Search result for

schonend

(58 entries)
(0.1648 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schonend-, *schonend*, schonen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schonend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schonend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The way you can make a routine case just... come alive with mysteries.- Wir bringen es ihm schonend bei. Ein Mann liebt eine Katze. Er fährt in den Urlaub und lässt sie bei seinem Bruder. Your Steele the One for Me (1982)
Explain to her.Bring's ihr schonend bei. The Party 2 (1982)
Some things one must break gently...So was muss man Mädels schonend beibringen. Pauline at the Beach (1983)
Did he break it gently to Pauline?Brachtest du es Pauline schonend bei? Pauline at the Beach (1983)
You'll make her feel better than I could.Du kannst ihr das schonend beibringen. Streets of Fire (1984)
They said the blander the better with chemotherapy.Sie sagen, je schonender, desto besser bei Chemotherapie. A Song for Jason: Part 1 (1985)
- You sure know how to let a girl down easy.Sie wissen wirklich, wie man es einem schonend beibringt. Steele Searching: Part 2 (1985)
I better break this to Alec gently.Ich bring' das Alec irgendwie schonend bei. St. Elmo's Fire (1985)
Heh, you be careful how you break the news to him, huh?Diese Nachricht müssen Sie ihm aber schonend beibringen. The Boy Who Could Be King (1986)
Take it easy with him.Gehen Sie schonend mit ihm um. Big Trouble (1986)
Go easy on him.Geh schonend mit ihm um. Nothing in Common (1986)
- Thought I'd break it to him gently.- Ich wollte es ihm schonend beibringen. Steele Hanging in There: Part 2 (1987)
Break it to me gently.Also bringen Sie's mir schonend bei. 84 Charing Cross Road (1987)
Uh, let me say this is as nice as I can.Ich will es dir schonend beibringen. Tanner vs. Gibbler (1988)
- I was just trying to break it to you easy.Ich hab versucht, es dir schonend beizubringen. Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It'll be rough, but I'll be able to smooth it out.Das wird hart, aber ich bringe es ihr schonend bei. For Whom the Belch Tolls (1992)
Huh? Now, now, now, Jess, I wanna say this nicely.Jess, wie bringe ich es dir schonend bei? Spellbound (1992)
If I'm gonna do this group-home thing, I gotta figure out the best way to tell her.Wenn ich das mit dem Heim wirklich durchziehe, muss ich ihr das schonend beibringen. Benny & Joon (1993)
Break it to them gently.Bring's ihnen schonend bei. Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But it did not just seem As you would treat the 6- and 7-year witnesses very gently.Aber es hat nicht gerade den Anschein, als würden Sie die 6- und 7-jährigen Zeugen besonders schonend behandeln. Indictment: The McMartin Trial (1995)
[ Doug ] I'm trying to tell you as nice as I know how.Ich will es dir so schonend wie möglich beibringen. Powder (1995)
Because, Peg, I prefer a place where my balls are returned properly.Weil ich gliederschonendere Sportarten bevorzuge. Children of the Corns (1996)
Oh. Let her down easy.Bring's ihr schonend bei. Speed 2: Cruise Control (1997)
Okay. But please, let him down gently.Okay, aber bringt es ihm schonend bei. Man on the Moon (1999)
This stuff works pretty well. It's safe for the environment.Das Zeug hier wirkt meistens sehr gut und ist umweltschonendMeadowlands (1999)
I'm afraid there's no easy way of putting it.Ich bedaure, aber es nicht möglich, es Ihnen schonend beizubringen. Tacking Into the Wind (1999)
No problem for the plant.Schonend für die Pflanze. Lammbock (2001)
Break it to her gently.Bring es ihr schonend bei. The Majestic (2001)
If I hadn't, thank you for breaking it to me so gently.Wenn nicht, danke, dass du es mir so schonend beibringst. Color Blind (2001)
Gotta figure out a way to let her down easy. OK.Ich muss nur einen Weg finden, es ihr schonend beizubringen. Loaner Car (2002)
Let us break it to her gently.Wir müssen es ihr schonend beibringen. Peter Pan (2003)
Maybe it'd be better if I eased her into the whole thing.Vielleicht sollte ich es ihr lieber schonend beibringen. Dirty Girls (2003)
You obviously let him down very well.Offenbar hast du's ihm sehr schonend beigebracht. I Solemnly Swear (2003)
AND I GOT SOME MORE FABRIC.Ich muss nur einen Weg finden, es ihr schonend beizubringen. American Idle (2003)
Then they'll definitely kill me, so I need to break it to them gently.Dann bringen sie mich um, ich muss es ihnen schonend beibringen. Witchness Protection (2004)
I'm gonna ease into it.Ich bring's ihm schonend bei. That's Good, That's Bad (2005)
How do you ease into "Hi!Wie sagst du schonendThat's Good, That's Bad (2005)
But the more it caught on, the more that there was this dichotomy between clean and efficient and non-polluting versus a Suburban.Je populärer es wurde desto mehr gab es diesen Gegensatz zwischen sauber, effizient und umweltschonend kontra dem GELÄNDEWAGEN. Who Killed the Electric Car? (2006)
The second step toward making America less dependant on foreign oil is to produce and refine more crude oil here at home in environmentally sensitive ways.Der zweite Schritt um Amerika unabhängiger von ausländischem Öl zu machen ist mehr Rohöl hier zu produzieren und zu raffinieren auf umweltfreundliche und schonende Art und Weise. Who Killed the Electric Car? (2006)
How do I put this delicately?Wie sage ich es schonendJesse Stone: Night Passage (2006)
Yeah, well, I hope you're holding on to something tight 'cause I'm about to break it down for you, brother.Ja, ich hoffe du verstehst das nicht falsch 'weil ich jetzt versuche es dir schonend beizubringen, Bruder. Scan (2006)
My mom uses color-safe bleach.Meine Mutter benutzt farbschonende Bleiche. Juno (2007)
Break it to her gentle for me, would you?Bringt es ihr schonend bei, ja? Norbit (2007)
We have to treat nature much more gently."Wir müssen schonender mit ihr umgehen. " The 11th Hour (2007)
I'm sorry, we don't exactly have time to ease you into this.Wir haben leider keine Zeit, es Ihnen schonend beizubringen. Playthings (2007)
Ensures perfect nerve-sparing technology.Garantiert nervenschonende Technik. Breach of Trust (2007)
Tell her you're excited to watch her harvest the pulmonary valv using her septal-sparing technique.sag ihr, du bist begeistert ihr zuzusehen wie sie die Pulmonalklappeninsuffizienz behebt, indem sie ihre Septum schonende Technik nutzt. Brave New World (2008)
Are you going to use the septal-sparing technique for the pulmonary autograft?Werden sie die Septum schonende Technik nutzen für den Aortenklappenersatz? Brave New World (2008)
I've always wanted to see a septal-sparing technique.Ich wollte schon immer die Septum schonende Technik sehen. Brave New World (2008)
But I leave that to you, sir, and also to break it to the family.Das ist nichts mehr für Mr. Dorrit. Aber das überlass ich Ihnen, Sir. Auch, es der Familie schonend bei zu bringen. Episode #1.7 (2008)

German-Thai: Longdo Dictionary
schonend(adj) อ่อนโยน, อ่อนนุ่ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauen {n} | resourcenschonendes Bauenconstructing; construction | sustainable construction [Add to Longdo]
schonen | Ressourcen schonen; mit Ressourcen schonend umgehento go easy on | to go easy on resources [Add to Longdo]
schonendsparing [Add to Longdo]
umweltfreundlich; umweltschonend; umweltbewusst {adj}environment-friendly; environmentally friendly; environmentally sound; eco-friendly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  schonend [ʃoːnənt]
     sparing
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top