Search result for

contemptible

(24 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contemptible-, *contemptible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemptible[ADJ] น่าเหยียดหยาม, See also: ซึ่งสมควรแก่การดูถูกดูหมิ่น, Syn. despicable, worthless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If enduring such contemptible abasement is my future,หากการอนทนอยู่เป็นสิ่งที่น่ารักเกียจ ข้าจะไม่อดทนอีกต่อไป The Kingdom of the Winds (2008)
It's deplorable, contemptible,เคิร์ทบอกฉันแล้ว มันน่าน่ารังเกียจ น่าเวทนา และก็ไม่ถูกต้อง Vitamin D (2009)
I'm sorry about what I said the other day. About calling you contemptible and deplorable.ฉันขอโทษที่ฉันพูดเมื่อวันก่อน ที่ด่าเธอว่า น่ารังเกียจ น่าเวทนา Vitamin D (2009)
I could forgive you if you betrayed me with anyone remotely admirable, but you chose the most contemptible man I have ever known.ผมคงยกโทษให้ได้ ถ้าคุณเป็นชู้กับผู้ชายคนอื่นๆ แต่คุณเลือก You Gotta Get a Gimmick (2010)
Some contemptible junkie who couldn't keep the peace for eight hours?ไอ้ขี้ยาสารเลวไร้ค่าคนหนึ่ง คนที่อยู่อย่างสันติสุข ได้่ไม่ถึง 8 ชั่วโมง Full Measure (2010)
Well, no disrespect to your friend, Ms. Thorne, but when it comes to that contemptible father of hers, believe me, justice was well served.ไม่ได้จะดูถูกเพือนของคุณ คุณ ธอร์น แต่เรื่องก็มาถึงนี้แล้ว พ่อของเธอช่างน่ารังเกียจ เชื่อฉันสิ เค้าได้รับการตัดสินที่ยุติธรรม Power (2013)
You contemptible pig.คุณคือหมูที่น่าขยักแขยง The Blues Brothers (1980)
And now you contemptible harpy I shall end your reign of matriarchal tyranny.ฉันจะเป็นคนล้มบัลลังก์ทรราชของแก Death Has a Shadow (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนสารเลว[N] contemptible man, See also: vile man, Syn. คนเลว, คนชั่ว, คนเลวทรามต่ำช้า, Ant. คนดี, Example: ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษคนสารเลวอย่างสาสมที่สุด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ประพฤติไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked   FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTEMPTIBLE    K AH0 N T EH1 M P T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contemptible    (j) (k @1 n t e1 m p t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verächtlich {adj} | verächtlicher | am verächtlichstencontemptible | more contemptible | most contemptible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見下げ果てた[みさげはてた, misagehateta] (adj-f) contemptible; despicable [Add to Longdo]
笑止[しょうし, shoushi] (adj-na,n) laughable; ridiculous; pitiful; contemptible; absurdity [Add to Longdo]
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv,adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P) [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible [Add to Longdo]
蚰蜒[げじげじ;げじ;ゲジゲジ;ゲジ, gejigeji ; geji ; gejigeji ; geji] (n) (1) (uk) house centipede (Scutigeromorpha spp.); (2) (げじげじ, ゲジゲジ only) (uk) contemptible person; skunk; wretch; louse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contemptible \Con*tempt"i*ble\, a.
   1. Worthy of contempt; deserving of scorn or disdain; mean;
    vile; despicable. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The arguments of tyranny are ascontemptible as its
       force is dreadful.          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Despised; scorned; neglected; abject. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Insolent; scornful; contemptuous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If she should make tender of her love, 't is very
       possible he 'll scorn it; for the man . . . hath a
       contemptible spirit.         --Shak.
 
   Syn: Despicable; abject; vile; mean; base; paltry; worthless;
     sorry; pitiful; scurrile. See {Contemptuous}.
 
   Usage: {Contemptible}, {Despicable}, {Pitiful}, {Paltry}.
      Despicable is stronger than contemptible, as despise
      is stronger than contemn. It implies keen
      disapprobation, with a mixture of anger. A man is
      despicable chiefly for low actions which mark his
      life, such as servility, baseness, or mean adulation.
      A man is contemptible for mean qualities which
      distinguish his character, especially those which show
      him to be weak, foolish, or worthless. Treachery is
      despicable, egotism is contemptible. Pitiful and
      paltry are applied to cases which are beneath anger,
      and are simply contemptible in a high degree.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contemptible
   adj 1: deserving of contempt or scorn [ant: {estimable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top