Search result for

(71 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -え-, *え*.
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รกอก[えんどつーえんど] (vi vt slang ) ยุ่งยิ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
エジプト[じぷと, ejiputo] (n) อียิปต์
エスカレーたー[すかれーたー, esukare-ta-] (n) บันไดเลื่อน
エラー[らー, era-] (n) ข้อผิดพลาด, See also: R. ความผิดพลาด
エレベータ[れべーた, erebe-ta] (n) ลิฟท์
[ん, en] (n) เงินเยน
円周[んしゅう, enshuu] (n) เส้นรอบวง
円安[んやす, enyasu] (n) ค่าเงินเยนอ่อนตัวลง
円高[んだか, endaka] (n) ค่าเงินเยนแข็งตัวขึ้น
営業部[いぎょうぶ, eigyoubu] (n) ฝ่ายขาย
延長[んちょう, enchou] (n) ขยาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
延期になる[んきになる, enkininaru] (n) การเลื่อนกำหนดออกไปอีก
営業中[いぎょうちゅう, eigyouchuu] เปิดดำเนินการ
映像[いぞう, eizou] 1.ภาพที่ปรากฎบนจอหรือเลนส์ 2.เงาสะท้อนในกระจกหรือบนผิวน้ำ 3.ภาพในใจ
縁遠い[んどおい, endooi] 1.ไม่มีโชคเรื่องคู่ครอง 2.ไกลตัว (เรื่อง)แทบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วย
エキス[きす, ekisu] (n) สารสกัด (จากพืช ฯลฯ)
駅長[きちょう, ekichou] (n) นายสถานีรถไฟ
英国人[いこくじん, eikokujin] (n) ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ
謁見[っけん, ekken] การฟัง,ผู้ฟัง
エフ[ふ, efu] (n) ป้ายที่ใช้ติดกับชิ้นงานที่มีปัญหาทางด้านคุณภาพ
英語[いご, eigo] (n) ภาษาอังกฤษ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
映画[いが, eiga] Thai: ภาพยนตร์ English: film
演じる[んじる, enjiru] Thai: แสดงละคร English: to perform (a play)
英和[いわ, eiwa] Thai: อังกฤษ
[き, eki] Thai: สถานี English: station
営業[いぎょう, eigyou] Thai: การค้า English: business
営業[いぎょう, eigyou] Thai: การซื้อขาย English: trade
営業[いぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
枝豆[だまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)
円高[んだか, endaka] Thai: ค่าเงินเยนที่ขึ้นสูง
[ん, en] Thai: เยน(สกุลเงินที่ใช้ในญี่ปุ่น) English: Yen

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵷鶵[んすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See か,ぞ,わ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
いおう[, eieiou] (int) hurray; hurrah [Add to Longdo]
いやっ;いや[, eiyatsu ; eiya] (int) go for it; heave; ugh [Add to Longdo]
[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
じゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
と(P);っと[, eeto (P); etto] (int) let me see; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
加減にしいや[かげんにしいや, eekagennishiiya] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
げつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
ずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
趣味といば、あなたは切手を集めていますか。Speaking of hobbies, do you collect stamps?
趣味といば、私は野球が好きである。Speaking of hobbies, I'm fond of baseball.
酒を飲んでも、ウイスキーを飲んでも同じだ。どちらにしたところで飲み過ぎれば、飲めや歌の騒ぎになるから。It is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
首になるのがこわいから、雇用主にあて逆らおうとする人はだれもいない。No one dares to contradict his employer for fear of being fired.
首を横に振ることで不承認を与る。They communicate disapproval by shaking their heads.
首を寝違ました。I sprained my neck while sleeping.
首相のスキャンダル釈明は国民にとって見だった。The Prime Minister's explanation of the scandal just wouldn't wash with the public.
首相は三顧の礼をもって彼を法務大臣に迎た。The Prime Minister has won his services as Minister for Justice.
首相は信じられないほどの権力を与られている。The Prime Minister is invested with incredible powers.
受けるより与る方が幸いである。It is more blessed to give than to receive.

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エージェント[ーじんと, e-jiento] agent [Add to Longdo]
エージント[ーじんと, e-jinto] agent [Add to Longdo]
エキストラネット[きすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net [Add to Longdo]
エキスパートシステム[きすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
エクステント[くすてんと, ekusutento] extent [Add to Longdo]
エクステンドメモリ[くすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[くすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクストラネット[くすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
エクスプローラ[くすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
エクスポート[くすぽーと, ekusupo-to] export (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
偉い[らい, erai] -gross, bedeutend, hervorragend, beruehmt [Add to Longdo]
[ん, en] Kreis, -Yen [Add to Longdo]
円周[んしゅう, enshuu] Kreisumfang [Add to Longdo]
円弧[んこ, enko] Kreisbogen [Add to Longdo]
円形[んけい, enkei] Kreisform, runde_Form [Add to Longdo]
円柱[んちゅう, enchuu] Saeule [Add to Longdo]
円満[んまん, enman] harmonisch, friedlich, perfekt [Add to Longdo]
円滑[んかつ, enkatsu] -glatt, harmonisch, friedlich [Add to Longdo]
円熟[んじゅく, enjuku] Reife, Vollendung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top