Search result for

base

(166 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -base-, *base*. Possible hiragana form: ばせ
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York ,and branch offices all over the world.

English-Thai: Longdo Dictionary
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baseline (n ) บรรทัดฐาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base    [N] พื้นฐาน, See also: รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด, Syn. basis
base    [N] ฐานทัพ, See also: ฐานที่มั่น
base    [N] จุดศูนย์กลาง
base    [VT] วางรากฐาน
base    [VT] มาจากรากฐาน
base    [VT] ประจำการ
base    [N] ด่าง, See also: น้ำยารักษาสี
base    [ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม, Syn. immoral, Ant. moral
base    [ADJ] คุณภาพไม่ดี, See also: เสื่อม, Syn. ill-conditioned
based    [ADJ] ซึ่งเป็นรากฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baseโคน, ฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
baseฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
baseฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
base๑. ฐาน, พื้นฐาน, มูลฐาน๒. ฐานทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
baseฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
base addressเลขที่อยู่ฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
base addressเลขที่อยู่ฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
base circleวงกลมฐาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Base เบส, สารละลายเบส, ด่าง
สารประกอบที่แตกตัวแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออน [สิ่งแวดล้อม]
Baseกระดูกส่วนฐาน,ฐาน,ยาพื้น,ส่วนฐาน,ตัวยาฟื้น,เบส,ด่าง,พาหะ [การแพทย์]
baseเบส, 1. สารที่แตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH- ) ในสารละลาย 2. โมเลกุลหรือไอออนที่สามารถรับโปรตอนได้  3. สารที่ละลายน้ำแล้วได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนมากกว่าไฮโดรเนียมไอออน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Baseเบส
เบสเป็นส่วนประกอบย่อยหนึ่งของนิวคลีโอไทด์ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ โดยต่ออยู่กับน้ำตาลซึ่งต่ออยู่กับหมู่ฟอสเฟต เบสแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ พิวรีน (purine) ได้แก่ adenine (A) guanine (G) และไพริมิดีน (pyrimidine) ได้แก่ cytosine (C) thymine (T) uracil (U) เบส T พบเฉพาะในดีเอ็นเอ ในอาร์เอ็นเอพบเบส U แทน เบสเหล่านี้ต่อกับน้ำตาลดีออกซีไรโบสในดีเอ็นเอ ส่วนในอาร์เอ็นเอต่อกับน้ำตาลไรโบส เบสในดีเอ็นเอช่วยให้สายโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สายจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนเป็นเกลียวคู่ โดยเบส A เกิดพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะกับเบส T และเบส G เกิดพันธะไฮโดรเจน 3 พันธะกับเบส C

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Base Angleฐานเล็บ [การแพทย์]
Base Catalyst, Generalเจนเนอรอลเบสคะตะลิสต์ [การแพทย์]
Base Compositionส่วนประกอบที่เป็นเบส [การแพทย์]
base flowbase flow, น้ำฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
base level of erosionbase level of erosion, ระดับฐานการกัดเซาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
base linebase line, เส้นฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baseThe hypothesis is based on the thorough experiments.
baseThe stadium was flooded with baseball fans.
baseThe play was based on a true story.
baseThe boy broke the window with a baseball last weekend.
baseThe new plan is based on our idea.
baseThe people are playing baseball.
baseThe opinion poll was based on a random sample of adults.
baseThe runner stole third base.
baseIt was an unfavorable day for baseball.
baseThe story is based on fact.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
baseball(เบส'บอล) n. กีฬาเบสบอล,ลูกเบสบอล
baselessadj. ไร้ฐาน,ไร้เหตุผล, Syn. unfounded
baseline(เบส'ไลนฺ) n. เส้นฐาน,เส้นหลังของสนามเทนนิส
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน,รากฐาน
bases(เบส'เซซ) พหูพจน์ของ base -Conf. basus
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database

English-Thai: Nontri Dictionary
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
base(n) ฐาน,ราก,หลัก,ที่ตั้ง,ที่มั่น,พื้น
baseball(n) กีฬาเบสบอล,ลูกเบสบอล
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
debase(vt) ลดคุณค่า,ทำให้เสื่อม,ทำให้ต่ำลง,ลดตำแหน่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดนนรก [ADJ] bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
ชั้นใต้ดิน    [N] basement
มีรากฐาน    [V] base, See also: originate, ground, Syn. มีพื้นฐาน, Example: การกระทำของมนุษย์บางอย่างมีรากฐานมาจากความซับซ้อนของจิตใจ
มูลฐาน    [N] basis, See also: base, foundation, Syn. พื้นฐาน, Example: ภาษามักใช้เป็นเครื่องมือในการวัดภูมิภาคนิยม และเป็นมูลฐานในการกำหนดขอบเขตของภูมิภาค
สถุล    [ADJ] base, See also: low-down, mean, vile, vulgar, Syn. หยาบ, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: โจรมันด่าผมว่าอ้ายตำรวจสถุล แล้วพยายามแย่งปืนในมือผม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ห้องใต้ดิน    [N] basement, See also: cellar, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยิวหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน เพื่อหลบซ่อนจากพวกนาซี, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่สร้างไว้บริเวณใต้ดิน
ไพร่ [ADJ] base, See also: despicable, vile, mean, low-down, bad, contemptible, Syn. เลว, ชั่วช้า, ทราม, ถ่อย, สถุล, Example: ข้าไม่มีลูกสันดานไพร่อย่างเอ็งหรอก, Thai definition: ที่เลวทรามชั่วช้าหรือที่ผิดศีลธรรม
ข้ออ้างอิง    [N] reference, See also: base, Syn. คำอ้างอิง, Example: ตามหลักจิตวิทยาวิธีการนี้ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างอิงได้, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลัก, สิ่งที่นำมากล่าวเป็นหลัก
โคน [N] base, See also: bottom, root, Syn. ฐาน, ราก, Ant. ปลาย, Example: ชายชรานั่งหลับอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่, Count unit: โคน, Thai definition: ส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลม
โคมลอย [ADJ] groundless, See also: baseless, unfounded, unjustified, idle, Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ, Ant. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, Example: อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยให้มันมากนักนะ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
บาเซิ่ล[TM] (Bāsoēl) EN: Basel   FR: Bâle
เบส[n.] (bēs) EN: base   FR: base [f]
เบสบอน[n.] (bēsbøn) EN: baseball   FR: base-ball [m]
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard   FR: base [f] ; support [m]
ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (dūay khømphiutoē) EN: by using computer ; computer based   FR: par ordinateur
หินชาติ[adj.] (hinnachāt) EN: lowborn ; of low birth ; baseborn   
ห้องใต้ดิน[n. exp.] (hǿng tāidin) EN: basement ; cellar   FR: sous-sol [m] ; cave [f]
ห้องใต้ถุน[n.] (hǿng tāithun) EN: basement   
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: pedicle; stub; joint; extreme end; end of a stalk ; base of fruit ; stem joint   

CMU English Pronouncing Dictionary
BASE    B EY1 S
BASES    B EY1 S IY0 Z
BASES    B EY1 S AH0 Z
BASEL    B AA1 Z AH0 L
BASED    B EY1 S T
BASEY    B EY1 S IY0
BASE'S    B EY1 S AH0 Z
BASENJI    B AH0 S EH1 N JH IY0
BASEMAN    B EY1 S M AH0 N
BASELESS    B EY1 S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
base    (v) (b ei1 s)
Basel    (n) (b aa1 z l)
based    (v) (b ei1 s t)
baser    (j) (b ei1 s @ r)
bases    (v) (b ei1 s i z)
bases    (n) (b ei1 s ii z)
basest    (j) (b ei1 s i s t)
baseball    (n) (b ei1 s b oo l)
baseless    (j) (b ei1 s l i s)
basement    (n) (b ei1 s m @ n t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Base(n) |die, pl. Basen| เบส, ด่าง, See also: A. Säure,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zahnweite {f}base tangent length [Add to Longdo]
Grundlast {f}base load [Add to Longdo]
Basiszone {f}base region [Add to Longdo]
Basissatz {m}base rate [Add to Longdo]
Grundpreis {m}base price [Add to Longdo]
Ventilfuß {m}base of valve stem; button base; stem base; valve base; valve pad; valve plate; valve spud [Am.] [Add to Longdo]
Grundstoff {m}base material [Add to Longdo]
Grundrahmen {m}base frame [Add to Longdo]
Profilgrund {m}base of tread groove [Add to Longdo]
Basisstation {f}base station [Add to Longdo]
Grundgröße {f}base item [Add to Longdo]
Basisspannung {f}base voltage [Add to Longdo]
Basisdotierung {f}base doping [Add to Longdo]
Operationsbasis {f}base of operations [Add to Longdo]
Basiswiderstand {m}base resistance [Add to Longdo]
Leitzins {m} [fin.]base rate [Add to Longdo]
Rechteckgrundrahmen {m}base frame [Add to Longdo]
Basisadresse {f} [comp.]base address [Add to Longdo]
Basisregister {n} [comp.]base register [Add to Longdo]
Schädelbasis {f} [anat.]base of the skull [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
ありき[, ariki] (suf,adj-no) based on; originating from [Add to Longdo]
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
さよならホームラン;さようならホームラン[, sayonara ho-muran ; sayounara ho-muran] (n) game-ending home run (baseball) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑下[bēi xià, ㄅㄟ ㄒㄧㄚˋ, ] base; low [Add to Longdo]
卑劣[bēi liè, ㄅㄟ ㄌㄧㄝˋ, ] base; mean; despicable [Add to Longdo]
卑鄙[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, ] base; mean; contemptible; despicable [Add to Longdo]
地下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, ] basement; cellar [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] base; foundation; basic; radical (chem.) [Add to Longdo]
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, ] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织 [Add to Longdo]
基岩[jī yán, ㄐㄧ ㄧㄢˊ, ] base rock; bedrock [Add to Longdo]
基极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] base electrode (in transistor) [Add to Longdo]
基础[jī chǔ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ, / ] base; foundation; basis [Add to Longdo]
基站[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, ] base station [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based [Add to Longdo]
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface) [Add to Longdo]
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] base address of data [Add to Longdo]
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] database [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application [Add to Longdo]
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine [Add to Longdo]
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
球場[きゅうじょう, kyuujou] Baseballstadion, Baseballplatz [Add to Longdo]
野球[やきゅう, yakyuu] Baseball [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Base \Base\ (b[=a]s), a. [OE. bass, F. bas, low, fr. LL. bassus
   thick, fat, short, humble; cf. L. Bassus, a proper name, and
   W. bas shallow. Cf. {Bass} a part in music.]
   1. Of little, or less than the usual, height; of low growth;
    as, base shrubs. [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Low in place or position. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Of humble birth; or low degree; lowly; mean. [Archaic] "A
    peasant and base swain." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Illegitimate by birth; bastard. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Why bastard? wherefore base?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Of little comparative value, as metal inferior to gold and
    silver, the precious metals.
    [1913 Webster]
 
   6. Alloyed with inferior metal; debased; as, base coin; base
    bullion.
    [1913 Webster]
 
   7. Morally low. Hence: Low-minded; unworthy; without dignity
    of sentiment; ignoble; mean; illiberal; menial; as, a base
    fellow; base motives; base occupations. "A cruel act of a
    base and a cowardish mind." --Robynson (More's Utopia).
    "Base ingratitude." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Not classical or correct. "Base Latin." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   9. Deep or grave in sound; as, the base tone of a violin. [In
    this sense, commonly written {bass.}]
    [1913 Webster]
 
   10. (Law) Not held by honorable service; as, a base estate,
     one held by services not honorable; held by villenage.
     Such a tenure is called base, or low, and the tenant, a
     base tenant.
     [1913 Webster]
 
   {Base fee}, formerly, an estate held at the will of the lord;
    now, a qualified fee. See note under {Fee}, n., 4.
 
   {Base metal}. See under {Metal}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dishonorable; worthless; ignoble; low-minded; infamous;
     sordid; degraded.
 
   Usage: {Base}, {Vile}, {Mean}. These words, as expressing
      moral qualities, are here arranged in the order of
      their strength, the strongest being placed first. Base
      marks a high degree of moral turpitude; vile and mean
      denote, in different degrees, the lack of what is
      valuable or worthy of esteem. What is base excites our
      abhorrence; what is vile provokes our disgust or
      indignation; what is mean awakens contempt. Base is
      opposed to high-minded; vile, to noble; mean, to
      liberal or generous. Ingratitude is base; sycophancy
      is vile; undue compliances are mean.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Base \Base\, n. [F. base, L. basis, fr. Gr. ba`sis a stepping,
   step, a base, pedestal, fr. bai`nein to go, step, akin to E.
   come. Cf. {Basis}, and see {Come}.]
   1. The bottom of anything, considered as its support, or that
    on which something rests for support; the foundation; as,
    the base of a statue. "The base of mighty mountains."
    --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: The fundamental or essential part of a thing; the
    essential principle; a groundwork.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.)
    (a) The lower part of a wall, pier, or column, when
      treated as a separate feature, usually in projection,
      or especially ornamented.
    (b) The lower part of a complete architectural design, as
      of a monument; also, the lower part of any elaborate
      piece of furniture or decoration.
      [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) That extremity of a leaf, fruit, etc., at which it
    is attached to its support.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) The positive, or non-acid component of a salt; a
    substance which, combined with an acid, neutralizes the
    latter and forms a salt; -- applied also to the hydroxides
    of the positive elements or radicals, and to certain
    organic bodies resembling them in their property of
    forming salts with acids.
    [1913 Webster]
 
   6. (Pharmacy) The chief ingredient in a compound.
    [1913 Webster]
 
   7. (Dyeing) A substance used as a mordant. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   8. (Fort.) The exterior side of the polygon, or that
    imaginary line which connects the salient angles of two
    adjacent bastions.
    [1913 Webster]
 
   9. (Geom.) The line or surface constituting that part of a
    figure on which it is supposed to stand.
    [1913 Webster]
 
   10. (Math.) The number from which a mathematical table is
     constructed; as, the base of a system of logarithms.
     [1913 Webster]
 
   11. [See {Base} low.] A low, or deep, sound. (Mus.)
     (a) The lowest part; the deepest male voice.
     (b) One who sings, or the instrument which plays, base.
       [Now commonly written {bass}.]
       [1913 Webster]
 
          The trebles squeak for fear, the bases roar.
                          --Dryden.
       [1913 Webster]
 
   12. (Mil.) A place or tract of country, protected by
     fortifications, or by natural advantages, from which the
     operations of an army proceed, forward movements are
     made, supplies are furnished, etc.
     [1913 Webster]
 
   13. (Mil.) The smallest kind of cannon. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   14. (Zool.) That part of an organ by which it is attached to
     another more central organ.
     [1913 Webster]
 
   15. (Crystallog.) The basal plane of a crystal.
     [1913 Webster]
 
   16. (Geol.) The ground mass of a rock, especially if not
     distinctly crystalline.
     [1913 Webster]
 
   17. (Her.) The lower part of the field. See {Escutcheon}.
     [1913 Webster]
 
   18. The housing of a horse. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   19. pl. A kind of skirt (often of velvet or brocade, but
     sometimes of mailed armor) which hung from the middle to
     about the knees, or lower. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   20. The lower part of a robe or petticoat. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   21. An apron. [Obs.] "Bakers in their linen bases."
     --Marston.
     [1913 Webster]
 
   22. The point or line from which a start is made; a starting
     place or a goal in various games.
     [1913 Webster]
 
        To their appointed base they went.  --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   23. (Surv.) A line in a survey which, being accurately
     determined in length and position, serves as the origin
     from which to compute the distances and positions of any
     points or objects connected with it by a system of
     triangles. --Lyman.
     [1913 Webster]
 
   24. A rustic play; -- called also {prisoner's base}, {prison
     base}, or {bars}. "To run the country base." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   25. (Baseball) Any one of the four bounds which mark the
     circuit of the infield.
     [1913 Webster]
 
   {Altern base}. See under {Altern}.
 
   {Attic base}. (Arch.) See under {Attic}.
 
   {Base course}. (Arch.)
     (a) The first or lower course of a foundation wall, made
       of large stones or a mass of concrete; -- called also
       {foundation course}.
     (b) The architectural member forming the transition
       between the basement and the wall above.
 
   {Base hit} (Baseball), a hit, by which the batsman, without
    any error on the part of his opponents, is able to reach
    the first base without being put out.
 
   {Base line}.
     (a) A main line taken as a base, as in surveying or in
       military operations.
     (b) A line traced round a cannon at the rear of the vent.
       
 
   {Base plate}, the foundation plate of heavy machinery, as of
    the steam engine; the bed plate.
 
   {Base ring} (Ordnance), a projecting band of metal around the
    breech, connected with the body of the gun by a concave
    molding. --H. L. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Base \Base\, v. t. [See {Base}, a., and cf. {Abase}.]
   1. To abase; to let, or cast, down; to lower. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If any . . . based his pike.     --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce the value of; to debase. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Metals which we can not base.     --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Base \Base\ (b[=a]s), v. t. [imp. & p. p. {Based} (b[=a]sd); p.
   pr. & vb. n. {Basing}.] [From {Base}, n.]
   To put on a base or basis; to lay the foundation of; to
   found, as an argument or conclusion; -- used with on or upon.
   --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bass \Bass\ (b[=a]s), n. [F. basse, fr. bas low. See {Base}, a.]
   [1913 Webster]
   1. A bass, or deep, sound or tone.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.)
    (a) The lowest part in a musical composition.
    (b) One who sings, or the instrument which plays, bass.
      [Written also {base}.]
      [1913 Webster]
 
   {Thorough bass}. See {Thorough bass}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 base
   adj 1: serving as or forming a base; "the painter applied a base
       coat followed by two finishing coats" [syn: {basal},
       {base}]
   2: of low birth or station (`base' is archaic in this sense);
     "baseborn wretches with dirty faces"; "of humble (or lowly)
     birth" [syn: {base}, {baseborn}, {humble}, {lowly}]
   3: (used of metals) consisting of or alloyed with inferior
     metal; "base coins of aluminum"; "a base metal"
   4: not adhering to ethical or moral principles; "base and
     unpatriotic motives"; "a base, degrading way of life";
     "cheating is dishonorable"; "they considered colonialism
     immoral"; "unethical practices in handling public funds"
     [syn: {base}, {immoral}]
   5: having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that
     liberal obedience without which your army would be a base
     rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd
     with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something
     essentially vulgar and meanspirited in politics" [syn:
     {base}, {mean}, {meanspirited}]
   6: illegitimate [syn: {base}, {baseborn}]
   7: debased; not genuine; "an attempt to eliminate the base
     coinage"
   n 1: installation from which a military force initiates
      operations; "the attack wiped out our forward bases" [syn:
      {base}, {base of operations}]
   2: lowest support of a structure; "it was built on a base of
     solid rock"; "he stood at the foot of the tower" [syn:
     {foundation}, {base}, {fundament}, {foot}, {groundwork},
     {substructure}, {understructure}]
   3: a place that the runner must touch before scoring; "he
     scrambled to get back to the bag" [syn: {base}, {bag}]
   4: the bottom or lowest part; "the base of the mountain"
   5: (anatomy) the part of an organ nearest its point of
     attachment; "the base of the skull"
   6: a lower limit; "the government established a wage floor"
     [syn: {floor}, {base}]
   7: the fundamental assumptions from which something is begun or
     developed or calculated or explained; "the whole argument
     rested on a basis of conjecture" [syn: {basis}, {base},
     {foundation}, {fundament}, {groundwork}, {cornerstone}]
   8: a support or foundation; "the base of the lamp" [syn: {base},
     {pedestal}, {stand}]
   9: a phosphoric ester of a nucleoside; the basic structural unit
     of nucleic acids (DNA or RNA) [syn: {nucleotide}, {base}]
   10: any of various water-soluble compounds capable of turning
     litmus blue and reacting with an acid to form a salt and
     water; "bases include oxides and hydroxides of metals and
     ammonia" [syn: {base}, {alkali}]
   11: the bottom side of a geometric figure from which the
     altitude can be constructed; "the base of the triangle"
   12: the most important or necessary part of something; "the
     basis of this drink is orange juice" [syn: {basis}, {base}]
   13: (numeration system) the positive integer that is equivalent
     to one in the next higher counting place; "10 is the radix
     of the decimal system" [syn: {base}, {radix}]
   14: the place where you are stationed and from which missions
     start and end [syn: {base}, {home}]
   15: a terrorist network intensely opposed to the United States
     that dispenses money and logistical support and training to
     a wide variety of radical Islamic terrorist groups; has
     cells in more than 50 countries [syn: {al-Qaeda}, {Qaeda},
     {al-Qa'ida}, {al-Qaida}, {Base}]
   16: (linguistics) the form of a word after all affixes are
     removed; "thematic vowels are part of the stem" [syn:
     {root}, {root word}, {base}, {stem}, {theme}, {radical}]
   17: the stock of basic facilities and capital equipment needed
     for the functioning of a country or area; "the industrial
     base of Japan" [syn: {infrastructure}, {base}]
   18: the principal ingredient of a mixture; "glycerinated gelatin
     is used as a base for many ointments"; "he told the painter
     that he wanted a yellow base with just a hint of green";
     "everything she cooked seemed to have rice as the base"
   19: a flat bottom on which something is intended to sit; "a tub
     should sit on its own base"
   20: (electronics) the part of a transistor that separates the
     emitter from the collector
   v 1: use as a basis for; found on; "base a claim on some
      observation" [syn: {establish}, {base}, {ground}, {found}]
   2: situate as a center of operations; "we will base this project
     in the new lab"
   3: use (purified cocaine) by burning it and inhaling the fumes
     [syn: {free-base}, {base}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 base
   base; basis
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 base
   element; foundation
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Base [baːzə] (n) , s.(f )
   cousin
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top