Search result for

foundation

(100 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foundation-, *foundation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foundation[N] รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง), Syn. base, basement
foundation[N] พื้นฐาน (ของความคิดหรือทฤษฎี)
foundation[N] แป้งรองพื้นก่อนแต่งหน้า (เครื่องสำอาง)
foundation[N] การก่อตั้ง, See also: การสถาปนา
foundation[N] สถาบัน (ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกองทุน), See also: มูลนิธิ, องค์กร, องค์การ, สมาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis

English-Thai: Nontri Dictionary
foundation(n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foundationมูลนิธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foundation clauseข้อกำหนดฐานราก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foundation of mathematicsรากฐานคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
foundation galleryfoundation gallery, ทางเดินภายในฐานราก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Foundationsฐานราก [TU Subject Heading]
Foundationsหลักการ [TU Subject Heading]
Foundationsมูลนิธิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there's the foundation of our entire friendship.เป็นรากฐานของมิตรภาพเรา Birthmarks (2008)
I'm applying for a job at a foundation.ฉันสมัครงานที่มูลนิธิแห่งหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)
If I don't... There are other foundations.ถ้าไม่ มันก็ยังมีมุลนิธิอื่นๆ อีก Dying Changes Everything (2008)
The knighthood is the very foundation of Camelot.กองการอัศวิน นี่ถือเป็นรากฐานของคาเมลอต Lancelot (2008)
Let me take a look at their foundation. Shall I take a look at their abilities?ขอฉันดูหน่อยดิ ขอดูความสามรถของพวกเขาหน่อย ได้มั๊ย Beethoven Virus (2008)
The Nolan Foundation, despite their good intentions, thinks this place is a large nuisance as it is.มูลนิธิโนลัน แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่เขาคิดว่าที่นี่ก็รบกวนมากอยู่แล้ว.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Call with all my attorneys, including London and Hong-Kong, it's the estate manager and the direstor of the Peabody foundation.ตามทนายมาให้หมดนะ ที่ลอนดอนกับฮ่องกงด้วย แล้วก็ผู้จัดการเรื่องที่ดิน ผอ.มูลนิธิพีบอดี้.. Loyal and True (2008)
I've arranged for Davis and Arson to review all the estate holdings with you and the Foundation is in very good hands with Albert Onescut.ฉันนัดเดวิสกับอาร์สันแล้ว ให้มาจัดการเรื่องที่ดินกับแก แล้วเรื่องมูลนิธิก็ไม่มีปัญหา เพราะอัลเบิร์ต วันสคัต Loyal and True (2008)
This is Mr. Fielding from the Arthur Barrisford Foundation.นี่ผมฟิลด์ดิ้งนะครับ มาจากมูลนิธิอาเธอร์ บาร์ริสฟอร์ด Dead Like Me: Life After Death (2009)
Well, actually, I'm gonna use a good portion of the money to fund a foundation to fight hunger in new york city.อืม,จริงๆแล้ว ฉันจะเอาเงินส่วนหนึ่ง ตั้งกองทุน เพื่อผู้ยากไร้ในนิวยอร์ก I Lied, Too. (2009)
I think the foundation's great.ฉันคิดว่ามูลนิธิไปได้ดี I Lied, Too. (2009)
He's withdrawing his entire contribution from the foundation.เขากำลังจะถอนการบริจาคทั้งหมด จากกองทุน I Lied, Too. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foundationA house is built on top of a solid foundation of cement.
foundationAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
foundationDr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.
foundationHundreds of people called or wrote to the Gorilla Foundation.
foundationIt is foolish of you to build a castle in the air while forgetting to drive in pilings for its foundation.
foundationIt was Socrates who laid the foundation of logic.
foundationModern civilization rests on a foundation of science and education.
foundationOur company had the fortieth anniversary of the foundation.
foundationResearchers at the Gorilla Foundation have to spell out words like c-a-n-d-y and g-u-m when Koko is nearby.
foundationShe lives at the Gorilla Foundation in California.
foundationStudents have a holiday on Foundation Day.
foundationThe association has excluded amateurs ever since its foundation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นพื้นฐาน[ADJ] foundation, See also: basis, primary, Syn. พื้นฐาน, ขั้นต้น, ขั้นแรก, Example: การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และสามารถอ่านออกเขียนได้
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ[N] Foundation for Handicapped Children, See also: FHC, Example: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้เริ่มโครงการฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, Thai definition: องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีแนวคิดในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะเด็กพิการที่ด้อยโอกาส
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก[N] Foundation of the protection of children's Rights, See also: CPCR, Example: ชมรมครอบครัวเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, Thai definition: องค์กรที่สนับสนุนการคุ้มครองเด็ก ในด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในกรณีต่างๆ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์[N] Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Example: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิ[N] foundation, Example: มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ ตลอดทั้งหางานให้ทำ, Thai definition: ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว, Notes: (กฎหมาย), (บาลี)
รากฐาน[N] foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ
รากฐาน[N] foundation, See also: groundwork, base, basis, Example: หากรากฐานของสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงจะทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง, Thai definition: สิ่งที่รองรับไว้ให้ต่อยอดขึ้นไปได้
พื้นฐานการศึกษา[N] foundation of education, See also: educational foundation, Example: คนงานพวกนี้มีพื้นฐานการศึกษาต่ำ จะไปรู้เรื่องอะไร, Thai definition: ระดับการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมา
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม[N] the harry durance foundation for education in Thailand, See also: foundation/charity/philanthropy for education, Syn. องค์กรการศึกษา
เสาเข็ม[N] foundation pile, Syn. เข็ม, ไม้ค้ำยัน, ตอม่อ, เสาหลัก, Example: ช่างก่อสร้างกำลังขุดดินเพื่อวางรากเสาเข็ม, Count unit: เสา, ต้น, Thai definition: ไม้ที่เสี้ยมให้แหลมหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้นสำหรับฝังเป็นรากสิ่งก่อสร้างกันทรุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิบาท[n.] (itthibāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success   FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
ขั้นพื้นฐาน[n.] (khanpheūnthān) EN: elementary level ; foundation ; basis   
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng pheūnthān) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis   FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]
โครงสร้างรองรับ[n. exp.] (khrōngsāng røngrap) EN: foundation   
หลัก[n.] (lak) EN: principle ; tenet ; basis ; foundation ; ground   FR: base [f] ; fondement [m] ; principe [m] ; pilier [m] (fig.)
หลักฐาน[n. exp.] (lakthān) EN: foundation ; ground ; basis   
มูลนิธิ[n.] (mūlanithi = mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลนิธิ[n.] (mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลฐาน[n.] (mūnlathān = mūnthān) EN: basis ; base ; foundation ; ground   FR: fondement [m] ; base [f] ; socle [m]
องค์กรการศึกษา[org.] (ongkøn kānseuksā) EN: Harry Durance Foundation For Education in Thailand   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUNDATION    F AW0 N D EY1 SH AH0 N
FOUNDATIONS    F AW0 N D EY1 SH AH0 N Z
FOUNDATION'S    F AW0 N D EY1 SH AH0 N Z
FOUNDATIONAL    F AW0 N D EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foundation    (n) (f au1 n d ei1 sh @ n)
foundations    (n) (f au1 n d ei1 sh @ n z)
foundation-stone    (n) - (f au1 n d ei1 sh @ n - s t ou n)
foundation-stone    (n) - (f au1 n d ei1 sh @ n - s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开学[kāi xué, ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ, / ] foundation of a University or College; school opening; the start of a new term, #8,445 [Add to Longdo]
[chǔ, ㄔㄨˇ, / ] foundation; base, #8,762 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] foundation; on the whole, #14,087 [Add to Longdo]
地基[dì jī, ㄉㄧˋ ㄐㄧ, ] foundations (of a building); base, #14,789 [Add to Longdo]
根基[gēn jī, ㄍㄣ ㄐㄧ, ] foundation, #16,744 [Add to Longdo]
基坑[jī kēng, ㄐㄧ ㄎㄥ, ] foundation groove; trench for building foundation, #31,577 [Add to Longdo]
基业[jī yè, ㄐㄧ ㄧㄝˋ, / ] foundation; base; family estate, #33,187 [Add to Longdo]
基址[jī zhǐ, ㄐㄧ ㄓˇ, ] foundation; footing; base; ruins (of a historical building), #84,655 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] foundation; root, #105,147 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] foundation, #680,369 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] Thai: พื้นฐาน English: foundation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fundamentbolzen {m}foundation bolt; plinth bolts [Add to Longdo]
Fundamentgraben {m}foundation trench [Add to Longdo]
Fundamentplatte {f}foundation plate; plinth plate [Add to Longdo]
Grundmauer {f} | Grundmauern {pl}foundation wall | foundation walls [Add to Longdo]
Grundpfeiler {m} | Grundpfeiler {pl}foundation pillar | foundation pillars [Add to Longdo]
Grundstein {m} | Grundsteine {pl}foundation stone | foundation stones [Add to Longdo]
Grundstudium {n}foundation course; stage studies; basic study [Add to Longdo]
Miederwaren {pl}foundation garments [Add to Longdo]
Schwellbalken {m}foundation beam [Add to Longdo]
Stiftung {f} | öffentlich-rechtliche Stiftungfoundation | public trust [Add to Longdo]
Vertrauensbasis {f}foundation of trust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ジャパンファウンデーション[, japanfaunde-shon] (n) Japan Foundation [Add to Longdo]
ファウンデーション[, faunde-shon] (n) foundation [Add to Longdo]
ファンデーション[, fande-shon] (n) foundation; (P) [Add to Longdo]
フリーソフトウェアファウンデーション[, furi-sofutoueafaunde-shon] (n) {comp} Free Software Foundation Inc.; FSF [Add to Longdo]
ランファン[, ranfan] (n) (abbr) lingerie and foundation [Add to Longdo]
雨降って地固まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations [Add to Longdo]
営団[えいだん, eidan] (n) corporation; foundation; (P) [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]
開基[かいき, kaiki] (n,vs) (1) foundation of a temple; laying a foundation (stone); (2) {math} open base [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foundation \Foun*da"tion\, n. [F. fondation, L. fundatio. See
   {Found} to establish.]
   1. The act of founding, fixing, establishing, or beginning to
    erect.
    [1913 Webster]
 
   2. That upon which anything is founded; that on which
    anything stands, and by which it is supported; the lowest
    and supporting layer of a superstructure; groundwork;
    basis.
    [1913 Webster]
 
       Behold, I lay in Zion, for a foundation, a stone . .
       . a precious corner stone, a sure foundation. --Is.
                          xxviii. 16.
    [1913 Webster]
 
       The foundation of a free common wealth. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) The lowest and supporting part or member of a
    wall, including the base course (see {Base course}
    (a), under {Base}, n.) and footing courses; in a frame
      house, the whole substructure of masonry.
      [1913 Webster]
 
   4. A donation or legacy appropriated to support a charitable
    institution, and constituting a permanent fund; endowment.
    [1913 Webster]
 
       He was entered on the foundation of Westminster.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is founded, or established by endowment; an
    endowed institution or charity; as, the Ford Foundation.
    [1913 Webster]
 
       Against the canon laws of our foundation. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Foundation course}. See {Base course}, under {Base}, n.
 
   {Foundation muslin}, an open-worked gummed fabric used for
    stiffening dresses, bonnets, etc.
 
   {Foundation school}, in England, an endowed school.
 
   {To be on a foundation}, to be entitled to a support from the
    proceeds of an endowment, as a scholar or a fellow of a
    college.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foundation
   n 1: the basis on which something is grounded; "there is little
      foundation for his objections"
   2: an institution supported by an endowment
   3: lowest support of a structure; "it was built on a base of
     solid rock"; "he stood at the foot of the tower" [syn:
     {foundation}, {base}, {fundament}, {foot}, {groundwork},
     {substructure}, {understructure}]
   4: education or instruction in the fundamentals of a field of
     knowledge; "he lacks the foundation necessary for advanced
     study"; "a good grounding in mathematics" [syn: {foundation},
     {grounding}]
   5: the fundamental assumptions from which something is begun or
     developed or calculated or explained; "the whole argument
     rested on a basis of conjecture" [syn: {basis}, {base},
     {foundation}, {fundament}, {groundwork}, {cornerstone}]
   6: a woman's undergarment worn to give shape to the contours of
     the body [syn: {foundation garment}, {foundation}]
   7: the act of starting something for the first time; introducing
     something new; "she looked forward to her initiation as an
     adult"; "the foundation of a new scientific society" [syn:
     {initiation}, {founding}, {foundation}, {institution},
     {origination}, {creation}, {innovation}, {introduction},
     {instauration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top