Search result for

โคน

(79 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โคน-, *โคน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคน[N] bishop, Example: เวลาเล่นงานผมไม่จับแต่เบี้ยนะครับ แต่จะเล่นงานขุนม้าโคนทั้งหลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตัวหมากรุกที่ใช้เดินทแยงมุมและไปข้างหน้าเท่านั้น
โคน[N] base, See also: bottom, root, Syn. ฐาน, ราก, Ant. ปลาย, Example: ชายชรานั่งหลับอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่, Count unit: โคน, Thai definition: ส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลม
โคน[N] milk cow, See also: dairy cattle, dairy cow, milch cow, milker, Syn. วัวนม, Example: การใช้เทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวจะทำให้ได้โคนมที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: แม่วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรีดนม
โคนขา[N] top of the thigh, See also: ham, Syn. ต้นขา, Example: เขาถูกฟันที่โคนขาหน้าข้างขวาเป็นแผลใหญ่, Count unit: ข้าง, ขา, Thai definition: ส่วนข้างต้นของเรียวขาเหนือหัวเข่าขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โคนน. ส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลม เช่น โคนไม้ โคนเสา โคนขา.
โคนน. ชื่อเห็ดหลายชนิดในสกุล Termitomyces วงศ์ Amanitaceae ขึ้นบริเวณจอมปลวก ดอกเห็ดรูปร่ม ยอดแหลม สีขาวนวลจนถึงนํ้าตาลดำ ด้านล่างมีครีบก้านยาวตั้งตรง โคนเรียวเล็กหยั่งลึกลงไปถึงรังปลวก กินได้ เช่น ชนิด T. fuliginosusHeim.
โคนน. ชื่อตัวหมากรุกที่ใช้เดินทแยงไปข้างหน้าหรือข้างหลัง หรือเดินตรงไปข้างหน้าคราวละ ๑ ตา.
โคนดินสอดู คนทีสอ ที่ คนที ๒.
โคนตายปลายเป็นดู ต้นตายใบเป็น.
โคนน. แม่วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรีดนม.
โคนสมอ ๑(-สะหฺมอ) ดู ตีนนก (๑).
โคนสมอ ๒(-สะหฺมอ) น. ชื่อพระพิมพ์สกุลช่างหนึ่ง.
ขนดโคนหางงู มักเรียกว่า ขนดหาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heelโคน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coneโคน [มีความหมายเหมือนกับ strobile และ strobilus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
baseโคน, ฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sheathing baseโคนกาบใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulvinusโคนก้านใบป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thigh, upperโคนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper thighโคนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stub endโคนลวดเชื่อม, ก้นลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
root of tongueโคนลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
root of the tongueโคนลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dairy cattleโคน[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dairy cattleโคน[TU Subject Heading]
Brainstemโคนสมอง,ก้านสมอง,แกนสมอง,แกนกลางของสมอง [การแพทย์]
Conidiaโคนิเดีย [การแพทย์]
Conusโคนัส [การแพทย์]
Fractures, Bennettโคนกระดูกฝ่ามืออันแรกแตกเข้าข้อ [การแพทย์]
Konimeterโคนิมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
coneโคน, อวัยวะห่อหุ้มเมล็ดของพืชจำพวกจิมโนสเปิร์มที่มีลักษณะคล้ายใบ แต่เป็นแผ่นแข็งซ้อนกัน มีสีน้ำตาล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With Carmine Falcone in Arkham someone must have stepped up to run the so-called family.พอฟัลโคนีอยู่ในอาร์คแฮม... ...ต้องมีใครซักคนก้าวขึ้นมา รับช่วงต่อจากเข้า The Dark Knight (2008)
You put those disgusting used tampons in Professor Konop's purse.คุณเอาของน่าขยะแขยงชุบสำลี ไปใส่ไว้ในกระเป๋าของศจ.โคนพ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Even today, there are many who suffer from death sentences like pneumoconiosis* and silicosis**.ทุกๆวัน, จะมีคนจำนวนมากที่ต้องทรมาน จาก การถูกพิพากษาให้ตายด้วยโรคนิวโมโคนิโอซีส * และ ซิลิคอซิส**. *โรคปอดที่เกิดจากการหายใจ เอาฝุ่นถ่านหินเขาไปในปอดมากๆ **โรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า Episode #1.7 (2008)
No, actually, just my fake water...เปล่า นี่มันก็แค่สิลิโคน The House Bunny (2008)
Control the space. Don't let him in.ตอบให้ยาว ควบคุมจังหวะจะโคน Frost/Nixon (2008)
For instance, Mr Matekoni,อย่างเช่นคุณมาเตโคนี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I am the detective friend of JLB Matekoni.ฉันเป็นเพื่อนกับนักสืบ เจแอลบี มาติโคนิ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Yes, Mr Matekoni.ค่ะ คุณมาเตโคนิ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You'll not only avoid jail time, but you can take great pride in knowing you helped dismantle this country's greatest threat to its own democracy.นายจะไม่แค่รอดพ้นจากการติดคุก แต่นายจะภูมิใจมาก ที่ได้ช่วยถอนรากถอนโคนภัยคุกคามประเทศนี้ กับประชาธิปไตยของมันเอง Scylla (2008)
And in 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity.และภายใน 50 ปี เพียงชั่วรุ่นเดียว โลกได้เปลี่ยนไปอย่างถอนรากถอนโคน มากกว่าที่มนุษย์รุ่้นก่อนหน้าทุกรุ่นทำมา Home (2009)
We're gonna try to watch the cones.พวกเราจะขับ เว้นโคนพวกนั้นหน่อยนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
Do you want to... ruin my dreams?เจ้าได้ทหารเพิ่ม คาโต้ เจ้าได้อาหารเพิ่ม โคนิชิ แล้วข้าละครับ Goemon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคน[n.] (khōn) EN: bishop (Thai chess)   FR: fou [m] (échecs)
โคน[n.] (khōn) EN: base ; bottom ; root ; foot   FR: base [f] ; pied [m]
โคนขา[n. exp.] (khōn khā) EN: top of the thigh ; thigh   
โคนต้นไม้[n. exp.] (khōn tonmāi) EN: bole ; trunk (of a tree)   FR: tronc d'arbre [m]
โคนผม[n. exp.] (khōn phom) EN: root ot the hair   FR: racine du cheveu [f]
โคน[n. exp.] (khōnom) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker   FR: vache laitière [f]
โคนลิ้น[n. exp.] (khōn lin) EN: root of the tongue   FR: base de la langue [f]
โคนหางด้านบน[n. exp.] (khōn hāng dān bon) EN: uppertail-covert   
โคนหางด้านล่าง[n. exp.] (khōn hāng dān lāng) EN: undertail-covert   
โคนเสา[n. exp.] (khōn sao) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast   FR: base d'un poteau [f] ; base d'un mât [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
tang(n) โคนเรียวแหลมของมีดหรือสิ่ว ที่ฝังเข้าไปในด้าม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stub[N] โคน, See also: ส่วนที่ยังเหลืออยู่, Syn. remainder, remnant
stubble[N] โคนหนวดเคราที่ไม่ได้โกน, Syn. beard, bristle
stubble[N] โคนต้นที่เหลืออยู่หลังเก็บเกี่ยว
stump[N] ส่วนที่เหลืออยู่, See also: โคนที่เหลือ, Syn. butt, end
thigh[N] ต้นขา, See also: โคนขา, ขาอ่อน, Syn. femur, proximal segment, ham

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
archidiaconal(อาร์คิไดแอก'โคนัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon
biceps(ไบ'เซพซฺ) n. กล้ามเนื้อลูกหนูที่โคนแขน
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
china barkเปลือกต้นซิงโคน
cinchona(ซินโค'นะ) n. ต้นชิงโคนาที่เปลือกของมันมีควินิน,เปลือกต้นซิงโคนา, See also: cinchonic adj.
co-own(โคนออน') vt. ร่วมดีกรรมสิทธิ์., See also: coowner n. ดูco-own coownership n. ดูco-own
cone(โคน) n. กรวย
coniferous(โคนิฟ'เฟอรัส) adj. เกี่ยวกับต้นสน
coniology(โคนิออล'โลจี) n. วิทยาเกี่ยวกับฝุ่นและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ในอากาศ.

English-Thai: Nontri Dictionary
cinchona(n) ต้นซิงโคน
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด
eradication(n) การทำลาย,การถอนรากถอนโคน,การกำจัด
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ
extirpation(n) การถอนรากถอนโคน,การกำจัด,การทำลายล้าง
root(vt) ยึดแน่น,เกาะแน่น,หยั่งราก,ถอนรากถอนโคน
stub(n) ต้นขั้ว,ตอไม้,ก้นบุหรี่,โคนฟัน
stubble(n) ขนสั้นๆ,โคนต้นข้าว,ตอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top