ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -础-, *础*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[础, chǔ, ㄔㄨˇ] foundation stone, plinth; basis
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 1,014

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǔ, ㄔㄨˇ, / ] foundation; base, #8,762 [Add to Longdo]
[jī chǔ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ, / ] base; foundation; basis, #460 [Add to Longdo]
[jī chǔ kè, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄎㄜˋ, / ] basic course; core curriculum, #36,148 [Add to Longdo]
问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] basic issue; fundamental question [Add to Longdo]
教育[jī chǔ jiào yù, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] elementary education [Add to Longdo]
设施[jī chǔ shè shī, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] infrastructure [Add to Longdo]
速率[jī chǔ sù lǜ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] basic rate (as in ISDN) [Add to Longdo]
经济基[jīng jì jī chǔ, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄨˇ, / ] socio-economic base; economic foundation [Add to Longdo]
零基[líng jī chǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄔㄨˇ, / ] from scratch; from basics [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it'd be wise not to put things strictly on a money basis.[CN] 不要把任何事都以金钱为基才是明智的 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
And that's the basis of my conclusive evidence.[CN] 是我决定性证据的基 Call Northside 777 (1948)
The whole thing's built on faith. If you've lost that, you've lost everything.[CN] 信任是婚姻的基 如果失去了,就失去所有了 The Awful Truth (1937)
But I don't like the idea of you sneaking around corners to see Peggy taking her love on a bootleg basis.[CN] 但我不喜欢你偷偷摸摸来见佩吉, 在一个非法的基上夺走她的爱情。 The Best Years of Our Lives (1946)
With the aid of those pillars of Nazi culture — the whip and the jackboot.[CN] 纳粹的文化基正是长鞭与军靴 Night Train to Munich (1940)
His find represents not only his own labor but that of 999 others to boot.[CN] 他的发现不只代表他的劳动 还有另外999人的劳动为基 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
"He who makes it possible for two stalks to grow, where there was previously only one is greater than the greatest military general."[CN] 现代农业化学的基 我们把他尊称为化肥之父 他在吉森上的大学,发现了氯仿 The Punch Bowl (1944)
Laying a careful groundwork for their undercover identities... picking out items from old newspaper files... weighing and sifting them.[CN] 小心翼翼的为他们的卧底身份打好基... 从旧报纸里挑出一条又一条的消息... 一丝不苟的筛选 T-Men (1947)
My mother was a medium before me, you see... and so I had every opportunity of starting on the ground floor, as you might say.[CN] 在我之前.我母亲就是个灵媒 正如你们说的那样 我从小就从基学起 Blithe Spirit (1945)
Faith in Christ is based on love.[CN] 基督的信仰是建在爱的基 Quo Vadis (1951)
Our school is based on it.[CN] 我们学校就是在这个基上存在的 The Bells of St. Mary's (1945)
- My patent is basic. - $99,000 is a lot of money.[CN] 一我的专利很基 一九万九是个大数目 The Palm Beach Story (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top