Search result for

frankly

(49 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frankly-, *frankly*, frank
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frankly[ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightly, outspokenly, straightforwardly, Ant. deviously, indirectly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Since we're not friends anymore, let me speak frankly.ในเมื่อฉันกับเธอไมได้เป็นเพ่อนกันอีกต่อไปแล้ว ฉันจะขอบอกตามตรงเลยนะ New Haven Can Wait (2008)
But frankly your association with George McHale makes all your activities suspicious, including those during the war.แต่พูดตามตรง คุณร่วมมือกับจอร์จ แมเฮล งานของคุณน่าสงสัย/ช่วงที่เกิดสงครามด้วย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Frankly, Mr. Riker, you're the worst applicant we've ever had.คุณไรเกอร์.. คุณเป็นลูกค้าสภาพแย่ เท่าที่เราเคยเห็น Superhero Movie (2008)
Sir, I know Mr. Wayne is curious about how his trust fund gets replenished but, frankly, this is embarrassing.ท่านครับ, ผมรู้ว่าคุณเวนย์เค้ากังวลเกี่ยวกับ เงินลงทุนของเค้าจะถูกเติมเต็มอย่างไร ...แต่, พูดตรง ๆ นะครับ, แบบนี้มันน่าขายหน้า The Dark Knight (2008)
We're tight, but frankly, there's a lot of windows up here.แน่นหนาครับแต่ตึกแถวนี้หน้าต่างเยอะมาก The Dark Knight (2008)
Now, frankly, I find this very offensive.พูดตรง ๆ ผมว่านี่มันดูถูกกันมาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Quite frankly, I don't care, because you read just as well as he does.แปลกนะ ข้าไม่สนด้วย เพราะแกก็ อ่านได้ดีพอๆ กับมันนั่นแหละ Inkheart (2008)
Frankly, this is completely unexpected, and I'm scared shitless.พูดตรงๆ คือผมไม่ได้คิดเอาไว้เลย\ และผมก็กลัวมาก The Love Guru (2008)
Frankly, we didn't find him appropriate.พูดตรงๆ เราก็ไม่เห็นว่าเขาเหมาะสมอะไร Frost/Nixon (2008)
We can't ask him about his brother, 'cause frankly, if Donald Nixon was my brother,แต่รู้อะไรกันมั้ย เราไม่สามารถ\ ถามถึงพี่ชายของเขาได้ อันที่จริง ถ้าโดนัล นิกสัน เป็นพี่ชายผม Frost/Nixon (2008)
About what exactly? About any of it, frankly!มันเกี่ยวกับอะไรล่ะ เอากันตรงๆ Frost/Nixon (2008)
Frankly, I don't share any of your sense of pessimism or alarm.พูดตรงๆ ผมไม่ได้ร่วมรู้สึก มองโลกในแง่ร้ายหรือตื่นกลัว Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
franklyFrankly I don't like him.
franklyFrankly, no one really stands out.
franklyFrankly saying I do not want to go with you.
franklyFrankly saying it is not looking good in.
franklyFrankly speaking, he is an unreliable.
franklyFrankly speaking, he is an unreliable man.
franklyFrankly speaking, he is more of a hypocrite than a patriot.
franklyFrankly speaking, he is wrong.
franklyFrankly speaking, his new novel is not very interesting.
franklyFrankly speaking, his speeches always dull.
franklyFrankly speaking, I don't agree with you.
franklyFrankly speaking, I don't care for her very much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเปิดเผย[ADV] openly, See also: frankly, Example: นักศึกษาได้ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างเปิดเผย, Thai definition: ไม่ปิดบัง
ตรงไปตรงมา[ADV] frankly, See also: straightforwardly, openly, Syn. เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, Example: บางครั้งการพูดเรื่องบางเรื่องตรงไปตรงมาก็ไม่ดีนักเพราะอาจจะทำร้ายน้ำใจของผู้ฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trong pai trong mā) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly   FR: parler ouvertement ; parler franchement
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement
ตามจริง[adv.] (tām jing ) EN: in fact ; in thruth ; frankly   
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement
ตรงไปตรงมา[adv.] (trongpaitrongmā) EN: frankly ; straightforwardly ; openly   FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour
ว่ากันตามจริงแล้ว[xp] (wā kan tām jing lēo ) EN: frankly speaking   FR: à vrai dire

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANKLY    F R AE1 NG K L IY0
FRANKLYN    F R AE1 NG K L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frankly    (a) (f r a1 ng k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly [Add to Longdo]
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
歯に衣着せぬ[はにきぬきせぬ, hanikinukisenu] (exp) (See 歯に衣着せない) to not mince matters; to speak frankly [Add to Longdo]
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P) [Add to Longdo]
心置き無く;心置きなく[こころおきなく, kokorookinaku] (adv) freely; frankly; without reserve [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) [Add to Longdo]
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess [Add to Longdo]
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside [Add to Longdo]
端的に言う[たんてきにいう, tantekiniiu] (exp,v5u) to come to the point; to get straight to the point; to speak frankly; to speak plainly; to talk straight [Add to Longdo]
直言直筆[ちょくげんちょくひつ, chokugenchokuhitsu] (n,vs) speak and write plainly (frankly); speak and write without reserve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frankly \Frank"ly\, adv.
   In a frank manner; freely.
   [1913 Webster]
 
      Very frankly he confessed his treasons. --Shak.
 
   Syn: Openly; ingenuously; plainly; unreservedly;
     undisguisedly; sincerely; candidly; artlessly; freely;
     readily; unhesitatingly; liberally; willingly.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frankly
   adv 1: (used as intensives reflecting the speaker's attitude) it
       is sincerely the case that; "honestly, I don't believe
       it"; "candidly, I think she doesn't have a conscience";
       "frankly, my dear, I don't give a damn" [syn: {honestly},
       {candidly}, {frankly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top