ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

integrity

IH2 N T EH1 G R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -integrity-, *integrity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
integrity(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความซื่อตรง, Syn. honesty, honor, uprightness, Ant. dishonesty
integrity(n) ความสมบูรณ์, See also: การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน, Syn. completeness, unity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่อสัตย์, ความสมบูรณ์, ความมั่นคง, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty, wholeness

English-Thai: Nontri Dictionary
integrity(n) ความครบถ้วน, บูรณภาพ, ความซื่อตรง, ความมั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
integrityบูรณภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrity๑. ความซื่อสัตย์สุจริต๒. บูรณภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
integrityบูรณภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
integrity, territorialบูรณภาพแห่งดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrityความแข็งแรง, ความสมบูรณ์, บูรณภาพ, ความสมบูรณ์, คงสภาวะปกติ [การแพทย์]
Integrity Testทดสอบความสมบูรณ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
integrity(n) ความมีศีลธรรมจรรยา ความซื่อสัตย์
integrityIntegrity

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 .. Akira (1988)
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 .. Akira (1988)
'But throughout the land, men and women of integrity 'rise up to confront the unseen enemy.ข้างหนึ่งด้วยหินปูน อีกข้างหนึ่งหินสบู่ แกจะว่าไงล่ะ Shaun of the Dead (2004)
Our integrity sells for so little, but it is all we really have.ความซื่อตรงแก่กันของพวกเรามีค่าน้อยนิด, แต่เราก็มีกันอยู่แค่นั้น. V for Vendetta (2005)
We needed a fail-safe to protect the integrity of the program.เราต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของโปรแกรม Hollow Man II (2006)
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
A man of your integrity I feel I can trust.Big love.คนที่มีความซื่อสัตย์ในกลุ่มของคุณ ที่ผมคิดว่าเชื่อใจได้อย่างจริงใจ 97 Seconds (2007)
It's your job to see they don't, mine's to protect the integrity of this op.งานของเราคือความลับ นั่นแหละ งานถึงจะโอเค Episode #2.3 (2008)
Warning, orbital integrity compromised.คำเตือน ศูนย์เสียวงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน Portrait of a Beauty (2008)
I mean, who are you gonna believe, some crazy woman trying to destroy the integrity of the force, or a police officer?ฉันหมายความว่า คุณจะเชื่อใครล่ะ ระหว่างผู้หญิงบ้าที่พยายามทำลายภาพพจน์ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ Changeling (2008)
The integrity of our political system, of democracy as an idea, entirely depends on it.นี่คือความสมบูรณ์แบบ ในระบบการเมืองของเรา ประชาธิปไตยที่กินได้ ในระบอบที่เราเป็นอยู่ Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
integrityHe has a fabulous reputation for his high integrity.
integrityHe has a reputation for integrity.
integrityI have a high regard for the integrity of our mayor.
integrityIn our society we find men of integrity along with crooks.
integrityThis symbol stands for strength and integrity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง(n) uprightness, See also: integrity, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต, Example: การที่มนุษย์มีสำนึกเกี่ยวกับความถูกต้อง ทำให้มนุษย์มีความซับซ้อนที่ไม่สามารถให้คำตอบได้
เอกภาพ(n) unity, See also: integrity, wholeness, Example: สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ของตนอย่างรอบคอบ เพื่อมุ่งหมายสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นแก่ภาพรวมมากกว่าสร้างความขัดแย้ง, Thai Definition: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความสอดคล้องกลมกลืนกัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภาพ[ēkkaphāp] (n) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity  FR: unité [ f ]
หน้า[nā] (n) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity
สัตย์[sat] (n) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity  FR: honnêteté [ f ] ; loyauté [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTEGRITY IH2 N T EH1 G R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
integrity (n) ˈɪntˈɛgrɪtiː (i1 n t e1 g r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完整性[wán zhěng xìng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ ㄒㄧㄥˋ,   ] integrity; completeness #15,808 [Add to Longdo]
节操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ,   /  ] integrity; moral principle #19,090 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誠(P);実[まこと, makoto] (adv, n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) #1,760 [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na, n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) #5,490 [Add to Longdo]
保全[ほぜん, hozen] (n, vs) preservation; integrity; conservation; maintenance; (P) #6,837 [Add to Longdo]
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na, n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P) #11,012 [Add to Longdo]
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] (n) { comp } data integrity [Add to Longdo]
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] (n) { comp } data integrity [Add to Longdo]
データ完全性[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] (n) { comp } data integrity [Add to Longdo]
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] (n) { comp } message sequence integrity [Add to Longdo]
一体性[いったいせい, ittaisei] (n) oneness; unity; integrity; inclusion [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na, n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] data integrity [Add to Longdo]
データ完全性[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] data integrity [Add to Longdo]
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity [Add to Longdo]
完全性[かんぜんせい, kanzensei] integrity [Add to Longdo]
整合性[せいごうせい, seigousei] integrity, consistency [Add to Longdo]
内容完全性[ないようかんぜんせい, naiyoukanzensei] content integrity [Add to Longdo]
保全性[ほぜんせい, hozensei] maintainability, integrity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Integrity \In*teg"ri*ty\, n. [L. integritas: cf. F.
   int['e]grit['e]. See {Integer}, and cf. {Entirety}.]
   [1913 Webster]
   1. The state or quality of being entire or complete;
    wholeness; entireness; unbroken state; as, the integrity
    of an empire or territory. --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
   2. Moral soundness; honesty; freedom from corrupting
    influence or motive; -- used especially with reference to
    the fulfillment of contracts, the discharge of agencies,
    trusts, and the like; uprightness; rectitude.
    [1913 Webster]
 
       The moral grandeur of independent integrity is the
       sublimest thing in nature.      --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
       Their sober zeal, integrity, and worth. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Unimpaired, unadulterated, or genuine state; entire
    correspondence with an original condition; purity.
    [1913 Webster]
 
       Language continued long in its purity and integrity.
                          --Sir M. Hale.
 
   Syn: Honesty; uprightness; rectitude. See {Probity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 integrity
   n 1: an undivided or unbroken completeness or totality with
      nothing wanting; "the integrity of the nervous system is
      required for normal development"; "he took measures to
      insure the territorial unity of Croatia" [syn: {integrity},
      {unity}, {wholeness}]
   2: moral soundness; "he expects to find in us the common honesty
     and integrity of men of business"; "they admired his
     scrupulous professional integrity"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top