Search result for

bases

(39 entries)
(0.201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bases-, *bases*, base
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bases[N] คำนามพหูพจน์ของคำว่า base และ basis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bases(เบส'เซซ) พหูพจน์ของ base -Conf. basus

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bases (Architecture)ฐาน (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Bases, Water Miscibleยาพื้นเข้ากับน้ำได้ [การแพทย์]
Bases, Water-Dispersibleยาพื้นที่กระจายตัวได้ในน้ำ [การแพทย์]
Bases, Water-Solubleยาพื้นชนิดละลายน้ำได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got a chart laid out with all the bases.ไปเอาชาร์ทที่อยวางอยู่นั่น\ อันล่างสุด The Itch (2008)
the names of your secret allies, the locations of their basesรายชื่อพันธมิตรลับของท่าน, ตำแหน่งที่ตั้งของฐานพวกเขา Cloak of Darkness (2008)
We have to cover all our bases;เราต้องตรวจให้หมดทุกอย่าง Changeling (2008)
As you all know, Team Alpha is under direct orders to return to their respective national bases.ฉันบอกให้ทีม อัลฟาสั่งให้กลับ ไปยังต้นสังกัดของพวกเค้าแต่ละคน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We also know that the only remaining piece of your alien All-Spark is locked in an electromagnetic vault, here on one of the most secure naval bases in the world.เรารู้อีกว่า ชิ้นส่วนเดียวที่เหลือ ของออลสปาร์คต่างดาว ถูกเก็บล็อกไว้ ในห้องแม่เหล็กไฟฟ้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They cover their bases.พวกเขาจะต้องคุ้มกันฐานปฏิบัติการได้ Killing Your Number (2009)
With no outs and bases loaded, he's in dire straights!มือตียังไม่ออกเลยแถมเบสก็อยู่กันเต็ม \ งานช้างล่ะครับทีนี้ Summer Wars (2009)
You cover your bases, as usual.เตรียมตัวมาดีเสมอเลยสินะ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
None of these ships have been issued orders in the last month which means they're probably back at their bases undergoing repairs.เรือพวกนี้ไม่ได้รับคำสั่งเลย ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ..ก็แปลว่ามันอาจกลับ ไปซ่อมบำรุงที่ฐาน Shanghai (2010)
I am covering my bases and your ass.ผมกำลังปกป้องฐานของผม และก้นของคุณ I Smell a Rat (2010)
This family's been reduced to those lowest, basest of all creatures.เจ้าเครื่องประหลาดนี่จะแก้ไข ทุกอย่างให้เอง The King's Speech (2010)
Well, we kind of disagree about what the bases are.เออ, เรามีความเห็นต่าง ออกไปในเรื่องว่าฐานคืออะไร The Psychic Vortex (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basesAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.
basesBases loaded, two outs in the ninth inning.
basesBases run between the station and the airport.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักภาษาไทย [n. exp.] (lak phāsā Thai) EN: fundamentals of teh Thai language   FR: bases de la langue thaïe [fpl]
วางรากฐาน[v. exp.] (wāng rākthān) EN: lay the foundation ; lay the basis (for)   FR: poser les fondations ; poser les jalons ; jeter les bases

CMU English Pronouncing Dictionary
BASES    B EY1 S AH0 Z
BASES    B EY1 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bases    (v) (b ei1 s i z)
bases    (n) (b ei1 s ii z)
basest    (j) (b ei1 s i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フルベース[, furube-su] (n) bases loaded (baseball) (wasei [Add to Longdo]
ブレンステッド酸塩基[ブレンステッドさんえんき, burensuteddo san'enki] (n) Bronsted acids and bases [Add to Longdo]
ルイス酸塩基[ルイスさんえんき, ruisu san'enki] (n) Lewis acids & bases [Add to Longdo]
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P) [Add to Longdo]
国内拠点[こくないきょてん, kokunaikyoten] (n) domestic locations (e.g. of a company); domestic bases [Add to Longdo]
青羽挵;青翅挵[あおばせせり;アオバセセリ, aobaseseri ; aobaseseri] (n) (uk) blue-winged skipper butterfly [Add to Longdo]
台直し鉋;台直しかんな[だいなおしかんな, dainaoshikanna] (n) plane with a blade at ninety degrees to its base used for maintaining the bases of other wooden planes [Add to Longdo]
満塁[まんるい, manrui] (n,adj-no) bases loaded (baseball); (P) [Add to Longdo]
無死満塁[むしまんるい, mushimanrui] (n) bases are loaded with no outs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满垒[mǎn lěi, ㄇㄢˇ ㄌㄟˇ, / 滿] bases loaded (in baseball) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basis \Ba"sis\ (b[=a]"s[i^]s), n.; pl. {Bases} (b[=a]"s[=e]z).
   [L. basis, Gr. ba`sis. See {Base}, n.]
   1. The foundation of anything; that on which a thing rests.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The pedestal of a column, pillar, or statue. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If no basis bear my rising name.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. The groundwork; the first or fundamental principle; that
    which supports.
    [1913 Webster]
 
       The basis of public credit is good faith. --A.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   4. The principal component part of a thing.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top