Search result for

เลวร้าย

(39 entries)
(0.0526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลวร้าย-, *เลวร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลวร้าย[V] be bad, See also: be evil, be immoral, be wicked, be depraved, Syn. ไม่ดี, ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ทราม, Example: ถึงผู้หญิงคนนั้นจะเลวร้ายแค่ไหน เธอก็ยังรักลูกของเธออยู่, Thai definition: มีนิสัยไม่ดีมากๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
Well, it wasn't all bad.อื้ม... มันก็ไมได้เลวร้ายมากมายนะคะ Chuck in Real Life (2008)
Was a disaster, but, uh... well, we were young and stupid then.มันเลวร้ายมาก แต่ตอนนั้นเรายังเด็กและโง่อยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
The new C.E.O. of LuthorCorp's even more deceptive than Lex ever was.หลายเหตุการณ์่ของผู้บริหารลูเธอร์คอร์ปคนใหม่ เลวร้ายกว่าที่เล็กซ์เคยเป็น Odyssey (2008)
You see someone who did something terrible... who deserves to suffer.คุณเห็นบางคนทำอะไรเลวร้ายมาก ซึ่งสมควรรับความทุกข์ทรมาน Emancipation (2008)
That it's not that bad, but it is that bad.มันไม่เลวร้าย แต่จริงๆมันเลวร้าย Emancipation (2008)
You think the worst is over.คุณคิดว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดผ่านไปแล้ว Dying Changes Everything (2008)
Panic will make the situation worse.ความหวาดกลัวจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิม The Labyrinth of Gedref (2008)
- I'm afraid it's much worse than that.-เกรงว่าจะเลวร้ายกว่านั้นอีก Destroy Malevolence (2008)
The dreams are getting worse.ความฝันมันเลวร้ายกว่าเดิม And How Does That Make You Kill? (2008)
That was much better. Not that it could have got any worse.ทำได้ดีขึ้นนี่ หรือไม่ก็คงจะเลวร้ายกว่านี้ไปไม่ได้แล้ว Valiant (2008)
It isn't totally horrible all the time.มันก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะหมดหรือตลอดเวลา Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลวร้าย[v.] (lēorāi) EN: be bad   
เลวร้ายที่สุด[adj.] (lēorāi thīsut) EN: worst-case   FR: pire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
change for the worse[IDM] แย่ลง, See also: เลวร้ายยิ่งขึ้น
diabolic[ADJ] เลวร้ายที่สุด, See also: โหดร้ายที่สุด
diabolical[ADJ] เลวร้ายอย่างที่สุด, Syn. diabolic
dire[ADJ] เลวร้ายมาก, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil, Ant. pleasant, lovely, appealing
direful[ADJ] เลวร้าย, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil
heinous[ADJ] เลวร้าย, See also: ชั่วร้าย, Syn. atrocious, monstrous, wicked
mal[PRF] ไม่ดี, See also: เลวร้าย, แย่, แย่มาก
reprobate[ADJ] เลวทราม, See also: เลวร้าย, Syn. immoral, wicked
rotten[ADJ] เลวร้าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เลวทราม, เสื่อมทราม, Syn. foul, nasty, inferior
dog-eat-dog[SL] โหดร้าย, See also: เลวร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
dung(ดัง) {dunged,dunging,dungs} n. มูล,มูลสัตว์,ปุ๋ยมูลสัตว์,เรื่องเลวร้าย. vt. คลุมด้วยมูลสัตว์, Syn. droppings
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
malefaction(แมลละแฟค'เชิน) n. อาชญากรรม,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำผิด
unspeakable(อันสพีค'คะเบิล) adj. พูดไม่ได้,เหลือที่จะพรรณา,พูดไม่ออก,เลวร้าย.
vile(ไวล์) adj. เลว,เลวร้าย,ร้าย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,สถุล,สกปรก,โสโครก,ชั้นต่ำ,มีค่าต่ำ, See also: vilely adv., Syn. evil,corrupt,vicious
villainous(วิล'ละเนิส) adj. ร้าย,เลวร้าย,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่ารังเกียจมาก, See also: villainousness n., Syn. vicious

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top