ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -廉-, *廉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[廉, lián, ㄌㄧㄢˊ] upright, honorable, honest
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  兼 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,818

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] incorrupt; inexpensive; surname Lian, #4,485 [Add to Longdo]
[lián zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, ] honest or clean politics, #7,086 [Add to Longdo]
[lián jià, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] cheaply-priced, #9,339 [Add to Longdo]
[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible, #15,398 [Add to Longdo]
[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ, ] William or Wilhelm (name), #17,123 [Add to Longdo]
[qīng lián, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ, ] honest; uncorrupted, #26,026 [Add to Longdo]
[lián chǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄔˇ, / ] honor and shame; sense of honour, #42,961 [Add to Longdo]
[Lián jiāng, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, ] (N) Lianjiang (city in Guangdong), #69,999 [Add to Longdo]
[xiào lián, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˊ, ] xiaolian, two examination subjects in Han, later a single subject in Ming and Qing; successful second degree candidate, #79,322 [Add to Longdo]
斯堡[wēi lián sī bǎo, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ ㄙ ㄅㄠˇ, ] Williamsburg (Virginia), #183,614 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れん, ren] (n) (uk) charge; grounds; suspicion [Add to Longdo]
[れん, ren] (n,adj-na) (arch) cheap; inexpensive [Add to Longdo]
々;[かどかど, kadokado] (n,adj-no) each point; each part [Add to Longdo]
[れんか, renka] (adj-na,n) low price; (P) [Add to Longdo]
価版[れんかばん, renkaban] (n) popular edition; bargain priced edition; cheap edition [Add to Longdo]
価品[れんかひん, renkahin] (n) low-priced goods [Add to Longdo]
[れんけつ, renketsu] (adj-na,n) honest; incorruptible; integrity [Add to Longdo]
[れんち, renchi] (n) sense of honour (honor) [Add to Longdo]
恥心[れんちしん, renchishin] (n) sense of honor; sense of honour [Add to Longdo]
[れんちょく, renchoku] (adj-na,n) integrity; uprightness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Haven't you got a cheaper edition?もっと安い価版はないのですか。
He has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.潔白できこえた彼が、汚職なんかに手を染めるわけない。
An unscrupulous person would sell even his own mother down the river.恥な人間は自分の母さえも裏切るだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Italian cops have taken Ferrari because of some financial irregularities.[JA] イタリア警察はフェッラーリを 拘束しました 不正な金融取引のでね The Program (2015)
He's Chaotic Neutral and you're Lawful Good.[JA] 彼は無謀で自由(ケイオティック・ニュートラル) 君は清実直だ(ローフル・グッド) Deathgasm (2015)
Must be the tenth alienist they've put on Williams.[CN] 肯定是他们请的第十位 给威斯检查的精神医生 His Girl Friday (1940)
- Come to pay a call on Williams?[CN] -过来拜访威斯? His Girl Friday (1940)
He's interviewing Williams in about half an hour in the sheriff's office.[CN] 他大概有半个钟头后要在 警长办公室里访问威 His Girl Friday (1940)
And at 7 a.m., unless a miracle occurs, that gallows will be used to separate the soul of Earl Williams from his body.[CN] 早上七点,除非奇迹发生 绞刑台会被用来... 作为把厄尔威斯的 身体和灵魂分离的工具 His Girl Friday (1940)
I heard Jim Martin runs a clean campaign.[JA] 相手候補は清らしいですね The Politics of Time (2012)
Jim is selling himself as the candidate who can't be bought, so there's a story there somewhere.[JA] ジムは清で売ってるが カラクリがある筈だ ない訳がない The Politics of Time (2012)
He's clean as a whistle, but his name came up in a 2007 case, just as a witness.[JA] 清潔白な男ですが 2007年の事件で 名前が挙がっています 目撃者として Days of Wine and Roses (2013)
You will support my claim as queen of the Seven Kingdoms and respect the integrity of the Seven Kingdoms.[JA] 私を七王国の女王として支持し 七王国の清性を尊重する Battle of the Bastards (2016)
You girls are all the same.[CN] 没有"hustle" 愚蠢又价的罗曼故事 Port of Shadows (1938)
A pickup just like every other cheap little burlesque dame.[CN] 就像其他價的滑稽舞女一樣去找樂子了 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れん, ren] REIN, EHRLICH, BILLIG [Add to Longdo]
[れんか, renka] niedriger_Preis [Add to Longdo]
[れんばい, renbai] billiger_Verkauf, Ausverkauf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top