หรือคุณหมายถึง baseneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baseness

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baseness-, *baseness*, basenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา baseness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *baseness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baseness[N] ความเลวทราม, See also: ความไม่ดี, Syn. brutality, wickedness, Ant. kindness, mercy

English-Thai: Nontri Dictionary
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งโสโครก[N] dirtiness, See also: filthiness, foulness, nastiness, baseness, sordidness, Syn. สิ่งสกปรก, Example: เมื่อถึงบ้านเขารีบอาบน้ำฟอกสบู่ชำระล้างสิ่งโสโครกให้หมดไป, Thai definition: สิ่งที่เปรอะเปื้อนหรือมัวหมองไปด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, สิ่งที่ไม่สะอาดหมดจด
อนารยธรรม[N] barbarism, See also: savagery, baseness, Syn. ความต่ำช้า, ความป่าเถื่อน, Ant. ความเจริญ, Thai definition: ความไม่เจริญทางจิตใจ ความไร้ศีลธรรม เพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinheit {f}baseness [Add to Longdo]
Gemeinheit {f}; Falschheit {f}baseness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baseness \Base"ness\, n.
   The quality or condition of being base; degradation;
   vileness.
   [1913 Webster]
 
      I once did hold it a baseness to write fair. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baseness
   n 1: unworthiness by virtue of lacking higher values [syn:
      {baseness}, {sordidness}, {contemptibility},
      {despicableness}, {despicability}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top