Search result for

vulgar

(88 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulgar-, *vulgar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulgar[ADJ] หยาบคาย, Syn. rude, obscene
vulgar[ADJ] ที่ขาดความประณีต, See also: ที่ขาดความละเอียด, Syn. gross, coarse
vulgar[ADJ] ที่เกี่ยวกับคนสามัญทั่วไป, Syn. ordinary, common, familiar
vulgar[ADJ] ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vulgar[N] คนสามัญ
vulgarly[ADV] อย่างมีคุณภาพต่ำลง
vulgarian[N] คนหยาบคาย, See also: คนต่ำช้า, Syn. boor, barbarian, churl, Ant. sophisticate, gallant
vulgarism[N] นิสัยหยาบคาย, See also: ความหยาบคาย, Syn. barbarism, obscenity
vulgarity[N] ความหยาบคาย, See also: ความต่ำช้า, Syn. coarseness, ribaldry, Ant. decency, modesty
vulgarize[VT] ทำให้คุณภาพต่ำลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarise(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
vulgarism(วัล'กะริสซึม) n. นิสัยหยาบคาย,ความหยาบคาย,ลักษณะธรรมดา ๆ ,คำหยาบ,คำพูดหยาบคาย, Syn. barbarism
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity
vulgarize(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
vulgarize(vt) ทำให้ต่ำช้า,ทำให้หยาบคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hyewon has disgraced the court and brought shame to Dohwaseo with vulgarityขุนนางผู้นี้นำความเสื่อมเสียสู่ราชสำนัก และความอับอายมาให้กับสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
The paintings are not vulgar, Your Majestyการเขียนภาพไม่มีคำว่าหยาบคาย Portrait of a Beauty (2008)
I always knew she was from Vulgaria.ฉันคิดไว้แล้วว่าเธอต้องมาจากวอลแกเรีย *vulgaria = vulgar = ต่ำ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- To Vulgaria, with your new best mate.- ก็ไปกับคู่หูใหม่ของเธอสิ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
How vulgar.หยาบคาย. Episode #1.2 (2009)
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ Don't Walk on the Grass (2009)
You think I'm vulgar.คุณคิดว่าฉันหยาบคาย Careful the Things You Say (2009)
-the whole bloody time? - Vulgar but fluent.ไม่ ก็เราไม่ควรแสดงมันออกมาในที่สาธารณะ The King's Speech (2010)
Well, Halifax is so vulgar and stifling. There's no suitable society.เอ่อ แฮริแฟกซ์มันพลุกพล่านและอึดอัด ไม่มีสังคมเหมาะๆ เลย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
That's a little vulgar for the dinner table, don't you think?บนโต๊ะอาหารไม่ใช่หรอ The Zazzy Substitution (2010)
Eva, I read about Chuck's gift, and forgive me for being vulgar, but I've always wanted a Baignoire timepiece.อีวา ฉันอ่านข่าวเกี่ยวกับของขวัญของชัค และขอโทษถ้าเสียมารยาท แต่ฉันอยากได้ Baignoire มาโดยตลอด Touch of Eva (2010)
How vulgar.ทำไมถึงหยาบคายนักนะ Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vulgarHe's misunderstood because of his vulgar language.
vulgarI am fed up with his vulgar jokes.
vulgarReject all its lies and vulgarity.
vulgarShe is extremely vulgar in her speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำหยาบ[N] vulgar language, Syn. คำหยาบคาย, Example: แม่ตำหนิลูกชายที่พูดคำหยาบต่อหน้าผู้ใหญ่, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ไม่สุภาพ
หยาบช้า[ADJ] vulgar, See also: coarse, common, uncouth, Syn. หยาบคาย, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: ฆาตกรต่อเนื่องจะถูกสร้างให้มีลักษณะของความป่าเถื่อน หยาบช้า และชอบล่าเนื้อ
กักขฬะ[ADJ] rough, See also: vulgar, rude, Syn. ชั่ว, Ant. ดี, Example: ผู้ชายคนนั้นมีนิสัยกักขฬะ, Notes: บาลี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude   FR: grossier ; abject ; vulgaire
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar   FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ผรุส[adj.] (pharut) EN: rude ; vulgar ; rough ; boorish   FR: grossier ; vulgaire
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language   FR: langage populaire [m] ; argot [m]
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language   
พูดจาหยาบ[v. exp.] (phūtjā yāp) EN: use vulgar language ; use coarse language   
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp lōn) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue   FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
แสลง[adj.] (salaēng) EN: vulgar   FR: vulgaire
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque   FR: obscène ; indécent

CMU English Pronouncing Dictionary
VULGAR    V AH1 L G ER0
VULGARITY    V AH0 L G EH1 R AH0 T IY0
VULGARIZATION    V AH2 L G ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vulgar    (j) (v uh1 l g @ r)
vulgarly    (a) (v uh1 l g @ l ii)
vulgarian    (n) (v uh1 l g e@1 r i@ n)
vulgarism    (n) (v uh1 l g @ r i z @ m)
vulgarity    (n) (v uh1 l g a1 r i t ii)
vulgarize    (v) (v uh1 l g @ r ai z)
vulgarians    (n) (v uh1 l g e@1 r i@ n z)
vulgarisms    (n) (v uh1 l g @ r i z @ m z)
vulgarized    (v) (v uh1 l g @ r ai z d)
vulgarizes    (v) (v uh1 l g @ r ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低俗[dī sú, ㄉㄧ ㄙㄨˊ, ] vulgar; poor taste, #23,982 [Add to Longdo]
粗俗[cū sú, ㄘㄨ ㄙㄨˊ, ] vulgar, #34,088 [Add to Longdo]
粗话[cū huà, ㄘㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] vulgar language (esp. scatological insults); uncultured speech, #43,069 [Add to Longdo]
鄙俗[bǐ sú, ㄅㄧˇ ㄙㄨˊ, ] vulgar; philistine, #111,619 [Add to Longdo]
鄙吝[bǐ lìn, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˋ, ] vulgar; stingy; miserly; mean, #316,673 [Add to Longdo]
低俗之风[dī sú zhī fēng, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄓ ㄈㄥ, / ] vulgar style (used of items to be censored) [Add to Longdo]
低俗化[dī sú huà, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulgarization [Add to Longdo]
庸俗作品[yōng sú zuò pǐn, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] vulgar art, art in bad taste, kitsch [Add to Longdo]
粗俗的阶级[cū sú de jiē jí, ㄘㄨ ㄙㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] vulgar class [Add to Longdo]
鄙俚[bǐ lǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˇ, ] vulgar; philistine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vulgärlatein {n}vulgar Latin [Add to Longdo]
gewöhnlich; ordinär {adj} | gewöhnlicher; ordinärer | am gewöhnlichsten; am ordinärstenvulgar | more vulgar | most vulgar [Add to Longdo]
vulgarisierento vulgarize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
オレガノ[, oregano] (n) oregano (Origanum vulgare) [Add to Longdo]
スイスチャード[, suisucha-do] (n) (See 不断草) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet [Add to Longdo]
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P) [Add to Longdo]
下卑[げび, gebi] (n) vulgar; coarse [Add to Longdo]
下卑る[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vulgar \Vul"gar\, a. [L. vulgaris, from vulgus the multitude,
   the common people; of uncertain origin: cf. F. vulgaire. Cf.
   {Divulge}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to the mass, or multitude, of people;
    common; general; ordinary; public; hence, in general use;
    vernacular. "As common as any the most vulgar thing to
    sense. " -- Shak.
    [1913 Webster]
 
       Things vulgar, and well-weighed, scarce worth the
       praise.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It might be more useful to the English reader . . .
       to write in our vulgar language.   --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
       The mechanical process of multiplying books had
       brought the New Testament in the vulgar tongue
       within the reach of every class.   --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging or relating to the common people, as
    distinguished from the cultivated or educated; pertaining
    to common life; plebeian; not select or distinguished;
    hence, sometimes, of little or no value. "Like the vulgar
    sort of market men." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Men who have passed all their time in low and vulgar
       life.                 --Addison.
    [1913 Webster]
 
       In reading an account of a battle, we follow the
       hero with our whole attention, but seldom reflect on
       the
       vulgar heaps of slaughter.      --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, lacking cultivation or refinement; rustic; boorish;
    also, offensive to good taste or refined feelings; low;
    coarse; mean; base; as, vulgar men, minds, language, or
    manners.
    [1913 Webster]
 
       Be thou familiar, but by no means vulgar. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Vulgar fraction}. (Arith.) See under {Fraction}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vulgar \Vul"gar\, n. [Cf. F. vulgaire.]
   [1913 Webster]
   1. One of the common people; a vulgar person. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       These vile vulgars are extremely proud. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. The vernacular, or common language. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vulgar
   adj 1: lacking refinement or cultivation or taste; "he had
       coarse manners but a first-rate mind"; "behavior that
       branded him as common"; "an untutored and uncouth human
       being"; "an uncouth soldier--a real tough guy";
       "appealing to the vulgar taste for violence"; "the vulgar
       display of the newly rich" [syn: {coarse}, {common},
       {rough-cut}, {uncouth}, {vulgar}]
   2: of or associated with the great masses of people; "the common
     people in those days suffered greatly"; "behavior that
     branded him as common"; "his square plebeian nose"; "a vulgar
     and objectionable person"; "the unwashed masses" [syn:
     {common}, {plebeian}, {vulgar}, {unwashed}]
   3: being or characteristic of or appropriate to everyday
     language; "common parlance"; "a vernacular term"; "vernacular
     speakers"; "the vulgar tongue of the masses"; "the technical
     and vulgar names for an animal species" [syn: {common},
     {vernacular}, {vulgar}]
   4: conspicuously and tastelessly indecent; "coarse language"; "a
     crude joke"; "crude behavior"; "an earthy sense of humor"; "a
     revoltingly gross expletive"; "a vulgar gesture"; "full of
     language so vulgar it should have been edited" [syn: {crude},
     {earthy}, {gross}, {vulgar}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 vulgar
  1. commonplace; dismal; trite
  2. common; everyday; vulgar

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top