Search result for

ฉ้อฉล

(28 entries)
(0.0454 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉ้อฉล-, *ฉ้อฉล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉ้อฉล[ADJ] deceptive, See also: fraudulent, dishonest, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ประเทศไทยมีกระบวนการทางสังคมที่สามารถลงโทษกลุ่มคนฉ้อฉลเหล่านี้ได้
ฉ้อฉล[V] defraud, See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ครั้งนี้ทั้งรัฐมนตรีและคนสนิทร่วมกันฉ้อฉลคอร์รัปชั่นครั้งมโหฬาร, Thai definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉ้อฉลก. ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A fraud.ฉ้อฉล Sherlock Holmes (2009)
Louis Tobin has asked me to emphatically restate that no other member of his family has been indicted, or even was aware of his fraud.หลุยส์ โทบิน ได้ขอใ้ห้ผมออกมา แถลงการณ์ย้ำใ้ห้ชัดเจน ว่าไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวรู้เห็น หรือตระหนักต่อการฉ้อฉลของเขา Your Secrets Are Safe (2010)
Mrs. Tobin, do you have any reason to believe that your son was privy to your husband's fraud?คุณนายโทบิน มีเหตุผลใดๆ ที่คุณเชื่อว่าลูกชายคุณมีส่วนรู้เห็น ต่อการฉ้อฉลของสามีคุณไหมคะ? Your Secrets Are Safe (2010)
About the fraud?เรื่องที่ฉ้อฉลYour Secrets Are Safe (2010)
Mrs. Tobin, you say that you knew nothing about your husband's fraud.คุณนายโทบินคุณว่าคุณไม่รู้ ไม่เห็นในการฉ้อฉลของสามีคุณ Your Secrets Are Safe (2010)
If this number has anything to do with my father's fraud,ถ้าเบอร์นี้มีความเกี่ยวข้อง กับการฉ้อฉลของพ่อผม Your Secrets Are Safe (2010)
These pretenders live in shadows these creatures lurk in dark corners of our society.แต่พวกฉ้อฉลพวกนี้\กบดานอยู่ในเงามืด เป็นสัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่ใน\มุมมืดของสังคม Supergirl (2010)
"Rogue FBI agent arrests innocent man.""เอฟบีไอฉ้อฉล จับคนบริสุทธิ์" Need to Know (2010)
All because our country has long been corrupt and weak, writhing in pain.ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะประเทศชาติของเรา เต็มไปด้วยความฉ้อฉลมานาน ซ้ำยังอ่อนแอ 1911 (2011)
It is said that the Qing government has to mobilize the army from Hubei province to Sichuan.เพื่อปกป้องทางรถไฟจาก รัฐบาลในราชวงศ์ชิงที่ฉ้อฉลพึ่งพาไม่ได้ พูดกันว่ารัฐบาลของชิงได้เคลื่อนทัพ จากมณฑลหูเป่ยไปยังเสฉวน 1911 (2011)
Your money will support the corrupt Qing government, in exchange for what?เงินของคุณมีแต่จะสนับสนุน รัฐบาลของราชสำนักชิงที่ฉ้อฉล แล้วคุณได้อะไรตอบแทนมา 1911 (2011)
After the embezzlement scandal there was no one with obvious changes to property or position.หลังจากข่าวลือเรื่องการฉ้อฉล ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินและตำแหน่งเลย Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embezzle[VT] ยักยอกเงิน, See also: ฉ้อฉล, ฉ้อโกง, Syn. defraud, misappropriate, peculate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
embezzlevt. ยักยอก,ฉ้อฉล., See also: embezzlement n. ดูembezzle embezzler n. ดูembezzle
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham

English-Thai: Nontri Dictionary
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cheat(vt) โกง,หลอกลวง,ฉ้อฉล,ใช้เล่ห์
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top