Search result for

basement

(56 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basement-, *basement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basement[N] ห้องใต้ดิน, Syn. cellar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน,รากฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basementหินฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement complex; basal complex; basement rockหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement membraneเยื่อฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basement rock; basal complex; basement complexหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement tissueเนื้อเยื่อฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basement membraneเยื่อบุใต้เยื่อบุเมือกและต่อมคัดหลั่ง [TU Subject Heading]
Basement Membraneเบสเมนท์เมมเบรน,เยื่อพื้นฐาน,เยื่อเบสเมนท์,แผ่นเยื้อชั้นฐาน,เยื่อเบสเมนต์,เนื้อเยื่อข้างไต,เยื่อฐานเซลล์,เบสเมนท์เมมเบรน [การแพทย์]
Basement Membrane Biosynthesisการสร้างกลัยโคโปรตีนที่เบสเม้นท์เม็มเบรน [การแพทย์]
Basement Membrane-Like Materialสารที่มีลักษณะเหมือนเบสเมนท์เมมเบรน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe she went to the basement where there's no air.บางทีเธออาจจะ เดินไปที่ ชั้นใต้ ดิน ที่ มี อากาศ I Spit on Your Grave (1978)
Remember that broken basement window around by the side.อย่าลืมล่ะ เข้าไปทางช่องหน้าต่างที่แตกด้านข้าง Phantasm (1979)
I'll try the basement.ผมจะหาชั้นใต้ดินดู *batteries not included (1987)
I don't know. Kids are doing it in their basements back home.ผมไม่รู้เหมือนกัน เด็ก ๆชอบ หัดอะไรกันเองใต้ถุนบ้านอยู่แล้ว Dirty Dancing (1987)
I wasn't taking it downstairs. You can't get reception in a basement!ฉันจะเอาลงไปทำไม ใต้ดินมีสัญญาณที่ไหนละไอ้โง่! Night of the Living Dead (1990)
Help me. There used to be a trapdoor here to the basement.ช่วยฉัน มีการใช้เป็นประตูกลที่นี่ไปที่ห้องใต้ดิน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He came down to the basement at midnight, and he-- he asked me where they were.เที่ยงคืนเขาลงมา... ...ถามหาเศษกระดูก Schindler's List (1993)
Security, whose official vehicles are in the basement parking lot?รปภ. , รถที่จอดอยู่บริเวณลานจอดชั้นใต้ดินเป็นของใคร? Ghost in the Shell (1995)
Now get the records of the pressure sensors for basement parking stalls B8 and B7.เอาล่ะ ขอดูบันทึกจากตัวเซ็นเซอร์น้ำหนัก บริเวณลานจอดใต้ดิน B-8 และ B-7. Ghost in the Shell (1995)
ln the basement garbage bin eating diaper shit.ถังขยะใต้ถุนตึกครับ กำลังกินอึเด็กเพลินเชียว As Good as It Gets (1997)
- What's he doing in the basement?- เขาทำอะไรในห้องใต้ถุน - หมกตัวในนั้นตั้งแต่เมอรีลเผ่นไป The Truman Show (1998)
He takes the elevator in the basement garage.มันขึ้นลิฟท์จากชั้นใต้ดิน Blues Harp (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basementThe basement has been made over into a workshop.
basementThe basements of the houses are likely to have problems.
basementThe burglar locked the couple in the basement.
basementThe laundry room is in the basement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นใต้ดิน[N] basement
ห้องใต้ดิน[N] basement, See also: cellar, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยิวหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน เพื่อหลบซ่อนจากพวกนาซี, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่สร้างไว้บริเวณใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องใต้ดิน[n. exp.] (hǿng tāidin) EN: basement ; cellar   FR: sous-sol [m] ; cave [f]
ห้องใต้ถุน[n.] (hǿng tāithun) EN: basement   
ใต้ถุน[n.] (tāithun) EN: cellar ; basement ; space under a Thai house   
ใต้ถุน[n.] (thāithun) EN: basement ; space under a Thai house   FR: espace ouvert situé au rez-de-chaussée [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASEMENT    B EY1 S M AH0 N T
BASEMENTS    B EY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basement    (n) (b ei1 s m @ n t)
basements    (n) (b ei1 s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, ] basement; cellar, #16,028 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地下[ちか, chika] Thai: ชั้นใต้ดิน English: basement

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellergewölbe {n}basement vault [Add to Longdo]
Kellerwohnung {f} | Kellerwohnungen {pl}basement flat | basement flats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
ベースメント[, be-sumento] (n) basement [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]
堕落腐敗[だらくふはい, darakufuhai] (n) debasement; corruption; degradation [Add to Longdo]
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P) [Add to Longdo]
地下室[ちかしつ, chikashitsu] (n) cellar; basement; (P) [Add to Longdo]
地下二階[ちかにかい, chikanikai] (n) two-story basement (as in department stores) [Add to Longdo]
地階[ちかい, chikai] (n) basement; cellar [Add to Longdo]
特売場[とくばいじょう, tokubaijou] (n) bargain floor or basement [Add to Longdo]
奈落[ならく, naraku] (n) hell; hades; eternity; theatre basement; theater basement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basement \Base"ment\ (b[=a]sment), n. [F. soubassement. Of
   uncertain origin. Cf. {Base}, a., {Bastion}.] (Arch.)
   The outer wall of the ground story of a building, or of a
   part of that story, when treated as a distinct substructure.
   (See {Base}, n., 3
   (a) .) Hence: The rooms of a ground floor, collectively.
     [1913 Webster]
 
   {Basement membrane} (Anat.), a delicate membrane composed of
    a single layer of flat cells, forming the substratum upon
    which, in many organs, the epithelioid cells are disposed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basement
   n 1: the lowermost portion of a structure partly or wholly below
      ground level; often used for storage [syn: {basement},
      {cellar}]
   2: the ground floor facade or interior in Renaissance
     architecture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top