Search result for

root

(161 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -root-, *root*
English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
root[N] ราก, See also: รากพืช, รากใต้ดิน, Syn. rhizome, tuber, stem
root[N] รากฟัน, See also: รากผม
root[ADJ] รากฐาน, See also: แก่นแท้, ต้นตอ, สาเหตุ, Syn. cause, basic, essence
root[N] รากเหง้า, See also: ต้นกำเนิด, บรรพบุรุษ, Syn. ancestor, progenitor
root[N] รากในคณิตศาสตร์, See also: กรณฑ์
root[N] รากศัพท์, See also: เค้าศัพท์, Syn. etymon, base
root[VI] หยั่งราก, See also: งอกราก, Syn. grow roots
root[VT] หยั่งราก, See also: งอกราก, Syn. grow roots
root[VI] มีกำเนิดจาก, See also: มีพื้นฐานจาก, Syn. be based
root[VI] คุ้ยดินด้วยจมูก, See also: ขุดคุ้ย, Syn. burrow, dig

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
root(รูท) n. ราก,หน่อ,หัวใต้ดิน,ฐาน,รากฐาน,แหล่งที่มา,แก่นแท้,รากของต้นตอ, (คณิตศาสตร์) กรณฑ์,ลูกหลาน,รากศัพท์,รากของคำ vi. มีกำเนิดจาก,มีบ่อเกิดจาก -Phr. (take root งอกราก เจริญเติบโต ยึดแน่น), Syn. rootlet,shoot,taproot
root beern. เบียร์ที่ผสมน้ำสกัดจากรากเปลือกไม้และพืชลำต้นอ่อน
root directoryสารบบรากหมายถึง สารบบแรกสุด ซึ่งโดยปกติจะเป็นสารบบเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ในจานบันทึกข้อมูล ในระบบปฏิบัติการดอส จะแยกระหว่างสารบบและสารบบย่อยด้วยเครื่องหมาย \ (back slash) จากตัวอย่างข้างล่างนี้ C จะเป็นสารบบราก C:\windows\pict\tartan.bmp
rootage(รู'ทิจฺ) n. การหยั่งราก,การเกิดราก
rooter(รู'เทอะ) n. เครื่องคุ้ยดิน,เครื่องดันดิน
alumroot(แอล' ลัมรูท) n. พืชจำพวก Heuchera ในอเมริการากของมันใช้เป็นยาฝาดสมาน
arrowroot(แอร์'โรรุท) n. พืชจำพวก Maranta arudinaceae, ต้นไม้เท้ายายม่อม, ต้นสามสิบ, แป้งไม้เท้ายายม่อม, แป้งของพืชจำพวก ดังกล่าว
breadrootn. รากที่กินได้
cheroot(ชะรูท') n. บุหรี่ซิการ์หัวสี่เหลี่ยม,บุหรี่พม่า
cube rootn. ฐานของค่ายกกำลัง3 (เช่น4เป็นcube-rootของ 64)

English-Thai: Nontri Dictionary
root(n) รากฐาน,ราก,รากศัพท์,แหล่งที่มา
root(vi) หยั่งราก,ออกราก,มีกำเนิดจาก
root(vt) ยึดแน่น,เกาะแน่น,หยั่งราก,ถอนรากถอนโคน
DEEP-deep-rooted(adj) ฝังราก,ฝังแน่น,ฝังจิต
SQUARE square root(n) รากที่สอง
uproot(vt) ทำลายสิ้น,กวาดล้าง,ถอนรากถอนโคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rootราก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rootฐาน, ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rootราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rootรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rootราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
root amputation; radectomy; radiectomyการตัดรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
root amputation; radectomy; radiectomyการตัดรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
root apex; terminal branchปลายรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
root beadแนวเชื่อมฐาน, แนวเชื่อมราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
root bend testการทดสอบดัดโค้งฐาน, การทดสอบดัดโค้งราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Root canal filling materialsวัสดุอุดคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Root canal irrigantsน้ำยาล้างคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Root canal preparationการจัดเตรียมคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Root canal therapyการรักษาคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Root cariesรากฟันผุ [TU Subject Heading]
Root cropพืชหัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
root pressureแรงดันราก, แรงดันในรากพืชที่ทำให้น้ำเคลื่อนที่จากรากขึ้นสู่ลำต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Root resorptionการละลายของรากฟัน [TU Subject Heading]
root zoneroot zone, เขตรากพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rootsราก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Baltimore rooter is heard from again.Rooter บัลติมอร์จะได้ยินจากเขาอีก 12 Angry Men (1957)
If the seeds are good, they'll take root.ถ้าเมล็ดมันดีมันก็ติดราก Oh, God! (1977)
Oh, yeah. Put in nine nines, take the square root and press the integer.ใส่ในเก้าเก้าใช้ราก 2010: The Year We Make Contact (1984)
Twinkies, and Pez, and root beer?ทวิงกี้ กับเพซ แล้วก็ รู้ทเบียร์ Stand by Me (1986)
Look at these roots. Look at that.ดูที่รากผมสิ ดูมัน Punchline (1988)
Dad was a Yankees fan then, so I rooted for Brooklyn.ตอนนั้นพ่อเป็นแฟนทีมแยงกี้ส์ ดังนั้นผมจึงต้องเชียร์ให้บรู๊คลิน Field of Dreams (1989)
Jimmy was the kind of guy who rooted for the bad guys in the movies.จิมมี่เป็นคนที่ถอดแบบ พวกมาเฟียมาจากในหนัง Goodfellas (1990)
Ralph, I need three teas, a root beer, and two lemonades.ราล์ฟ ขอชา 3 รูทเบียร์ 1 น้ำมะนาว 2. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I rooted myself in his life, in the Grange.ฉันตั้งรกรากตัวเองใหม่ในชีวิตเขา ที่เกรนจ์นี่ Wuthering Heights (1992)
No roots.ไม่มีราก Léon: The Professional (1994)
If you really love it, you should plant it in a park so it can have roots.ถ้าคุณรักมันจริง คุณน่าจะปลูกมัน ในสวนที่มันสามารถมีรากได้ Léon: The Professional (1994)
I wanna be happy, sleep in a bed, have roots.ฉันอยากมีความสุข นอนหลับบนเตียง มีราก Léon: The Professional (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rootTheir happiness was rooted in their industry.
rootWe must eradicate the drug traffic, root and branch.
rootThe root of the problem is a lack of communication between departments.
rootThe roots of this tree go down deep.
rootMany western customs have taken root in Japan.
rootHe stood rooted to the spot in amazement.
rootThe orchardist grafted an apple bud onto the rootstock.
rootMoney is the root of all evil. [Proverb]
rootThe roots of the plant are greedy for water.
rootThese words are derived from the same root.
rootDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
rootI made it so only root could access the administrative screen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากศัพท์[N] root, Example: ”ภาษา” เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ “ภาษ” แปลว่าพูด, Count unit: คำ, Thai definition: รูปเดิมของคำที่ยังไม่ได้เติมอุปสรรคและลงปัจจัยหรือที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปไปด้วยประการอื่น
หยั่งราก[V] root, Example: ฝั่งไทยและฝั่งลาวเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้หยั่งรากลงในจิตใจของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาช้านาน, Thai definition: ฝังรากลึก
ไหล[N] root, Syn. หางไหล, Thai definition: ส่วนแห่งพืชบางอย่าง เช่นบอนและบัว ซึ่งเลื้อยหรือชอนไปแตกหน่อ
แง่ง[CLAS] rhizome, See also: rootstock, stem, Syn. ราก, Example: ถ้าไปตลาดแล้วอย่าลืมซื้อขิงมาซัก 2 แง่งนะ, Count unit: แง่ง, Thai definition: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือ เป็นต้น
รากเหง้า[N] rhizome, See also: root, Syn. ราก, Example: คนพเนจรอย่างผม บางครั้งก็ขุดรากเหง้าของพืชพันธุ์ต่างๆ มากินเป็นอาหาร, Thai definition: ลำของพรรณไม้บางชนิดที่อยู่ใต้ดิน เช่น กล้วย
รากเหง้า[N] origin, See also: root, source, cause, fount, base, basis, Syn. เค้า, ที่มา, ต้นตอ, Example: ปรางค์แบบอยุธยามีรากเหง้ามาจากปราสาทเขมร
ถอนยวง[V] destroy, See also: root out, uproot, extirpate, Example: สภาพของหมู่บ้านเก่าถูกถอนยวงไปสิ้น, Thai definition: ทำลายให้สิ้นซาก
รากฝอย[N] rootlet, See also: fibrous root, Example: เขารัดรากฝอยของต้นไม้ ก่อนย้ายไปปลูกในกระถางใหม่, Thai definition: รากที่เป็นเส้นเล็กๆ แตกออกจากรากแก้ว
รากผม[N] roots of hair, Example: ปัญหาผมร่วงเกิดจากเซลล์รากผมอ่อนแอ
ชำ[V] root a cutting, See also: soak a cutting root, leave to rot, Syn. ปักชำ, เพาะ, เพาะชำ, Example: ชาวสวนกำลังชำกล้าลงบนดินที่เตรียมไว้, Thai definition: เอากิ่งไม้ที่ตัดหรือตอนมาปักไว้ที่ที่ดินแฉะๆ หรือแช่น้ำไว้ชั่วคราว เพื่อให้รากงอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีทรูท [n.] (bītrūt) EN: beetroot   FR: betterave potagère [f]
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root   FR: affier (vx)
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock   FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
หัวมัน[n.] (hūaman) EN: yam ; cassava roots   
หัวมันสด[n. exp.] (hūaman sot) EN: fresh cassava roots   
หัวเผือก[n. exp.] (hūa pheūak) EN: taro root   
ขมิ้นชัน[n.] (khaminchan) EN: curcuma ; turmeric ; Yellow Root   
ขึ้นฉ่าย = ขึ้นไช่[n.] (kheunchāi = kheunchai) EN: celery ; celeriac ; turnip-rooted celery   FR: céleri [m]
ขิงแก่[n. exp.] (khing kaē) EN: mature ginger root ; old ginger   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROOT    R UW1 T
ROOTS    R UW1 T S
ROOTED    R UW1 T AH0 D
ROOTER    R UW1 T ER0
ROOTERS    R UW1 T ER0 Z
ROOTING    R UW1 T IH0 NG
ROOTLESS    R UW1 T L AH0 S
ROOTSTEIN    R UW1 T S T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
root    (v) (r uu1 t)
roots    (v) (r uu1 t s)
rooted    (v) (r uu1 t i d)
rootle    (v) (r uu1 t l)
rooting    (v) (r uu1 t i ng)
rootled    (v) (r uu1 t l d)
rootles    (v) (r uu1 t l z)
rootless    (j) (r uu1 t l @ s)
rootling    (v) (r uu1 t l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Effektivwert {m}; Quadratmittel {n}root mean square (RMS) [Add to Longdo]
Hauptinhaltsverzeichnis {n}root directory [Add to Longdo]
Kern {m} der Sache [übtr.]root of the matter [Add to Longdo]
eine Art Limonaderoot beer [Am.] [Add to Longdo]
Roots-Pumpe {f} [techn.]Roots pump [Add to Longdo]
Stammsilbe {f}root syllable [Add to Longdo]
Steg {m}; Stegflanke {f} [techn.]root face [Add to Longdo]
Stumpf und Stielroot and branch [Add to Longdo]
Wortstamm {m}; Wurzelwort {n} | Wortstämme {pl}root word; radical | radicals [Add to Longdo]
Wurzel {f} | Wurzeln {pl} | Wurzeln schlagenroot | roots | to strike root [Add to Longdo]
Wurzelgemüse {n}root vegetable; root crop [Add to Longdo]
Wurzelkriterium {n} [math.]root test [Add to Longdo]
Wurzelresektion {f}root resection [Add to Longdo]
Wurzelsegment {n}root segment [Add to Longdo]
Wurzelstock {m}root stock; rootstock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
ひん抜く;引ん抜く[ひんぬく, hinnuku] (v5k) to uproot; to pull out [Add to Longdo]
グラスルートデモクラシー[, gurasuru-todemokurashi-] (n) grassroots democracy [Add to Longdo]
セネガ根[セネガこん, senega kon] (n) (See セネガ) dried senega root [Add to Longdo]
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement [Add to Longdo]
デラシネ[, derashine] (n) uprooted person (fre [Add to Longdo]
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] root; source; origin, #1,900 [Add to Longdo]
[ǒu, ㄡˇ, ] root of lotus, #14,644 [Add to Longdo]
砧木[zhēn mù, ㄓㄣ ㄇㄨˋ, ] rootstock (stem onto which a branch is grafted), #55,764 [Add to Longdo]
白头翁[bái tóu wēng, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ , / ] root of Chinese pulsatilla; Chinese bulbul, #71,796 [Add to Longdo]
单位根[dān wèi gēn, ㄉㄢ ㄨㄟˋ ㄍㄣ, / ] root of unity, #130,307 [Add to Longdo]
齿根[chǐ gēn, ㄔˇ ㄍㄣ, 齿 / ] root of tooth, #142,237 [Add to Longdo]
[gāi, ㄍㄞ, ] roots of plant, #158,262 [Add to Longdo]
重足而立[chóng zú ér lì, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, ] rooted to the spot (成语 saw); too terrified to move, #508,246 [Add to Longdo]
白芍[bái sháo, ㄅㄞˊ ㄕㄠˊ, ] root of herbaceous peony (Paeonia lactiflora), used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ルート[るーと, ru-to] root [Add to Longdo]
ルートウィンドウ[るーとういんどう, ru-touindou] root window [Add to Longdo]
ルートディレクトリ[るーとでいれくとり, ru-todeirekutori] root directory [Add to Longdo]
ルートモジュール[るーともじゅーる, ru-tomoju-ru] root module [Add to Longdo]
管理者[かんりしゃ, kanrisha] root (user), supervisor [Add to Longdo]
[ね, ne] root [Add to Longdo]
根コンテキスト[ねコンテキスト, ne kontekisuto] root context [Add to Longdo]
文書割付け根[ぶんしょわりつけこん, bunshowaritsukekon] document layout root [Add to Longdo]
文書論理根[ぶんしょろんりこん, bunshoronrikon] document logical root [Add to Longdo]
平方根機能[へいほうこんきのう, heihoukonkinou] square root function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Root \Root\, v. i. [AS. wr[=o]tan; akin to wr[=o]t a snout,
   trunk, D. wroeten to root, G. r["u]ssel snout, trunk,
   proboscis, Icel. r[=o]ta to root, and perhaps to L. rodere to
   gnaw (E. rodent) or to E. root, n.]
   1. To turn up the earth with the snout, as swine.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to seek for favor or advancement by low arts or
    groveling servility; to fawn servilely.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Root \Root\, v. t.
   To turn up or to dig out with the snout; as, the swine roots
   the earth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Root \Root\, n. [Icel. r[=o]t (for vr[=o]t); akin to E. wort,
   and perhaps to root to turn up the earth. See {Wort}.]
   1. (Bot.)
    (a) The underground portion of a plant, whether a true
      root or a tuber, a bulb or rootstock, as in the
      potato, the onion, or the sweet flag.
    (b) The descending, and commonly branching, axis of a
      plant, increasing in length by growth at its extremity
      only, not divided into joints, leafless and without
      buds, and having for its offices to fix the plant in
      the earth, to supply it with moisture and soluble
      matters, and sometimes to serve as a reservoir of
      nutriment for future growth. A true root, however, may
      never reach the ground, but may be attached to a wall,
      etc., as in the ivy, or may hang loosely in the air,
      as in some epiphytic orchids.
      [1913 Webster]
 
   2. An edible or esculent root, especially of such plants as
    produce a single root, as the beet, carrot, etc.; as, the
    root crop.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles a root in position or function, esp.
    as a source of nourishment or support; that from which
    anything proceeds as if by growth or development; as, the
    root of a tooth, a nail, a cancer, and the like.
    Specifically:
    (a) An ancestor or progenitor; and hence, an early race; a
      stem.
      [1913 Webster]
 
         They were the roots out of which sprang two
         distinct people.         --Locke.
      [1913 Webster]
    (b) A primitive form of speech; one of the earliest terms
      employed in language; a word from which other words
      are formed; a radix, or radical.
    (c) The cause or occasion by which anything is brought
      about; the source. "She herself . . . is root of
      bounty." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         The love of money is a root of all kinds of
         evil.               --1 Tim. vi.
                          10 (rev. Ver.)
      [1913 Webster]
    (d) (Math.) That factor of a quantity which when
      multiplied into itself will produce that quantity;
      thus, 3 is a root of 9, because 3 multiplied into
      itself produces 9; 3 is the cube root of 27.
    (e) (Mus.) The fundamental tone of any chord; the tone
      from whose harmonics, or overtones, a chord is
      composed. --Busby.
      [1913 Webster]
    (f) The lowest place, position, or part. "Deep to the
      roots of hell." --Milton. "The roots of the
      mountains." --Southey.
      [1913 Webster]
 
   4. (Astrol.) The time which to reckon in making calculations.
    [1913 Webster]
 
       When a root is of a birth yknowe [known]. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Aerial roots}. (Bot.)
    (a) Small roots emitted from the stem of a plant in the
      open air, which, attaching themselves to the bark of
      trees, etc., serve to support the plant.
    (b) Large roots growing from the stem, etc., which descend
      and establish themselves in the soil. See Illust. of
      {Mangrove}.
 
   {Multiple primary root} (Bot.), a name given to the numerous
    roots emitted from the radicle in many plants, as the
    squash.
 
   {Primary root} (Bot.), the central, first-formed, main root,
    from which the rootlets are given off.
 
   {Root and branch}, every part; wholly; completely; as, to
    destroy an error root and branch.
 
   {Root-and-branch men}, radical reformers; -- a designation
    applied to the English Independents (1641). See Citation
    under {Radical}, n., 2.
 
   {Root barnacle} (Zool.), one of the Rhizocephala.
 
   {Root hair} (Bot.), one of the slender, hairlike fibers found
    on the surface of fresh roots. They are prolongations of
    the superficial cells of the root into minute tubes.
    --Gray.
 
   {Root leaf} (Bot.), a radical leaf. See {Radical}, a., 3
    (b) .
 
   {Root louse} (Zool.), any plant louse, or aphid, which lives
    on the roots of plants, as the Phylloxera of the
    grapevine. See {Phylloxera}.
 
   {Root of an equation} (Alg.), that value which, substituted
    for the unknown quantity in an equation, satisfies the
    equation.
 
   {Root of a nail}
    (Anat.), the part of a nail which is covered by the skin.
        
 
   {Root of a tooth} (Anat.), the part of a tooth contained in
    the socket and consisting of one or more fangs.
 
   {Secondary roots} (Bot.), roots emitted from any part of the
    plant above the radicle.
 
   {To strike root}, {To take root}, to send forth roots; to
    become fixed in the earth, etc., by a root; hence, in
    general, to become planted, fixed, or established; to
    increase and spread; as, an opinion takes root. "The
    bended twigs take root." --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Root \Root\ (r[=oo]t), v. i. [imp. & p. p. {Rooted}; p. pr. &
   vb. n. {Rooting}.]
   1. To fix the root; to enter the earth, as roots; to take
    root and begin to grow.
    [1913 Webster]
 
       In deep grounds the weeds root deeper. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. To be firmly fixed; to be established.
    [1913 Webster]
 
       If any irregularity chanced to intervene and to
       cause misappehensions, he gave them not leave to
       root and fasten by concealment.    --Bp. Fell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Root \Root\, v. i. [Cf. {Rout} to roar.]
   To shout for, or otherwise noisly applaud or encourage, a
   contestant, as in sports; hence, to wish earnestly for the
   success of some one or the happening of some event, with the
   superstitious notion that this action may have efficacy; --
   usually with for; as, the crowd rooted for the home team.
   [Slang or Cant, U. S.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Root \Root\, v. t.
   1. To plant and fix deeply in the earth, or as in the earth;
    to implant firmly; hence, to make deep or radical; to
    establish; -- used chiefly in the participle; as, rooted
    trees or forests; rooted dislike.
    [1913 Webster]
 
   2. To tear up by the root; to eradicate; to extirpate; --
    with up, out, or away. "I will go root away the noisome
    weeds." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord rooted them out of their land . . . and
       cast them into another land.     --Deut. xxix.
                          28.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 root
   n 1: (botany) the usually underground organ that lacks buds or
      leaves or nodes; absorbs water and mineral salts; usually
      it anchors the plant to the ground
   2: the place where something begins, where it springs into
     being; "the Italian beginning of the Renaissance"; "Jupiter
     was the origin of the radiation"; "Pittsburgh is the source
     of the Ohio River"; "communism's Russian root" [syn:
     {beginning}, {origin}, {root}, {rootage}, {source}]
   3: (linguistics) the form of a word after all affixes are
     removed; "thematic vowels are part of the stem" [syn: {root},
     {root word}, {base}, {stem}, {theme}, {radical}]
   4: a number that, when multiplied by itself some number of
     times, equals a given number
   5: the set of values that give a true statement when substituted
     into an equation [syn: {solution}, {root}]
   6: someone from whom you are descended (but usually more remote
     than a grandparent) [syn: {ancestor}, {ascendant},
     {ascendent}, {antecedent}, {root}] [ant: {descendant},
     {descendent}]
   7: a simple form inferred as the common basis from which related
     words in several languages can be derived by linguistic
     processes [syn: {etymon}, {root}]
   8: the part of a tooth that is embedded in the jaw and serves as
     support [syn: {root}, {tooth root}]
   v 1: take root and begin to grow; "this plant roots quickly"
   2: come into existence, originate; "The problem roots in her
     depression"
   3: plant by the roots
   4: dig with the snout; "the pig was rooting for truffles" [syn:
     {rout}, {root}, {rootle}]
   5: become settled or established and stable in one's residence
     or life style; "He finally settled down" [syn: {settle},
     {root}, {take root}, {steady down}, {settle down}]
   6: cause to take roots

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 root
  n.
 
   1. [Unix] The {superuser} account (with user name ?root?) that ignores
   permission bits, user number 0 on a Unix system. The term {avatar} is also
   used.
 
   2. The top node of the system directory structure; historically the home
   directory of the root user, but probably named after the root of an
   (inverted) tree.
 
   3. By extension, the privileged system-maintenance login on any OS. See
   {root mode}, {go root}, see also {wheel}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top