ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รากฐาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รากฐาน-, *รากฐาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากฐาน(n) foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ
รากฐาน(n) foundation, See also: groundwork, base, basis, Example: หากรากฐานของสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงจะทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง, Thai Definition: สิ่งที่รองรับไว้ให้ต่อยอดขึ้นไปได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รากฐานน. หลักสำคัญอันเป็นพื้นฐานรองรับ, ส่วนที่เป็นพื้นรองรับสำหรับพัฒนาต่อไป, เช่น วางรากฐานการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์เป็นรากฐานของวิชาวิทยาศาสตร์
รากฐานพื้นเพ เช่น มีรากฐานมาจากไหน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foundation of mathematicsรากฐานคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Islamic fundamentalismรากฐานนิยมอิสลาม [TU Subject Heading]
Religious fundamentalismรากฐานนิยมทางศาสนา [TU Subject Heading]
รากฐานรากฐาน, Example: ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ำหนักอาคารลงสู่ดิน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I just got you! - No way!ผลการทดสอบแสตงให้เห็น ถึงรากฐานอันแข็งแกร่ง Big (1988)
I put my life on the line to protect this community, and you punks pull this?ฉันวางรากฐานชีวิตไว้เพื่อปกป้องประชาชนนะ, และจะให้เชื่อเรื่องแบบนี้เหรอ? Hocus Pocus (1993)
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ Pulp Fiction (1994)
Yes, I wear foundation. Yes, I live with a man.ใช่ฉันสวมใส่รากฐาน ใช่ฉันอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง The Birdcage (1996)
So with this very elementary foundation, they have given us a kind of general scientific vocabulary.ดังนั้นด้วยรากฐาน พื้นฐานมากนี้ พวกเขามีให้เราชนิดของ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป Contact (1997)
Stronger than the foundations of the earth!แข็งแกร่งมากกว่ารากฐานของโลก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ The Corporation (2003)
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose it.ขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน The Corporation (2003)
The rest of the house was added from that foundation.ส่วนที่เหลือถูกต่อเติมบนรากฐานเดิม The Amityville Horror (2005)
To restore your power and dominance, and maintain the roots of the Royal Court.เพื่อที่จะเรียกอำนาจและความสง่างามของท่านกลับคืนมา และยังคงรักษารากฐานของราชวงศ์ Episode #1.42 (2006)
that if revealed, it would devastate the very foundations of Christianity.ซึ่งหากถูกเปิดเผยมันจะทำลายรากฐานสำคัญของศาสนจักร The Da Vinci Code (2006)
Fear, then, not money, is the root of all evil.กลัว แล้วก็ไม่มีเงิน คือรากฐานของสิ่งไม่ดีทั้งหมด Peaceful Warrior (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รากฐาน[rākthān] (n) FR: fondement [ m ] ; base [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base(n) พื้นฐาน, See also: รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด, Syn. basis
basic(adj) พื้นฐาน, See also: รากฐาน, มูลฐาน, อันดับแรก, สำคัญ
basis(n) รากฐาน, See also: หลักพื้นฐาน, หลัก, Syn. foundation
foundation(n) รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง), Syn. base, basement
fundamental(n) รากฐาน, See also: หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
groundwork(n) พื้นฐาน, See also: รากฐาน, ฐาน, Syn. base, basis, bottom, foundation
root(adj) รากฐาน, See also: แก่นแท้, ต้นตอ, สาเหตุ, Syn. cause, basic, essence
nuts and bolts(sl) พื้นฐาน, See also: รากฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basal(เบ'เซิล) adj. เกี่ยวกับฐาน, เป็นรากฐาน, แรกเริ่ม
base(เบส) n. พื้นฐาน, รากฐาน, หลัก, ที่มั่น, ฐาน, ด่าง, น้ำยารักษาสี, สีฟัน, พื้น, จุดเริ่ม, เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า, เลวทราม, ชั่ว, ชั้นต่ำ, วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean, Ant. noble -Conf. basis
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน, รากฐาน
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน, รากฐาน, หลักสำคัญ, ส่วนสำคัญ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น, การก่อตั้ง, การสถาปนา, ร่างกาย, อุปนิสัย, สันดาน, รัฐธรรมนูญ, ระเบียบข้อบังคับ, รูปแบบการปกครอง, รากฐาน, Syn. composition
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน, เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, เป็นส่วนสำคัญ, ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ, เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ, ธาตุแท้, ปัจจัยสำคัญ, หน่วย, ที่อยู่ตามธรรมชาติ, สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, รากฐาน, พื้นฐาน, ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น, รากฐาน, ที่วางเท้า, การเดินเท้า, ความมั่นคง, การลงเท้าอย่างมั่นคง, การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง, การเข้ามีความสัมพันธ์, การเพิ่มเข้า, Syn. foundation, basis
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน, พื้นฐาน, การก่อ, การสร้าง, การสถาปนา, มูลนิธิ, กองทุนมูลนิธิ, ผู้ก่อตั้ง, คณะผู้ก่อตั้ง, เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน, มูลฐาน, พื้นฐาน, ตะโพก, ก้น

English-Thai: Nontri Dictionary
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน, ไร้เหตุผล, ไม่มีมูลความจริง
basis(n) มูลฐาน, หลักฐาน, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, กฎเกณฑ์
bedrock(n) หินดาน, รากฐาน, มูลเดิม
element(n) ส่วนประกอบ, ธาตุ, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, พื้นฐาน, ปฐม, ขั้วไฟฟ้า
foundation(n) การสถาปนา, รากตึก, รากฐาน, การสร้าง, มูลนิธิ, หลักฐาน, พื้นฐาน
founder(n) ผู้สร้าง, ผู้ก่อ, ผู้วางรากฐาน, ช่างหล่อ
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ, เป็นรากเหง้า, โดยสันดาน, เป็นมูลฐาน
ground(n) พื้นดิน, ดิน, มูลฐาน, ที่มั่น, หลักฐาน, รากฐาน, ที่ดิน
ground(vt) ติดแน่น, วางรากฐาน, ลงหลัก, ตั้งมั่น, ปัก
groundwork(n) รากฐาน, พื้นฐาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] TH: รากฐาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top