Search result for

ร้าย

(86 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้าย-, *ร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้ายกาจ[ADJ] lethal, See also: deadly, dangerous, Example: นางมีอาวุธอันร้ายกาจสองอย่าง คือ จักรกับตรีศูล, Thai definition: ที่มีประสิทธิภาพร้ายแรง
ร้ายกาจ[V] be fierce, See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious, Example: ตอนเด็กๆ ใครๆ ก็ว่าผมร้ายกาจ, Thai definition: ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้ายว. ดุ เช่น ใจร้าย, ชั่ว เช่น ปากร้าย คนร้าย, ไม่ดี เช่น เคราะห์ร้าย โชคร้าย ชะตาร้าย
ร้ายที่เป็นอันตราย เช่น พิษร้าย เนื้อร้าย โรคร้าย.
ร้ายน. ความไม่ดี เช่น ใส่ร้าย ป้ายร้าย ให้ร้าย.
ร่าย ๑น. ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง เช่น ร่ายยาว ร่ายสุภาพ ร่ายดั้น ร่ายโบราณ
ร่าย ๑ทำนองร้องสำหรับดำเนินเรื่องของโขนละคร มี ๒ อย่าง คือ ร่ายในและร่ายนอก ร่ายในสำหรับโขนและละครใน ร่ายนอกสำหรับละครนอกและละครทั่วไป.
ร่าย ๒ก. บริกรรมเวทมนตร์คาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ร่ายเวท ร่ายมนตร์ ร่ายคาถา.
ร้ายกาจว. ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง, เช่น เด็กคนนี้ความประพฤติร้ายกาจ ขยะส่งกลิ่นเหม็นร้ายกาจ.
ร่ายดั้นน. ชื่อร่ายชนิดหนึ่ง บทหนึ่งมี ๕ วรรคขึ้นไป วรรคหนึ่งใช้ตั้งแต่ ๕-๗ คำ และจะต้องจบด้วยบาทที่ ๓ และที่ ๔ ของโคลงดั้นวิวิธมาลี นอกนั้นเหมือนร่ายสุภาพ.
ร่ายยาวน. ชื่อร่ายชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายร่ายโบราณ ใช้แต่งบทเทศน์ บทสวด บทกล่อมลูก เป็นต้น ไม่จำกัดวรรคและคำ แต่ละวรรคไม่ควรน้อยกว่า ๕ คำ นิยมส่งสัมผัสส่งท้ายวรรคหน้า และรับสัมผัสในวรรคถัดไปที่คำใดก็ได้ สัมผัสเชื่อมกันไปเช่นนี้จนจบ.
ร่ายรังว. พรายแสง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perniciousร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignantร้าย, ร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virulentร้ายแรง, รุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Low Gradeร้ายแรงน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We all have dreams-- some good, some bad,เราทุกคนล้วนมีความฝัน ฝันดีบ้าง ฝันร้ายบ้าง New Haven Can Wait (2008)
Why would anyone want to hurt, uh, mr. Perfect Nate Archibald?ทำไมใครๆก็จะอยากทำร้าย มิสเตอร์ เพอร์เฟคท์ เนท อาร์ชิบอลด์ นะ? New Haven Can Wait (2008)
Just have nightmares.ก็ยังฝันร้าย New Haven Can Wait (2008)
After what happened, I think we ought to say a proper good-bye.หลังจากเหตุการณ์ร้ายๆแล้ว ฉันว่าเราควรจะบอกลาที่นี่ได้แล้วล่ะ New Haven Can Wait (2008)
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
Some good, some bad...ดีบ้าง... ร้ายบ้าง New Haven Can Wait (2008)
The bad news is that your girlfriend Catherine iข่าวร้ายคือ ยัยแคทธอรีนแฟนของเธอ Chuck in Real Life (2008)
You're the bigger threat to Bart's business.เธอก็เป็นลางร้ายที่ใหญ่กว่าต่อธุรกิจของบาร์ท Chuck in Real Life (2008)
Well, it wasn't all bad.อื้ม... มันก็ไมได้เลวร้ายมากมายนะคะ Chuck in Real Life (2008)
Was a disaster, but, uh... well, we were young and stupid then.มันเลวร้ายมาก แต่ตอนนั้นเรายังเด็กและโง่อยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด Pret-a-Poor-J (2008)
Unfortunately, there was no hard evidence of that,โชคร้ายที่มันไม่มีหลักฐานสำหรับสิ่งนั้นนะซิ Pret-a-Poor-J (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่าย[n.] (rāi) EN: verse form   
ร่าย[v.] (rāi) EN: incant   
ร้าย[v.] (rāi) EN: be fierce ; be ferocious ; be cruel ; be savage ; be wild ; be vicious   
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible   FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
ร้ายกาจ[adj.] (rāikāt) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild; vicious   FR: très méchant ; féroce
ร่ายรำ[v.] (rāiram) EN: dance   
ร้ายแรง[adj.] (rāiraēng) EN: serious ; grave ; gross   FR: grave ; critique
ร้ายแรงมาก[adj.] (rāiraēng māk) EN: critical   FR: critique

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
al-Qaida(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
al Qaedaกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruel[ADJ] ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, See also: ร้ายแรง
desperate[ADJ] รุนแรง, See also: ร้ายแรง, Syn. drastic, severe, radical
drastic[ADJ] รุนแรงมาก, See also: ร้ายแรง, Syn. radical, severe
enormous[ADJ] ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ), See also: ร้ายกาจ, เลวทราม, ไร้ศีลธรรม, Syn. evil, outrageous, wicked
fell[ADJ] ดุร้าย, See also: ร้ายกาจ, โหดร้าย, Syn. barbarous, vicious
grave[ADJ] ร้ายแรง, See also: รุนแรง, อันตราย, เคร่งเครียด, เอาจริงเอาจัง, สำคัญ, เศร้าซึม, ถมึงทึง, ขรึม, เสียงต่ำ, เสียงเค, Syn. critical, serious, Ant. safe, secure
grim[ADJ] ร้ายกาจ, See also: โหดเหี้ยม, เคร่งขรึม, ดุร้าย, Syn. strict, harsh
hellish[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, Syn. demonic, devilis, diabolical
ill[ADJ] เลว, See also: ร้าย, ชั่วร้าย, Syn. bad, evil, immoral, Ant. good, moral
malign[ADJ] ร้ายกาจ, Syn. harmful, evil, bad, Ant. benign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
adiaphorous(แอดดิแอฟ' ฟอรัส) adj. ไม่ดีและไม่ร้ายต่อ (doing neither good nor harm)
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
adversity(แอดเวอ' ซีที) n. ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, Syn. misfortune, calamity)
afreet(แอฟ' รีท , อะฟรีท') n. ปีศาจร้ายในนิยายอาหรับ (monster, afrit)
alehouse(เอล' เฮาซฺ) n. ร้ายขายเหล้าที่มี ale ขาย
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
aggravation(n) การทำให้ร้ายแรงขึ้น,การทำให้รุนแรงขึ้น
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
ambush(vt) ดักโจมตี,ดักทำร้าย,ซุ่มทำร้าย
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Pech(n) |das, nur Sing.| โชคร้าย, การมีเคราะห์
übel(adj) ดูไม่ดี, แย่, ชั่วร้าย, ปิศาจ
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
kaltblütig(adj adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขาฆ่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
gemein(adj) ใจร้าย เช่น Das ist gemein von dir. เธอใจร้ายจัง, See also: A. anständig,
anschießen(vt) |schoß an, hat angeschossen, jmdn./etw.| ทำร้ายด้วยการยิงปืน, ทำให้บาดเจ็บจากการยิงปืน เช่น Der Bankräuber hat eine Polizistin angeschossen. โจรปล้นธนาคารยิงตำรวจหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บ, See also: schießen, erschießen
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ
Fahndung(n) |die, pl. Fahndungen| การตามล่าตัวผู้ร้าย, การตามล่าอาชญากร เช่น Fahndung von Haus zu Haus การค้นหาทุกประตูเรือน
Überfall(n) |der, pl. Überfalle| การโจมตี, การทำร้าย เช่น Sind es auch solche Überfalle, bei welchen Mehrere auf ein einzelnes Opfer einschlagen, es misshandeln und demütigen?, See also: S. Angriff,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top