Search result for

plainly

(33 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plainly-, *plainly*, plain
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And more jenna jameson. Can you speak plainly?แล้วก็ของ เจมน่า เจมสัน ด้วย เธอพูดเรื่องอะไร There Might be Blood (2008)
So now, plainly, simply,มาถึงตอนนี้ ก็แแค่พูดง่ายๆ Prison Break: The Final Break (2009)
So now, plainly, simply,ตอนนี้ขอทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องง่ายๆ Free (2009)
- Speak plainly.- ใช่พ่อ. Angels & Demons (2009)
And speak plainly.และไม่ต้องใช้คำพูดสวยหรู. Mark of the Brotherhood (2010)
There's a reason I'm the boss when you're plainly the better F.B. I. Agent.ผมจะจำไว้ ผมจะช่วยหาคำตอบให้ The Proof in the Pudding (2010)
"An honest tale speeds best being plainly told.""คำสัตย์วาจา ที่เจ้าเอื้อน เอยคำขาน จักเบ่งบาน มธุรสไป อย่างใสซื่อ" The Bones That Weren't (2010)
Speak plainly, snake.ฉันเคยส่งแฟนคุณไปโดดหน้าผามาแล้วครั้งนึง Dark Shadows (2012)
Speak plainly, crone.พูดมาตรงๆ ยัยแม่มด Midnight Lamp (2012)
'Whatever it was he'd been doing, 'he plainly still had plenty of energy left for driving.'ไม่ว่าเขาจะทำอะไร' 'เขาก็ยังมีพลังขับรถเหลือเฟือ' Episode #18.1 (2012)
That the object plainly hadn't been there for very long.แปลว่ามันเพิ่งมาอยู่ตรงนั้นไม่นาน The Best Offer (2013)
Plainly, I shall have to go to Auschwitz and I would be very grateful if you would accompany me.ชัดถ้อยชัดคำฉันจะต้องไป Auschwitz และผมจะขอบคุณมากถ้าคุณจะ มาพร้อมกับผม Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plainlyShe plainly interpreted Picasso's paintings to me.
plainlySo that it may be seen plainly that what he has done has been done through God.
plainlyThey were plainly dressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมถะ[ADV] unambitiously, See also: plainly, contentedly, simply, Syn. มักน้อย, เรียบง่าย, Ant. มักมาก, Example: อาจารย์ท่านใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสมถะกับภริยาคู่ชีวิต ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดาย[ADV] easily, See also: plainly, generally, Syn. ง่าย, Example: หากว่าจะเดินทางโดยทางรถโดยสารไปเชียงใหม่ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่น ทางรถไฟ รถทัวร์ หรือเครื่องบิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease   FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trong pai trong mā) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly   FR: parler ouvertement ; parler franchement

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAINLY    P L EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plainly    (a) (p l ei1 n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) [Add to Longdo]
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
噛み砕く;噛砕く[かみくだく, kamikudaku] (v5k,vt) (1) to crunch; to masticate; (2) to simplify; to explain plainly [Add to Longdo]
正札付き[しょうふだづき, shoufudaduki] (n) plainly marked; notorious person [Add to Longdo]
端的に言う[たんてきにいう, tantekiniiu] (exp,v5u) to come to the point; to get straight to the point; to speak frankly; to speak plainly; to talk straight [Add to Longdo]
直言直筆[ちょくげんちょくひつ, chokugenchokuhitsu] (n,vs) speak and write plainly (frankly); speak and write without reserve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plainly \Plain"ly\, adv.
   In a plain manner; clearly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plainly
   adv 1: unmistakably (`plain' is often used informally for
       `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in
       bed and evidently in great pain"; "he was manifestly too
       important to leave off the guest list"; "it is all
       patently nonsense"; "she has apparently been living here
       for some time"; "I thought he owned the property, but
       apparently not"; "You are plainly wrong"; "he is plain
       stubborn" [syn: {obviously}, {evidently}, {manifestly},
       {patently}, {apparently}, {plainly}, {plain}]
   2: in a simple manner; without extravagance or embellishment;
     "she was dressed plainly"; "they lived very simply" [syn:
     {plainly}, {simply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top