ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basis

B EY1 S AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basis-, *basis*, basi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basis(n) รากฐาน, See also: หลักพื้นฐาน, หลัก, Syn. foundation
basis(n) จุดเริ่มต้น
basis(n) ส่วนประกอบหลัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน, รากฐาน, หลักสำคัญ, ส่วนสำคัญ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล, การถอนทัพ -pl. catabases

English-Thai: Nontri Dictionary
basis(n) มูลฐาน, หลักฐาน, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, กฎเกณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basisฐานหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
basis of valuationเกณฑ์ตีมูลค่าประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
basis rateอัตราพื้นฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
basiscopicสู่ส่วนโคน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basisตัวยาหลัก [การแพทย์]
Basis (Futures trading)ราคามาตรฐาน (การซื้อขายล่วงหน้า) [TU Subject Heading]
Basis of accountingเกณฑ์ทางการบัญชี [การบัญชี]
Basis swapการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
basispoint[เบ'สิส พ้อยท์] หลังจุด ทศนิยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But then, that would form the basis of our report.แต่เราก็คงจะต้องรายงานลงไป Oh, God! (1977)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง Oh, God! (1977)
And that's the basis of this declaration of independence?แล้วนั่นเป็นพื้นฐาน ของการประกาศเอกราชรึไง Gandhi (1982)
I wonder what your basis for comparison is.สงสัยว่า เธอใช้อะไร เป็นบรรทัดฐานวัดแน่ Labyrinth (1986)
She was refused admittance to this hospital on the basis of her race.รพ.ปฏิเสธที่จะรับเมียฉันไว้ โดยเหตุผลทางผิว Casualties of War (1989)
What we've just witnessed, what we've read in your field reports, the scientific basis and credibility just seem wholly unsupportable.ไม่ต้องกลัว Billy พวกเราอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยคุณ เราเพิ่งเป็นพยานการพบเห็นอะไร อะไร ในรายงานการลงพื้นที่ ที่เราอ่าน Deep Throat (1993)
On what basis do you choose a human being to represent humanity?พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเลือก มนุษย์จะเป็นตัวแทน ของมนุษยชาติ? Contact (1997)
Tear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye.ต่อมน้ำตาทำงานตามธรรมชาติ / เพื่อหล่อลื่นและป้องกันดวงตา City of Angels (1998)
- Thus the basis of its appeal.- นั่นแหละที่มันเด่น 10 Things I Hate About You (1999)
So you and psycho boy are fucking on, like, a regular basis now, right?ตอนนี้เธอเอากับนายโรคจิตนั่นทุกวันใช่มั้ย American Beauty (1999)
Friendship is the basis of any relationship.มิตรภาพคือพื้นฐานของสัมพันธภาพ Woman on Top (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basisAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
basisAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
basisArtificial tidelands are being developed on a country-wide basis.
basisA theory founded on a scientific basis.
basisFood, clothing and shelter are the basis of life.
basisFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
basisFor rock it's hard to know on what basis you should call something 'hi-fi'.
basisGreetings are the basis of good manners.
basisHe has no basis for his opposition.
basisHer diaries formed the basis of the book she later wrote.
basisInvesting abroad on your national currency basis will not always be profitable.
basisIt is important to strengthen the basis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นพื้นฐาน(adj) foundation, See also: basis, primary, Syn. พื้นฐาน, ขั้นต้น, ขั้นแรก, Example: การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และสามารถอ่านออกเขียนได้
มูลฐาน(n) basis, See also: base, foundation, Syn. พื้นฐาน, Example: ภาษามักใช้เป็นเครื่องมือในการวัดภูมิภาคนิยม และเป็นมูลฐานในการกำหนดขอบเขตของภูมิภาค
มูลบท(n) basis, See also: grounds, origin, fundamental, Example: ศาสนาของทางตะวันตกนั้นมีมูลบทของตนอยู่ที่ศรัทธาหรือความเชื่อในสิ่งนอกธรรมชาติ
หัวใจสำคัญ(n) heart (e.g. of the matter), See also: basis, Example: หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของการสื่อสารก็คือคอมพิวเตอร์
หัวใจสำคัญ(n) heart (e.g. of the matter), See also: basis, Example: หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของการสื่อสารก็คือคอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉัน[chan] (x) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of
หัวใจสำคัญ[hūajai samkhan] (n, exp) EN: heart ; basis  FR: coeur [ m ] ; centre [ m ]
อิทธิบาท[itthibāt] (n) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success  FR: base d'accomplissement [ f ] ; chemin vers le pouvoir [ m ]
เกณฑ์[kēn] (n) EN: unit ; standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; measure ; evaluation principle  FR: standard [ m ] ; critère [ m ]
ขั้นพื้นฐาน[khanpheūnthān] (n) EN: elementary level ; foundation ; basis
โครงสร้างพื้นฐาน[khrōngsāng pheūnthān] (n, exp) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis  FR: infrastructure [ f ] ; structure de base [ f ]
กินเส้น[kin sen] (v, exp) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis
หลัก[lak] (n) EN: principle ; tenet ; basis ; foundation ; ground  FR: base [ f ] ; fondement [ m ] ; principe [ m ] ; pilier [ m ] (fig.)
หลักฐาน[lakthān] (n, exp) EN: foundation ; ground ; basis
มาตรฐาน[māttrathān] (n) EN: standard ; criterion ; grade ; reference ; datum ; basis ; norm ; level ; yardstick  FR: standard [ m ] ; étalon [ m ] ; norme [ f ] ; niveau [ m ] ; échelon [ m ] ; référence [ f ] ; critère [ m ] ; normale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BASIS B EY1 S AH0 S
BASIS B EY1 S IH0 S
BASISTA B AH0 S IH1 S T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basis (n) bˈɛɪsɪs (b ei1 s i s)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] TH: บรรทัดฐาน  EN: basis

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basis { f }; Unterlage { f }; Stützpunkt { m }; Grundzahl { f } | Basen { pl }; Unterbauten { pl }base | bases [Add to Longdo]
Basis { f } [ math. ] | zulässige Basisbasis | admissible basis [Add to Longdo]
Basis { f }foot [Add to Longdo]
Basis-Inflationsrate { f } [ fin. ]underlying rate of inflation [Add to Longdo]
Basisregister { n }; Basisadressregister { n } [ comp. ]memory pointer [Add to Longdo]
Basisadresse { f } [ comp. ]base address [Add to Longdo]
Basisadresse { f } [ comp. ]basicaddress [Add to Longdo]
Basisadressierung { f } [ comp. ]base addressing [Add to Longdo]
Basisadressverschiebung { f } [ comp. ]base relocation [Add to Longdo]
Basisband { n }baseband [Add to Longdo]
Basisdemokratie { f }grassroots democracy [Add to Longdo]
Basisdotierung { f }base doping [Add to Longdo]
Basisfläche (Grundfläche) { f }footpoint [Add to Longdo]
Basisfunktion { f } [ math. ]basis function [Add to Longdo]
Basisinstrument { n }underlying asset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
基本[きほん, kihon] (n, adj-no) foundation; basis; standard; (P) #193 [Add to Longdo]
基礎[きそ, kiso] (n, adj-no) foundation; basis; (P) #937 [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (n) (1) (arch) basis; foundation; (2) cause #1,021 [Add to Longdo]
基準(P);規準(P)[きじゅん, kijun] (n, adj-no) standard; basis; criterion; norm; reference; datum; (P) #1,179 [Add to Longdo]
根拠[こんきょ, konkyo] (n, vs) basis; foundation; (P) #1,481 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P) #3,528 [Add to Longdo]
基盤[きばん, kiban] (n) foundation; basis; base; footing; (P) #5,863 [Add to Longdo]
大根[だいこん(P);だいこ, daikon (P); daiko] (n) root; source; origin; basis #7,005 [Add to Longdo]
準拠[じゅんきょ, junkyo] (n, vs) basis; based on; conformance; conformity; authority (of); standard; reference; (P) #7,485 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
基地[きち, kichi] Basis, Stuetzpunkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basis \Ba"sis\ (b[=a]"s[i^]s), n.; pl. {Bases} (b[=a]"s[=e]z).
   [L. basis, Gr. ba`sis. See {Base}, n.]
   1. The foundation of anything; that on which a thing rests.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The pedestal of a column, pillar, or statue. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If no basis bear my rising name.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. The groundwork; the first or fundamental principle; that
    which supports.
    [1913 Webster]
 
       The basis of public credit is good faith. --A.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   4. The principal component part of a thing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basis
   n 1: a relation that provides the foundation for something;
      "they were on a friendly footing"; "he worked on an interim
      basis" [syn: {footing}, {basis}, {ground}]
   2: the fundamental assumptions from which something is begun or
     developed or calculated or explained; "the whole argument
     rested on a basis of conjecture" [syn: {basis}, {base},
     {foundation}, {fundament}, {groundwork}, {cornerstone}]
   3: the most important or necessary part of something; "the basis
     of this drink is orange juice" [syn: {basis}, {base}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 basis
  1. element; foundation
  2. pedestal
  3. supporting base

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Basis /baːzis/ 
  base; basis; foot

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 basis‐
  basic

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 basis /bazəs/
  1. base; basis
  2. base; basis
  3. element; foundation

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 basis
  base; basis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top