Search result for

bag

B AE1 G   
158 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bag-, *bag*
English-Thai: Longdo Dictionary
douche-bag(n) คนเส็งเคร็ง เช่น A complete douchebag is someone who pisses you off. Most of the time it's like a sixth sense, you can't put your finger on it, but you just have the feeling., S. douchebag

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bag[N] ย่าม, See also: ถุง, Syn. sack, pouch
bag[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, ความล่ำซำ
bag[N] กระเป๋าถือ, See also: กระเป๋าถือสตรี, Syn. purse
bag[N] จำนวนสิ่งของที่กระเป๋าสามารถจะบรรจุได้
bag[N] หญิงไร้เสน่ห์, See also: ผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์, Syn. unattractive woman
bag[N] ฐาน
bag[VT] ใส่ถุง, See also: เอาใส่กระเป๋า
bag[VT] บวม, See also: พอง, รอยโป่ง, Syn. swell, bulge
bag[VT] ฆ่าหรือจับ (ในการล่าสัตว์), Syn. capture, catch
bag[VT] ห้อย, See also: แขวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
baggage(แบก'เกจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง,เบา
bagger(แบก'เกอะ) n. คนใส่ของลงในถุง
baggingn. วัตถุที่ใช้ทำถุง,การบรรจุลงถุง
baggy(แบก'กี) adj. คล้ายถุง,แขวนอยู่อย่างหลวม ๆ, See also: bagginess n. ดูbaggy, Syn. ill-fitting
baghdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
bagpipe(แบก'ไพพฺ) n. ปี่สก๊อต, See also: bagpiper n.
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)

English-Thai: Nontri Dictionary
bag(n) ถุง,กระสอบ,กระเป๋าถือ,ย่าม
bag(vt) ใส่ถุง,ห่อ
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
baggy(adj) เป็นถุง,โป่ง,คล้ายถุง
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่
bagpipe(n) ปี่สก็อต
cabbage(n) ผักกะหล่ำ
garbage(n) เศษอาหาร,เศษขยะ,ขยะมูลฝอย,สิ่งปฏิกูล
handbag(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วสตรี
herbage(n) รากไม้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bag Filterถุงกรอง [การแพทย์]
Bag of Watersถุงน้ำทูนหัว [การแพทย์]
Bagasseชานอ้อย [TU Subject Heading]
Bagasseฝุ่นแห้งของชานอ้อย [การแพทย์]
Bagasse industryอุตสาหกรรมชานอ้อย [TU Subject Heading]
Bagassosisบากาสโสสิส,โรคชานอ้อย [การแพทย์]
Baggage handlingการขนถ่ายสัมภาระ [TU Subject Heading]
Bagrusบากรูส [TU Subject Heading]
Bagsถุง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baggage carouselสายพานลำเลียงกระเป๋า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
30 bags!30 ถุงนะ! Our Father (2008)
Bagpipes...ปี่ Made of Honor (2008)
[Unzips bag]... Flesh and Blood (2012)
My bag!กระเป๋าฉัน The Great Dictator (1940)
- Algernon, my little black bag.โอเค แอลเจอโนน ถุงสีดำเล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน Help! (1965)
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง How I Won the War (1967)
Wait, I'll get the baggage.Wait, I'll get the baggage. The Godfather (1972)
Norman, did you just put a bag of potatoes on top of that white bread?นอร์แมน คุณเอามันฝรั่ง วางบนขนมปังเหรอ Oh, God! (1977)
Yes, never put a bag of potatoes on top of a white bread.ได้ยินครับ อย่าวางถุงมันฝรั่งบนขนมปัง Oh, God! (1977)
God may have been interested in you as an assistant manager we'll just see how he feels about you as a bag stuffer.พระเจ้าอาจคุยกับคุณในฐานะที่ คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ แล้วเราจะรู้ว่าท่านรู้สึกยังไง ถ้าคุณเป็นเด็กหยิบของใส่ถุง Oh, God! (1977)
- Who brought my bags here?-ใครเอากระเป๋าฉันมานี่? Suspiria (1977)
You know, as soon as I got sick, your pal Olga ran and got my bags...พอฉันป่วย, เพื่อนเธอ. ออลก้า รีบวิ่งแจ้นไปขนของ... Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bagTom's friends called him Mr Money Bags.
bagThis box is so large that it cannot go into my bag.
bagShall I carry your baggage?
bagDon't put that damp towel into the bag.
bagThis bag was carried by car.
bagTurn your bag inside out.
bagShe left home bad and baggage.
bagShe asked him to carry her bag.
bagThis bag looks as tough as the one you have.
bagHe helped me to carry the bag.
bagI'll hold your bag while you put on your coat.
bagThere is a bag on the desk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์การเดินทาง[N] luggage, See also: baggage, Syn. เครื่องมือเดินทาง
ขนมปังฝรั่งเศส[N] French loaf, See also: baguette, French stick
พนักงานยกกระเป๋า[N] porter, See also: baggage man
สัมภาระ[N] luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รุน[N] bag-net for catching prawns and shrimps, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องช้อนกุ้งชนิดหนึ่ง
กุหนี[N] gunny sack, See also: bag, Syn. งู่หนี, Example: เราสองคนช่วยกันตวงและอัดข้าวลงกุหนีอยู่เกือบตลอดบ่าย, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กระสอบป่าน, Notes: (ถิ่นใต้)
ย่าม[N] bag, See also: satchel, kitbag, sack, Syn. กระเป๋า, ถุงย่าม, Example: ดอมล้วงมือเข้าไปในย่ามที่คล้องไหล่ หยิบไข่ต้มออกมาแจกเพื่อนๆ, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ทำด้วยผ้า มีหูหรือสายในตัวสำหรับสะพาย
ถุง[N] bag, Example: ผมต้องทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่เขียนบิล เก็บเงิน ทอนเงิน เอาหนังสือใส่ถุง ในบางครั้งยังต้องคอยตอบคำถามของลูกค้าคนอื่นๆ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่ของ ทำด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ผ้า หนัง พลาสติก เป็นต้น ก้นปิด ปากเปิด บางชนิดปากมีหูรูดหรือหูหิ้ว
ถุงย่าม[N] kitbag, See also: bag made of cloth with shoulder strap, Syn. ย่าม, Example: โกบีหยุดซื้อตั๋วเข้าชมตรงซุ้มประตูชั้นใน กล้องถ่ายรูป กระเป๋า ถุงย่ามต้องฝากไว้กับเจ้าพนักงาน, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ทำด้วยผ้า มีหูหรือสายในตัวสำหรับสะพาย
ชาน[N] bagasse, See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste, Syn. ชานอ้อย, ชานหมาก, Example: เขาคายชานอ้อยทิ้งเรี่ยราด, Thai definition: สิ่งที่เป็นกาก เป็นเดน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกแดด[n. prop.] (Baēkdaēt) EN: Bagdad   FR: Bagdad
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
หีบห่อเดินทาง[n. exp.] (hīphø doēnthāng) EN: baggage ; luggage   FR: bagage [m]
หัวกะหล่ำ[n. exp.] (hūa kalam) FR: chou-navet [m] ; rutabaga [m]
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som phak bung) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies   
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กากอ้อย[n.] (kāk øi) EN: bagasse   FR: bagasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAG    B AE1 G
BAGG    B AE1 G
BAGS    B AE1 G Z
BAGGS    B AE1 G Z
BAGBY    B AE1 G B IY0
BAGAN    B EY1 G AH0 N
BAGEL    B EY1 G AH0 L
BAGGE    B AE1 G
BAGGY    B AE1 G IY0
BAGENT    B EY1 JH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bag    (v) bˈæg (b a1 g)
bags    (v) bˈægz (b a1 g z)
baggy    (j) bˈægiː (b a1 g ii)
bagged    (v) bˈægd (b a1 g d)
bagnio    (n) bˈaːnɪəʴə (b aa1 n i@ @)
Baghdad    (n) bˈægdˈæd (b a1 g d a1 d)
baggage    (n) bˈægɪʤ (b a1 g i jh)
bagging    (v) bˈægɪŋ (b a1 g i ng)
bagnios    (n) bˈaːnɪəʴuz (b aa1 n i@ u z)
bagpipe    (n) bˈægpaɪp (b a1 g p ai p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴格达[Bā gé dá, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ, / ] Baghdad (capital of Iraq), #8,422 [Add to Longdo]
袋子[dài zi, ㄉㄞˋ ㄗ˙, ] bag, #13,907 [Add to Longdo]
眼袋[yǎn dài, ㄧㄢˇ ㄉㄞˋ, ] bags of eyes, #17,080 [Add to Longdo]
八卦掌[bā guà zhǎng, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄤˇ, ] baguazhang (a form of Chinese boxing), #104,975 [Add to Longdo]
蒲甘[Pú gān, ㄆㄨˊ ㄍㄢ, ] Bagan (Pagan), ancient capital of Myanmar (Burma), #142,819 [Add to Longdo]
巴格兰省[Bā gé lán shěng, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕㄥˇ, / ] Baghlan province of north Afghanistan, #230,162 [Add to Longdo]
巴格兰[Bā gé lán, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Baghlan province of north Afghanistan, #631,337 [Add to Longdo]
八卦拳[bā guà quán, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, ] baguazhang (a form of Chinese boxing) [Add to Longdo]
法国长棍[Fǎ guó cháng gùn, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] baguette [Add to Longdo]
蒲甘王朝[Pú gān wáng cháo, ㄆㄨˊ ㄍㄢ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] Bagan (Pagan) Dynasty of Myanmar (Burma), 1044-1287 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baggern (slang ) หม้อ, จีบ
See also: S. anbaggern,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bagatelle {f} | Bagatellen {pl}bagatelle | bagatelles [Add to Longdo]
Bagatelldelikt {n}petty crime [Add to Longdo]
Bagel {n}; kleines, rundes Brötchenbagel [Add to Longdo]
Bagger {m} | Bagger {pl}excavator | excavators [Add to Longdo]
Bagger {m} | Bagger {pl}dredger | dredgers [Add to Longdo]
Bagger {m}digger [Add to Longdo]
Baggereimer {m}; Baggerlöffel {m}scoop [Add to Longdo]
Baggergut {n}dredged material [Add to Longdo]
Baggerschaufel {f}excavator shovel [Add to Longdo]
Baggersee {m}quarry pond (in a gravel pit) [Add to Longdo]
Baguette {n} [cook.]baguette [Add to Longdo]
Beutel {m}; Tüte {f}; Tasche {f}; Sack {m} | Beutel {pl}; Tüten {pl}; Taschen {pl}; Säcke {pl}bag | bags [Add to Longdo]
Beutelfilter {m}bag filter [Add to Longdo]
Beutelverschluss {m}bag closure [Add to Longdo]
Kind und Kegelbag and baggage [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baga[ばか] (n) บ้า,ซื่อ,เซ่อ,โง่

Japanese-English: EDICT Dictionary
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
がばがば[, gabagaba] (adj-no) (1) (on-mim) over-sized; (adv) (2) in large quantities [Add to Longdo]
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
ごみ入れごみ出し;塵入れ塵出し[ごみいれごみだし, gomiiregomidashi] (exp) {comp} garbage in, garbage out [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガベジ[がべじ, gabeji] garbage [Add to Longdo]
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
ゴミ[ごみ, gomi] garbage [Add to Longdo]
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger [Add to Longdo]
デバッガ[でばっが, debagga] debugger [Add to Longdo]
デバッギングモニタ[でばっぎんぐもにた, debaggingumonita] debugging monitor [Add to Longdo]
デバッグ[でばっぐ, debaggu] debug (vs) [Add to Longdo]
デバッグフラグ[でばっぐふらぐ, debaggufuragu] debug(ger) flag [Add to Longdo]
デバッグ行[でばっぐぎょう, debaggugyou] debugging line [Add to Longdo]
デバッグ節[でばっぐせつ, debaggusetsu] debugging section [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receptacle \Re*cep"ta*cle\ (r[-e]*s[e^]p"t[.a]*k'l), n. [F.
   r['e]ceptacle, L. receptaculum, fr. receptare, v. intens. fr.
   recipere to receive. See {Receive}.]
   1. That which serves, or is used, for receiving and
    containing something, as for examople, a {basket}, a
    {vase}, a {bag}, a {reservoir}; a {repository}.
    [1913 Webster]
 
       O sacred receptacle of my joys!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) The apex of the flower stalk, from which the organs of
      the flower grow, or into which they are inserted. See
      Illust. of {Flower}, and {Ovary}.
    (b) The dilated apex of a pedicel which serves as a common
      support to a head of flowers.
    (c) An intercellular cavity containing oil or resin or
      other matters.
    (d) A special branch which bears the fructification in
      many cryptogamous plants.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Udder \Ud"der\, n. [OE. uddir, AS. [=u]der; akin to D. uijer, G.
   euter, OHG. [=u]tar, [=u]tiro, Icel. j[=u]gr, Sw. jufver,
   jur, Dan. yver, L. uber, Gr. o"y^qar, Skr. [=u]dhar.
   [root]216. Cf. {Exuberant}.]
   1. (Anat.) The glandular organ in which milk is secreted and
    stored; -- popularly called the {bag} in cows and other
    quadrupeds. See {Mamma}.
    [1913 Webster]
 
       A lioness, with udders all drawn dry. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the breasts of a woman. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Yon Juno of majestic size,
       With cowlike udders, and with oxlike eyes. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bag \Bag\ (b[a^]g), n. [OE. bagge; cf. Icel. baggi, and also OF.
   bague, bundle, LL. baga.]
   1. A sack or pouch, used for holding anything; as, a bag of
    meal or of money.
    [1913 Webster]
 
   2. A sac, or dependent gland, in animal bodies, containing
    some fluid or other substance; as, the bag of poison in
    the mouth of some serpents; the bag of a cow.
    [1913 Webster]
 
   3. A sort of silken purse formerly tied about men's hair
    behind, by way of ornament. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. The quantity of game bagged.
    [1913 Webster]
 
   5. (Com.) A certain quantity of a commodity, such as it is
    customary to carry to market in a sack; as, a bag of
    pepper or hops; a bag of coffee.
    [1913 Webster]
 
   {Bag and baggage}, all that belongs to one.
 
   {To give one the bag}, to disappoint him. [Obs.] --Bunyan.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bag \Bag\, v. t. [imp. & p. p. {Bagged} (b[a^]gd); p. pr. & vb.
   n. {Bagging}]
   1. To put into a bag; as, to bag hops.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize, capture, or entrap; as, to bag an army; to bag
    game.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish or load with a bag or with a well filled bag.
    [1913 Webster]
 
       A bee bagged with his honeyed venom. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bag \Bag\, v. i.
   1. To swell or hang down like a full bag; as, the skin bags
    from containing morbid matter.
    [1913 Webster]
 
   2. To swell with arrogance. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To become pregnant. [Obs.] --Warner. (Alb. Eng.).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bag
   n 1: a flexible container with a single opening; "he stuffed his
      laundry into a large bag"
   2: the quantity of game taken in a particular period (usually by
     one person); "his bag included two deer"
   3: a place that the runner must touch before scoring; "he
     scrambled to get back to the bag" [syn: {base}, {bag}]
   4: a container used for carrying money and small personal items
     or accessories (especially by women); "she reached into her
     bag and found a comb" [syn: {bag}, {handbag}, {pocketbook},
     {purse}]
   5: the quantity that a bag will hold; "he ate a large bag of
     popcorn" [syn: {bag}, {bagful}]
   6: a portable rectangular container for carrying clothes; "he
     carried his small bag onto the plane with him" [syn: {bag},
     {traveling bag}, {travelling bag}, {grip}, {suitcase}]
   7: an ugly or ill-tempered woman; "he was romancing the old bag
     for her money" [syn: {bag}, {old bag}]
   8: mammary gland of bovids (cows and sheep and goats) [syn:
     {udder}, {bag}]
   9: an activity that you like or at which you are superior;
     "chemistry is not my cup of tea"; "his bag now is learning to
     play golf"; "marriage was scarcely his dish" [syn: {cup of
     tea}, {bag}, {dish}]
   v 1: capture or kill, as in hunting; "bag a few pheasants"
   2: hang loosely, like an empty bag
   3: bulge out; form a bulge outward, or be so full as to appear
     to bulge [syn: {bulge}, {bag}]
   4: take unlawfully [syn: {pocket}, {bag}]
   5: put into a bag; "The supermarket clerk bagged the groceries"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top