ทองพูน, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ซื่อ[ADJ] honest, See also: faithful, straightforward, Syn. ตรง, ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Ant. คด, Example: คนซื่อเป็นคนที่น่าคบหา, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่คดโกง
ความจงรักภักดี[N] loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์, Example: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู, Thai definition: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความเลื่อมใส[N] faithfulness, See also: believability, conviction, Syn. ความเชื่อ, ความนับถือ, ความศรัทธา, Example: ด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงทำให้เขาตัดสินใจบวชตลอดชีวิต
ความเลื่อมใสศรัทธา[N] faithfulness, See also: believability, conviction, Syn. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา, ความนับถือ, Example: เขาถวายที่ดินให้วัดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวน 20 ไร่
ความภักดี[N] loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Ant. การทรยศ, Example: บ่าวไพร่มีความภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām naptheū) EN: yours sincerily ; yours faithfully   
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
จงรัก[v.] (jongrak) EN: be loyal to ; be faithful   FR: être loyal
จงรักภักดี[v.] (jongrakphakdī) EN: be loyal ; be faithful   FR: être loyal
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū chāi) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongrakphakdī) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance   FR: allégeance [f] ; loyauté [f]
มีชู้[v.] (mī chū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   FR: avoir une liaison extraconjugale
น่าศรัทธา[adj.] (nāsatthā) EN: faithful ; pious ; admirable   
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
เพื่อนตาย[n. exp.] (pheūoen tāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAITHFUL    F EY1 TH F AH0 L
FAITHFULS    F EY1 TH F AH0 L Z
FAITHFULLY    F EY1 TH F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faithful    (j) (f ei1 th f @ l)
faithfully    (a) (f ei1 th f @ l ii)
faithfulness    (n) (f ei1 th f l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
treu {adj} | treuer | am treuestenfaithful (to) | more faithful | most faithful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P) [Add to Longdo]
義理を立てる[ぎりをたてる, giriwotateru] (exp,v1) to be faithful; to do one's duty [Add to Longdo]
勤恪[きんかく, kinkaku] (n) faithful service [Add to Longdo]
後家を立てる[ごけをたてる, gokewotateru] (exp,v1) to remain faithful to the memory of one's husband and never remarry [Add to Longdo]
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P) [Add to Longdo]
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P) [Add to Longdo]
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue [Add to Longdo]
実のある;実の有る[みのある, minoaru] (exp) faithful; sincere [Add to Longdo]
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully [Add to Longdo]
松柏[しょうはく;まつかえ, shouhaku ; matsukae] (n) (1) evergreen tree; conifer; coniferous tree; (2) pine and cypress; (3) duty; constancy; faithfulness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠实[zhōng shí, ㄓㄨㄥ ㄕˊ, / ] faithful, #9,251 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, / ] faithful; sincere; surname Chen, #16,733 [Add to Longdo]
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, / ] faithful; chaste; loyal to the end, #53,530 [Add to Longdo]
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, / ] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying), #56,674 [Add to Longdo]
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast, #75,863 [Add to Longdo]
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried), #81,126 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faithful \Faith"ful\, a.
   1. Full of faith, or having faith; disposed to believe,
    especially in the declarations and promises of God.
    [1913 Webster]
 
       You are not faithful, sir.      --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm in adherence to promises, oaths, contracts, treaties,
    or other engagements.
    [1913 Webster]
 
       The faithful God, which keepeth covenant and mercy
       with them that love him.       --Deut. vii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   3. True and constant in affection or allegiance to a person
    to whom one is bound by a vow, by ties of love, gratitude,
    or honor, as to a husband, a prince, a friend; firm in the
    observance of duty; loyal; of true fidelity; as, a
    faithful husband or servant.
    [1913 Webster]
 
       So spake the seraph Abdiel, faithful found,
       Among the faithless, faithful only he. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Worthy of confidence and belief; conformable to truth ot
    fact; exact; accurate; as, a faithful narrative or
    representation.
    [1913 Webster]
 
       It is a faithful saying.       --2 Tim. ii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   {The Faithful}, the adherents of any system of religious
    belief; esp. used as an epithet of the followers of
    Mohammed.
 
   Syn: Trusty; honest; upright; sincere; veracious;
     trustworthy. -- {Faith"ful*ly}, adv. -{Faith"ful*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faithful
   adj 1: steadfast in affection or allegiance; "years of faithful
       service"; "faithful employees"; "we do not doubt that
       England has a faithful patriot in the Lord Chancellor"
       [ant: {unfaithful}]
   2: marked by fidelity to an original; "a close translation"; "a
     faithful copy of the portrait"; "a faithful rendering of the
     observed facts" [syn: {close}, {faithful}]
   3: not having sexual relations with anyone except your husband
     or wife, or your boyfriend or girlfriend; "he remained
     faithful to his wife" [ant: {unfaithful}]
   n 1: any loyal and steadfast following
   2: a group of people who adhere to a common faith and habitually
     attend a given church [syn: {congregation}, {fold},
     {faithful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top