Search result for

basement

(56 entries)
(0.0611 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basement-, *basement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basement[N] ห้องใต้ดิน, Syn. cellar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน,รากฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basementหินฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement complex; basal complex; basement rockหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement membraneเยื่อฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basement rock; basal complex; basement complexหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement tissueเนื้อเยื่อฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basement membraneเยื่อบุใต้เยื่อบุเมือกและต่อมคัดหลั่ง [TU Subject Heading]
Basement Membraneเบสเมนท์เมมเบรน,เยื่อพื้นฐาน,เยื่อเบสเมนท์,แผ่นเยื้อชั้นฐาน,เยื่อเบสเมนต์,เนื้อเยื่อข้างไต,เยื่อฐานเซลล์,เบสเมนท์เมมเบรน [การแพทย์]
Basement Membrane Biosynthesisการสร้างกลัยโคโปรตีนที่เบสเม้นท์เม็มเบรน [การแพทย์]
Basement Membrane-Like Materialสารที่มีลักษณะเหมือนเบสเมนท์เมมเบรน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unfortunately, I killed her and buried her in the basement.อันที่จริง.. ฉันฆ่าเธอ และฝังเธอไว้ชั้นใต้ดิน Lucky Thirteen (2008)
This is about getting into the basement where the deposit boxes are.นี่มันเกี่ยวกับการเข้าไป ห้องใต้ดินที่มีตู้ฝากของอยู่ The Bank Job (2008)
In the back is an underground car park with direct access to the shops' basements.ด้านหลังชั้นใต้ดินก็จะเป็นที่จอดรถ ซึ่งตรงกับทางเข้าห้องใต้ดินของร้านค้า The Bank Job (2008)
We'll dig a tunnel from the basement of the shop under the Chicken Inn and pop up in the safe deposit vault.เราจะขุดอุโมงค์จากห้องใต้ดินของร้าน ใต้โรงแรมชิคเก้นแล้วก็ขึ้นไปโผล่ที่ห้องตู้นิรภัย The Bank Job (2008)
We do try to keep our inbred son in the basement when we have company.เราพยายามเก็บลูกชายของเรา ไว้ในห้องใต้ดินตอนที่เรามีแขกมาเยี่ยม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Y'all come down here and hide in the basement. I will handle this. Thank you.พวกนายลงไปข้างล่างแล้วซ่อนตัว ในห้องใต้ดิน ฉันจะจัดการบนนี้เอง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- No, you got in your basement, man!- คุณมีมัน... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I thought you were joking... when you said you had an inbred son who lives in your basement.ผมคิดว่าคุณพูดเล่น... ตอนคุณบอกว่าคุณมีลูกชาย อยู่ข้างล่างในห้องใต้ดิน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Where's the basement?ห้องใต้ดินอยู่ไหน Day of the Dead (2008)
See you in the basement.เจอกันที่ห้องใต้ดิน WarGames: The Dead Code (2008)
Pretty soon you're all gonna go down to the basement, okay?ไม่ช้า เธอก็ต้องลงไปห้องใต้ดิน เข้าใจไหม! The Day the Earth Stood Still (2008)
You sure he's got ben in his basement?คุณแน่ใจนะว่าเค้าขังเบนไว้ในห้องใต้ดิน? Eggtown (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basementThe basement has been made over into a workshop.
basementThe basements of the houses are likely to have problems.
basementThe burglar locked the couple in the basement.
basementThe laundry room is in the basement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นใต้ดิน[N] basement
ห้องใต้ดิน[N] basement, See also: cellar, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยิวหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน เพื่อหลบซ่อนจากพวกนาซี, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่สร้างไว้บริเวณใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องใต้ดิน[n. exp.] (hǿng tāidin) EN: basement ; cellar   FR: sous-sol [m] ; cave [f]
ห้องใต้ถุน[n.] (hǿng tāithun) EN: basement   
ใต้ถุน[n.] (tāithun) EN: cellar ; basement ; space under a Thai house   
ใต้ถุน[n.] (thāithun) EN: basement ; space under a Thai house   FR: espace ouvert situé au rez-de-chaussée [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASEMENT    B EY1 S M AH0 N T
BASEMENTS    B EY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basement    (n) (b ei1 s m @ n t)
basements    (n) (b ei1 s m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地下[ちか, chika] Thai: ชั้นใต้ดิน English: basement

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellergewölbe {n}basement vault [Add to Longdo]
Kellerwohnung {f} | Kellerwohnungen {pl}basement flat | basement flats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
ベースメント[, be-sumento] (n) basement [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]
堕落腐敗[だらくふはい, darakufuhai] (n) debasement; corruption; degradation [Add to Longdo]
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P) [Add to Longdo]
地下室[ちかしつ, chikashitsu] (n) cellar; basement; (P) [Add to Longdo]
地下二階[ちかにかい, chikanikai] (n) two-story basement (as in department stores) [Add to Longdo]
地階[ちかい, chikai] (n) basement; cellar [Add to Longdo]
特売場[とくばいじょう, tokubaijou] (n) bargain floor or basement [Add to Longdo]
奈落[ならく, naraku] (n) hell; hades; eternity; theatre basement; theater basement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, ] basement; cellar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basement \Base"ment\ (b[=a]sment), n. [F. soubassement. Of
   uncertain origin. Cf. {Base}, a., {Bastion}.] (Arch.)
   The outer wall of the ground story of a building, or of a
   part of that story, when treated as a distinct substructure.
   (See {Base}, n., 3
   (a) .) Hence: The rooms of a ground floor, collectively.
     [1913 Webster]
 
   {Basement membrane} (Anat.), a delicate membrane composed of
    a single layer of flat cells, forming the substratum upon
    which, in many organs, the epithelioid cells are disposed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basement
   n 1: the lowermost portion of a structure partly or wholly below
      ground level; often used for storage [syn: {basement},
      {cellar}]
   2: the ground floor facade or interior in Renaissance
     architecture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top