ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stand

S T AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand-, *stand*, stan
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
stand(vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., See also: bear

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand(vi) ยืน, See also: ยืนขึ้น, ตั้งอยู่, Syn. be erect, hold
stand(vt) ทำให้ยืนขึ้น, See also: ทำให้ตั้งอยู่
stand(n) การยืน
stand(n) จุดยืน, Syn. notion, view
standby(n) ผู้สำรอง, See also: ผู้เตรียมพร้อม
standee(n) ผู้โดยสารที่ยืน
stand as(phrv) เสนอ(บางคน)เป็นตัวแทนของ, See also: เป็นตัวแทน, ทำแทน
stand at(phrv) ยืนอยู่บริเวณ, See also: ยืนแถวๆ, ยืนตรง, ยืนคอยที่
stand at(phrv) (ระดับ, การวัด) อยู่ที่, See also: ยังคงเป็น
stand by(phrv) อยู่ใกล้, See also: อยู่ในเหตุการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stand(สแทนดฺ) { stood, stood, standing, stands } vi., vt., n. (ทำให้) (การ) ยืน, ยืนตรง, ตั้ง, ตั้งอยู่, ติดอยู่, ค้างอยู่, ยืนหยัด, ทนฝ่า, มีผลต่อไป, เป็นม้าพันธุ์, เผชิญ, อดทน, เลี้ยงดู, ปฎิบัติหน้าที่, จุดยืน, ตำแหน่ง, พยานในศาล, แท่นพูด, บัลลังก์, ที่จอดรถ, แผงหนังสือพิมพ์, แผง, แผงลอย,
stand cameran. กล้องถ่ายรูปชนิดตั้ง
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน, การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม, สำรอง
stand-upadj. ยืนตรง, ตั้งตรง, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว, ตรงไปตรงมา
standard(สแทน'เดิร์ด) n., adj. (เป็น) มาตรฐาน, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, กรอบ, ข้อกำหนด, อัตราเปรียบเทียบ, สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ, หน่วยเงินตรา, ธงราชการ, ธง, ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ, สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง, เสาไฟฟ้า, แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ
standard timen. เวลามาตรฐาน
standard-bearern. ผู้ถือธง, ผู้นำที่เด่นชัด, ผู้นำพรรคการเมือง, ผู้นำกิจการ, See also: standard-bearership n.
standardise(สแทน'เดิร์ดไดซ) vt., vi. ทำให้ได้มาตรฐาน, ได้มาตรฐาน, See also: standardis z ation n., Syn. regulate, conform, adjust
standardize(สแทน'เดิร์ดไดซ) vt., vi. ทำให้ได้มาตรฐาน, ได้มาตรฐาน, See also: standardis z ation n., Syn. regulate, conform, adjust

English-Thai: Nontri Dictionary
stand(vi) ทรงตัว, ยืน, ตั้งอยู่, วางอยู่, ตั้งมั่น, เข้าประจำที่
stand(vt) ตั้ง, ตั้งตรง, หยุด, ยึด, อยู่ในฐานะ, อดทน, เผชิญ
standard(adj) ตามกำหนด, ตามมาตรฐาน, ตามเกณฑ์, เป็นสากล
standard(n) ระดับ, มาตรฐาน, อัตรา, เกณฑ์, ฐาน, ชั้นนักเรียน, ข้อบังคับ
standardization(n) การทำให้ได้มาตรฐาน, การจัดมาตรฐาน
standardize(vt) เข้าเกณฑ์, จัดมาตรฐาน, ทำให้ได้มาตรฐาน
standing(adj) มั่นคง, คงที่, แน่นอน, ตายตัว, นิ่ง
standing(n) ชื่อเสียง, ฐานะ, ความนิยม, ตำแหน่ง, จุดยืน
standpoint(n) แง่คิด, ความเห็น, หลัก, ทัศนคติ, จุดยืน
standstill(n) ดุษณียภาพ, การหยุดนิ่ง, การนิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stand-off distance; stand-off gapระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stand-off gap; stand-off distanceระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
standardมาตรฐาน, มาตรา, ขนาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardมาตรฐาน, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard airอากาศมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard conditionsภาวะมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stand pipe Systemระบบท่อยืน, Example: ท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดับเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Standardมาตรฐาน [การบัญชี]
standard compaction teststandard compaction test, การทดสอบการบดอัดมาตรฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Standard costต้นทุนมาตรฐาน [การบัญชี]
Standard costingการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน [การบัญชี]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, รากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้วัดการกระจายของข้อมูล  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ s [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Standard dosimetry laboratoryห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี, ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสี ซึ่งมีต้นกำเนิดรังสี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากร ในการวัดรังสี ที่สามารถอ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล, Example: [นิวเคลียร์]
standard electrode [ reference electrode ]ขั้วไฟฟ้ามาตรฐาน, ขั้วไฟฟ้าที่กำหนดขึ้นให้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ต่าง ๆ บางครั้งเรียกว่าขั้วไฟฟ้าอ้างอิง  เช่น ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ขั้วไฟฟ้าคาโลเมลอิ่มตัว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard half cell potentialศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน, ความต่างศักย์ที่ได้จากการนำครึ่งเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย 1 mol/dm3 อุณหภูมิ 25oC และถ้าเป็นแก๊สให้มีความดัน 1 atm  มาต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นครึ่งเซลล์มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบใช้สัญลักษณ์ Eo [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard hydrogen electrodeขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน, ขั้วไฟฟ้าที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์อื่น ๆ โดยกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์นี้ให้เท่ากับศูนย์โวลต์ ขั้วไฟฟ้านี้ประกอบ ด้วยแผ่นแพลทินัมบาง ๆ ที่เคลือบด้วยแพลทินัมแบลก จุ่มอยู่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1  mol/d [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
stand aloneยืนอยู่คนเดียว
stand down(n) การหยุดการโจมตี(ปฏิบัติการ)ชั่วคราว
standard[สะแตนดาด] มาตรฐาน
standing army(n) กองทัพประจำการ
Standing Invitation(n, jargon) การออกคำเชิญอย่างถาวร
standoff(n) สถานการณ์ที่ไม่มีทางออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know I can't stand it.คุณรู้ว่าฉันไม่สามารถยืนได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stand clear!เคลีย พื้นที่ The Great Dictator (1940)
Stand by your trigger!เตรียมไกปืน The Great Dictator (1940)
Stand clear.เคลีย พื้นที่ The Great Dictator (1940)
Stand by for further commentary. Go ahead, Tomainia.โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง The Great Dictator (1940)
So there you are. Stand him up.นี่ไง เอาเขาขึ้นมา The Great Dictator (1940)
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา The Great Dictator (1940)
Stand still now.ตอนนี้รอ ยืนอยู่ในขณะนี้ Pinocchio (1940)
And I'd stand behind her like this and brush away for 20 minutes at a time.แล้วฉันก็จะยืนข้างหลังท่านแบบนี้ เเละหวีผมให้ครั้งละ 20 นาที Rebecca (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer.ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
standA baby deer can stand as soon as it is born.
standA broken-down car was standing in the middle of the road.
standA castle stands a little way up the hill.
standA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
standAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
standA high wall stands all about the garden.
standA house divided against itself can't stand.
standAI stands for artificial intelligence.
standAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
standAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
standAll the traffic was brought to a standstill by the accident.
standAmy made an effort to stand up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเบ๊ะ(v) salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai Definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
ไม้ยืนต้น(n) standing timber
ได้มาตรฐาน(v) standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai Definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
มาตรฐานการครองชีพ(n) standard of living, Example: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น, Thai Definition: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
แทนค่า(v) represent, See also: stand for, substitute, Example: X เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวแปรในทางคณิตศาสตร์
วางมาตรฐาน(v) standardize, Example: ไอบีเอ็มได้วางมาตรฐานของการแสดงผลแบบใหม่ของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถแสดงผลได้ความละเอียดสูงขึ้น, Thai Definition: หนดมาตรฐานเพื่อบอกถึงรูปแบบ คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ ทีควรจะมีเหมือนกัน
ลุกขึ้น(v) stand up, Syn. ยืนขึ้น, ลุกขึ้นยืน, Ant. นั่งลง, Example: เขาทุรนทุรายอยู่พักหนึ่งก็ลุกขึ้นออกไปข้างนอก, Thai Definition: เคลื่อนขึ้นมาจากท่านั่งหรือท่านอน
ตีตั๋วยืน(v) stand instead of having a ticket, Example: ตั่วนั่งเต็มหมดแล้ว เขาจึงต้องตีตั๋วยืนเพื่อชมคอนเสิร์ต, Thai Definition: มีบัตรโดยสารแต่ไม่มีที่นั่ง
ตั้งตรง(v) stand upright, Syn. ตั้งชัน, Example: เชิงเทียนทั้ง 4 ข้างตั้งตรงขนานไปกับพระพุทธรูป, Thai Definition: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอน หรือล้ม
แผง(n) stall, See also: stand, Example: แถวนี้ไม่ว่าตรอกซอกซอยใดจะต้องเห็นแผงพระเครื่องตั้งเรียงรายไปทั่ว, Count Unit: แผง, Thai Definition: ของที่วางแผ่เรียงรายกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [ m ]
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
แบกะดิน[baēkadin] (n) EN: roadside stand
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [ m ] ; modèle [ m ]
บรรทัดฐาน[banthatthān] (n) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick
เบิกพยาน[boēk phayān] (v, exp) EN: put a witness on the stand ; produce a witness
ชำนัญ[chamnan] (v) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STAND S T AE1 N D
STANDA S T AE1 N D AH0
STANDS S T AE1 N D Z
STANDEN S T AE1 N D AH0 N
STANDBY S T AE1 N D B AY1
STANDUP S T AE1 N D AH2 P
STANDRE S T AE1 N D ER0
STANDER S T AE1 N D ER0
STANDEX S T AE1 N D AH0 K S
STAND-UP S T AE1 N D AH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stand (v) stˈænd (s t a1 n d)
stands (v) stˈændz (s t a1 n d z)
standby (n) stˈænbaɪ (s t a1 n b ai)
stand-in (n) stˈænd-ɪn (s t a1 n d - i n)
stand-to (n) stˈænd-tˈuː (s t a1 n d - t uu1)
stand-up (j) stˈænd-ʌp (s t a1 n d - uh p)
standard (n) stˈændəd (s t a1 n d @ d)
standbys (n) stˈænbaɪz (s t a1 n b ai z)
standing (v) stˈændɪŋ (s t a1 n d i ng)
stand-ins (n) stˈænd-ɪnz (s t a1 n d - i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规格[guī gé, ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ,   /  ] standard; norm; specification #5,467 [Add to Longdo]
标准化[biāo zhǔn huà, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄨㄚˋ,    /   ] standardization #7,205 [Add to Longdo]
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ,   /  ] stand side by side; be juxtaposed #8,940 [Add to Longdo]
常委会[cháng wěi huì, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ,    /   ] standing committee #10,820 [Add to Longdo]
站住[zhàn zhù, ㄓㄢˋ ㄓㄨˋ,  ] stand #20,090 [Add to Longdo]
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ,  ] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service #22,833 [Add to Longdo]
本位[běn wèi, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ,  ] standard; one's own department or unit #24,474 [Add to Longdo]
渣打银行[Zhā dǎ Yín háng, ㄓㄚ ㄉㄚˇ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ,     /    ] Standard Chartered Bank #33,328 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] stand for bronze tripod (archeol.); used in names, e.g. 盧武鉉 President Loh Roh Mu-hyun of South Korea #35,634 [Add to Longdo]
肃立[sù lì, ㄙㄨˋ ㄌㄧˋ,   /  ] standing tall and majestic (of physical object such as trees) #44,712 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
standSee also: stehen
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน, See also: Norm, Syn. Maßstab
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: stets, Syn. immer
Standort(n) |der, pl. Standorte| ที่ตั้ง, See also: Stelle
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
umständlich(adj, adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก, (งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter
einverstanden(adj, pp) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้, See also: Related: zustimmen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitschaftsdienst { m } | Bereitschaftsdienste { pl }stand duty | stand duties [Add to Longdo]
Standfestigkeit { f }stableness [Add to Longdo]
Stand { m }standing position [Add to Longdo]
Stand { m }; Stillstand { m }stand [Add to Longdo]
Stand { m }; Zustand { m } | der (neueste) Stand der Technik | der Stand der Dingestate | the state of the art; state-of-the-art | the state of affairs [Add to Longdo]
Stand { m } eines Wettkampfesscore [Add to Longdo]
Stand aufbauen (abbauen)to install (remove) a stand [Add to Longdo]
Stand der Technikstate of the art [Add to Longdo]
Standard { m }; Maßstab { m }standard [Add to Longdo]
Standard...preset [Add to Longdo]
Standard...stock [Add to Longdo]
Standard...vanilla; plain-vanilla [ comp. ] [ slang ] [Add to Longdo]
Standardabweichung { f } [ math. ]standard deviation; standard degression [Add to Longdo]
Standardabweichungskarte { f }sample standard deviation chart [Add to Longdo]
Standardantwort { f }stock response [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
基本[きほん, kihon] (n, adj-no) foundation; basis; standard; (P) #193 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) #313 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n) (1) tower; (2) stand; pedestal; (3) (See 萼) calyx #686 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n, n-suf, ctr) (6) (See 代・だい・2, 代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) #686 [Add to Longdo]
理解[りかい, rikai] (n, vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) #755 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone [Add to Longdo]
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone [Add to Longdo]
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no) [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
剛健[ごうけん, gouken] standhaft, -stark, maennlich [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] Standhaftigkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
戸籍[こせき, koseki] Standesregister [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]
気丈[きじょう, kijou] standhaft, -mutig [Add to Longdo]
立場[たちば, tachiba] Standpunkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stand \Stand\ (st[a^]nd), v. i. [imp. & p. p. {Stood}
   (st[oo^]d); p. pr. & vb. n. {Standing}.] [OE. standen; AS.
   standan; akin to OFries. stonda, st[=a]n, D. staan, OS.
   standan, st[=a]n, OHG. stantan, st[=a]n, G. stehen, Icel.
   standa, Dan. staae, Sw. st[*a], Goth. standan, Russ. stoiate,
   L. stare, Gr. 'ista`nai to cause to stand, sth^nai to stand,
   Skr. sth[=a]. [root]163. Cf. {Assist}, {Constant},
   {Contrast}, {Desist}, {Destine}, {Ecstasy}, {Exist},
   {Interstice}, {Obstacle}, {Obstinate}, {Prest}, n., {Rest}
   remainder, {Solstice}, {Stable}, a. & n., {Staff}, {Stage},
   {Stall}, n., {Stamen}, {Stanchion}, {Stanza}, {State}, n.,
   {Statute}, {Stead}, {Steed}, {Stool}, {Stud} of horses,
   {Substance}, {System}.]
   1. To be at rest in an erect position; to be fixed in an
    upright or firm position; as:
    (a) To be supported on the feet, in an erect or nearly
      erect position; -- opposed to {lie}, {sit}, {kneel},
      etc. "I pray you all, stand up!" --Shak.
    (b) To continue upright in a certain locality, as a tree
      fixed by the roots, or a building resting on its
      foundation.
      [1913 Webster]
 
         It stands as it were to the ground yglued.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         The ruined wall
         Stands when its wind-worn battlements are gone.
                          --Byron.
      [1913 Webster]
 
   2. To occupy or hold a place; to have a situation; to be
    situated or located; as, Paris stands on the Seine.
    [1913 Webster]
 
       Wite ye not where there stands a little town?
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To cease from progress; not to proceed; to stop; to pause;
    to halt; to remain stationary.
    [1913 Webster]
 
       I charge thee, stand,
       And tell thy name.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The star, which they saw in the east, went before
       them, till it came and stood over where the young
       child was.              --Matt. ii. 9.
    [1913 Webster]
 
   4. To remain without ruin or injury; to hold good against
    tendencies to impair or injure; to be permanent; to
    endure; to last; hence, to find endurance, strength, or
    resources.
    [1913 Webster]
 
       My mind on its own center stands unmoved. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To maintain one's ground; to be acquitted; not to fail or
    yield; to be safe.
    [1913 Webster]
 
       Readers by whose judgment I would stand or fall.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   6. To maintain an invincible or permanent attitude; to be
    fixed, steady, or firm; to take a position in resistance
    or opposition. "The standing pattern of their imitation."
    --South.
    [1913 Webster]
 
       The king granted the Jews . . . to gather themselves
       together, and to stand for their life. --Esther
                          viii. 11.
    [1913 Webster]
 
   7. To adhere to fixed principles; to maintain moral
    rectitude; to keep from falling into error or vice.
    [1913 Webster]
 
       We must labor so as to stand with godliness,
       according to his appointment.     --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   8. To have or maintain a position, order, or rank; to be in a
    particular relation; as, Christian charity, or love,
    stands first in the rank of gifts.
    [1913 Webster]
 
   9. To be in some particular state; to have essence or being;
    to be; to consist. "Sacrifices . . . which stood only in
    meats and drinks." --Heb. ix. 10.
    [1913 Webster]
 
       Accomplish what your signs foreshow;
       I stand resigned, and am prepared to go. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Thou seest how it stands with me, and that I may not
       tarry.                --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   10. To be consistent; to agree; to accord.
     [1913 Webster]
 
        Doubt me not; by heaven, I will do nothing
        But what may stand with honor.    --Massinger.
     [1913 Webster]
 
   11. (Naut.) To hold a course at sea; as, to stand from the
     shore; to stand for the harbor.
     [1913 Webster]
 
        From the same parts of heaven his navy stands.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. To offer one's self, or to be offered, as a candidate.
     [1913 Webster]
 
        He stood to be elected one of the proctors of the
        university.             --Walton.
     [1913 Webster]
 
   13. To stagnate; not to flow; to be motionless.
     [1913 Webster]
 
        Or the black water of Pomptina stands. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   14. To measure when erect on the feet.
     [1913 Webster]
 
        Six feet two, as I think, he stands. --Tennyson.
     [1913 Webster]
 
   15. (Law)
     (a) To be or remain as it is; to continue in force; to
       have efficacy or validity; to abide. --Bouvier.
     (b) To appear in court. --Burrill.
       [1913 Webster]
 
   16. (Card Playing) To be, or signify that one is, willing to
     play with one's hand as dealt.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Stand by} (Naut.), a preparatory order, equivalent to {Be
    ready}.
 
   {To stand against}, to oppose; to resist.
 
   {To stand by}.
     (a) To be near; to be a spectator; to be present.
     (b) To be aside; to be set aside with disregard. "In the
       interim [we] let the commands stand by neglected."
       --Dr. H. More.
     (c) To maintain; to defend; to support; not to desert;
       as, to stand by one's principles or party.
     (d) To rest on for support; to be supported by.
       --Whitgift.
     (e) To remain as a spectator, and take no part in an
       action; as, we can't just stand idly by while people
       are being killed.
 
   {To stand corrected}, to be set right, as after an error in a
    statement of fact; to admit having been in error.
    --Wycherley.
 
   {To stand fast}, to be fixed; to be unshaken or immovable.
 
   {To stand firmly on}, to be satisfied or convinced of.
    "Though Page be a secure fool, and stands so firmly on his
    wife's frailty." --Shak.
 
   {To stand for}.
     (a) To side with; to espouse the cause of; to support; to
       maintain, or to profess or attempt to maintain; to
       defend. "I stand wholly for you." --Shak.
     (b) To be in the place of; to be the substitute or
       representative of; to represent; as, a cipher at the
       left hand of a figure stands for nothing. "I will not
       trouble myself, whether these names stand for the
       same thing, or really include one another." --Locke.
     (c) To tolerate; as, I won't stand for any delay.
 
   {To stand in}, to cost. "The same standeth them in much less
    cost." --Robynson (More's Utopia).
 
       The Punic wars could not have stood the human race
       in less than three millions of the species. --Burke.
 
   {To stand in hand}, to conduce to one's interest; to be
    serviceable or advantageous.
 
   {To stand off}.
     (a) To keep at a distance.
     (b) Not to comply.
     (c) To keep at a distance in friendship, social
       intercourse, or acquaintance.
     (d) To appear prominent; to have relief. "Picture is best
       when it standeth off, as if it were carved." --Sir H.
       Wotton.
 
   {To stand off and on} (Naut.), to remain near a coast by
    sailing toward land and then from it.
 
   {To stand on} (Naut.), to continue on the same tack or
    course.
 
   {To stand out}.
     (a) To project; to be prominent. "Their eyes stand out
       with fatness." --Psalm lxxiii. 7.
     (b) To persist in opposition or resistance; not to yield
       or comply; not to give way or recede.
 
          His spirit is come in,
          That so stood out against the holy church.
                          --Shak.
 
   {To stand to}.
     (a) To ply; to urge; to persevere in using. "Stand to
       your tackles, mates, and stretch your oars."
       --Dryden.
     (b) To remain fixed in a purpose or opinion. "I will
       stand to it, that this is his sense." --Bp.
       Stillingfleet.
     (c) To abide by; to adhere to; as to a contract,
       assertion, promise, etc.; as, to stand to an award;
       to stand to one's word.
     (d) Not to yield; not to fly; to maintain, as one's
       ground. "Their lives and fortunes were put in safety,
       whether they stood to it or ran away." --Bacon.
     (e) To be consistent with; to agree with; as, it stands
       to reason that he could not have done so; same as
       {stand with}, below .
     (f) To support; to uphold. "Stand to me in this cause."
       --Shak.
 
   {To stand together}, to be consistent; to agree.
 
   {To stand to reason} to be reasonable; to be expected.
 
   {To stand to sea} (Naut.), to direct the course from land.
 
   {To stand under}, to undergo; to withstand. --Shak.
 
   {To stand up}.
     (a) To rise from sitting; to be on the feet.
     (b) To arise in order to speak or act. "Against whom,
       when the accusers stood up, they brought none
       accusation of such things as I supposed." --Acts xxv.
       18.
     (c) To rise and stand on end, as the hair.
     (d) To put one's self in opposition; to contend. "Once we
       stood up about the corn." --Shak.
 
   {To stand up for}, to defend; to justify; to support, or
    attempt to support; as, to stand up for the
    administration.
 
   {To stand upon}.
     (a) To concern; to interest.
     (b) To value; to esteem. "We highly esteem and stand much
       upon our birth." --Ray.
     (c) To insist on; to attach much importance to; as, to
       stand upon security; to stand upon ceremony.
     (d) To attack; to assault. [A Hebraism] "So I stood upon
       him, and slew him." --2 Sam. i. 10.
 
   {To stand with}, to be consistent with. "It stands with
    reason that they should be rewarded liberally." --Sir J.
    Davies.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stand \Stand\ (st[a^]nd), n. [AS. stand. See {Stand}, v. i.]
   1. The act of standing.
    [1913 Webster]
 
       I took my stand upon an eminence . . . to look into
       their several ladings.        --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. A halt or stop for the purpose of defense, resistance, or
    opposition; as, to come to, or to make, a stand.
    [1913 Webster]
 
       Vice is at stand, and at the highest flow. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A place or post where one stands; a place where one may
    stand while observing or waiting for something.
    [1913 Webster]
 
       I have found you out a stand most fit,
       Where you may have such vantage on the duke,
       He shall not pass you.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A station in a city or town where carriages or wagons
    stand for hire; as, a cab stand. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   5. A raised platform or station where a race or other outdoor
    spectacle may be viewed; as, the judge's or the grand
    stand at a race course.
    [1913 Webster]
 
   6. A small table; also, something on or in which anything may
    be laid, hung, or placed upright; as, a hatstand; an
    umbrella stand; a music stand.
    [1913 Webster]
 
   7. The place where a witness stands to testify in court.
    [1913 Webster]
 
   8. The situation of a shop, store, hotel, etc.; as, a good,
    bad, or convenient stand for business. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   9. Rank; post; station; standing.
    [1913 Webster]
 
       Father, since your fortune did attain
       So high a stand, I mean not to descend. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   10. A state of perplexity or embarrassment; as, to be at a
     stand what to do. --L'Estrange.
     [1913 Webster]
 
   11. A young tree, usually reserved when other trees are cut;
     also, a tree growing or standing upon its own root, in
     distinction from one produced from a scion set in a
     stock, either of the same or another kind of tree.
     [1913 Webster]
 
   12. (Com.) A weight of from two hundred and fifty to three
     hundred pounds, -- used in weighing pitch.
     [1913 Webster]
 
   {Microscope stand}, the instrument, excepting the eyepiece,
    objective, and other removable optical parts.
 
   {Stand of ammunition}, the projectile, cartridge, and sabot
    connected together.
 
   {Stand of arms}. (Mil.) See under {Arms}.
 
   {Stand of colors} (Mil.), a single color, or flag. --Wilhelm
    (Mil. Dict.)
 
   {To be at a stand}, to be stationary or motionless; to be at
    a standstill; hence, to be perplexed; to be embarrassed.
    
 
   {To make a stand}, to halt for the purpose of offering
    resistance to a pursuing enemy.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stop; halt; rest; interruption; obstruction; perplexity;
     difficulty; embarrassment; hesitation.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stand \Stand\ (st[a^]nd), v. t.
   1. To endure; to sustain; to bear; as, I can not stand the
    cold or the heat.
    [1913 Webster]
 
   2. To resist, without yielding or receding; to withstand.
    "Love stood the siege." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He stood the furious foe.       --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To abide by; to submit to; to suffer.
    [1913 Webster]
 
       Bid him disband his legions, . . .
       And stand the judgment of a Roman senate. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To set upright; to cause to stand; as, to stand a book on
    the shelf; to stand a man on his feet.
    [1913 Webster]
 
   5. To be at the expense of; to pay for; as, to stand a treat.
    [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   {To stand fire}, to receive the fire of arms from an enemy
    without giving way.
 
   {To stand one's ground}, to keep the ground or station one
    has taken; to maintain one's position. "Peasants and
    burghers, however brave, are unable to stand their ground
    against veteran soldiers." --Macaulay.
 
   {To stand trial}, to sustain the trial or examination of a
    cause; not to give up without trial.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stand
   n 1: a support or foundation; "the base of the lamp" [syn:
      {base}, {pedestal}, {stand}]
   2: the position where a thing or person stands
   3: a growth of similar plants (usually trees) in a particular
     area; "they cut down a stand of trees"
   4: a small table for holding articles of various kinds; "a
     bedside stand"
   5: a support for displaying various articles; "the newspapers
     were arranged on a rack" [syn: {rack}, {stand}]
   6: an interruption of normal activity [syn: {stand},
     {standstill}, {tie-up}]
   7: a mental position from which things are viewed; "we should
     consider this problem from the viewpoint of the Russians";
     "teaching history gave him a special point of view toward
     current events" [syn: {point of view}, {viewpoint}, {stand},
     {standpoint}]
   8: a booth where articles are displayed for sale [syn: {stall},
     {stand}, {sales booth}]
   9: a stop made by a touring musical or theatrical group to give
     a performance; "a one-night stand"
   10: tiered seats consisting of a structure (often made of wood)
     where people can sit to watch an event (game or parade)
   11: a platform where a (brass) band can play in the open air
     [syn: {bandstand}, {outdoor stage}, {stand}]
   12: a defensive effort; "the army made a final stand at the
     Rhone"
   v 1: be standing; be upright; "We had to stand for the entire
      performance!" [syn: {stand}, {stand up}] [ant: {lie},
      {sit}, {sit down}]
   2: be in some specified state or condition; "I stand corrected"
   3: occupy a place or location, also metaphorically; "We stand on
     common ground"
   4: hold one's ground; maintain a position; be steadfast or
     upright; "I am standing my ground and won't give in!" [syn:
     {stand}, {remain firm}] [ant: {relent}, {soften}, {yield}]
   5: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]
   6: have or maintain a position or stand on an issue; "Where do
     you stand on the War?"
   7: remain inactive or immobile; "standing water"
   8: be in effect; be or remain in force; "The law stands!"
   9: be tall; have a height of; copula; "She stands 6 feet tall"
   10: put into an upright position; "Can you stand the bookshelf
     up?" [syn: {stand}, {stand up}, {place upright}]
   11: withstand the force of something; "The trees resisted her";
     "stand the test of time"; "The mountain climbers had to fend
     against the ice and snow" [syn: {resist}, {stand}, {fend}]
   12: be available for stud services; "male domestic animals such
     as stallions serve selected females"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 stand /stɑ̃d/ 
  barn; shed; stand

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 stand /ʃtant/
  stood

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Stand /ʃtant/ 
  booth; class; level; profession; stall; stand; standing position; state

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stand /stɑnt/
  1. altitude; height
  2. class
  3. position
  4. pose
  5. grade; rank; rate
  6. circumstances; condition; situation
  7. condition; state

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top