ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honeyed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honeyed-, *honeyed*, honey, honeye
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honeyed word(n) คำหวาน, Syn. flattery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง, เยินยอ, ประจบ, คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Just some honeyed words.- ก็แค่ป้อนคำหวาน ๆ เข้าไปเท่านั้น Love So Divine (2004)
You, with your honeyed words.คุณกับคำหวานปานน้ำผึ้ง One Day (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honeyedYou can't fool me with your honeyed words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำหวาน(n) honeyed word, See also: sweet talk, sugary words, Syn. คำไพเราะ, Example: พ่อหนุ่มหยอดคำหวานใส่หญิงสาวที่ตนชอบ
มธุรพจน์(n) honeyed words, See also: sweet language, sweet words, Syn. ถ้อยคำไพเราะ, คำหวาน, วาจาไพเราะ, Example: มธุรพจน์ย่อมทำให้ผู้ฟังชื่นบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้อยคำไพเราะ[thøikham phairǿ] (n, exp) EN: honeyed words
หวาน[wān] (adj) EN: sweet-sounding ; mellifluous ; honeyed ; pleasant  FR: mélodieux ; doux ; agréable ; suave

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honeyed (j) hˈʌnɪd (h uh1 n i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
社交辞令[しゃこうじれい, shakoujirei] (exp, adj-no) polite or diplomatic way of putting things; honeyed words; lip service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honey \Hon"ey\, v. i. [imp. & p. p. {Honeyed}; p. pr. & vb. n.
   {Honeying}.]
   To be gentle, agreeable, or coaxing; to talk fondly; to use
   endearments; also, to be or become obsequiously courteous or
   complimentary; to fawn. "Honeying and making love." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Rough to common men,
      But honey at the whisper of a lord.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honeyed \Hon"eyed\, a.
   1. Covered with honey.
    [1913 Webster]
 
   2. Sweet, as, honeyed words. --Milton.
    [1913 Webster] honey eater

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honeyed
   adj 1: with honey added [syn: {honeyed}, {honied}, {syrupy}]
   2: pleasing to the ear; "the dulcet tones of the cello" [syn:
     {dulcet}, {honeyed}, {mellifluous}, {mellisonant}, {sweet}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top