ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cellar

S EH1 L ER0   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cellar-, *cellar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cellar[VT] เก็บในห้องใต้ดิน
cellar[N] ห้องใต้ดิน, Syn. underground room, vault, basement
cellarage[N] ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cellar(เซล'ลาร์) n. หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ
cellarage(เซล'ลาร์) n. ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ, Syn. vault
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
cellaretn. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellaretten. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
ocellar(โอเซล'ลาร์) adj. เกี่ยวกับocellus (ดู)
wine cellarn. ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่น,เหล้าองุ่นที่เก็บไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
cellar(n) ห้องใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน
saltcellar(n) ขวดเกลือ,กระปุกเกลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cellarห้องเก็บของใต้ดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.คุณต้องซ่อนตัว ฉันมีกุญแจห้องใต้ดิน The Great Dictator (1940)
He's hiding in my cellar.ชูลท์ซ ได้หลบหนี ตอนนี้เขา ซ่อนในห้องใต้ดินฉัน The Great Dictator (1940)
Then gives such a powerful kick to her behind that the poor thing flies across the room through the window and vanishes into a dark cellarต่อมาให้ kick to ทรงพลังจน ข้างหลังของเธอ ... . ...สิ่งนั้นสิ่งน่าสงสารบินห้อง across the ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And I suggest that the two shortest search the cellar, and so on, up.และผมขอให้ไม้สั้นที่สุดค้นหาที่ห้องใต้ดิน และคู่อื่นๆ ก็ค้นไล่ขึ้นมา Clue (1985)
The cellar.ห้องใต้ดิน Clue (1985)
The murderer picked up the gun where Yvette dropped it, ran to the door, opened it, recognized the girl from her photograph, shot her, and then ran back to the cellar.ฆาตกรหยิบปืนที่อีเว็ตต์ทิ้งไว้ วิ่งไปที่ประตู เปิดประตูออก จำเธอได้จากรูปถ่ายของเธอ แล้วก็ยิงเธอ Clue (1985)
- The cellar!- ห้องใต้ดิน! Clue (1985)
But Colonel Mustard wasn't in the cellar.แต่ผู้พันมัสตาร์ดไม่ได้อยู่ในห้องใต้ดิน Clue (1985)
Now I suggest that we stack the bodies in the cellar, lock it, leave quietly one at a time, and pretend that none of this has ever happened.ตอนนี้ผมขอแนะนำว่าเรา ขนศพไปไว้ในห้องใต้ดิน ล็อคมัน แล้วออกไปอย่างเงียบๆ ทีละคน คิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ Clue (1985)
We'll stack the bodies in the cellar, lock it, leave quietly, one at a time, and forget that any of this ever happened.เราจะเอาศพไว้ในห้องใต้ดินล็อคมันซะ ออกจากบ้านอย่างเงียบๆ ทีละคน และลืมว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cellarA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
cellarHe brought our TV set down to the cellar.
cellarIf you want any more wine, go to the cellar and get some.
cellarI realized then that this awful cellar was the only place that could save our lives.
cellarOur team is in the cellar.
cellarPretty soon they tore down the apartment houses and tenement houses around the Little House started digging big cellars...one on each side.
cellarThat team is always in the cellar.
cellarThe cellar is ugly, dark, smelly.
cellarThe girls were trussed up and left in a cellar.
cellarThe gunfire was getting worse, so we ran down to our cellar.
cellarWe spent all of that night, the next day, and the next night in the cellar.
cellarWhat about the tall grass you left over by the cellar door?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องใต้ดิน[N] basement, See also: cellar, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยิวหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน เพื่อหลบซ่อนจากพวกนาซี, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่สร้างไว้บริเวณใต้ดิน
ใต้ดิน[N] cellar, Ant. บนดิน, Example: บ้านนี้มีห้องใต้ดินเอาไว้เก็บไวน์, Thai definition: ต่ำกว่าระดับพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องใต้ดิน[n. exp.] (hǿng tāidin) EN: basement ; cellar   FR: sous-sol [m] ; cave [f]
นกจมูกหลอด[n. exp.] (nok jamūk løt) EN: Procellariidae   
ใต้ถุน[n.] (tāithun) EN: cellar ; basement ; space under a Thai house   

CMU English Pronouncing Dictionary
CELLAR    S EH1 L ER0
CELLARS    S EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cellar    (n) sˈɛlər (s e1 l @ r)
cellars    (n) sˈɛləz (s e1 l @ z)
cellarage    (n) sˈɛlərɪʤ (s e1 l @ r i jh)
cellarages    (n) sˈɛlərɪʤɪz (s e1 l @ r i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] cellar, #20,790 [Add to Longdo]
[yìn, ˋ, ] cellar, #27,338 [Add to Longdo]
地窖[dì jiào, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, ] cellar; basement, #41,469 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] cellar [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keller {m} | Keller {pl}cellar | cellars [Add to Longdo]
Kellerlokal {n}cellar restaurant [Add to Longdo]
Kellertheater {n}cellar theatre; cellar theater [Am.] [Add to Longdo]
Vorratskeller {m}cellar storeroom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P) [Add to Longdo]
ワインセラー[, wainsera-] (n) wine cellar [Add to Longdo]
隠熊之実[かくれくまのみ, kakurekumanomi] (n) (uk) Ocellaris clownfish (Amphiprion ocellaris) [Add to Longdo]
穴蔵;穴倉;窖;穴ぐら[あなぐら, anagura] (n) cellar; cave; hole in the ground [Add to Longdo]
最下位[さいかい, saikai] (n) lowest rank; bottom; cellar; least significant (bit) [Add to Longdo]
[むろ, muro] (n) greenhouse; icehouse; cellar [Add to Longdo]
酒蔵;酒倉[さかぐら, sakagura] (n) (1) sake brewery; (2) wine cellar; (3) bar; bar-room [Add to Longdo]
水薙鳥;水凪鳥[みずなぎどり;ミズナギドリ, mizunagidori ; mizunagidori] (n) (uk) petrel (esp. petrels of family Procellariidae) [Add to Longdo]
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cellar \Cel"lar\, n. [OE. celer, OF. celier, F. celier, fr. L.
   cellarium a receptacle for food, pantry, fr. cella storeroom.
   See {Cell}.]
   A room or rooms under a building, and usually below the
   surface of the ground, where provisions and other stores are
   kept.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cellar
   n 1: the lowermost portion of a structure partly or wholly below
      ground level; often used for storage [syn: {basement},
      {cellar}]
   2: an excavation where root vegetables are stored [syn: {root
     cellar}, {cellar}]
   3: storage space where wines are stored [syn: {cellar}, {wine
     cellar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top