ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uprightness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uprightness-, *uprightness*, uprightnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uprightness(n) พฤติกรรมที่ซื่อตรง, Syn. honesty, integrity, Ant. dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
uprightness(n) ความซื่อตรง, ความเที่ยงตรง, ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง(n) uprightness, See also: integrity, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต, Example: การที่มนุษย์มีสำนึกเกี่ยวกับความถูกต้อง ทำให้มนุษย์มีความซับซ้อนที่ไม่สามารถให้คำตอบได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซื่อสัตย์สุจริต[khwām seūsat sutjarit] (n, exp) EN: uprightness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uprightness

Japanese-English: EDICT Dictionary
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na, n, adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na, n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na, n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
廉直[れんちょく, renchoku] (adj-na, n) integrity; uprightness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uprightness \Up"right`ness\ ([u^]p"r[imac]t`n[e^]s), n.
   the quality or state of being upright.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uprightness
   n 1: the property of being upright in posture [syn: {erectness},
      {uprightness}]
   2: position at right angles to the horizon [syn: {verticality},
     {verticalness}, {erectness}, {uprightness}]
   3: righteousness as a consequence of being honorable and honest
     [syn: {uprightness}, {rectitude}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top