ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moral

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moral-, *moral*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moral(adj) ทางศีลธรรม, See also: เกี่ยวกับศีลธรรม, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, Syn. ethical, high-mined, upright, Ant. unethical, unscrupulous
moral(n) เรื่องสอนใจ, See also: คำสอน, คติธรรม, ประโยคสอนใจ
morale(n) กำลังใจ, Syn. spirit, resolve
morals(n) หลักความประพฤติ, See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม, Syn. standards, dogmas
morally(adv) อย่างถูกทำนองคลองธรรม, See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม, Syn. honestly, honorably, uprightly, Ant. wrongly, dishonorably
morally(adv) ทางศีลธรรม, Syn. conscientiously, truthfully
moralise(vi) สั่งสอนศีลธรรม, Syn. moralize, sermonize, pontificate
moralise(vt) สั่งสอนศีลธรรม, Syn. moralize, sermonize, pontificate
moralist(n) ผู้มีศีลธรรม, Syn. goody-goody
morality(n) ความดีงาม, See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, uprightness, Ant. dishonesty, fraudulence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moral(มอ'เริล, โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม, เกี่ยวกับจรรยา, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ, บริสุทธิ์, เกี่ยวกับจิตใจ, ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม, หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
morale(มะแรล') n. ขวัญ, Syn. heart
moralise(มอ'ระไลซ) vi., vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation, moralization n. moraliser, moralizer n. moralisingly, moralizingly adv., Syn. sermonize
moralize(มอ'ระไลซ) vi., vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation, moralization n. moraliser, moralizer n. moralisingly, moralizingly adv., Syn. sermonize
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
demoralise(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม, ทำลายกำลังใจ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้งงงวย, ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม, ทำลายกำลังใจ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้งงงวย, ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
humoral(ฮิว'เมอรัล) adj. เกี่ยวกับของเหลวของร่างกาย
immoral(อิมอ'เริล) adj. ผิดศีลธรรม, ผิดทำนองคลองธรรม, เลว, ชั่ว.
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
moral(adj) มีศีลธรรม, ถูกศีลธรรม, สอนใจ, แท้จริง
moral(n) ศีลธรรม, จรรยา, ความประพฤติ
morale(n) คติธรรม, ขวัญ(ของประชาชน)
moralist(n) คนมีศีลธรรม, คนสอนศีลธรรม
morality(n) ศีลธรรม, จรรยา, ความซื่อสัตย์สุจริต
moralize(vt) สอนศีลธรรม, เทศนา, อบรมศีลธรรม
morally(adv) ในทางศีลธรรม, ทางจรรยา, ในทางใจ, แท้ๆ
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม, การทำลาย, การทำให้เสื่อมเสีย
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม, ทำให้เสื่อมกำลัง, ทำให้หมดกำลังใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moralทางศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moralทางศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moralคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral absolutismสัมบูรณนิยมทางศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moral certaintyความเชื่อโดยไม่มีข้ออันควรสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral considerationสินจ้างทางธรรมจรรยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral degenerationความเสื่อมทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral dutyหน้าที่ทางศีลธรรม, หน้าที่ธรรมจรรยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral hazardภาวะภัยทางศีลธรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral interludeละครสลับฉากสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moral and ethical aspectsแง่ศีลธรรมจรรยา [TU Subject Heading]
Moral Buildingส่งเสริมศีลธรรม [การแพทย์]
Moral Central, Higherศูนย์ควบคุมความผิดชอบหรือดี [การแพทย์]
Moral Conceptความคิดรวบยอดทางศีลธรรม [การแพทย์]
Moral conditionsภาวะศีลธรรม [TU Subject Heading]
Moral developmentพัฒนาการด้านจริยธรรม [TU Subject Heading]
Moral Developmentพัฒนาการด้านจริยธรรม, การพัฒนาทางจริยธรรม [การแพทย์]
Moral educationจริยศึกษา [TU Subject Heading]
Moral education (Elementary)จริยศึกษา (ประถมศึกษา) [TU Subject Heading]
Moral Intelligence/Quotientสติปัญญาทางศีลธรรม, Example: ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใช้การควบคุมตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คงความซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ โดยความสามารถนี้จำเป็นที่จะต้องการมีการศึกษาวิจัยให้ชั [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้ Gandhi (1982)
Are you making moral judgments, Mrs. Peacock?คุณกำลังตัดสินเรื่องศีลธรรมงั้นหรือ คุณนายพีคอร์ค? Clue (1985)
I am a moral outcast.ฉันเป็นคนจรจัดศีลธรรม The Russia House (1990)
-Yes, a fine upstanding youth like yourself, a person of your unimpeachable moral character is exactly what this kingdom needs!บุคคลที่ไม่สามารถติได้ และเป็นคนที่อาณาจักรนี้ต้องการ Aladdin (1992)
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ Wuthering Heights (1992)
[ Sighs ] You see, this is a moral test of oneself.[ การทอดถอนใจ ] คุณเห็นนี้คือการทดสอบทางศีลธรรมของตัวเอง Pulp Fiction (1994)
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง The Birdcage (1996)
I'm the vice president of the Coalition for Moral Order.ผมรองประธานของรัฐบาลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางศีลธรรม The Birdcage (1996)
She had to. He founded the Coalition for Moral Order.เธอต้อง เขาก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อสินค้า The Birdcage (1996)
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ The Birdcage (1996)
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน The Birdcage (1996)
Senator Keeley... this may not help, but I want you to know I meant every word I said... about a return to family values and a stricter moral code.วุฒิสมาชิกคีเลย์ ... นี้อาจไม่ช่วย แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมหมายถึงคำที่ผมพูดทุก ... เกี่ยวกับการกลับไปสู่​​ครอบครัวที่มีคุณค่าและศีลธรรมที่เข้มงวด The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moralA baby has no moral compass.
moralA good person is a moral person.
moralA moral person doesn't lie, cheat, or steal.
moralAn animal has no moral sense.
moralBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
moralDid you understand the moral of this story?
moralDo you all place great importance on morals?
moralHe is described as a moralist.
moralHe lacks moral sense.
moralHe lapsed morally.
moralHe lived a moral life.
moralHe lived moral life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีลธรรมจรรยา(n) morality, Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม
หลักธรรม(n) dharmic principle, See also: moral principle, Example: หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นปรัชญาเทียบขนานกันได้กับคติวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบัน, Thai Definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา
คติธรรม(n) Buddhist doctrine, See also: moral teaching, moral lesson, Example: คติธรรมในพุทธศาสนามิได้ขัดแย้งกับพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์, Thai Definition: ธรรมที่เป็นแบบอย่าง
ศีลธรรม(n) morals, See also: moral standard, morality, Syn. คุณธรรม, จริยธรรม, Example: ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจ, Thai Definition: ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ธรรมในระดับศีล
ทำนองคลองธรรม(n) ethics, See also: moral, righteousness, path of justice, moral behavior, Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง, Example: คนที่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม จะได้รับการติเตียน
ทางศีลธรรม(adj) moral, See also: ethical, Example: การกระทำทางศีลธรรม คือการกระทำที่อาจตัดสินได้ว่าถูกหรือผิด
กำลังใจ(n) spirit, See also: moral support, will, will power, courage, morale, Syn. แรงใจ, ขวัญ, Ant. กำลังกาย, Example: นักกีฬาต้องการกำลังใจจากผู้ชม, Thai Definition: สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง
การทำดี(n) doing good, See also: morality, Syn. การประพฤติชอบ, การปฏิบัติชอบ, Ant. การทำชั่ว, Example: สวรรค์ หมายถึง ผลของความดีให้เกิดเป็นความสุขจากการทำดี
จรรยา(n) ethics, See also: morals, conduct, morality, Syn. ความประพฤติ, Example: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์, Thai Definition: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จรรยาบรรณ(n) ethics, See also: morality, morals, conduct, Example: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [ f ]
อนาจาร[anājān] (adj) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral  FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
บำรุงขวัญ[bamrungkhwan] (v) EN: console ; give moral support
เบญจศีล[benjasīn] (n) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices
จรรยา[janyā] (n) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette  FR: morale [ f ] ; moralité [ f ] ; éthique [ f ] ; conduite [ f ]
จรรยาบรรณ[janyāban] (n, exp) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct  FR: code de bonne conduite [ m ] ; conventions [ fpl ]
จริย[jariya] (n) EN: ethics ; moral principles  FR: éthique [ f ] ; principe moral [ m ]
จริยา[jariyā] (n) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality  FR: conduite [ f ] ; comportement [ m ] ; moralité [ f ]
จริยศาสตร์[jariyasāt] (v) EN: ethics ; moral philosophy  FR: éthique [ f ] ; morale [ f ]
จริยศึกษา[jariyaseuksā] (n) EN: moral education ; ethical education  FR: éducation morale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
moral
morale
morals
morales
morales
moralez
morally
moralism
moralist
morality

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moral
morale
morals
morally
moralist
morality
moralize
moralists
moralized
moralizes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
士气[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ,   /  ] morale (eg staff morale) #11,501 [Add to Longdo]
品德[pǐn dé, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄜˊ,  ] moral character #12,845 [Add to Longdo]
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ,   /  ] morality; righteousness and justice #20,236 [Add to Longdo]
德行[dé xíng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˊ,  ] morality and conduct #22,452 [Add to Longdo]
冰霜[bīng shuāng, ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄤ,  ] moral integrity; austerity #46,044 [Add to Longdo]
莫拉莱斯[Mò lā lái sī, ㄇㄛˋ ㄌㄚ ㄌㄞˊ ㄙ,     /    ] Morales #53,632 [Add to Longdo]
淫贱[yín jiàn, ㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton #85,601 [Add to Longdo]
道德素质[dào dé sù zhì, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ,     /    ] moral quality (in ideological education) [Add to Longdo]
道德认识[dào dé rèn shi, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄖㄣˋ ㄕ˙,     /    ] moral cognition; ethical awareness [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Moral(n) |die, nur Sg.| ศีลธรรม, จรรยา
moralisch(adj, adv) ที่เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา, ที่มีศีลธรรมจรรยา, See also: A. unmoralisch, unsitlich, Syn. sittlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakter { m }; Charakterstärke { f }moral courage [Add to Longdo]
Gewissensfrage { f } | Gewissensfragen { pl }moral issue | moral issues [Add to Longdo]
Gewissenszwang { m }moral constraint [Add to Longdo]
Gewissenszweifel { m }moral doubts [Add to Longdo]
Lebenswandel { m }moral conduct [Add to Longdo]
Moral { f } | gute Moral { f } | schlechte Moral { f }morale | high morale | low morale [Add to Longdo]
Moral { f }; moralische Werte; Moralvorstellungen { pl }; Sittlichkeit { f } | gute Sittenmorals | good morals [Add to Longdo]
Moral { f }moral standards [Add to Longdo]
Moralismus { m }moralization [Add to Longdo]
Moralist { m }; Moralistin { f } | Moralisten { pl }moralist | moralists [Add to Longdo]
Moralkodex { m }; Sittenkodex { m }; Auffassung { f } von Moralmoral code [Add to Longdo]
Moralphilosoph { m }; Moralphilosophin { f }moral philosopher [Add to Longdo]
Moralphilosophie { f }moral philosophy [Add to Longdo]
Moralpredigt { f }moral lecture [Add to Longdo]
Moralvorstellung { f }ideas on morality; attitude to morality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]
倫理[りんり, rinri] (n, adj-no) ethics; morals; (P) #6,155 [Add to Longdo]
道徳[どうとく, doutoku] (n, adj-no) morals; (P) #9,383 [Add to Longdo]
不倫[ふりん, furin] (adj-na, n, adj-no) adultery; immorality; impropriety; (P) #10,522 [Add to Longdo]
無形[むけい, mukei] (n, adj-no) abstract; immaterial; moral; spiritual; intangible; (P) #10,838 [Add to Longdo]
股(P);腿[もも, momo] (n) (1) thigh; (adj-no) (2) femoral; (P) #12,924 [Add to Longdo]
仁義[じんぎ, jingi] (n) humanity and justice; duty; (gang's) moral code; (P) #13,790 [Add to Longdo]
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld #14,341 [Add to Longdo]
教訓[きょうくん, kyoukun] (n, vs) lesson; precept; moral instruction; (P) #15,864 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倫理[りんり, rinri] Moral, Ethik [Add to Longdo]
道徳[どうとく, doutoku] Moral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moral \Mor"al\, n.
   1. The doctrine or practice of the duties of life; manner of
    living as regards right and wrong; conduct; behavior; --
    usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Corrupt in their morals as vice could make them.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The inner meaning or significance of a fable, a narrative,
    an occurrence, an experience, etc.; the practical lesson
    which anything is designed or fitted to teach; the
    doctrine meant to be inculcated by a fiction; a maxim.
    [1913 Webster]
 
       Thus may we gather honey from the weed,
       And make a moral of the devil himself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To point a moral, or adorn a tale.  --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       We protest against the principle that the world of
       pure comedy is one into which no moral enters.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A morality play. See {Morality}, 5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moral \Mor"al\, a. [F., fr. It. moralis, fr. mos, moris, manner,
   custom, habit, way of life, conduct.]
   1. Relating to duty or obligation; pertaining to those
    intentions and actions of which right and wrong, virtue
    and vice, are predicated, or to the rules by which such
    intentions and actions ought to be directed; relating to
    the practice, manners, or conduct of men as social beings
    in relation to each other, as respects right and wrong, so
    far as they are properly subject to rules.
    [1913 Webster]
 
       Keep at the least within the compass of moral
       actions, which have in them vice or virtue.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Mankind is broken loose from moral bands. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       She had wandered without rule or guidance in a moral
       wilderness.              --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Conformed to accepted rules of right; acting in conformity
    with such rules; virtuous; just; as, a moral man. Used
    sometimes in distinction from religious; as, a moral
    rather than a religious life.
    [1913 Webster]
 
       The wiser and more moral part of mankind. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. Capable of right and wrong action or of being governed by
    a sense of right; subject to the law of duty.
    [1913 Webster]
 
       A moral agent is a being capable of those actions
       that have a moral quality, and which can properly be
       denominated good or evil in a moral sense. --J.
                          Edwards.
    [1913 Webster]
 
   4. Acting upon or through one's moral nature or sense of
    right, or suited to act in such a manner; as, a moral
    arguments; moral considerations. Sometimes opposed to
    {material} and {physical}; as, moral pressure or support.
    [1913 Webster]
 
   5. Supported by reason or probability; practically
    sufficient; -- opposed to {legal} or {demonstrable}; as, a
    moral evidence; a moral certainty.
    [1913 Webster]
 
   6. Serving to teach or convey a moral; as, a moral lesson;
    moral tales.
    [1913 Webster]
 
   {Moral agent}, a being who is capable of acting with
    reference to right and wrong.
 
   {Moral certainty}, a very high degree or probability,
    although not demonstrable as a certainty; a probability of
    so high a degree that it can be confidently acted upon in
    the affairs of life; as, there is a moral certainty of his
    guilt.
 
   {Moral insanity}, insanity, so called, of the moral system;
    badness alleged to be irresponsible.
 
   {Moral philosophy}, the science of duty; the science which
    treats of the nature and condition of man as a moral
    being, of the duties which result from his moral
    relations, and the reasons on which they are founded.
 
   {Moral play}, an allegorical play; a morality. [Obs.]
 
   {Moral sense}, the power of moral judgment and feeling; the
    capacity to perceive what is right or wrong in moral
    conduct, and to approve or disapprove, independently of
    education or the knowledge of any positive rule or law.
 
   {Moral theology}, theology applied to morals; practical
    theology; casuistry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moral \Mor"al\, v. i.
   To moralize. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moral
   adj 1: concerned with principles of right and wrong or
       conforming to standards of behavior and character based
       on those principles; "moral sense"; "a moral scrutiny";
       "a moral lesson"; "a moral quandary"; "moral
       convictions"; "a moral life" [ant: {immoral}]
   2: psychological rather than physical or tangible in effect; "a
     moral victory"; "moral support"
   n 1: the significance of a story or event; "the moral of the
      story is to love thy neighbor" [syn: {moral}, {lesson}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 moral /moʀal/ 
  fair; just; moral

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 moral
  1. moral
  2. morals

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Moral /moːraːl/ 
  morale; morality; morals

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 moral
  morals

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top