Search result for

ถ่อย

(36 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่อย-, *ถ่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่อย[ADJ] despicable, See also: vile, low, base, bad, mean, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Ant. ดี, ดีงาม, Example: เธอประณามเขาว่าเป็นคนถ่อย
ถ่อย[V] be mean, See also: be vile, be base, be wicked, be despicable, be contemptible, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Example: เขาถือว่าเป็นตลกอัจฉริยะ แต่บางทีก็ค่อนข้างถ่อยไปนิดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่อยว. ชั่ว, เลว, ทราม.
ถ้อยน. คำพูด, มักใช้ประกอบกับคำอื่น เช่น ถ้อยคำ เจ้าถ้อยหมอความ เป็นถ้อยร้อยความ.
ถ้อยความน. เรื่องราวที่เขียนหรือเรียบเรียง, เรื่องราวที่ฟ้องร้องกัน, มักใช้ในสำนวนว่า เป็นถ้อยเป็นความ.
ถ้อยคำน. คำที่กล่าว.
ถ้อยคำสำนวนน. หนังสือใดที่ศาลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการดำเนินคดีอาญาในศาลนั้น.
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันว. ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติดีต่อกันในเรื่องเดียวกันหรือในทำนองเดียวกัน.
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันว. ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน.
ถ้อยแถลง(-ถะแหฺลง) น. คำชี้แจง, คำประกาศ, คำอธิบายเป็นทางการ.
เนื้อเพลง ๑ถ้อยคำที่เป็นบทร้อง.
พุทธฎีกาถ้อยคำของสมเด็จพระสังฆราช.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, they're rude!พวกนี้ถ่อยจริงๆ เลย Inkheart (2008)
You always were a rude bastard, cyrus.นายก็ยังเป็นคนถ่อยๆ เหมือนเดิมเลยน่ะ ไซรัส A Bright New Day (2009)
Those scumbags are only a handful of the soldiers who work for Omar morales.คนถ่อยพวกนั้นเป็นเพียงทหาร แค่หยิบมือที่ทำงานให้โอมาร์ โมราเลส Rite of Passage (2010)
This Yuan Shao is barbaric, wanna be a lion?ไอ้คนถ่อยอ้วนเสี้ยว... บังอาจคิดจะเป็นราชสีห์ The Lost Bladesman (2011)
Beat the yahoos we got coming in here.กวาดล่างพวกถ่อยๆ แล้วกลับมาที่นี่ Chuck Versus the Zoom (2011)
Rockie, keep your distance.ร็อคกี้ ถ่อยห่างออกมา On the Fence (2011)
Are you out of your fucking mind?ไม่คิดว่าแกจะถ่อยขนาดนี้ Deadfall (2012)
They're quitting the field.พวกมันล่าถ่อย Episode #1.3 (2012)
Enjoy prison, asshole.ไงบ้างนักโทษ,ไอ้ถ่อย Somebody That I Used to Know (2012)
Your cell phone is registered to a low-life named Jimmy White.มือถือของคุณจดทะเบียน ในนามของไอ้ถ่อยชื่อ จิมมี่ ไวท์ Firewall (2012)
Scumbags, lowlifes, all of 'em.เป็นอาชญากร คนถ่อย พวกชั้นต่ำ Dead to Me (2013)
I met some rough people./ฉันเจอกับพวกคนถ่อย Crucible (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked   FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
ถ้อย[n.] (thøi) EN: words   FR: mots [mpl] ; paroles [fpl]
ถ้อยความ[n.] (thøikhwām) EN: lawsuit ; litigation   
ถ้อยความ[n.] (thøikhwām) EN: contents ; text ; wording ; statement   FR: sens [m] ; signification [f]
ถ้อยคำ[n.] (thøikham) EN: words ; wording ; diction ; declaration ; statement   
ถ้อยคำสำนวน[n. exp.] (thøikham samnūan) EN: idiomatic wording   
ถ้อยคำไพเราะ[n. exp.] (thøikham phairǿ) EN: honeyed words   
ถ้อยที[adv.] (thøithī) EN: mutually   
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[v. exp.] (thøithīthøi āsai kan) EN: be mutually dependent ; mutually depend on each other ; be interdependent   
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[adj.] (thøithīthøi āsai kan) EN: reciprocal ; mutually dependent ; dependent upon one another   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top