Search result for

fairly

(64 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fairly-, *fairly*, fair
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fairly[ADV] อย่างยุติธรรม, See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล, Syn. equitably, dispassionately, justly
fairly[ADV] อย่างพอสมควร, See also: พอใช้, พอใช้ได้, พอควร, Syn. moderately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly

English-Thai: Nontri Dictionary
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairly taleเทพนิยาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's fairly harmless and not complicated at all.- นั่นอะ... ? - นี่คือเครื่องจับเท็จ. Committed (2008)
After my mom died-- he might be the exception. On the other hand, you are fairly screwed up.เขาอาจเป็นข้อยกเว้น\ ถ้าเป็นเหมือนคนอื่นคุณคงล้มเหลวไปแล้ว Joy (2008)
He's fairly low on the map, but he is on the map enough for a photograph to suggest Sadiki's guilt by association.ถึงเขาจะไม่สำคัญ แต่พอมีประโยชน์บ้าง อย่างน้อยจะช่วยโยงซาดิกิ ไปถึงผู้ก่อการร้าย Body of Lies (2008)
AII we know is Juma's secured some fairly advanced weapons systems...สิ่งที่เรารู้คือจูม่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ในครอบครอง 24: Redemption (2008)
Actually, they all seem fairly happy. But they're all uniformly terrified of you!ตามที่เห็น พวกเขาก็ดูมีความสุขพอควร แต่พวกเขาหวาดกลัวคุณเหมือนกันหมด Doubt (2008)
Also fairly easy to overlook during an autopsy.นอกจากนี้ยังค่อนตรวจหาสารพิษได้ยาก ต่อการชันสูตรศพ Seven Thirty-Seven (2009)
Synch: Tyno, Michvanilly Actually, the money laundering aspect is fairly straightforward.unwell อันที่จริงแล้ว การฟอกเงิน ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อนอะไรมากนัก 4 Days Out (2009)
It's okay. This is fairly common.ไม่เป็นไรครับ ค่อนข้างเหมือนทั่วไป 4 Days Out (2009)
And you treated us fairly. Every dime I made Went to the families.คุณให้เกียรติเหยื่อและคุณยุติธรรมกับเรา Omnivore (2009)
Well, why not? it was a fairly grand gesture on my part.ทำไมจะไม่ได้ล่ะ ก็มันเป็นการแสดงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของฉัน Connect! Connect! (2009)
I'm a dentist. - No, you were a dentist. Now you're a caterer, and you're paid fairlyผมจบปริญญาโท เป็นหมอฟัน ไม่ใช่ค่ะ คุณแค่เคยเป็นหมอฟัน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Based upon the big bonus he fought for Carlos to have, it's fairly obvious he was going to recommend a promotion.ดูจากเงินโบนัสก้อนใหญ่ \ ที่เขาให้คาร์ลอส เห็นชัดเลยว่าเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้ The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fairlyAll things considered, she is a fairly good wife.
fairlyAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
fairlyFor myself, the play was fairly interesting.
fairlyHe acted fairly toward me.
fairlyHe acted fairly towards me.
fairlyHe deals fairly with people.
fairlyHe has a fairly large fortune.
fairlyHe ruled his kingdom fairly.
fairlyHe speaks English fairly well.
fairlyHe was fairly caught in the trap.
fairlyI dream of a society whose wealth is distributed fairly.
fairlyIf you treat him fairly, he will be fair with you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างยุติธรรม[ADV] fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
พอควร[ADV] moderately, See also: fairly, Syn. พอสมควร, พอเหมาะ, เหมาะสม, Example: เครื่องปรุงเย็นตาโฟก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลาพอควร ปลาหมึกแช่น้ำด่างพอควร
พอใช้[ADV] fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้[ADV] fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พอตัว[ADV] considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว
พอทำเนา[ADV] fairly, See also: moderately, Syn. พอสมควร, พอควร, พอสถานประมาณ, Example: เขาไม่เจริญก้าวหน้าเพราะหย่อนความสามารถก็พอทำเนา แต่เขาก็ยังเกียจคร้านอีกด้วย
พอประมาณ[ADV] moderately, See also: fairly, quite, appropriately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ประสบความสำเร็จพอประมาณทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับคำสั่งในรูปประโยคภาษาอังกฤษได้, Thai definition: เพียงปานกลาง
ยุติธรรม[ADV] fairly, See also: impartially, honestly, neutrally, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: เจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการซื้อเสียง, Thai definition: อย่างเที่ยงธรรม, อย่างชอบธรรม, อย่างชอบด้วยเหตุผล
โดยกลางๆ[ADV] fairly, See also: justly, honestly, impartially, Syn. อย่างยุติธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ถ้าพูดโดยกลางๆแล้ว ภาพยนต์เรื่องนี้ถ่ายทำได้ดีทีเดียว
ครามครัน[ADV] quite, See also: fairly, utterly, Syn. มาก, หลาย, นัก, Example: ฉันยังหวาดกลัวเขาอยู่ครามครัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยกลางๆ[adv.] (dōi klāng-klāng) EN: generally ; fairly   
โดยยุติธรรม[adv.] (dōi yutitham) EN: fairly   
ครามครัน[adv.] (khrāmkhran) EN: quite ; fairly ; utterly   
พอใช้[adv.] (phøchai) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately   
พอใช้ได้[adv.] (phøchaidāi) EN: fairly ; reasonably ; moderately   
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: fairly ; moderately   
พอควร[adv.] (phøkhūan) EN: moderately ; fairly   FR: modérément
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate   FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   
อย่างยุติธรรม[adj.] (yāng yutitham) EN: fairly   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIRLY    F EH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fairly    (a) (f e@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geraumfairly long time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこそこ[, sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
可也(P);可成[かなり, kanari] (adj-na,adv) (uk) considerably; fairly; quite; (P) [Add to Longdo]
割高(P);割り高[わりだか, waridaka] (adj-na,n) comparatively high; fairly expensive; (P) [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult [Add to Longdo]
散茶女郎[さんちゃじょろう, sanchajorou] (n) prostitute from the Yoshiwara district of a fairly high rank (Edo period) [Add to Longdo]
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P) [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fairly \Fair"ly\, adv.
   1. In a fair manner; clearly; openly; plainly; fully;
    distinctly; frankly.
    [1913 Webster]
 
       Even the nature of Mr. Dimmesdale's disease had
       never fairly been revealed to him.  --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Favorably; auspiciously; commodiously; as, a town fairly
    situated for foreign trade.
    [1913 Webster]
 
   3. Honestly; properly.
    [1913 Webster]
 
       Such means of comfort or even luxury, as lay fairly
       within their grasp.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   4. Softly; quietly; gently. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fairly
   adv 1: to a moderately sufficient extent or degree; "pretty
       big"; "pretty bad"; "jolly decent of him"; "the shoes are
       priced reasonably"; "he is fairly clever with computers"
       [syn: {reasonably}, {moderately}, {pretty}, {jolly},
       {somewhat}, {fairly}, {middling}, {passably}] [ant:
       {immoderately}, {unreasonably}]
   2: without favoring one party, in a fair evenhanded manner;
     "deal fairly with one another" [syn: {fairly}, {fair},
     {evenhandedly}]
   3: in conformity with the rules or laws and without fraud or
     cheating; "they played fairly" [syn: {fairly}, {fair},
     {clean}] [ant: {below the belt}, {unfairly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top