ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坦-, *坦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[坦, tǎn, ㄊㄢˇ] flat, level, smooth; candid, open
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  旦 (dàn ㄉㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 1,017

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] flat; open-hearted; level; smooth, #9,634 [Add to Longdo]
巴勒斯[Bā lè sī tǎn, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Palestine, #4,756 [Add to Longdo]
巴基斯[Bā jī sī tǎn, ㄅㄚ ㄐㄧ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Pakistan, #6,014 [Add to Longdo]
[tǎn kè, ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ, ] tank (military vehicle), #7,082 [Add to Longdo]
[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, ] calm; undisturbed, #9,847 [Add to Longdo]
[tǎn bái, ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ, ] honest; forthcoming; to confess, #12,470 [Add to Longdo]
[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, / ] candid; frank; plain dealing, #14,298 [Add to Longdo]
[tǎn shuài, ㄊㄢˇ ㄕㄨㄞˋ, ] frank (discussion); blunt; open, #14,469 [Add to Longdo]
[píng tǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄢˇ, ] flat, #14,632 [Add to Longdo]
哈萨克斯[Hā sà kè sī tǎn, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Kazakhstan, #15,695 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たんかい, tankai] (adj-na,n) level emotion; frankness [Add to Longdo]
;[たんたん, tantan] (adj-na,n) level; peaceful [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.虚心懐に申し上げる。今から言うことは、言葉どおりに受け取ってほしい。
We talked quite frankly.虚心懐に話し合った。
He does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.極端に言うと、彼は、自己のテーゼに完全に自信を持っているものが発揮できる虚心懐さで書いてはいないのである。
You have to be up-front and candid at interviews.面接では、虚心懐に話すことが必要だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We, the sailors of Potemkin, must support the workers, our brothers... and stand among the front lines of the revolution![CN] 我们,波金号的水手 必须支持我们的工人兄弟... 站到革命的最前线! Battleship Potemkin (1925)
- Straight over this hill![JA] - この丘を越えれば平、大丈夫! Into the Storm (2014)
Hello.[CN] 特里斯 Be Our Guest (2016)
The on the way to the wrong it is easy to continue.[JA] 罪びとの歩む道は 平な石畳 Scarlet Street (1945)
Not one thing about your life from this moment forward will be easy.[JA] 今この瞬間から君の人生は どんなことでも 平ではない New Normal (2015)
-Kjartan.[CN] 卡賈 Turn Me On, Dammit! (2011)
He's honest.[CN] 他很 Skin (2014)
The shore watched Potemkin tensely and attentively.[CN] 岸上的群众密切关注着波金号 Battleship Potemkin (1925)
- And he confesses - - And she admits -[CN] 他忏悔了 .她白了 One Hour with You (1932)
Stan![CN] 斯! Life of Brian (1979)
Sure.[CN] 当然 -斯 In Control (2013)
This is particular. He reacts nowhere.[JA] いたって平、反応無しだ Hannibal Rising (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top