ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bottom

B AA1 T AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bottom-, *bottom*
Possible hiragana form: ぼっとん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bottom(adj) ต่ำสุด, Syn. lowest, Ant. highest
bottom(n) ส่วนที่ลึกที่สุด, See also: ก้น, ส่วนต่ำที่สุด
bottom(n) ฐาน, See also: ก้น, ปลาย, Syn. base
bottom(n) ก้น, See also: ตูด
bottom(n) ท้าย, Syn. end
bottom out(phrv) ตกต่ำถึงขีดสุด, See also: ต่ำสุดขีด
bottomless(adj) ลึกมาก
bottom line(n) ส่วนสำคัญที่สุด
bottom line(sl) ผลคะแนน, See also: ผลการแข่งขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottom(บอท'เทิม) { bottomed, bottoming, bottoms } n., adj. ก้น, พื้นฐาน, ข้างใต้, พื้นน้ำ, ตอนท้ายสุด, ปลาย, ท้องเรือ, ปลายตรอก vt., vi. ใส่พื้นให้แก่, พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
bottomlandn. พื้นดินที่เกิดจากดินทรายที่น้ำพัดมาทับถม
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง, ไม่มีก้น, ลึกจนไม่อาจหยั่งได้, ลึกลับ, วัดไม่ได้, ไร้ขอบเขต
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น, ลึกที่สุด, ต่ำที่สุด, ก้น
rock bottomn. ชั้นต่ำสุด, ระดับต่ำสุด, ฐาน, พื้น, See also: rock-bottom adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bottom(n) ก้น, ท้องเรือ, ข้างใต้, พื้นน้ำ
bottomless(adj) ลึกมาก, หยั่งไม่ถึง, ไร้ขอบเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bottom dead center (BDC)ศูนย์ตายล่าง (บีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bottom ice; anchor iceน้ำแข็งท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bottom-up designการออกแบบจากล่างขึ้นบน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bottomryเงินกู้ตัวเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bottomset bedชั้นพื้นฐานดินดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุม, Example: เป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Bottom Upจากล่างขึ้นบน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bottom dead center(n) จุดศูนย์ตายล่าง (ลูกสูบเครื่องยนต์)
bottom of the ninth(n) ปลายอินนิ่งที่ 9 (ในการแข่งเบสบอล)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Why, uh, uh, inside the whale at the, at the bottom of the sea.ทำไมเอ่อ เอ่อ ภายในวาฬที่ที่ ที่ด้านล่างของทะเล Pinocchio (1940)
- Bottom of the sea?ด้านล่างของทะเล? Pinocchio (1940)
Well, tell Mrs. Danvers to get to the bottom of it somehow. - Tell her I'm sure it wasn't Robert.ไปบอกคุณนายแดนเวอร์สให้สืบให้รู้ว่าเป็นใคร ฉันเชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือโรเบิร์ต Rebecca (1940)
The diver who went down to inspect the bottom of the ship came across the hull of another boat.นักประดานํ้าดําลงไปสํารวจเรือ เเต่กลับไปพบเรืออีกลํา เป็นเรือใบลําเล็ก Rebecca (1940)
Why couldn't they have left it there in peace at the bottom of the sea?ทําไมไม่ปล่อยให้มันนอนสงบอยู่ใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
I knew where Rebecca's body was, lying on that cabin floor on the bottom of the sea.ผมรู้ว่าศพของรีเบคคาอยู่ที่ไหน นอนอยู่ที่พื้นห้องในเรือใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ Rebecca (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
I'll write the name on the bottom of this stone.ฉันเขียนชื่อเอาไว้ใต้หินก้อนนี้แล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They'll wish their fathers hadn't met their mothers when they start digging the bottoms out and slamming into them rocks, boy.ตอนที่ก้นเรือเริ่มทะลุ เพราะไปกระเเทกเข้ากับหิน Jaws (1975)
Why don't you arrange a competition to find the nicest bottom here?ทำไมไม่มีคุณจัดเรียง competition to ค้นหาข้างล่างดีที่สุดที่นี่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He or she whose bottom is judged the best will be killed immediatelyเขาหรือเธอสิ่งที่ข้างใต้ is judged ที่ดีที่สุด... ...จะถูกฆ่าโดยทันที Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bottomBe sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.
bottomBottoms up!
bottomGrab the bottom.
bottomHe fell into the bottomless pit.
bottomHe has worked his way up from the bottom.
bottomHe is, at bottom, an honest man.
bottomHe's a pretty unique guy wearing bell bottoms and Hawaiian shirts to the office.
bottomHe was at the bottom of the class.
bottomI bet my bottom dollar he is innocent.
bottomIf you stuff the box too full, the bottom will fall out.
bottomI like this job from the bottom of my heart.
bottomI live on the bottom floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จานรอง(n) bottom plate
ลึก(adj) deep, See also: bottomless, Ant. ตื้น, Example: คูเวตมีชัยภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงปากทางออก, Thai Definition: ต่ำลงไปจากขอบ, ไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน , ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น
โคน(n) base, See also: bottom, root, Syn. ฐาน, ราก, Ant. ปลาย, Example: ชายชรานั่งหลับอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่, Count Unit: โคน, Thai Definition: ส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลม
พื้นฐาน(n) base, See also: bottom, Syn. รากฐาน, ฐานราก, Example: เมื่อพุทธศาสนาขยายไปสู่วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบพุทธมาก่อน ก็อาจจะมีปัญหาอีกหลายอย่างเกิดขึ้นได้, Thai Definition: สิ่งที่เป็นหลักเบื้องต้น
ก้น(n) bottom, See also: buttocks, ass, fanny, Syn. ตูด, Example: นางแบบคนนี้เอวเล็กแต่ก้นใหญ่, Count Unit: ก้น, Thai Definition: ส่วนท้ายของลำตัว
ส่วนล่าง(n) lower-part, See also: bottom-part, Syn. ข้างล่าง, Ant. ส่วนบน, Example: ส่วนล่างของโปสเตอร์เป็นชื่อบริษัท
ตูด(n) bottom, See also: behind, dories, bum, anus, Syn. ท้าย, Ant. หัว, Thai Definition: ส่วนท้าย, ส่วนหาง
ส่วนล่าง(n) lower-part, See also: bottom-part, Syn. ข้างล่าง, Ant. ส่วนบน, Example: ส่วนล่างของโปสเตอร์เป็นชื่อบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้า[dao] (v) EN: move the bottom up and down
จานรอง[jānrøng] (n) EN: bottom plate ; saucer ; small dish  FR: soucoupe [ f ]
โคน[khōn] (n) EN: base ; bottom ; root ; foot  FR: base [ f ] ; pied [ m ]
โคนเสา[khōn sao] (n, exp) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast  FR: base d'un poteau [ f ] ; base d'un mât [ f ]
กก[kok] (n) EN: base ; bottom ; food  FR: base [ f ] ; fond [ m ]
ก้น[kon] (n) EN: bottom ; bed  FR: fond [ m ] ; cul [ m ] ; lit [ m ]
ก้น[kon] (n) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt  FR: fesses [ fpl ] ; derrière [ m ] ; postérieur [ m ] ; cul (vulg.) [ m ] ; pétard [ m ] (fam.) ; croupion [ m ] (fam. - péj.) ; popotin [ m ] (fam.) ; baba [ m ] (arg.)
ก้นอ่าง[kon āng] (n, exp) EN: bottom of a basin
ก้นบาตร[kon bāt] (n, exp) EN: bottom of a monk's bowl
ก้นบึ้ง[konbeung] (n) EN: bottom

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOTTOM B AA1 T AH0 M
BOTTOMS B AA1 T AH0 M Z
BOTTOM'S B AA1 T AH0 M Z
BOTTOMED B AA1 T AH0 M D
BOTTOM-UP B AA1 T AH0 M AH2 P
BOTTOMING B AA1 T AH0 M IH0 NG
BOTTOMLEY B AA1 T AH0 M L IY0
BOTTOMFISH B AA1 T AH0 M F IH2 SH
BOTTOMLESS B AA1 T AH0 M L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bottom (v) bˈɒtəm (b o1 t @ m)
bottoms (v) bˈɒtəmz (b o1 t @ m z)
bottomed (v) bˈɒtəmd (b o1 t @ m d)
bottoming (v) bˈɒtəmɪŋ (b o1 t @ m i ng)
bottomless (j) bˈɒtəmləs (b o1 t @ m l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心底[xīn dǐ, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˇ,  ] bottom of one's heart #6,564 [Add to Longdo]
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ,     /    ] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment #104,177 [Add to Longdo]
下至上[xià zhì shàng, ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ,   ] bottom to top [Add to Longdo]
下齿[xià chǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄔˇ,  齿 /  ] bottom teeth [Add to Longdo]
底夸克[dǐ kuā kè, ㄉㄧˇ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ,   ] bottom quark (phys.) [Add to Longdo]
底部[dǐ bù, ㄉㄧˇ ㄅㄨˋ,  ] bottom [Add to Longdo]
无底[wú dǐ, ㄨˊ ㄉㄧˇ,   /  ] bottomless [Add to Longdo]
自下而上的加工[zì xià ér shàng de jiā gōng, ㄗˋ ㄒㄧㄚˋ ㄦˊ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ,       ] bottom-up processing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussteuer { f }bottom drawer [Add to Longdo]
Boden { m }; Fußgrund { m } | Böden { pl }bottom | bottoms [Add to Longdo]
Bodenscherbe { f }bottom sherd; basal sherd [Add to Longdo]
Bottom-Brake { f } (Fahrrad)bottom brake [Add to Longdo]
Hakenflasche { f }; Hakengeschirr { n } | Hakenflasche 2-strängig | Hakengeschirr 1-strängigbottom hook block | two-fall bottom hook block | single-fall bottom hook block [Add to Longdo]
Kippfenster { n }bottom hung window [Add to Longdo]
Saldo { m }bottom line [Add to Longdo]
Schrankunterteil { n } | Schrankkoffer { pl }bottom part of the cabinet | wardrobe trunks [Add to Longdo]
Sohle { f }; Talsohle { f } | Sohlen { pl }; Talsohlen { pl }bottom | bottoms [Add to Longdo]
Sohlengefälle { n }bottom slope [Add to Longdo]
Sohlströmung { f }bottom current [Add to Longdo]
Tabellenende { n }; Tabellenschluss { m } [ sport ]bottom of the league [Add to Longdo]
Talsohle { f }bottom of a valley [Add to Longdo]
Tretlager { n }bottom bracket bearing [Add to Longdo]
Tretlagerhöhe { f }bottom bracket height [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n, n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天地無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1, 土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) #208 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n, adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) #367 [Add to Longdo]
足(P);脚(P);肢[あし, ashi] (n) (1) (esp. 足) foot; (2) (esp. 脚, 肢) leg; (3) gait; (4) pace; (5) (usu. 脚) bottom structural component (i.e. radical) of a kanji; (6) (足 only) means of transportation; (P) #1,553 [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no, n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P) #4,754 [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n, vs) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (n) (2) (しょうか only) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people #4,754 [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; high and low; above and below; upper and lower ends; up and down; (n, vs) (2) going up and down; rising and falling; fluctuating; (3) going and coming back; (n) (4) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people; (5) first and second volumes; (P) #4,754 [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) bottom; sole; (P) #5,288 [Add to Longdo]
海底[かいてい, kaitei] (n) (1) bottom of the ocean; (adj-f) (2) undersea; submarine; (P) #7,062 [Add to Longdo]
尻(P);臀;後[しり, shiri] (n) (1) buttocks; behind; rump; bottom; (2) undersurface; bottom; (3) last place; end; (4) consequence; (P) #7,182 [Add to Longdo]
[ふもと, fumoto] (n) (uk) the foot; the bottom; the base (of a mountain); (P) #9,271 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボトムアップ[ぼとむあっぷ, botomuappu] bottom-up [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
下端[かたん, katan] bottom edge [Add to Longdo]
下端部の余白[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] bottom margin [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
上向き[うわむき, uwamuki] bottom-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottom \Bot"tom\ (b[o^]t"t[u^]m), n. [OE. botum, botme, AS.
   botm; akin to OS. bodom, D. bodem, OHG. podam, G. boden,
   Icel. botn, Sw. botten, Dan. bund (for budn), L. fundus (for
   fudnus), Gr. pyqmh`n (for fyqmh`n), Skr. budhna (for
   bhudhna), and Ir. bonn sole of the foot, W. bon stem, base.
   [root]257. Cf. 4th {Found}, {Fund}, n.]
   1. The lowest part of anything; the foot; as, the bottom of a
    tree or well; the bottom of a hill, a lane, or a page.
    [1913 Webster]
 
       Or dive into the bottom of the deep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The part of anything which is beneath the contents and
    supports them, as the part of a chair on which a person
    sits, the circular base or lower head of a cask or tub, or
    the plank floor of a ship's hold; the under surface.
    [1913 Webster]
 
       Barrels with the bottom knocked out. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       No two chairs were alike; such high backs and low
       backs and leather bottoms and worsted bottoms. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   3. That upon which anything rests or is founded, in a literal
    or a figurative sense; foundation; groundwork.
    [1913 Webster]
 
   4. The bed of a body of water, as of a river, lake, sea.
    [1913 Webster]
 
   5. The fundament; the buttocks.
    [1913 Webster]
 
   6. An abyss. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. Low land formed by alluvial deposits along a river;
    low-lying ground; a dale; a valley. "The bottoms and the
    high grounds." --Stoddard.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) The part of a ship which is ordinarily under
    water; hence, the vessel itself; a ship.
    [1913 Webster]
 
       My ventures are not in one bottom trusted. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Not to sell the teas, but to return them to London
       in the
       same bottoms in which they were shipped. --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   {Full bottom}, a hull of such shape as permits carrying a
    large amount of merchandise.
    [1913 Webster]
 
   9. Power of endurance; as, a horse of a good bottom.
    [1913 Webster]
 
   10. Dregs or grounds; lees; sediment. --Johnson.
     [1913 Webster]
 
   {At bottom}, {At the bottom}, at the foundation or basis; in
    reality. "He was at the bottom a good man." --J. F.
    Cooper.
 
   {To be at the bottom of}, to be the cause or originator of;
    to be the source of. [Usually in an opprobrious sense.]
    --J. H. Newman.
    [1913 Webster]
 
       He was at the bottom of many excellent counsels.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {To go to the bottom}, to sink; esp. to be wrecked.
 
   {To touch bottom}, to reach the lowest point; to find
    something on which to rest.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottom \Bot"tom\, n. [OE. botme, perh. corrupt. for button. See
   {Button}.]
   A ball or skein of thread; a cocoon. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Silkworms finish their bottoms in . . . fifteen days.
                          --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottom \Bot"tom\, a.
   Of or pertaining to the bottom; fundamental; lowest; under;
   as, bottom rock; the bottom board of a wagon box; bottom
   prices.
   [1913 Webster]
 
   {Bottom glade}, a low glade or open place; a valley; a dale.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Bottom grass}, grass growing on bottom lands.
 
   {Bottom land}. See 1st {Bottom}, n., 7.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottom \Bot"tom\, v. t.
   To wind round something, as in making a ball of thread.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      As you unwind her love from him,
      Lest it should ravel and be good to none,
      You must provide to bottom it on me.   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottom \Bot"tom\, v. t. [imp. & p. p. {Bottomed} (?); p. pr. &
   vb. n. {Bottoming}.]
   [1913 Webster]
   1. To found or build upon; to fix upon as a support; --
    followed by on or upon.
    [1913 Webster]
 
       Action is supposed to be bottomed upon principle.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Those false and deceiving grounds upon which many
       bottom their eternal state].     --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with a bottom; as, to bottom a chair.
    [1913 Webster]
 
   3. To reach or get to the bottom of. --Smiles.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottom \Bot"tom\, v. i.
   1. To rest, as upon an ultimate support; to be based or
    grounded; -- usually with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       Find on what foundation any proposition bottoms.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To reach or impinge against the bottom, so as to impede
    free action, as when the point of a cog strikes the bottom
    of a space between two other cogs, or a piston the end of
    a cylinder.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bottom
   adj 1: situated at the bottom or lowest position; "the bottom
       drawer" [ant: {side(a)}, {top(a)}]
   2: the lowest rank; "bottom member of the class"
   n 1: the lower side of anything [syn: {bottom}, {underside},
      {undersurface}]
   2: the lowest part of anything; "they started at the bottom of
     the hill"
   3: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   4: the second half of an inning; while the home team is at bat
     [syn: {bottom}, {bottom of the inning}] [ant: {top}, {top of
     the inning}]
   5: a depression forming the ground under a body of water; "he
     searched for treasure on the ocean bed" [syn: {bed},
     {bottom}]
   6: low-lying alluvial land near a river [syn: {bottomland},
     {bottom}]
   7: a cargo ship; "they did much of their overseas trade in
     foreign bottoms" [syn: {bottom}, {freighter}, {merchantman},
     {merchant ship}]
   v 1: provide with a bottom or a seat; "bottom the chairs"
   2: strike the ground, as with a ship's bottom
   3: come to understand [syn: {penetrate}, {fathom}, {bottom}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top