Search result for

cellar

(68 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cellar-, *cellar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cellar[VT] เก็บในห้องใต้ดิน
cellar[N] ห้องใต้ดิน, Syn. underground room, vault, basement
cellarage[N] ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cellar(เซล'ลาร์) n. หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ
cellarage(เซล'ลาร์) n. ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ, Syn. vault
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
cellaretn. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellaretten. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
ocellar(โอเซล'ลาร์) adj. เกี่ยวกับocellus (ดู)
wine cellarn. ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่น,เหล้าองุ่นที่เก็บไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
cellar(n) ห้องใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน
saltcellar(n) ขวดเกลือ,กระปุกเกลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cellarห้องเก็บของใต้ดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Run for the cellar!"'วิ่งไปที่ห้องใต้ดินเร็ว' Inkheart (2008)
- Have you looked in the cellar?- ลูกลองหาในห้องใต้ดินดูรึยังจ้ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- The cellar?- ห้องใต้ดิน? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
All your dolls, down in the cellar.ตุ๊กตาของพี่ไง หมดเลย ที่ห้องใต้ดินน่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Warped window frames, wet cellar, crayon marks all over the walls, filthy smudges around the door knobs and the fixtures...เฟรมเหหน้าต่างห้องใต้ดินที่เปียกเครื่องหมายดินสอทั่วผนัง รอยเปื้อนสกปรกรอบลูกบิดประตูและติดตั้ง ... Revolutionary Road (2008)
The cellar has long been ready.ห้องใต้ดินเรียบร้อยนานแล้ว Hachi: A Dog's Tale (2009)
Take our wounded to the temple and the Christians down into the cellars.พาคนเจ็บไปที่โบสถ์ แล้วเอาเชลยไปขังไว้ Agora (2009)
I set up more cots in the cellar.เราจะติดต่อกันทางวิทยุ จะได้แจ้งความคืบหน้าให้รู้ด้วย Daybreakers (2009)
It's 3:36. We have 20 minutes to take this place down. I'll take the cellarตอนนี้ 3.36 เรามีเวลา 20 นาทีที่จะถล่มที่นี้ ฉันลุยในคุกเอง The Expendables (2010)
Okay. Um, what about a wine cellar?โอเค เอ่อ แล้วห้องเก็บไวน์ล่ะคะ Full Measure (2010)
I mean, we certainly cannot be expected to live without a wine cellar.ฉันหมายถึง แน่นอนเราคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ โดยที่ไม่มีไวน์ Full Measure (2010)
Check out both rooms. Cellar, now.ไปเช็คทั้งสองห้อง ห้องใต้ดิน เดี๋ยวนี้ Let the Right One In (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cellarA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
cellarHe brought our TV set down to the cellar.
cellarIf you want any more wine, go to the cellar and get some.
cellarI realized then that this awful cellar was the only place that could save our lives.
cellarOur team is in the cellar.
cellarPretty soon they tore down the apartment houses and tenement houses around the Little House started digging big cellars...one on each side.
cellarThat team is always in the cellar.
cellarThe cellar is ugly, dark, smelly.
cellarThe girls were trussed up and left in a cellar.
cellarThe gunfire was getting worse, so we ran down to our cellar.
cellarWe spent all of that night, the next day, and the next night in the cellar.
cellarWhat about the tall grass you left over by the cellar door?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องใต้ดิน[N] basement, See also: cellar, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยิวหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน เพื่อหลบซ่อนจากพวกนาซี, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่สร้างไว้บริเวณใต้ดิน
ใต้ดิน[N] cellar, Ant. บนดิน, Example: บ้านนี้มีห้องใต้ดินเอาไว้เก็บไวน์, Thai definition: ต่ำกว่าระดับพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องใต้ดิน[n. exp.] (hǿng tāidin) EN: basement ; cellar   FR: sous-sol [m] ; cave [f]
นกจมูกหลอด[n. exp.] (nok jamūk løt) EN: Procellariidae   
ใต้ถุน[n.] (tāithun) EN: cellar ; basement ; space under a Thai house   

CMU English Pronouncing Dictionary
CELLAR    S EH1 L ER0
CELLARS    S EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cellar    (n) (s e1 l @ r)
cellars    (n) (s e1 l @ z)
cellarage    (n) (s e1 l @ r i jh)
cellarages    (n) (s e1 l @ r i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keller {m} | Keller {pl}cellar | cellars [Add to Longdo]
Kellerlokal {n}cellar restaurant [Add to Longdo]
Kellertheater {n}cellar theatre; cellar theater [Am.] [Add to Longdo]
Vorratskeller {m}cellar storeroom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P) [Add to Longdo]
ワインセラー[, wainsera-] (n) wine cellar [Add to Longdo]
隠熊之実[かくれくまのみ, kakurekumanomi] (n) (uk) Ocellaris clownfish (Amphiprion ocellaris) [Add to Longdo]
穴蔵;穴倉;窖;穴ぐら[あなぐら, anagura] (n) cellar; cave; hole in the ground [Add to Longdo]
最下位[さいかい, saikai] (n) lowest rank; bottom; cellar; least significant (bit) [Add to Longdo]
[むろ, muro] (n) greenhouse; icehouse; cellar [Add to Longdo]
酒蔵;酒倉[さかぐら, sakagura] (n) (1) sake brewery; (2) wine cellar; (3) bar; bar-room [Add to Longdo]
水薙鳥;水凪鳥[みずなぎどり;ミズナギドリ, mizunagidori ; mizunagidori] (n) (uk) petrel (esp. petrels of family Procellariidae) [Add to Longdo]
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地窖[dì jiào, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, ] cellar; basement [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] cellar [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] cellar [Add to Longdo]
[yìn, ˋ, ] cellar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cellar \Cel"lar\, n. [OE. celer, OF. celier, F. celier, fr. L.
   cellarium a receptacle for food, pantry, fr. cella storeroom.
   See {Cell}.]
   A room or rooms under a building, and usually below the
   surface of the ground, where provisions and other stores are
   kept.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cellar
   n 1: the lowermost portion of a structure partly or wholly below
      ground level; often used for storage [syn: {basement},
      {cellar}]
   2: an excavation where root vegetables are stored [syn: {root
     cellar}, {cellar}]
   3: storage space where wines are stored [syn: {cellar}, {wine
     cellar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top