Search result for

เชื่อถือได้

(34 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อถือได้-, *เชื่อถือได้*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Corollary is there is such a thing as not trusting enough.ผลที่ตามมา ก็เป็นหนึ่งในสิ่งนั้น ยังเชื่อถือได้ไม่มากพอ Emancipation (2008)
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้Destroy Malevolence (2008)
I know I'm just a servant and my word doesn't count for anything.กระหม่อมรู้ ว่ากระหม่อมเป็นเพียงแค่เด็กรับใช้ แล้วคำพูดของกระหม่อมไม่สามารถเชื่อถือได้ Valiant (2008)
You see, there's a perfectly sound medical explanation for all of this;เห็นมั้ยครับ มันมีคำอธิบายที่เชื่อถือได้ทางการแพทย์ สำหรับเรื่องทั้งหมดนี่ Changeling (2008)
One thing you can count on is change.สิ่งหนี่งที่เชื่อถือได้ว่าจะต้องเกิด คือความเปลี่ยนแปลง Dead Like Me: Life After Death (2009)
How confident are you of Seaton's intel?เชื่อถือได้แค่ไหน สำหรับข้อมูลวงในของซีตัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Is strong enough to justify military action.ว่าเชื่อถือได้มากขนาดที่จะสั่งการทางทหารลงไป Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Was sufficient and that we may be missingนั่นเชื่อถือได้เพียงพอและนี่จะทำให้เราเสียโอกาส Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
sources at the White House will not confirm that all those responsible have been accounted for.แหล่งข่าวที่ทำเนียบขาวยังไม่ยืนยัน ว่าทั้งหมดเชื่อถือได้ ยังคงต้องรอดูต่อ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Like you said, Sam, the only thing you can count on is family.แต่ก็อย่างที่นายพูดแหละ สิ่งเดียวที่เชื่อถือได้คือครอบครัว Jump the Shark (2009)
A working theory from 1971 was that a transient killed the family and abducted Kathy gray.จากทฤษฏีที่เชื่อถือได้ในปี 1971 คือมีฆ่าครอบครัว และลักพาตัว เคธี่ เกรย์ไป Bloodline (2009)
Water.เจเจ คนๆนี้ไม่ได้เป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เลยนะ Cold Comfort (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือได้[adj.] (cheūatheū dāi) EN: reliable   FR: digne de foi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faithful[ADJ] เชื่อถือได้, See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้, Syn. loyal, steadfast, Ant. unfaithful, unloyal
reliable[ADJ] เชื่อถือได้, See also: ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้, Syn. dependable, trustworthy
responsible[ADJ] เชื่อถือได้, Syn. reliable, trustworthy
trusty[ADJ] เชื่อถือได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ,น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable,credulous
data redundancyความซ้ำซ้อนข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน หากตัดออก ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลที่เหลืออยู่เสียหาย ถ้าใช้กับตัวเครื่อง (hardware) หมายถึง เครื่องที่มีระบบการทำงานซ้ำซ้อนกัน ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหรือใช้ ถ้าต้องการให้มีความเชื่อถือได้สูง
dependable(ดีเพน'ดะเบิล) adj. เชื่อถือได้,พึ่งพาได้,ไว้วางใจได้., See also: dependabilityn., Syn. reliable ###A. changeable
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย,อย่างวางอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐาน,ในฐานะเป็นต้นตำรับ,ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
plausible(พลอ'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้,มีเหตุผล,พอฟังได้,น่าเชื่อถือได้,มีฝีปากดี,นิ่มนวล
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน

English-Thai: Nontri Dictionary
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน
positive(adj) บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
trusty(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
veracious(adj) จริง,เชื่อถือได้,ซื่อ,มีวาจาสัตย์

German-Thai: Longdo Dictionary
zuverlässig(adj adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top