Search result for

bad

(156 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bad-, *bad*.
English-Thai: Longdo Dictionary
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, S. Synagouge,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bad egg ( ) คนเลว, คนไม่ซื่อ
See also: S. A bad person,
bad trip[แบด-ทริป] สิ่งที่ไม่ดีที่เคยเกิดขึ้น
badass (slang ) คนที่เก่งสุดยอด,เก่งเวอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad    [ADJ] ต่ำกว่ามาตรฐาน, See also: ีไม่เป็นที่ยอมรับบ, Syn. inferior, poor, Ant. superior, good
bad    [ADJ] เลว, See also: ชั่ว, เลวทราม, ชั่วช้า, แย่, ไม่ดี, เลวร้าย, เป็นอันตราย, Syn. wicked, immoral, Ant. moral
bad    [ADJ] (งาน, การกระทำ) ไม่เป็นที่น่าพอใจ, Syn. unsatisfactory, Ant. satisfactory
bad    [ADJ] ไม่มีความสุข, See also: ไม่พอใจ, ผิดหวัง, Syn. unfavorable, unfortunate, Ant. favorable, pleasant
bad    [N] ความไม่ดี, See also: ความชั่ว, ความเลว
bade    [VT] กริยาช่องที่ 2 ของ bid
baddy    [N] ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. baddy, Ant. goody
badge    [N] เข็ม, See also: เครื่องหมาย, Syn. token, emblem
badge    [VT] ติดเข็ม, See also: ติดเครื่องหมาย
badly    [ADV] เลว, See also: แย่, Syn. poorly, wrongly, Ant. well

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bad debtหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad debt reserveเงินสำรองหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad faith, inโดยไม่สุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad motiveเจตนาร้าย, เจตนาทุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baddeleyiteแบดเดเลย์ไอต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
badlandsภูมิประเทศแบดแลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bad debtหนี้สูญ [การบัญชี]
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Badminton playersนักแบดมินตัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bad"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."
bad"Paul is sick in bed today." "That's too bad."
bad"How's your research coming along?" "Not so bad."
bad"I've a touch of a cold." "That's too bad."
badI will badly miss you if you leave Japan.
badBecause a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.
badYour composition is not altogether bad.
badYou are a bad boy.
badAre your eyes bad?
badYours is not bad, either.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bad(แบด) adj. เลว,ร้าย, Syn. evil ###A. upright -Conf. bade,ill
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย,อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable
badeอดีตกาลของbid
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
badman(แบด'แมน) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. outlaw -pl. badmen

English-Thai: Nontri Dictionary
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
bade(vt) pt ของ bid
badge(n) เหรียญตรา,สัญลักษณ์
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
badger(vt) ยั่วเย้า,รบกวน,ทำให้รำคาญ
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
badinage(vt) ล้อเลียน,เย้าแหย่
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
forbade(vt) pt ของ forbid
troubadour(n) จินตกวี,นักร้อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนาไม่บริสุทธิ์ [N] bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์
กิ๊กก๊อก    [ADJ] poor, See also: bad, inferior, Syn. กระจอก, ชั้นเลว, ไม่ดี, Example: ตั้งแต่เริ่มโตเป็นหนุ่มเขาก็ทำตัวเป็นนักเลงกิ๊กก๊อกมาตลอด
เดนนรก [ADJ] bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
ห่วยแตก    [ADV] badly, See also: stingily, Syn. ห่วย, เฮงซวย, Ant. ดี, ดีมาก, Example: ถ้าขืนพูดห่วยแตกแบบนี้อีก เราจะไม่รับฟังอีกแล้วนะ, Thai definition: แย่มาก, เลวที่สุด, Notes: (ปาก)
สิ่งเลวร้าย    [N] badness, See also: evil, Syn. เรื่องเลวร้าย
ข่าวร้าย    [N] bad news, Ant. ข่าวดี, Example: ผมไม่รู้ว่าจะแจ้งข่าวร้ายนี้ให้เธอทราบได้อย่างไร, Thai definition: เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เลวร้าย หรือไม่ดี
ไม่ดี [ADV] badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่ได้ความ [ADV] terribly, See also: bad, not as expected, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เขาโทษว่าครูสอนไม่ได้ความเขาถึงสอบตก, Thai definition: ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้
แย่ [ADV] terribly, See also: badly, Syn. เลวร้าย, Example: เวลานี้คุณคือคนที่ทำงานแย่ที่สุด, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
อนาจาร    [N] obscenity, See also: bad or immoral conduct, shameful behaviour, Example: การเปลือยในที่สาธารณะเช่นนั้นน่าอุจาด เป็นอนาจาร, Thai definition: ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย, ความประพฤตินอกรีตนอกแบบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศล[adj.] (akuson) EN: bad ; harmful   
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition   
อารมณ์เสีย[n. exp.] (ārom sīa) EN: bad mood   FR: mauvaise humeur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAD    B AE1 D
BADY    B EY1 D IY0
BADE    B EY1 D
BADA    B AA1 D AH0
BADER    B AE1 D ER0
BADEN    B EY1 D AH0 N
BADGE    B AE1 JH
BADAL    B EY1 D AH0 L
BADIA    B AA1 D IY0 AH0
BADLY    B AE1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bad    (n) (b a1 d)
bade    (v) (b a1 d)
badge    (n) (b a1 jh)
badly    (a) (b a1 d l ii)
badger    (v) (b a1 jh @ r)
badges    (n) (b a1 jh i z)
Badajoz    (n) (b a1 d @ h o z)
badgers    (v) (b a1 jh @ z)
badness    (n) (b a1 d n @ s)
Badalona    (n) (b a2 d @ l ou1 n @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bad(n) |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ , See also: S. Badezimmer,
Badezimmer(n) |das, pl. Badezimmer| ห้องอาบน้ำ
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsitte {f}bad habit; infuriating habit [Add to Longdo]
Untugend {f}bad habit [Add to Longdo]
Bad in der Mengewalkabout [Add to Longdo]
Hiobsbotschaft {f}bad news [Add to Longdo]
fehlerhafter Blockbad block [Add to Longdo]
fehlerhafter Befehlbad command error [Add to Longdo]
fehlerhafter Sektorbad sector [Add to Longdo]
Paritätsfehler {m}bad parity [Add to Longdo]
fehlerhafte Spur {f}bad track [Add to Longdo]
Dubiose {n}; Dubiosesbad debt [Add to Longdo]
Unkraut vergeht nicht.Bad weeds grow tall. [Add to Longdo]
schädlich {adj} (für)bad (for) [Add to Longdo]
Unart {f} | Unarten {pl}bad habit | bad habits [Add to Longdo]
Tadel {m} (in der Schule)bad mark [Add to Longdo]
falsches Aufrufformat [comp.]bad call format error [Add to Longdo]
Ersatzspurverkettungssatz {m}bad track linking record [Add to Longdo]
Meinungsverschiedenheiten {pl}bad blood [Add to Longdo]
falsche Geräteeinheit [comp.]bad unit error [Add to Longdo]
Forderungsausfälle {pl} [fin.]bad debt losses [Add to Longdo]
Missernte {f} | Missernten {pl}bad harvest | bad harvests [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.

Japanese-English: EDICT Dictionary
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
こっ酷い[こっぴどい, koppidoi] (adj-i) (uk) bad; harsh; severe [Add to Longdo]
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, ] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive [Add to Longdo]
不良[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, ] bad; harmful; unhealthy [Add to Longdo]
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, ] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader) [Add to Longdo]
八道江[Bā dào jiāng, ㄅㄚ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ, ] Badaojiang district in Baishan city 白山市, Jilin [Add to Longdo]
八道江区[Bā dào jiāng qū, ㄅㄚ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, / ] Badaojiang district in Baishan city 白山市, Jilin [Add to Longdo]
八达岭[Bā dá lǐng, ㄅㄚ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] Badaling [Add to Longdo]
劣迹[liè jì, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bad record (esp. of a public official); unsavory track record [Add to Longdo]
口臭[kǒu chòu, ㄎㄡˇ ㄔㄡˋ, ] bad breath; halitosis [Add to Longdo]
呆帐[dāi zhàng, ㄉㄞ ㄓㄤˋ, / ] bad debt [Add to Longdo]
[ě, ㄜˇ, / ] bad; queasy; nausea [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブアドレス[さぶあどれす, sabuadoresu] subaddress [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
浴室[よくしつ, yokushitsu] Badezimmer [Add to Longdo]
浴槽[よくそう, yokusou] Badewanne [Add to Longdo]
海水浴場[かいすいよくじょう, kaisuiyokujou] Badestrand [Add to Longdo]
湯ぶね[ゆぶね, yubune] Badewanne [Add to Longdo]
湯殿[ゆどの, yudono] Badezimmer, Baderaum [Add to Longdo]
湯治[とうじ, touji] Badekur [Add to Longdo]
銭湯[せんとう, sentou] Badehaus, Badeanstalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bad \Bad\ (b[a^]d), a. [Compar. {Worse} (w[^u]s); superl.
   {Worst} (w[^u]st).] [Probably fr. AS. b[ae]ddel
   hermaphrodite; cf. b[ae]dling effeminate fellow.]
   Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious,
   hurtful, inconvenient, offensive, painful, unfavorable, or
   defective, either physically or morally; evil; vicious;
   wicked; -- the opposite of {good}; as, a bad man; bad
   conduct; bad habits; bad soil; bad air; bad health; a bad
   crop; bad news.
 
   Note: Sometimes used substantively.
      [1913 Webster]
 
         The strong antipathy of good to bad. --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Pernicious; deleterious; noxious; baneful; injurious;
     hurtful; evil; vile; wretched; corrupt; wicked; vicious;
     imperfect.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bad \Bad\ (b[a^]d), imp. of {Bid}.
   Bade. [Obs.] --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bid \Bid\ (b[i^]d), v. t. [imp. {Bade} (b[a^]d), {Bid}, (Obs.)
   {Bad}; p. p. {Bidden}, {Bid}; p. pr. & vb. n. {Bidding}.]
   [OE. bidden, prop to ask, beg, AS. biddan; akin to OS.
   biddian, Icel. bi[eth]ja, OHG. bittan, G. bitten, to pray,
   ask, request, and E. bead, also perh. to Gr. teiqein to
   persuade, L. fidere to trust, E. faith, and bide. But this
   word was early confused with OE. beden, beoden, AS.
   be['o]dan, to offer, command; akin to Icel. bj[=o][eth]a,
   Goth. biudan (in comp.), OHG. biotan to command, bid, G.
   bieten, D. bieden, to offer, also to Gr. pynqa`nesqai to
   learn by inquiry, Skr. budh to be awake, to heed, present
   OSlav. bud[=e]ti to be awake, E. bode, v. The word now has
   the form of OE. bidden to ask, but the meaning of OE. beden
   to command, except in "to bid beads." [root]30.]
   [1913 Webster]
   1. To make an offer of; to propose. Specifically : To offer
    to pay ( a certain price, as for a thing put up at
    auction), or to take (a certain price, as for work to be
    done under a contract).
    [1913 Webster]
 
   2. To offer in words; to declare, as a wish, a greeting, a
    threat, or defiance, etc.; as, to bid one welcome; to bid
    good morning, farewell, etc.
    [1913 Webster]
 
       Neither bid him God speed.      --2. John 10.
    [1913 Webster]
 
       He bids defiance to the gaping crowd. --Granrille.
    [1913 Webster]
 
   3. To proclaim; to declare publicly; to make known. [Mostly
    obs.] "Our banns thrice bid !" --Gay.
    [1913 Webster]
 
   4. To order; to direct; to enjoin; to command.
    [1913 Webster]
 
       That Power who bids the ocean ebb and flow. --Pope
    [1913 Webster]
 
       Lord, if it be thou, bid me come unto thee. --Matt.
                          xiv. 28
    [1913 Webster]
 
       I was bid to pick up shells.     --D. Jerrold.
    [1913 Webster]
 
   5. To invite; to call in; to request to come.
    [1913 Webster]
 
       As many as ye shall find, bid to the marriage.
                          --Matt. xxii.
                          9
    [1913 Webster]
 
   {To bid beads}, to pray with beads, as the Roman Catholics;
    to distinguish each bead by a prayer. [Obs.]
 
   {To bid defiance to}, to defy openly; to brave.
 
   {To bid fair}, to offer a good prospect; to make fair
    promise; to seem likely.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To offer; proffer; tender; propose; order; command;
     direct; charge; enjoin.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bad
   adv 1: with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for
       `badly'); "the injury hurt badly"; "the buildings were
       badly shaken"; "it hurts bad"; "we need water bad" [syn:
       {badly}, {bad}]
   2: very much; strongly; "I wanted it badly enough to work hard
     for it"; "the cables had sagged badly"; "they were badly in
     need of help"; "he wants a bicycle so bad he can taste it"
     [syn: {badly}, {bad}]
   adj 1: having undesirable or negative qualities; "a bad report
       card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a
       bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut";
       "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were
       bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading";
       "the movie was a bad choice" [ant: {good}]
   2: very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big
     (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm" [syn:
     {bad}, {big}]
   3: feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally
     used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she
     felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless
     night" [syn: {bad}, {tough}]
   4: (of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad
     meat"; "a refrigerator full of spoilt food" [syn: {bad},
     {spoiled}, {spoilt}]
   5: feeling or expressing regret or sorrow or a sense of loss
     over something done or undone; "felt regretful over his
     vanished youth"; "regretful over mistakes she had made"; "he
     felt bad about breaking the vase" [syn: {regretful}, {sorry},
     {bad}] [ant: {unregretful}, {unregretting}]
   6: not capable of being collected; "a bad (or uncollectible)
     debt" [syn: {bad}, {uncollectible}]
   7: below average in quality or performance; "a bad chess
     player"; "a bad recital"
   8: nonstandard; "so-called bad grammar"
   9: not financially safe or secure; "a bad investment"; "high
     risk investments"; "anything that promises to pay too much
     can't help being risky"; "speculative business enterprises"
     [syn: {bad}, {risky}, {high-risk}, {speculative}]
   10: physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad
     heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth"
     [syn: {bad}, {unfit}, {unsound}]
   11: capable of harming; "bad air"; "smoking is bad for you"
   12: characterized by wickedness or immorality; "led a very bad
     life"
   13: reproduced fraudulently; "like a bad penny..."; "a forged
     twenty dollar bill" [syn: {bad}, {forged}]
   14: not working properly; "a bad telephone connection"; "a
     defective appliance" [syn: {bad}, {defective}]
   n 1: that which is below standard or expectations as of ethics
      or decency; "take the bad with the good" [syn: {bad},
      {badness}] [ant: {good}, {goodness}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 BAD
  /B?A?D/, adj.
 
   [IBM: acronym, ?Broken As Designed?] Said of a program that is {bogus}
   because of bad design and misfeatures rather than because of bugginess. See
   {working as designed}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BAD
     Broken As Designed (slang)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bad
   bath
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bad
   bath
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bad [bɑt]
   bath
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bad [baːt] (n) , s.(n )
   bath; spa
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top